t Zuidplaspolder KOOPZONDAG WintersportfeoouK Brand in café Zinne E3 VERZIJL Veel belangstelling informatieavond Deze Week Alles voor in en om CV-ketel nodig? ■HHIIBIIHIIHHBUHIIBHHN Nieuw! DeBoxspringSpecialist.nl NIEUWE KETEL NODIG? I -^neeieman Di-rect en Brainpower schitteren op lustrumfeest 21 Qkt16:0°- 21:00 uur 22UKt10:00- 16:00 uur Waddinxveen I wixÏMWÏÏSTi J vAxyi:i'X m- i Witgoed specialist wintersport Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? Wethouder Gerts in gesprek over jeugdbeleid op BNN nieuwsradio WOON TOTAAL SERVICE Lezing sociale vraagstukken bij ANBO Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 i r UW woning Klachten over containers Snuffelmarkt in de Boog Politie vordert rijbewijs in T: (0182) 64 00 90 Waddinxveen Hij is er weer. De NVM Woningvizier! WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN 23 OKTOBER VAN I2 TOT I7 UUR NEELEMAN Mini-Bikes Mini-Quads DE WOONMALL IS OPEN WOON M ALLALEXANDRIUM Ro rdam r Wedstrijd van de week Feest bij Vrouwen van Nu Zuurstof- therapie Groeneweg heeft WSE uige- schakeld voor de beker. Kijk op pagina 31 voor een uitge breid wedstrijdverslag. rapper Brainpower en de Haag se rockband Di-rect sloten de lustrumweek met een waanzin nig optreden af. Maar voordat dens de vele buitenschoolse acti viteiten. Het heeft me goed ge en werkzaam in de muziekwereld. Met de Kast naar Wad- dinxveen gehaald en nu dus Di-rect en van krijgen. Tot tweemaal toe be sloot ik om toch maar wat langer op na verschillende au dities op school is en Een goed voorbeeld is de jeugd- adviesraad in Waddinxveen en ZEVENHUIZEN - De politie heeft zondag 16 oktober het rij bewijs ingevorderd van een 34- jarige man uit Moerkapelle. De ze reed rond 04.30 uur over de Klinkhamerweg toen de politie hem ter controle liet stoppen. Hij bleek gedronken te hebben. De ademanalyse wees 665 ug/1 uit. De limiet in het verkeer is 220 ug/1. Vanaf 570 ug/1 wordt het rijbewijs ingevorderd. 105.8 MHz en via de kabel op 103.4 FM. De NBvP Vrouwen van Nu afdeling Moerkapelle bestaat 60 jaar. Voor het bestuur en le den reden om een feestje te vieren. Lees verder op pagina 29. WADDINXVEEN - Bij de brand weer Waddinxveen kwam er op vrijdag 9 september omstreeks Uneto-Vni WADDINXVEEN - In buurtcen trum de Boog is iedereen op za terdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur welkom om te komen snuffelen op de snuffelmarkt (C. Huygenslaan 2). Er is een ruim aanbod van bruikbare tweede hands spullen. De toegang is gratis. Voor meer informatie bel mevrouw C. Verbeij, tel 0182 - 610469 of 0622681097. frituurpan en was snel geblust. De eigenaar en medewerkers hebben nog getracht de brand te blussen met kleine blusmidde len. Zij zijn ter plaatse door am bulancepersoneel gecontroleerd op rookvergiftiging. De brand is beperkt gebleven tot 17.00 uur een melding binnen van een binnenbrand bij een eet café aan de Nesse. Beide tankautospuiten en de OvD zijn hierop uitgerukt en troffen een brand aan in de keu ken aan de achterzijde van het pand. De brand woedde rond de P. VISSER ZONEN SILCO is bekend dat de ingewikkelde wetten vaak problemen opleve ren voor de ouderen. De lezing wordt gehouden in de Mar- chandzaal van Zorgcentrum Souburgh. Na de lezing wordt een maaltijd geserveerd bestaan de uit erwtensoep en bruine bo- de keuken, wel is er veel rook schade in het recent geopende café. Na vijf weken hard werken is Café Zinne helemaal ver nieuwd. De keuken is weer helemaal op gebouwd en het café is opnieuw geverfd. Afgelopen vrijdag heeft Café Zinne de deuren weer geo pend. WADDINXVEEN - In Waddinxveen bezochten dinsdagavond 11 oktober ruim honderd belangstellenden de informatieavond over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Tussen 2010 en 2030 staat er veel te gebeuren in de polder. Waddinxveen maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling. in de organisatie hebben gesto ken. Ze kunnen het woordje 'lus trum' niet meer zien of horen, maar het is allemaal wel de zo'n groot spektakel geweest moeite waard geweest." op het Coenecoop College," zegt algemeen directeur Mar lies