c Carry Slee in bibliotheek Waddinxveen CV-ketel nodigt NIEUWE KETEL NODIG? lll■ll■ll■ll■ll■H■ll■ll■ll Nieuw! 'OOPHUIS Gemeenteraad stelt Alles voor in en om Nu ook een vestiging in Waddinxveen uw woning DeBoxspringSpecialist.nl begroting vast neeieman 5ERV/CE Witgoed specialist Soosavond WOON TOTAAL Zie onze advertentie elders in deze krant. Cursus beveiliger Pianist Soerjadi in Remonstrantse kerk Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN Kunst schaatsster naar NK RIJLES? NEELEMAN __IOKTVC VIDEC AUDI f SI LCO 1 makelaars Fietskijkdag bij politie Waddinxveen Jeugddisco in De Paddestoel Belastingvrij FAUNALAND HOODIE SURF 00K NAAR WWW.FOOKLEIN.NL Onderscheiding brandweerman Car HiFi Navigatie Bel 0180 - 63 1108 Vraag naar ons unieke stappenplan T: (0182) 64 00 90 Waddinxveen leum bij de vrijwillige brand weer. Hij trad in dienst bij de voorma lige gemeente Moerkapelle per 1 november 1980. Sinds 1 januari 1995 is hij hoofd brandwacht. Silco voor uw hele interieur Oranjelaan 9 in Waddinxveen WADDINXVEEN - De 11-jarige Joyce den Hollander heeft deel genomen aan de tweede selectie wedstrijd kunstschaatsen in Den Bosch. Zij is uit 24 deelnemers vanuit het hele land als tweede geëindigd en heeft daarmee deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen veiligge steld. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Uneto-Vni Tel. 0182 - 64 00 72 WADDINXVEEN Young Profes sionals Security start vanaf za terdag 19 november met de cur sus beveiliger 2. De Cursus zal bestaan uit praktijk en theorie. Wie van plan is de beveiliging in te gaan, kan binnen negen maan den zijn of haar beveiligingsdi- ploma halen. Voor meer informatie neem con tact op met Young Professionals Securty, tel 0180 - 390803. De cur sus zal worden Gegeven bij Wijk en Speeltuinvereniging de Pad destoel. P. VISSER ZONEN MOERKAPELLE - De jeugd groep Zevenhuizen-Moerkapel- le houdt elke dinsdag een Soos avond in dorpshuis Op Moer. Vanaf 12 jaar is iedereen wel kom. De deur gaat open om 19.00 uur. serve te betalen. In 2006 mag de dekking wel op deze manier plaatsvinden. Daarna moet de reserve zo weinig mogelijk wor den aangesproken. Wethouder Dirk Lont (Finan ciën) was tevreden met het resul taat. „Het heeft heel veel moeite gekost om de begroting ook dit jaar weer sluitend te maken. In eerste instantie liepen we tegen een tekort aan van ongeveer twee miljoen euro. Je bent dan genoodzaakt om keuzes te ma ken. We hebben er bewust voor gekozen om maatregelen te tref fen die inwoners en voorzienin gen zo min mogelijk direct ra ken. Mede gelet op de ombuigingen van de afgelopen jaren, was het college van mening dat het voor zieningenniveau niet verder aangetast mocht worden. Toch zijn er forse ingrepen gedaan. Enerzijds aan de inkomstenkant door het flink verhogen van de bouwleges. Anderzijds door de kosten van bestuur en bedrijfsvoering te be perken. „Gelukkig hebben we ondanks alle bezuinigingen ook nog ruimte gevonden voor nieuw beleid. Zo besteden we in 2006 meer geld aan handhaving, milieu en duurzaamheid en zorg en welzijn," aldus de wethouder Financiën. WADDINXVEEN - „Heb ik het gedroomd of ben ik hier al eer der geweest?” vroeg Carry Slee zich af toen ze vorige week over de brug Waddinxveen binnen reed. Carry Slee is schrijfster van veelvuldig bekroonde kin derboeken en drie romans voor volwassenen. Dinsdagavond hielden de Vrouwenraad en de Bibliotheek Waddinxveen in het kader van het jaar van de Kunst en Cultuur een avond voor vol wassenen met een lezing van Carry Slee. Tegen de bezoekers begon ze ei genlijk op dezelfde manier zo als ze tegen kinderen praat. „Ik zeg altijd tegen kinderen: ik ga jullie eerst vertellen waarom ik schrijfster ben geworden." Vroe ger maakte Carry zelf boekjes en las zogenaamd voor aan haar poppen en knuffels. Zo kon zij elke dag een ander verhaal be denken. In haar kamer maakte ze ook een bibliotheekje. „Het stinkt hier naar Pinkeltje", zei ze dan. „Jullie mogen alleen Carry Slee lezen." Toen