Gemeente start De vrijwilliger van het jaar 2005 is Genomineerden 'Vrijwilliger van het jaar 2005 KERSTACTIVITEITEN KOOPZONDAG 11 DECEMBER A||F< VOORDE met opstellen structuurplan 2030 SFEERVOL, LIEFTINK SERRES Vrouwen in gesprek met wethouder Gerts Samenvoeging brandweerposten Geslaagden A-diploma Colofon Wandeltocht voor senioren Bijeenkomst over borstvoeding Tumult bij RTW FM voorbij r LIEVER LIEFTINK ALEXANDRIUM Ml www.lieftink.nl Bel voor meer info: 0182 54 76 32 of mail naar: aertsglas@planet.nl UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN ?A/V7 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR, ALEXANDRIUM III WOONMALL GESLOTEN - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 (foto: Liesbeth van der Vis) en GROOTST! WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Moerkapelle overheerst het ge voel van teleurstelling. Op korte termijn zal duidelijk worden wie de overstap naar de post Zeven- ging zijn daarbij de revue gepas seerd. Uiteindelijk heeft de post Moerkapelle zelf unaniem beslo ten om eind 2005 haar activitei ten te beëindigen. Een belangrijk argument daarbij is, dat door re- Cor Blonk Vrijwilliger bij WSE. Ondanks ziekte en vele operaties nog da- van WADDINXVEEN - Vrijwilligers doen hun werk meestal in stilte en hebben geen behoefte om in het zonnetje te worden gezet. Toch worden ze wel degelijk ge waardeerd. Daarom is er in 2004 voor het eerst een vrijwilligers- prijs uitgereikt. En met succes, allen de vredesstichter als de ge moederen niet tot rust kunnen komen. Omgekeerd werkt het precies hetzelfde." Janneke Dubbelaar Vrijwilliger bij de EHBO waar zij erg actief is. Coördineert de jeugd EHBO en assisteert bij veel activiteiten en evenementen. Peter Schoonderwoerd Vrijwilliger bij Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk. Al vijf- Arie Both Tot voor kort vrijwilliger van de Culturele commissie. Verzorgt als voorzitter artikelen voor de weekbladen inzake activiteiten van de Ouderenbonden in Wad- Joke Baas Vrijwilliger bij de Gouwe Bloem. Werkt vernieuwend en zet zich voor alle activiteiten in. Genomineerde Organisaties De Wereldwinkel Gered Gereedschap De Bruggen dinxveen. Vertegenwoordigd de Ouderenbonden bij raadsverga deringen in de Seniorenraad. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto's van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Kantoor Drukkerij Veldwijk van Loon Oranjelaan 9, Waddinxveen Postbus 196,2740 AD Waddinxveen Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 Advertenties Telefoon 0182-636381 en 0182-620626 Fax: 0182-631088 E-mail: verkoopboskoop@ rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Uitgever Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) Alphen aan den Rijn Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) ■f Fatima Baddag Actief bij de Scouting als leider van de Bevers. Zet zich graag in voor meiden en jongens van 5 tot 7 jaar. Heeft zo ook op een gezel lige manier aan haar taalontwik keling kunnen werken. Ben Tinkhof Als vrijwilliger behartigt hij de collectieve belangen van de be woners in de wijk Wingerd. Is verder voorzitter van de bewo nerscommissie van de HWZM en lid van het pr. team. Frans Bruijstens Staat als voorzitter van voetbal vereniging WSE altijd klaar om anderen te ondersteunen. Een Cees de Rooy Vrijwilliger bij Gouwe Bloem en de Bruggen. Regelt, sjouwt, staat in kraampjes en schenkt koffie voor de gasten in De bruggen. tien jaar penningmeester en on bezoldigd boekhouder. Is de 70 inmiddels gepasseerd. Hans Molenaar Als vrijwilliger werkzaam bij Wijk en Buurtbeheer Groens- waard. Eerst als formateur