Beertema. „Vijf jaar gele den was het al groot, maar nu hebben we dat feest toch wel overtroffen. Ik wil bij deze al le mensen bedanken die zich WADDINXVEEN - Gebruikers van de ondergrondse containers bij hoogbouwcomplexen in Waddinxveen, dienen de laatste tijd vaker klachten in dan voor heen. Als gevolg van het onjuist aanbieden van restafval, zoals te grote huisvuilzakken, treden er nogal eens storingen op. Men sen plaatsen vervolgens hun af valzakken naast het inworpzuil- tje, met alle overlast van dien. Verder zijn er nog steeds men sen en bedrijven die geen recht hebben om de containers te ge bruiken en daarom illegaal hun vuilniszakken naast de inworp- zuiltjes plaatsen. Woonpartners gaat nu stickers plakken om ge bruikers te attenderen op correct gebruik. WADDINXVEEN - De Algeme ne Nederlandse Bond voor Ou deren (ANBO) houdt op woens dag 16 november voor de eigen leden een middag over Sociale Vraagstukken. Mevrouw Drs CJ.M. de Bakker zal een lezing houden over dit onderwerp. Het Ook werden er kritische vragen gesteld over de nieuwe glastuin bouw in Waddinxveen en over het milieu. Geïnteresseerden die de infor matieavond in Waddinxveen hebben gemist, kunnen een be zoek brengen aan de informatie avonden in Gouda en Nieuwer- kerk a/d IJssel. Beide avonden vinden plaats op 26 oktober en beginnen om 19.30 uur. Op dit moment ligt het ISP ter inzage. Tot 16 november kunnen belangstellenden hun zienswij zen schriftelijk bekend maken. Op 10 november wordt er in het raadhuis van Nieuwerkerk a/d IJssel een hoorzitting gehouden. Hier kunnen mensen mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Vooraf aanmelden is noodzake lijk. Dat kan op werkdagen tus sen 10.00 en 12.00 uur via tele foonnummer 070 - 4416855. Meer informatie over de in spraak en de informatieavonden is te vinden op www.zuidplas.nl. Nina is geboren met een her senbeschadiging. Sinds kort krijgt ze zuurstoftherapie waardoor ze met sprongen vooruit gaat. Eén nadeel: de therapie kost 600,- per week en wordt niet vergoed. Meer op pagina 13. 1 installatietechniek uavumanusj-H, WADDINXVEEN - Wethouder geving, ook bij te dragen aan po- Gerts is op donderdag 6 oktober sitieve beeldvorming rondom in de uitzending van BNN jeugd. Dit kan door te laten zien nieuwsradio geweest. Zij heeft wat voor goede dingen de jeugd hierin gesproken over het jeugd- doet en onderneemt, beleid in Waddinxveen. De re dactie van BNN nieuwsradio werd door de Nationale Jeugd-- de verschillende activiteiten die door jongeren worden georgani seerd zoals het Skatefestival en Sport-Actief. De bewuste uit zending wordt binnenkort door holpen bij mijn studio Bestuurs- de afgelopen maanden keihard en Organisatiewetenschappen hebben ingezet om er een mooie aan de Universiteit Utrecht. Wat lustrumweek van te maken. Ik dat betreft heeft het Coenecoop neem vooral mijn petje af voor College me goed klaargestoomd de leerlingen die menig vrije tijd voor mijn verdere carrière." Het Lustrumfeest was de af sluiter van een zeer geslaagde lustrumweek. „Nog nooit is er raad getipt over de positieve ac tiviteiten in Waddinxveen op het gebied van jeugdbeleid en jeugdparticipatie. Tijdens de uitzending sprak de de lokale radio, RTW FM, her- wethouder over het jeugdbeleid haald. In de gemeenterubriek in Waddinxveen en hoe belang- houden wij u op de hoogte van rijk de gemeente jeugdparticipa- de precieze datum en het tijd- tie vindt. Ook gaf de wethouder stip. RTW FM is te bereiken op aan dat het goed is om, naast al le landelijke negatieve bericht- mensen op te tre den. De avond afgesloten door de bekende DJ Menno Barre veld. Voor het strikken van namen als Brainpower en Di rect schakelde de 1 „J l Tel. 0182-64 00 72 nensoep met roggebrood en spek. De maaltijd met koffie/thee met petitfour, twee consumpties en een fruitsalade kost 8,- per persoon. Aanmeldin gen voor 3 november bij Gre Voshol, tel 0182 - 614542, en Rina Metselaar, tel 0182 - 613781. Tijdens de informatieavond stond het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) centraal. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de opgave en inrichting van het ge bied. Projectdirecteur Pieter Hordijk presenteerde de plan nen voor de Zuidplaspolder. Wethouder Wiebrand Dijkster- huis zorgde voor het Waddinx- veense tintje. Hij benadrukte dat de ontwikkeling van het gebied een opgave van het Rijk is. „Waddinxveen moet hieraan meewerken. Niet meedoen is geen optie. Zo kunnen we in ie der geval nog invloed uitoefe nen," aldus de wethouder Ruimtelijke Ordening. Na de presentaties kregen de be zoekers de gelegenheid om schriftelijk hun vragen in te die nen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Veel vragen had den betrekking op de Waddinx- veense infrastructuur, een punt dat voor Waddinxveen erg be langrijk is. Het college en de raad hebben ingestemd met de ter inzagelegging van het ISP onder voorwaarde dat de Pro vincie instemt met het aanleg gen van de Westelijke Randweg als provinciale weg. De ontwik kelingen in de Zuidplas zorgen in de toekomst namelijk voor een nog grotere verkeersstroom in en rondom Waddinxveen. WADDINXVEEN - Toegegeven, het was vijf jaar geleden een groot feest toen de Friese band samengesteld de Kast op het Coenecoop Colle- vrijdag de kans ge kwam optreden. Maar het kreeg om voor 2500 was nog niets vergeleken met het spetterende optreden van Di rect en Brainpower afgelopen werd vrijdag op datzelfde schoolplein. Ruim 2500 leerlingen hadden een kaartje weten te bemachti gen. De hele week stond voor alle leerlingen in het teken van het tienjarig bestaan van het Coene- school de hulp in coop College. „En terecht," aldus van oud-leerling wethouder Dorenda Gerts. „Het Daniël Klijn. Hij is is best iets om trots op te zijn. Ik organisatieadviseur wil alle direct betrokkenen van deze school van harte feliciteren. Wanneer een school goed func- zijn connecties heeft doneert, komt dat het hele dorp hij vijf jaar geleden ten goede. En het Coenecoop College doet het goed op ver schillende gebieden. Kijk bij voorbeeld naar de prima eind- Brainpower. „Ik heb examenresultaten. Natuurlijk is een mooie periode een school er op de eerste plaats op het Coenecoop om jongeren aan een diploma te College gehad," helpen, maar een school moet vertelt hij. „Ik kon meer zijn dan alleen een kennis- er zelfs geen genoeg fabriek. En dat is het Coenecoop van krijgen. College. Ik zou zeggen: op naar de volgende tien jaar." De leerlingen genoten van alle activiteiten die er een week lang die school te blijven, op het programma stonden. Na mijn Mavo-di- Maar het absolute hoogtepunt ploma, behaalde ik viel afgelopen vrijdag tijdens het ook mijn Havo- en spetterende lustrumfeest. De Vwo-diploma. Van De lustrumweek op het Coenecoop College werd vrijdag afgesloten met het Coenecoop Col- een spetterend optreden van niemand minder dan Di-rect en Brainpower, lege heb ik altijd de (foto: Liesbeth van der Vis) ruimte gekregen om me ook op andere gebieden ver- die twee op het podium versche- der te ontwikkelen. Ik ben zeer nen, was er eerst nog een heel in- blij met de opgedane ervaring tij- teressant voorprogramma: Ta lent Battle, een schoolgroep die Rel 0180-63 IIOSJI T Waddinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN www.woontotaalservice.nl ars MEER informatie: WWW. WOONMALL-ALEXANDRIUM.NL NS STATION ALEXANDER OF AIO AFSLAG It PR. ALEXANDER wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. Kwaliteit en functionaliteit gecombineerd in een tijdloze vormgeving. Dat is de Janus houtkachel! Voorweg 14-B 2391 AB Hazerswoude-Dorp Tel. 0172 587441 Fax. 0172 588941 Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 .i i. WOENSDAG 19 OKTOBER 2005 Lid van Kijk voor meer info op www.mini-motors.nl Noordeinde 51 A-by te Zevenhuizen (Langs deA-12 ingang Molenweg) Tel: 0180-328485 Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl 57e JAARGANG nr. 2974 Openingstijden showroom: Ma-vrij 13.00-17.30u vrijdagavond 19.00-21.OOu zaterdag 10.00-16.00u Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN Sitco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder CAS WATER CV. ELEKTRA ZON-ENERCIE F- Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1