ze volwassen werd, stond Carry Slee een tijdje voor de klas. In die periode loofde uit geverij De Bezige Bij een prijs uit voor het beste debuut. Haar manuscript werd op zich wel goed bevonden, maar het com mentaar was dat Carry er nog teveel emotioneel bij betrokken was. Nu ze eenmaal wist dat ze wel talent had, besloot ze de WADDINXVEEN - De gemeen teraad van Waddinxveen boog zich donderdag 10 november over de begroting 2006-2009. Voor een groot deel konden de raadsleden zich vinden in de voorstellen van het college. Ech ter op twee punten brachten zij een nuancering aan. De Onroe- rendezaakbelasting stijgt in 2006 slechts met 1,2% (inflatiecijfer van 2004). Het voorstel van het college om hier nog 2% bovenop te doen haalde het niet. De ge meenteraad wil het tekort dat hierdoor ontstaat compenseren door 64.000,- euro minder te storten in de reserve Wet Werk en Bijstand. Dat Waddinxveen een zwembad moet houden, daar was iedereen het over eens. Het onderhouden van een zwembad kost echter veel geld. Jaarlijks legt de ge meente 750.000,- euro bij. Zowel de raad als het college vindt het onverantwoord om het zwem bad tegen deze hoge kosten te handhaven. De komende maan den moet de gemeente dan ook onderzoeken of het mogelijk is om op een goedkopere manier zwemgelegenheid in Waddinx veen te realiseren. De gemeenteraad ging niet ak koord met het voorstel van het college om de kosten voor het zwembad vier jaar lang uit de re- WADDINXVEEN - Het politie team Waddinxveen-Boskoop houdt zaterdag 19 november een fietsenkijkdag op het bureau aan de Limaweg in Waddinxveen. Daar staat een groot aantal fiet sen, die de afgelopen tijd door de politie in de gemeenten Bo skoop en Waddinxveen zijn aan getroffen. Ondanks onderzoek is het de politie niet gelukt deze fietsen bij een eigenaar terug te brengen. Mensen die een fiets vermissen worden nog eenmaal in de gelegenheid gesteld op de ze wijze hun fiets terug te krij gen. Na de kijkdag gaan de fiet sen naar een opkoper. De fietsenkijkdag begint om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. Kij kers dienen wel hun aangifte mee te nemen. WADDINXVEEN - In de Padde stoel is er op vrijdag 18 novem ber weer een disco voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar. Ditmaal een 'mega Fluor en Neon party'. Er hangen heel veel blacklights en speciale decoraties. Uiteraard draait DJ Ricardo van disco de Zon ook deze keer weer de ge zelligste en nieuwste plaatjes. De regels voor de paddiedisco zijn veranderd. Er is geen voorver koop meer op maandag en de paddiepas is afgeschaft, kaarten worden gewoon op vrijdag aan de deur verkocht. De entree be draagt 1,50 euro. weg van het schrijven van kin derboeken in te slaan. „Kinder boeken schrijven is niet makke lijker, maar heel anders.” Intussen heeft Carry Slee meer dan vijftig kinderboeken ge schreven en zeer veel prijzen gekregen. Vanuit haar eigen jeugd, met een manisch depres sieve moeder en ouders met een slecht huwelijk, schreef Carry haar romans Moederkruid, Dochter van Eva en onlangs ook nog De Toegift. Voor de vele toehoorders, ruim 110, las ze voor uit Moederkruid en vertel de over haar jeugd en over van alles wat er in him gezin ge beurde. Carry is heel open over de over- gang van kind naar puber. In Dochter van Eva schrijft ze over hoe ze voor het eerst ongesteld werd. Bij haar zusje was het toen feest, maar bij Carry ging dat heel anders. „Zo, dus je bent toch een meid." Haar vader had altijd een jongen gewild en haar ook als dusdanig benaderd. Voor haar gevoel had Carry's vader haar bedrogen. Haar moeder had geprobeerd zelf moord te plegen. Vanuit die gezinssituatie ging Carry naar de meisjesschool en fantaseerde over een nieuwe moeder. Over die tijd las ze een fragment voor uit haar boek Dochter van Eva. „We zijn nog niet klaar", zei ze na het voorlezen waarbij ieder een geboeid luisterde. „Er is er nog één: De toegift" Het is haar WADDINXVEEN - Pianist en di rigent Ardjoena Soerjadi geeft op vrijdag 