Waddinxveense raad stemt in met Cursus reanimeren Tweede inloopmiddag nieuwe centrum KOOPZONDAG Collegebesluit Zuidplaspolder Deze Week CV-ketel nodig! Zie onze bijgaande FLYER Burgemeester onthuld kunstwerk Coenecoop College HIIMIIIIIIIIIIIHIIHIIHIIRII Nieuw! DeBoxspringSpecialist.nl Kandidaten gezocht voor nieuwe Jeugdadviesraad O WOON TOTAAL SERVICE Beste idee DE WOONMAH, IS OPEN I6 OKTOBER VAN II TOT I7 UUR WOO N M ALL ALEX AN D Rl UM Open Atelierroute Wedstrijd van de week van Nederland Vierde editie Easy as Jazz Fraude via mobiele telefoon l/SILCO Gemeenteraad stelt Masterplan Triangel vast 'Begrotingstekort moet worden opgelost' I I Op zoek Bel 0180-63 IIP* r= s am L In een heuse streekderby wist Gouda pas in de slotfa se van de wedstijd Be Fair te verslaan. Meer op pagina 19. Alles voor in en om uw woning WADDINXVEEN - Burgemeester Roijers onthulde op woensdag 5 oktober een kunst werk dat door leerlingen van het Coene- coop College, afdeling metaaltechniek, is gemaakt. Het werk bestaat uit een drieluik cember. Alle jongeren uit Wad dinxveen tussen de 12 en 23 jaar mogen stemmen (zij ontvangen thuis een stemkaart). Uiteindelijk worden er negen leden en drie re- serveleden gekozen. Vervolgens gaat de jeugdadviesraad aan de slag. De adviesraad vergadert één keer per maand op het gemeente huis. Iemand van Jeugd en Jonge renwerk ondersteunt de jeugdad viesraad daarbij. Meer informatie is te vinden op www.jongeren- waddinxveen.nl of te vragen bij de gemeente via het e-mailadres: a.grootveld@waddinxveen.nl. REGIO - Momenteel is er een bende actief die mensen belt op hun GSM en zich vervolgens voordoet als iemand van de pro vider waarbij zij zijn aangeslo ten. Zij vragen tijdens dit ge sprek om 09# of #09 in te toetsen ter controle van uw toestel. Doe dit niet en verbreek onmiddelijk de verbinding. Deze bende be schikt over apparatuur om via deze ingetoetste code het num mer van uw SIM-kaart te lezen en nieuwe kaarten aan te maken met uw nummer. Hierdoor kan men op grote schaal fraude ple gen op uw kosten. RIJLES? teitsplan en maken samen met het steden bouwkundig Masterplan onder deel uit van de Realisatieover- eenkomst (ROK). De ROK bevat WADDINXVEEN - Voor wie zijn herfstvakantie swingend wil be ginnen en bovendien de opmer kelijk kunstzinnige act van bur gemeester Roijers niet wil mislopen, staan de deuren van JazzCafé Easy Dinner op 14 ok tober vanaf 21.00 uur wagenwijd open. De entree bedraagt 5,- eu ro. Ook het CDA toonde zich niet ge lukkig met het grote tekort bij het zwembad. Het is volgens het CDA dringend nodig dat hierover een discussie wordt gevoerd om het tekort drastisch te verminde ren. Wethouder Lont zei dat er al les aan wordt gedaan om de be groting 2005 sluitend te maken. Nagegaan zal worden welke wer ken niet worden uitgevoerd en welke bedragen aan kapitaalslas- ten dan bespaard kunnen wor den. De raad ging er wel mee ak koord dat een bedrag van 47000,- euro beschikbaar wordt gesteld om de boomstobbes in de Eiken laan te verwijderen en nieuwe be planting zal worden aangebracht. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen nodigt jongeren in Waddinxveen uit om zich kandi daat te stellen voor de nieuwe jeugdadviesraad. Alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar die in Wad dinxveen wonen, kunnen zich kandidaat stellen voor de jeugd adviesraad. De jeugdadviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en organiseert zelf activiteiten. De jeugdadviesraad wordt voor twee jaar gekozen. De twee jaar van de huidige jeugdadviesraad zijn bijna om, dus weer tijd voor nieuwe kandidaten en een verkie zing. Vanaf 14 oktober ontvangen alle jongeren van 12 tot 