Waddinxveens echtpaar 60 jaar getrouwd Medische diensten Kerkdiensten Fietstocht voor herziening van Zuid-Holland Oost voor de Zuidplas irtiële Streekplan Structuurplan Zuidplas senioren O WADDINXVEEN Moordrecht WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 OKTOBER 2005 PAGINA 7 0182-698820, www.dam-mh.nl. Zevenhuizen-Moerkapelle I F T 4 [OLLAND Op 27 september 2005 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda en Waddinxveen het Ontwerp-lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas vastgesteld. In het Ontwerp-lntergemeentelijk Structuurplan geven de colleges hun visie op de ruim telijke ontwikkeling van de Zuidplas. Terinzagelegging Beide ontwerpplannen, alsmede de Strategische Milieubeoordeling, liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 6 oktober tot en met 16 november 2005 bij: De secretarie van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle, Dorpsstraat 89 in Zevenhuizen openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 u. Het is desgevraagd mogelijk om de plan nen buiten deze openingsuren in te zien. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM telefoon 0180-637777. De colleges van Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda en Waddinxveen maken bekend dat met ingang van 6 oktober 2005 tot en met 16 november 2005 het Ontwerp- lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas voor eenieder ter inzage ligt. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het Ontwerp- lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas, inclusief de samenvatting van de Strategische Milieubeoordeling, schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de bovengenoemde gemeenten. Gecoördineerde zienswijzenprocedure De colleges van Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda en Waddinxveen en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten het ter inzage leggen en de ziens wijzenprocedure Van het Ontwerp-lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas en het ontwerp van de tweede partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost voor de Zuidplas gecoördineerd te laten plaats vinden. Beide plannen zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd en bevatten globaal hetzelfde plangebied. De coördi- natieregeling houdt in: De zienswijzen worden zowel betrokken bij het Ontwerp-lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas als bij de ontwerp tweede partiële streekplanherziening; Eén centraal adres voor de toezending van de schriftelijke zienswijzen; Eén centraal adres voor de hoorzitting ten behoe ve van de mondelinge zienswijzen. Na de periode van het ter inzage leggen wordt één Nota van Beantwoording omtrent de schriftelijke en mondelinge zienswijzen opgesteld ten behoeve van de colleges van Burgemeester en Wethouders en van het college van Gedeputeerde Staten. Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel Informatieavonden Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Zuidplasgemeenten en het college van Het raadhuis van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel openingstijden maandag t/m donderdag van 8.00-17.30 u. vrijdag van 8.00-17.00 u. dinsdagavond van 17.30-20.00 u. De Publieksbalie van de gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1 in Waddinxveen openingstijden maandag t/m donderdag van 8.30-14.00 u. vrijdag van 8.30-12.30 u. donderdagavond van 17.00-20.00 u. Op 20 september 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerp van de tweede partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost voor de Zuidplas vastgesteld. In de ontwerp streekplanherziening geeft het provinciebestuur haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidplas. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maakt bekend dat met ingang van 6 oktober 2005 tot en met 16 november 2005 het ontwerp van de twee de partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost voor de Zuidplas voor eenieder ter inzage ligt. gemeente gouda Het vervolg Na de periode van terinzagelegging worden de schrifte lijk en mondeling ingediende zienswijzen beantwoord door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de vijf Zuidplasgemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De ingekomen zienswijzen kunnen leiden tot het al dan niet aanpassen van beide ontwerpplannen. Het Ontwerp-lntergemeentelijk Structuurplan Zuidplas wordt ter vaststelling aan geboden aan de gemeenteraden van Zevenhuizen- Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda en Waddinxveen en de streekplanherziening ver volgens aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het Intergemeentelijk Structuurplan en de streekplan herziening bevatten geen burgerbindende besluiten; er kan derhalve geen bezwaar of beroep bij de Raad van State tegen de vastgestelde plannen worden aangete kend. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden informa tieavonden georganiseerd. Tijdens de informatieavonden worden beide ontwerpplannen toegelicht en vragen beantwoord. De informatieavonden zijn voor eenieder vrij toegankelijk. De informatieavonden worden gehou den op de volgende data en adressen: Stadswerken van de gemeente Gouda, Antwerpseweg 5 in Gouda openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 u. Infohoek van het gemeentehuis van de gemeente Moordrecht, Westeinde 1 in Moordrecht openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u. dinsdagavond van 17.00-20.00 u. GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Postadres: postbus 1098,2800 BB Gouda. JozeflocatieJan van Beaumonts traat. Voor het maken van poliklinische afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor inlichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttijden, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholgebruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industriestraat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden met de Vierstroom Zorglijn. VIERSTROOM JEUGDGEZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebureau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinxveen. (www.vierstroom.nl) driehoek RZG ZUIDPLAS Naar keuze schriftelijke of mondelinge zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerp- lntergemeentelijk Structuurplan, de ontwerp streek planherziening en de Strategische Milieubeoordeling. Later dat jaar zijn ze in 's Gra- venhage gaan wonen. Een korte tussenstop in Eindho ven was nodig, omdat 's Gra- venhage nog niet bevrijd was. In 1994 is het paar in Waddinx veen komen wonen. Meneer heeft vanaf 1937 tot aan Plangebied en opgaven Het plangebied van beide ontwerpplannen voor de Zuidplas wordt globaal begrensd door de Rotte, het Bentwoud, Ringvaart/de Hollandsche IJssel en Rotterdam. In de ontwerpplannen zijn de ruimtelijke opgaven voor het plangebied opgenomen. De opgaven voor groen en water, infrastructuur, woningbouw, bedrijfs terreinen en glastuinbouw houden samengevat in: een transformatie voor de Zuidplas van ca. 15.000- 30.000 woningen in de periode tussen 2010 en 2030, 150-300 ha netto bedrijfsterreinen, 200 ha netto nieu we glastuinbouw binnen een robuuste groen-blauwe structuur. Dinsdag 11 oktober Raadhuis Waddinxveen, Raadhuisplein 1 start presentatie 19.30 uur. Woensdag 12 oktober Dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen start presentatie 19.30 uur. Donderdag 13 oktober Gemeentehuis Moordrecht, Westeinde 1 start presentatie 19.30 uur. Woensdag 26 oktober Raadhuis Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1 start presentatie 19.30 uur. Woensdag 26 oktober Stadhuis Gouda, Markt 1 start presentatie 19.30 uur. Stadswinkel Buytenerf van de gemeente Gouda, Klein Amerika 20 in Gouda openingstijden maandag van 11.00-17.00 uur dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 u. donderdagavond van 17.00-20.00 u. Hoorzitting Op donderdag 10 november 2005 wordt in het Gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1, voor degenen die mondeling hun zienswijze kenbaar willen maken, een hoorzitting gehouden. De hoorzitting begint om 19.30 uur. U kunt zich voor deze hoorzitting, aanmelden door contact op te nemen met het Projectbureau Zuidplas RZG, telefoon 070-4416855, tijdens werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over de ontwerp streekplanherzie ning, inclusief de samenvatting van de Strategische Milieubeoordeling, schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan het college van Gedeputeerde Staten. Beide ontwerpplannen zijn samengevat in een publieksfolder die u bij de ondergenoemde adressen gratis kunt afhalen. Daarnaast liggen de achter gronddocumenten en het milieurapport (Strategische Milieubeoordeling) ter inzage. De documenten kunt u bestellen bij het Projectbureau Zuidplas RZG: telefoon 070-4416855. De beide ontwerpplannen, het milieurapport en de publieksfolder kunt u tevens inzien op www.zuidplas.nl WADDINXVEEN - Burgemees ter Roijers bracht donderdag 29 september de felicitaties van het college van burgemeester en wethouders over aan meneer en mevrouw Bronsteijn- Cuartango. Die dag is het zestig jaar geleden dat het paar in het huwelijk trad. Mevrouw is op 27 juli 1924 ge- de oorlog gewerkt als leerling glas-in-loodzetter. In 1948 is hij bij de PTT aangenomen als be steller. Hier is hij na veertig dienstjaren met pensioen ge gaan. Mevrouw heeft in de oorlog voor het Rode Kruis gewerkt. In 's Gravenhage heeft zij nog even in een parfumerie gewerkt. Het paar is nog steeds in rede lijk goede gezondheid, al gaat het met mevrouw op dit mo ment iets minder. Meneer speelt graag keyboard en mevrouw zit graag achter de naaimachine. Bibliotheek van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, Reigerhof 32 in Nieuwerkerk aan den IJssel openingstijden maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 u. dinsdag en vrijdagavond van 18.30-20.30 u. zaterdag van 10.00-12.00 u. Het Klantencentrum informatiediensten van de provincie Zuid-Holland, Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 u. Stadskantoor van de gemeente Gouda, Agnietenstraat 24 in Gouda Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 u. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van Midden-Holland Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten -kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot ’08.00 uur 's ochtends, ‘tijdens het weekeinde en feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda, tel. provincie tf Zuid1! boren in Bordeaux. Haar Spaan se ouders waren hier na de eer ste burgeroorlog naartoe gevlucht. Meneer werd op 26 mei 1923 ge boren in 's Gravenhage. Het paar ontmoetten elkaar in 1943 nadat ze alle twee naar Strassbourg (Duitsland) ver voerd waren. In 1945 vluchtten ze naar Zwit serland. Hier werd een akte van 'schijn-huwelijk' opgemaakt, zodat ze bij elkaar konden blijven. Nog hetzelfde jaar zijn ze in Frankrijk echt getrouwd. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, af deling Senioren, houdt op 11 ok tober alweer de laatste fietstocht van dit seizoen. Vanaf 9.15 uur kunt u inschrij ven in het Anne Frank-activitei- tencentrum Qan van Bijnenpad) en een kopje koffie of thee drin ken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart. Deze tocht van 40 kilometer gaat richting Gel- derswoude. De kosten voor deelname bedra gen 2,80 euro per persoon (inclu- 1 sief drie consumpties). Alle en thousiaste fietsers van vijftig jaar en ouder zijn van harte welkom. De tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor informatie daarover kunt u die dag vanaf 9.00 uur bellen met de S.W.W. op telefoonnum mer 0182 - 615555. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. P. de Jager, Huizen j_ 17.00 uur ds. Joz.A. de Koeijer, Bodegraven De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. M.C. Batenburg Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Batenburg 17.00 uur ds. G. van Meijeren, Dirksland De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. A. Markus, Utrecht 17.00 uur ds. H. Schipaanboord HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.30 uur ds. C. Oorschot, Tholen 14.00 uur ds. J.C. den Toom, Sommelsdijk PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente i.w. Tmmanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan zondag 10.00 uur ds. F. Bos, Waddinxveen 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos en dhr. R. Crew 18.30 uur ds. R. de Reuver, Boskoop Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur drs. T. Prins, Nieuwkoop 16.30 uur trektochtdienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur streekdienst Nieuwkoop OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: IÖ.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE (Kerkgebouw Dorpstraat J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', mevrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bemhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- ,631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vragen@dierenkliniekzevenhuiz I en.nl. Meneer en mevrouw Bronsteijn-Cuartango waren vorige week donderdag 60 jaar getrouwd. Bur gemeester Roijers bracht het echtpaar een bezoekje. (foto: Liesbeth van der Vis) STICHTING KWADRAAD, ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. Bezoek en postadres: Stationstraat 12,2741 HS Waddinxveen. U kunt uw schriftelijke zienswijze uiterlijk 16 novem ber 2005 zenden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda en Waddinxveen en/of aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland per adres: Projectbureau Zuidplas RZG (A552) Postbus 90602 2509 LP Den Haag woensdag 5 okt 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 12 okt. 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade vrijdag Huize Souburgh: 10.00 uur Ouderenviering zondag 9.30 uur eucharistieviering dinsdag 11 okt. 19.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk, Groensvoorde zaterdag 19.00 uur geen viering zondag 11.15 uur communieviering GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. O.W. Bouwsma, Gouda 16.30 uur ds. E. Brink JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecombineerd gehouden met de Rafaelgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer J. Versloot DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 16 oktober 11.00 uur, Jan Delhaas MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuisstraat Zondag 9.30 uur 16.30 uur ds. J. Koppelaar, Abbenbroek ZEVENHUIZEN Vrijzinnige Hervormden Dorpstraat 139 zondag 10.30 uur geen dienst Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, ■iel. 0182-510958; Woubrechterf 4E, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7