18 november een concert in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. Hij doet dit op uitnodiging van pianohandel Mos en Spetter. Hoewel er vooral veel genodig den zijn, ziet het er naar uit dat er nog enkele plaatsbewijzen te verkrijgen zijn. Wie daarin geïn teresseerd is, kan contact opne men met Mos en Spetter, tel 0182 - 611697. waarvan de tweede helft drie verschillende eindes heeft, waarvoor de lezer zelf kan kie zen. Ik ben alweer een nieuw idee aan het uitwerken." Haar ideeën komen vaak van wat ze leest of ziet, een bericht in de krant waar ze haar fanta sie op loslaat. „Ik durf mijn ver halen dan bijna niet los te laten. Als ik eenmaal begonnen ben met schrijven, werk ik dag en nacht door." Kinderboeken kosten haar ge middeld een paar maanden. Over De Toegift deed Carry wel zo'n anderhalf jaar. „Over een half jaar ga ik beginnen aan het schrijven van een nieuw boek voor volwassenen, niet meer autobiografisch. Ik heb al een vaag idee, maar dat houd ik nog even voor mezelf." Carry sloot de avond vrolijk af met een fragment uit haar de buut Rik en Roosje. „Zie je wel, ik kan ook vrolijk schrijven hoor!" Na haar vertrek werd er onder het genot van een drankje door de bezoekers van deze avond nog lang nagepraat. Waddinx veen zal Carry Slee niet snel meer vergeten. laatste roman, over haar vol wassenheid. In dit boek beschrijft ze ook Arnoud, die dezelfde proble men had als Carry. Toen Carry haar moeder losliet, liet ze ook Arnoud los. Zo beschreef ze ook hoe ze verliefd werd op Esmée en een relatie met haar opbouw de en hoe ze later schrijfster werd. „De erkenning van mijn uitge ver bracht me in verwarring en zette mijn relatie onder druk", aldus Carry. Daarna las ze een aantal fragmenten voor uit De Toegift. Tijdens de pauze konden haar boeken gekocht worden bij een boekentafel van Burger Boek en Kantoor en Carry Slee nam uit gebreid de tijd voor het signe ren. Na een kopje koffie of thee en wat lekkers, verzorgd door de Wereldwinkel, was er tijd om vragen aan de schrijfster te stel len. „Als je echt schrijver wilt wor den, moet je gewoon doorgaan", legde ze uit. Het schrijven van kinderboeken blijft, al had ze dat niet gedacht, toch trekken. „Zojuist heb ik een nieuw boek afgerond, een jeugdroman, 1 installatietechniek Alle producten op de aquarium afdeling Ook op vissen, planten, krabben en garnalen! MOERKAPELLE - Gerrit Snel Bakker ontving vrijdag 4 novem ber uit handen van burgemees ter Fijen van de gemeente Zevenhuizen-Moerkaplle een oorkonde en medaille ter gele genheid van zijn 25-jarig jubi- Kinderboekenschrijfster Carry Slee bracht vorige week een bezoekje aan de bibliotheek van Waddinxveen. (foto: Liesbeth van der Vis) w WOENSDAG 16 NOVEMBER 2005 Door Brigitte Bosman D'l m (J'-* J I». www.woontotaalservice.nl Zie ons artikel in huis en stijl. r i Nefit-dealer/Lid van UNETO VNI Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Kijk voor meer info op www.GigaGood.com Noordeinde 51 A-by- Zevenhuizen Rijksweg A-12 (ingang Molenweg) Tel: 0180-328485 Telefoonnummers Redactie: (0182) 638 288 Advertenties: (0182) 636 381 (0182) 620 626 Faxnummer: (0182) 631 088 Postadres: Postbus 196 2740 AD Waddinxveen Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) Auto, motor, aanhanger 0182 - 61 25 19 www.rijschoollagrouw.nl Lid van 57e JAARGANG nr. 2978 Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! Met meer Weekblad voor Waddinxveen is verhuisd naar- •Tel-: Centrale venvarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl WADD/NXVffN addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN F] CAS WATER C.V. ELEKTRA ZON-ENERGIE (ind. aquaria) Van a.s. donderdagavond 18.00 uur t/m zaterdag 19 november 19% BTW Brederolaan 10 2741 BG Waddinxveen Tel. 0 I 82-640 I 4 I info@allesoverdieren.nl TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Meer dan 200 soorten tropische vissen en 50 soorten waterplanten V REtirmsri 7—i TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1