en la ter als bestuurslid. Is ook actief bij de huurdersvereniging 'Ons Belang'. Staat altijd klaar voor anderen. Is momenteel ernstig ziek. Sarah Hoogendoom, Yanita Vol- lebregt, Martin Roest, Maarten Huisman, Kim Beelen, Lisa Ko nijn, Hannah de Kruiff, Rhonda v.d. Stoep, Ronald de Jong, Ma rieke Koetsier, Renske Kaaijk, Gwen Droog, Mandy de Waal, Nora Korfker, Stefan v.d. Vlist, Nicolien Kof man, Wesley den Hertog, Mels Verweij, Robin Smith, Annelot v.d. Spek, Ivana van Wijk, Coen van Doom, Vincent van Lier, Yentl Verheul, Timothy Geurts, Amoud de Mik, Gedelia Teterissa, Daan Slappen del, Roy v.d. Pompe, Adeline Pujagic, Rick Koerts, Michael v.d. Vendel en Emily Kors. Lisanne van der Veen 20-Jarige vrijwilligster. Zet zich in voor de jeugdadviesraad en voor jeugdactiviteiten. kopen te doen, hebben de win kels ook een sociale functie: mensen ontmoeten elkaar tij dens het winkelen. Zeker voor ouderen die slecht ter been zijn, is een winkel op korte afstand belangrijk. „En anders moet er ook in Waddinxveen een 'hang plek' voor ouderen komen", lachte iemand. Een ander onderwerp dat zor gen baart is de opvolging van burgemeester Rooijers. In juni 2006 loopt zijn termijn als waar nemer af. CDA-raadslid Wout Neutel heeft bij de algemene be schouwingen in oktober al om actie gevraagd, maar hierop kwam geen respons van de an dere partijen. „We willen halver wege 2006 natuurlijk niet zonder burgemeester zitten," vonden de vrouwen. Zij gaven aan de wethouder en duo-raadslid Liesbeth Doornen bal, die ook aanwezig was, de boodschap mee de vinger aan de pols te houden. Het CDA-Vrouwenberaad, dat de avond organiseerde, zal in 2006 opnieuw een aantal van de ze bijeenkomsten houden. Wie graag mee wil praten, kan con tact opnemen met Brigitte Lefe- rink, tel 0182 - 630071 of e-mail bja.leferink@tiscali.nl. Thomas Postmus het besluit opheffing van de post Al achttien jaar en vijf dagen ac- betekent. Bij het brandweerteam tief bij de kinderboerderij. Heeft daar de functie 'een soort onder- beheerder'. week gezwommen voor het A- diploma. de veiligheid te be- Er waren 54 kandidaatjes, die al lemaal zijn geslaagd: Max Nonkes, Lara Keesmaat, Bart van Ravesteijn, Daphne Sp- ruytenburg, Elvira de Bruin, Tij- ana van Tol, Jordan Tofield, Eline Hamming, Ruben van Lindt, Co lin Menke, Renske Zant, Nikita Mantjes, Bo Lindhout, Benth de Graaf, Celine van Nieuwkoop, Patrick van Nieuwkoop, Julia Lammers, Roos Scheffel, Frederi- que Wortman, Basten Kraan, Ti mo Graaf, Naomi den Dekker, Vrijwilligersdag Op 10 december staat de Wad- dinxveense Vrijwilligersdag weer op het programma, een ge zellige ontmoeting met een hap je en een drankje. „Uiteraard gaan we daar uitgebreid aan dacht aan besteden," aldus Ja- ninka de Beer. „Jong en oud is die dag van harte welkom in het Anne Frank-centrum. Om 11.00 uur is er gebak met koffie. Daar na wordt de vrijwilliger van het jaar 2005 en de organisatie van het jaar 2005 bekendgemaakt. WADDINXVEEN - In het Gou- WADDINXVEEN - De geboorte van de baby en het geven van borstvoeding in de eerste we ken. Dat is het onderwerp van de maandelijkse informatiebij eenkomst van Borstvoedings-or- ganisatie LLL. Deze wordt ge houden op donderdag 15 december bij Nel Veenman, Pr. Beatrixlaan 98 in Waddinxveen. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die meer wil weten over borstvoeding. Ook baby's zijn van harte welkom. Alle facetten van het geven van borstvoeding komen aan de or de en de aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblij vend. De avond begint om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage van 3,- eu ro gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Wie telefonische hulp of informatie over borst voeding wil, kan bellen met Nel De afgelopen maanden kon ie dereen een vrijwilliger of orga nisatie nomineren. Een negen koppige jury heeft zich vervolgens over de zestien aan meldingen gebogen. Janinka: „Het zijn allemaal hardwerken de mensen, stuk voor stuk ver dienen ze deze prijs. Maar he laas kan er maar eentje winnen. Die winnaar is al bekend ja, maar ik ga natuurlijk nog niet zeggen wie dat is. Anders is het op 10 december geen verrassing meer." WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) organiseert regelmatig wandeltochten ten behoeve van senioren. Deze tochten zijn be doeld om senioren in de gele genheid te stellen meer te bewe gen en tevens contacten te leggen met andere senioren. Op dinsdag 13 december wordt een tocht van 10 kilometer gehou den. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteitencen- trum (Jan van Bijnenpad). Kos ten voor deelname bedragen 2,80 euro, inclusief drie kopjes koffie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de autokos ten gevraagd (max. 1,- euro). Voor meer informatie over de wandeltochten bel 0182 - 615555 of 631932. De volgende tocht is gepland op dinsdag 24 januari 2006. Wethouder Gerts en burgemees ter Roijers reiken de prijzen uit; een geldbedrag dat naar eigen keuze moet worden besteed aan een organisatie of een project. Muziekvereniging Concordia zorgt voor de muzikale omlijs ting. Na afloop van de Vrijwilli gersdag krijgt iedereen een klein presentje mee naar huis." Met de verkiezing 'Vrijwilliger van het Jaar' streeft de Stimule- ringsgroep naar meer waarde ring en aandacht voor het vrij willigerswerk in Waddinxveen. Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vindt u horeca, kinderopvang, tes verschillende par keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center. Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingrediënten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor iedereen. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER Nel Venema-Hoogendoom Als vrijwilliger actief bij het Consultatie bureau. Wordt inge schakeld om advies over borst voeding aan moeders te geven. Bezoekt mensen thuis in Wad dinxveen en Boskoop. Er wordt ingezet op een Struc tuurplan met een brede insteek: naast de ruimtelijk component met bijbehorende economische aspecten dient ook de recent want op 10 december worden er vastgestelde Welzijnsvisie met de sociaal/culturele aspecten goed ingebed te worden in het Structuurplan. De gemeenteraad heeft 29 juni jl. al een 'Kademota Structuurplan 2030' vastgesteld waarin de opgaven die richting gevend zijn voor het op te stellen Structuurplan zijn geformu leerd. Als alles volgens planning loopt gaat het plan in het voor jaar de inspraak in. Naar ver wachting neemt de gemeente raad in het najaar van 2006 een beslissing over het Structuur plan. Om voldoende draagvlak te krij gen en een kwalitatief goed plan te produceren wil de gemeente graag horen wat andere partijen te zeggen hebben. Zo gaat zij de komende maan den in gesprek met de gemeente raad, bewoners, bedrijven, maat schappelijke organisaties, buurgemeenten en andere over heden. Redactie Carlo Willemsen 0182-638288 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmer king te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. KERSTTIJD WADDINXVEEN - Een aantal vrouwen kwam op woensdag 30 november bijeen om met wet houder Dorenda Gerts van ge dachten te wisselen over diverse onderwerpen die spelen in Wad dinxveen. Er werden kritische vragen ge steld, onder meer