23 jaar in Waddinxveen een brief met de vraag of zij zich kandidaat willen stellen. Nadat alle kandidaatstel lingen binnen zijn, wordt een lijst gemaakt met alle kandidaten. De kandidaten worden begin no vember uitgenodigd voor een bij eenkomst op het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer uitleg gegeven over de 'ta ken' van de jeugdadviesraad. De verkiezingen worden gehou den van 21 november t/m 5 de- P. VISSER ZONEN Waddinxvener John Verver staat in het televisiepro gramma 'Het Beste Idee van Nederland'. Lees verder op pagina 15. De derde editie van de Open Atelierroute was weer een daverend succes. Meer op pagina 7. WADDINXVEEN - De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op woensdag 28 september ingestemd met het collegebesluit om het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP) ter visie te leg gen. In het verlengde hiervan gaat de raad ook akkoord met het ondertekenen van de overeenkomst RijnGouweLijn-Oost. - dat de sectoren in het VMBO uitbeeldt; deling Metaal) al begonnen met het maken Zorg en Welzijn in het midden, de sector van een ontwerp. Dit jaar is het werk in techniek aan de ene en de sector economie staal uitgevoerd. De grootte is driemaal drie aan de andere kant. Het vorig schooljaar vierkante meter. Leerlingen van de afdeling zijn de huidige 4e klas leerlingen (van de af- Bouw hebben het aan de gevel bevestigd. WADDINXVEEN - De gemeente raad van Waddinxveen heeft op woensdagavond 28 september het Masterplan Triangel vastge- -f- steld. In het Masterplan wordt op hoofdlijnen aangegeven waar de verschillende functies zoals, wo nen, werken, water en groen bin nen de wijk een plaats krijgen. Ook de verkeersstructuur wordt in het plan beschreven. Triangel moet een gevarieerde en milieu vriendelijke wijk worden. Er wor den hoge eisen gesteld aan ener giebesparing. Het is de bedoeling dat de warmte wordt geleverd door middel van duurzamen energiebronnen. Om dit te realise ren werkt de gemeente nauw sa men met Bouwfonds MAB Ont wikkeling en Woonpartners Midden-Holland. Gezamenlijk is het Masterplan opgesteld. Ook bij de verdere ontwikkeling en uit voering werken de drie partijen samen. In Triangel worden in een periode van ongeveer tien jaar tussen de 2700 en 2800 woningen gebouwd. Daarnaast wordt in het zuidelijk deel van Triangel onge veer 2,5 hectare bedrijventerrein lingen in de Zuidplas zorgen in de toekomst namelijk voor een nog grotere verkeersstroom in en rondom Waddinxveen. Daarnaast spelen ook andere ruimtelijke ontwikkeling een rol zoals het Centrum en de daarvoor vereiste verplaatsing van Be Fair en de transformatie van de Noordkade en de daarvoor benodigde ver vangende bedrijventerreinen. De RijnGouweLijn (RGL) is de ge plande light-railverbinding tus sen, Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. Waddinx veen bevindt zich binnen dit tra ject en werd dan ook gevraagd mee te werken (investeren) aan het project waarbinnen het ooste lijk deel van het traject wordt aan gelegd. Op 29 juni heeft de raad ingestemd met de Bestuurlijke Overeenkomst. Zij maakte hierbij het voorbehoud dat de daadwer kelijke overeenkomst alleen werd ondertekend als akkoord was be reikt over de aanleg van de Wes telijke Randweg. De onderhande- lingen van het college en de inbreng die vanuit de gemeente is geleverd hebben er toe geleid dat het merendeel van de wensen van Waddinxveen een plek hebben gekregen in het ISP. Zo mag ver sneld worden gebouwd, mogen bedrijven worden verplaatst naar bedrijventerreinen binnen de Zuidplaspolder dan wel naar ter reinen elders in de regio. Ook is toegezegd dat het zuidelijk deel van de Westelijke Randweg als re gionale