over de dure huizen die gebouwd worden op inbreilocaties. Gerts: „Het bou wen op inbreilocaties is verhou dingsgewijs duur. Eerst moeten we de grond verwerven, eventu eel bebouwing afbreken en daar na kan pas met nieuwbouw wor den begonnen. Dit is eigenlijk alleen rendabel als er wat duur dere huizen komen. Bovendien heeft Waddinxveen een boven gemiddeld percentage sociale woningbouw, wel 60%. Natuur lijk komen er in Triangel wel goedkopere huizen." Een van de aanwezigen hoopte dat daardoor ook de doorstroom wordt bevorderd. Dat mensen wonen in een huis dat past bij hun gezinssamenstelling en hun inkomen. Natuurlijk kwam ook het win kelcentrum aan de orde. De vrouwen spraken hun zorg uit over het verdwijnen van winkel- strips in de verschillende wijken in Waddinxveen. Behalve om in- ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Het college heeft inge stemd met het unanieme besluit van het vrijwillige brandweer team Moerkapelle om de post Moerkapelle het einde van dit jaar te sluiten. De collegeleden hebben begrip voor het besluit, maar hadden ook de hoop dat de post nog wat langer actief zou blijven. Een unaniem besluit van de post is echter een krachtig Signaal dat het college gerespec teerd heeft. Na vele jaren komt er daarmee een einde aan een zelfstandige brandweerpost in de kern Moerkapelle. Van de vrijwilligers zal begin 2006 op passende wijze afscheid geno men worden. Zij hebben zich im mers gedurende vele jaren met hart en ziel ingezet voor de vei ligheid in de gemeenschap. Op 14 juni 2005 stemde de raad van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle in met het samen voegen van de twee huidige vrij willige brandweerposten op één locatie in Zevenhuizen. De afge lopen maanden is door de ge meente in nauw overleg met de post Moerkapelle gewerkt aan uitvoering van dit raadsbesluit. Verschillende alternatieven en mogelijke data van samenvoe- in Waddinxveen opnieuw vrij willigers gehuldigd. „Zo'n kleine drie jaar geleden heeft de Raad de nota 'Sterk Vrijwilligerswerk' aangeno men," vertelt Willem de Boer. „Daaruit is in augustus 2003 de Stimuleringsgroep opgezet, waarvan ik nu voorzitter ben. Doel van de Stimuleringsgroep is het promoten van vrijwilli gerswerk. Op internet hebben we een vacaturebank staan. Mensen die hun vrije tijd nuttig willen besteden, kunnen zich aanmelden. Organisaties of ver enigingen die vrijwilligers zoe ken, kunnen een kijkje nemen op de vacaturebank." Netwerk Willem de Boer is hartstikke en thousiast over het werk in de Stimuleringsgroep. „Het is heel leuk om te doen. In de loop van de tijd krijg je steeds meer ken- formatiepunt nissen. Het netwerk van men sen GLASZETTER Fred van Dijk gionale besluitvorming - de ge- Zet zich bij voetbalvereniging meente maakt namelijk deel uit WSE in om alle jeugdwedstrij- van de regionale brandweer den goed te laten verlopen. Hollands-Midden - de post Moerkapelle rond december 2005 overdag al niet meer gealar meerd zou worden. Van motiva tie om nog één of twee jaar door te gaan, waarbij alleen in de man met een oranje-zwart hart, avond- en weekenduren de post opgeroepen wordt, is dan geen sprake meer. Het spreken en nadenken over de wijze waarop het raadsbesluit gelijks met het onderhoud tot uitvoering wordt gebracht, is het complex bezig, derhalve een emotionele aange legenheid geweest, aangezien Wim Kraak Vrijwilliger bij Zwem- en water polo vereniging Van Uden-De Goouwe. Is al 20 jaar secretaris. Daarnaast actief bij de financieel ondersteunende commissie Gouweplus. WADDINXVEEN - Hoe wil Waddinxveen er in 2030 uitzien? Met deze moeilijke vraag houdt de gemeente