ontsluitingsweg in de plannen wordt opgenomen. De reservering voor het Noordelijk deel wordt meegenomen in de streekplanreparatie. Het tracé wordt bepaald binnen de lopende studie over de Noord-Zuidver- bindingen in de regio (corridor- studie N207). WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen houdt op zaterdag 15 oktober een inloopmiddag ovér het nieuwe centrum. Tus sen 11.00 en 15.00 uur kunnen belangstellenden terecht in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester Roijers (waarne mer van wethouder Barth) ver telt dat de inloopmiddag vooral bedoeld is om belangstellenden te informeren over de laatste stand van zaken. In de raadzaal hangen tekeningen, schetsen en foto's uit het zogenaamde Beeld- kwaliteitsplan en het Inrich tingsplan. In deze plannen wordt in grove lijnen beschreven en geschetst hoe het centrum en het daarbij horende Wamaar- plantsoen ingericht worden. Zo beschrijft het Beeldkwaliteits- De Zuidplaspolder is in ontwik keling. Het rijk heeft de provincie en de vijf betrokken gemeenten (Waddinxveen, Gouda, Nieuwer- kerk a/d IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle) ge vraagd hier gezamenlijk vorm aan te geven in de vorm van een ISP. Het plan geeft in grove lijnen de toekomstige inrichting van het gebied weer. Voor Waddinxveen is een goede infrastructuur erg belangrijk. Het college en de raad wilden dan ook alleen hun medewerking aan de ontwikkeling van de Zuidplas polder verlenen als de Provincie zou instemmen met het aanleg gen van de Westelijke Randweg als provinciale weg. De ontwikke- Het is WeWa een doom in het oog dat de exploitatie van het zwem bad een tekort te zien geeft van 7 ton. Daar moet iets aan gedaan worden. WeWa stelt dan ook voor, het zwembad zodanig te veranderen dat het een zwembad wordt zonder toeters en bellen. Hij verwees voor ondersteuning van zijn betoog naar de gemeente Spijkenisse waar de exploitatie is overgedragen aan een zwemclub. plan bijvoorbeeld wat voor da ken er op woningen en gebou wen kunnen komen. Het Inrich tingsplan geeft een beeld van de openbare ruimte en richt zich op vragen als: waar zijn groenvoor zieningen, wat voor tegels gaan we gebruiken en waar kan de weekmarkt het beste gehouden worden? „Het is niet de eerste keer dat belangstellenden zich kunnen laten informeren over het nieuwe centrum," zegt bur gemeester Roijers. „Op 21 mei organiseerden we ook een in loopmiddag. Deze was het ver volg op een serie workshops en informatiebijeenkomsten die het afgelopen jaar zijn georgani seerd over belangrijke centrum- gerelateerde thema's." Omwo nenden, raadsleden, WADDINXVEEN - De werk groep Reanimatie Waddinxveen gaat bij voldoende aanmeldin gen weer een nieuwe cursus re animeren verzorgen op 26 okto ber en 2 en 9 november. De cursus zal in totaal drie avonden van 20.00 tot 22.00 uur duren. De eerste avond bestaat uit een theoretisch gedeelte, de volgen de avonden is praktijk. Aan het einde van de cursus wordt na gebleken geschiktheid een diplo ma uitgereikt, uitgegeven door de Nederlandse Hartstichting. Het is tevens de bedoeling dat de cursist na het behalen van het diploma de eerste drie herha- lingslessen eens per half jaar volgt, daarna eenmaal per jaar. Deze herhalingen zijn van het grootste belang om de vaardig heid te behouden. Voor inschrij ving en informatie bel Lydia van Tol (0182 - 619561 of 0628566028), Marja Vrieswijk (0640050595) of e-mail naar re- anima tie@casemanl ontwikkeld. Ook het toekomstige station van de RijnGouweLijn krijgt een belangrijkè plek in de wijk. Bij het opstellen van het Masterplan zijn diverse instan ties, organisaties en inwoners ge raadpleegd. Inwoners gaven mid dels de themapanels wonen, voorzieningen, milieu en verkeer hun inbreng. De belangrijkste aanbevelingen zijn verwerkt in het nu vastgestelde Masterplan. Het Masterplan wordt uitgewerkt in een Integraal Ontwikkelings plan. In dit plan wordt een uit werking gemaakt van onder an dere het aantal woningen en wegen per deelgebied. Er is ook aandacht voor de groen- en straatinrichting en de woningty pen. Naar verwachting wordt in 2007 gestart met het bouwrijp ma ken van de grond. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk gestart met het bouwen van de wonin gen. Belangstellenden kunnen het Masterplan, of een samenvatting hiervan downloaden vanaf de ge meentelijke website www.wad- dinxveen.nl. Het plan is ook in te zien bij De Publieksbalie. INLOOPSPREEKUUR en ontdek de mogelijkheden lïiko Burgemeester Roijers onthulde vorige week een kunstwerk dat door leerlingen van het Coenecoop College is gemaakt. (foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - Tijdens de raadsvergadering werd de finan ciële situatie bij een bestuursrap- portage van de gemeente bespro ken. Voor 2005 is er nog steeds een tekort van ruim twee ton en de fractie WeWa drong er op aan dit tekort zo snel mogelijk weg te werken: „Ga met een stofkam door de lijst van nog niet uitge voerde werken en ga na Welke ka- pitaalslasten dan niet nodig zijn." verenigingen, bedrijven/winke- juridisch contractuele afspraken liers en sociaal-maatschappelijke tussen de gemeente en project organisaties hebben tijdens deze ontwikkelaar William Properties bijeenkomsten meegedacht, om het nieuwe centrum te kun- ideeën ingebracht en suggesties nen realiseren. De gemeenteraad gedaan. Waar mogelijk zijn deze heeft op 29 juni het stedenbouw- verwerkt in de plannen. „Ik kundig Masterplan vastgesteld, hoop dat deze inloopmiddag net Het Beeldkwaliteitsplan en In- zo succesvol wordt als de vorige, richtingsplan zijn hiervan de Aan belangstellenden zou ik wil- verdere uitwerking. De gemeen- len zeggen: grijp uw kans en laat teraad behandelt de ROK in zijn u door mensen die dagelijks met geheel op 29 november. de ontwikkeling van het een- Zodra de gemeenteraad de ROK trum bezig zijn goed en grondig heeft vastgesteld kan er begon- informeren. De koffie staat klaar nen worden met de herziening en voor de kinderen is er een van het bestemmingsplan. Ver- leuke attentie." Het Beeldkwali- volgens kan ook begonnen wor- het Inrichtingsplan den met de bouwkundige plan- uitwerking. Er worden dan architecten geselecteerd die de gebouwen verder gedetailleerd gaan ontwerpen. I r WOENSDAG 12 OKTOBER 2005 Tel. (0180) 32 84 85 Tel. (0180) 32 84 85 www.woontotaalservice.nl Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service t; MEER INFORMATIE: WWW. WOONMAll'ALEXANDRIUM.NL NS STATION ALEXANDER OF AIO AFSLAG IS PRINS ALEXANDER Auto, motor, aanhanger 0*182 - 61 25 19 www.rijschoollagrouw.nl Centrale verwar'mings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 w Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 www.silco.nl ^Zeekblad naar vrijwilligers(werk)? Kom naar het Woensdag 19 oktober, 14.00-16.00 uur OPENBARE BIBLIOTHEEK WADDINXVEEN Van Mecklenburg Schwerinlaan I Vrijwilligerswerk Waddinxveen ww.waddinxveen.vrijwilligers-loket.nl WADDINXVEEN a d d i n %yeen 57e JAARGANG nr. 2973 Q OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN ^gTAALOPLAG^REGIONALyjlEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN SS WE9 na MP3 I F www.GigaGood.com Home Car Entertainment GPS Navigatie PDA DvD Home-Cinema Noordeinde 51a (ingang Molenweg langs de A-12) Open: ma. t/m vr. 09.00-17.00 en za. 12.00 -16.00 uur Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1