zich de komende maanden bezig. De vraag moet voor een groot deel beantwoord worden in het op te stellen Struc tuurplan 2030. De gemeente Waddinxveen beschrijft in dit plan niet alleen haar visie op het gebied van ruimtelijke ordening maar ook op het gebied van wel zijn. De gemeente staat voor de uitda gende opgave om een Structuur plan op te stellen. Waddinxveen heeft op korte en lange termijn te maken met veel lokale maar ook regionale ontwikkelingen. Ge dacht kan worden aan het Cen trumplan, het Centraal Voetbal- park, de woonwijk Triangel maar ook aan de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Om alles in goede banen te leiden en te komen tot een samenhangende visie met een streefbeeld voor de gehele gemeente, inclusief een Sociaal en ruimtelijk programma voor een langere periode, is het belangrijk om op korte termijn een Structuurplan op te stellen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense lokale radiozender RTW FM heeft de interne proble men overwonnen, die waren ontstaan door het vertrek van een aantal medewerkers. Een deel van het bestuur, dat in af wachting van de ontwikkelin gen was teruggetreden, heeft de werkzaamheden weer opgepakt. Voorzitter Peter Rubeling: „De problemen zijn voorbij; de neu zen staan weer allemaal dezelf de kant op en de ontwikkelingen ten aanzien van de RTW FM zul len weer snel ter hand worden genomen." Hij betreurt het ver trek van een aantal ervaren men sen uit de organisatie, maar hij vervolgt: „Radio maken is een prachtige hobby en met het gro te luisterpubliek van de RTW FM is dat nog leuker. Ik heb er vertrouwen in dat we snel weer op sterkte zijn en de bezetting kunnen herstellen met nieuwe vrijwillige medewerkers." Coördinator Janinka de Beer van de Stimuleringsgroep Vrijwilligerswerk Waddinxveen streeft naar meer waardering voor alle vrijwilligers. Alle auteursrechten en databankrech ten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) c.q. de betreffende auteur. Er worden vier prijzen uitgereikt door wethouder Gerts en de bur gemeester. 1. De vrijwilliger van het jaar ontvangt een oorkonde, een che que van 400,- euro en een kunst werk. 2. Een tweede vrijwilliger ont vangt een oorkonde, een cheque van 200,- euro en een kunstwerk. 3. De vrijwilliger in de categorie Veenman, 0182 - 619964. tot 25 jaar ontvang een oorkon de, een cheque van 200,- euro en een kunstwerk. 4. De organisatie van het jaar ontvangt een oorkonde en een cheque van 400,- euro. De Stimuleringsgroep krijgt vanaf het nieuwe jaar een ande re naam. „In 2006 heten we Vrij- willigersgroep Waddinxveen," vertelt coördinator Janinka de Beer. „We zijn een steun- en in voer vrijwilligers en organisaties. We geven ad- in het vrijwilligerswerk viezen en helpen ze waar nodig, wordt steeds groter, er worden Tevens zijn we een soort kop- veel ervaringen uitgewisseld, pelbureau. Als een vrijwilliger Door de Stimuleringsgroep werk zoekt, gaan we kijken wat wordt het werk voor de vrijwil- het beste bij hem of haar past, ligers makkelijker gemaakt. Dat is waar we het voor doen." i Johan Garlich huizen maakt en welke vrijwilli- Vrijwilliger bij Gered Gereed- gers hun brandweeractiviteiten schap. Zit in het bestuur en is definitief beëindigen. een goede coördinator. Namens De post Zevenhuizen zal in voorkomende gevallen de uitruk naar Moerkapelle gaan verzor gen. Daar zijn ruim twintig vrij willigers (inclusief de collega's die de overstap van Moerkapelle webad de Sniep is er afgelopen naar Zevenhuizen maken) be schikbaar om incidenten te be strijden en waken. 5 OC a z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 13