Gemeenteraad Apotheek Kerkweg-West viert 25-jarig bestaan Waddinxveen besluit tot bouw nieuw centrum arden Alles voor in en om DE uw woning CV-ketel nodig! life BOSRAND GRATIS* RUIT REPAREREN? Eendragtspolder roept veel twijfels op lll■ll■ll■li■IIHII■ll■ll■ll DeBoxspringSpecialist.nl Nieuwe subsidieronde voor duurzame energieprojecten Zondag 11 december zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur Investering van 220 miljoen geeft gemeente economische impuls WADDINXVEEN - De gemeenteraad van Waddinxveen is op dinsdag 29 november akkoord gegaan met de Realiseringsover- eenkomst (ROK) voor het nieuw te bouwen centrum. De ROK beschrijft de voorwaarden waaronder de grond wordt verkocht aan projectontwikkelaar William Properties. Daarnaast bevat de ROK gedetailleerde afspraken over de verdere planuitwerking en bouw van het centrum. WOON TOTAAL SERVICE TVlRlAA®Èl ook wSïSsa&st STUDIO* [/SILCO Zie pagina 11 Aanhouding na mishandeling Oranjelaan wordt eenrichtings- weg Verwenmiddag voor bijstands moeders Thema-avond Hervormd Centrum Collecte diabetes Leerlingen schrijven gemeente Hij is er weer. De NVM Woningvizier! Aanbieding: Apotheek Kerkweg-West vierde afgelopen zaterdag zijn 25-jarig bestaan. (foto: Liesbeth van der Vis) Op zoek Formaat Bel 0180-63 1106 A.s. zondag 11 december koopzondag Resultaten Voorbeelden van eerder gesubsi dieerde projecten zijn: warmte- dewerkster Mima Binker door eigenaar Van Dijk in het zonne tje gezet. Ze kreeg van hem een penning van de Kamer van Koophandel. WADDINXVEEN - De Oranje laan in Waddinxveen wordt een eenrichtingsweg. Er mag straks nog maar dertig kilometer per uur worden gereden. De maatre gel geldt vanaf de Kerkweg- Oost tot aan de Nesse/Noordka- de. RIJLES? ZEVENHUIZEN - In het Her vormd Centrum in Zevenhuizen komt op donderdag 8 december Martina Visser spreken. Het the ma is 'Je leven anders dan je had gedroomd'. Het doel is elkaar te bemoedigen en op te bouwen in het geloof. Iedereen is van 9.30 tot 11.00 uur welkom in het Her vormd Centrum, Dorpsstraat 156. Dit is een initiatief van vrouwen uit verschillende ker ken van Oud-Verlaat, Zevenhui zen en Moerkapelle. BESTELLIJST NIET ONTVANGEN www.DEvuurwerkwinkel.nl WADDINXVEEN - De landelijke collecte voor het Diabetes Fonds Nederland is begin november gehouden. In Waddinxveen zijn veel collectanten op pad gegaan. Dankzij hun inzet en de vele gif ten van de Waddinxveners is er een prachtig bedrag van 7983,61 euro opgehaald. Het geld wordt voornamelijk gebruikt voor on derzoek. Een erg belangrijk doel, want diabetes neemt erg snel toe in Nederland. Wie de collectan ten gemist heeft maar toch geld wilt storten, kan dat doen naar giro 5766. Voor meer informatie kijk op www.diabetesfonds.nl. zeer harde werker, al 25 jaar lang." Ook de elf andere medewerkers van Apotheek Kerkweg-West werden bedankt voor him inzet. Onderdeel van deze Realise- ringsovereenkomst zijn onder andere het stedenbouwkundig Masterplan, het Beeldkwaliteit- plan, het Inrichtingsplan van de openbare ruimte en de infrast ructuur en de Grondexploitatie. Burgemeester Roijers, die wet houder Barth tijdelijk vervangt i.v.m. ziekte, zei tijdens de pers bijeenkomst dat hij niet teveel wilde ingaan op de voorgeschie denis van het centrum. „Het is thans het moment om alle in spanningen te richten op het re aliseren van een nieuw centrum in onze gemeente. Waddinxveen is toe aan een nieuw centrum dat kan dienen als vliegwiel voor ve le activiteiten en een economi sche spiraal naar boven. Wij heb ben zo'n injectie hard nodig." gingen die duurzaam gaan ren overen en een zwembad dat duurzaam wordt verbouwd. Het moet echter wel gaan om groot schalige projecten. Vanaf 1 de cember is die informatie ook via de website van de provincie te vinden: www.zuid-holland.nl. REGIO - Tussen 1 december 2005 en 1 maart 2006 kan opnieuw subsidie worden aangevraagd voor duurzame energieprojec ten. Voor deze termijn is er 750.000,- euro beschikbaar. Tot P. VISSER ZONEN lijk moeten maken welke schade er voor de landbouwers die in het gebied kunnen blijven ont staat. Aan de Zuidkant komt een nieuw recreatiegebied dat een buffer moet opwerpen tegen het oprukkende Rotterdam. Aan de westkant komt een nieuwe plas water, waar op termijn mogelijk een roeibaan zal worden aange legd. De noordoosthoek blijft landbouwgebied. In de west hoek van de Eedragtspolder mag de glastuinbouw blijven en zelfs uitbreiden van anderhalf tot twee hectaren. naar vrijwilligers(werk)? INLOOPSPREEKUUR en ontdek de mogelijkheden ZEVENHUIZEN - Voor bij standsmoeders en hun kinderen wordt er eind januari een ver wenmiddag gehouden. Er kan mooie tweedehands kle ding gekocht worden en er is een kapster en schoonheidsspecialis te aanwezig. Aanmelden kan bij Marian Slin gerland, tel 0182 - 631631. Bij succes wordt deze middag eenmaal per drie maanden ge houden. Hard gewerkt Zo'n anderhalf jaar geleden koos de gemeenteraad ervoor om het nieuwe centrum te realiseren op de locatie Sportpark Burgemees ter Warnaar. Sindsdien is er hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen, stedenbouw kundig Masterplan, inrichting, infrastructuur etc. Ook is er in tensief overleg gepleegd met winkeliers en eigenaren in de Passage, de Ondernemersvereni ging Waddinxveen (OVW), het bestuur van voetbalvereniging Be-Fair en tennisclub Gouwe Smash, het Coenecoopcollege, de Nederlandse Spoorwegen en vele andere direct betrokkenen. 2007 is het budget van deze sub- winning uit rioolwarmte, voor sidieregeling in totaal 3 miljoen woningen in de wijk Morgen stond in Den Haag, een demon stratieproject van verschillende gebouwgebonden windturbines, warmte- en koudeopslag bij so ciale koopwoningen in Alphen aan den Rijn, warmtevoorzie- OVERMORGEN, KLAAR KWALITEIT WADDINXVEEN - Apotheek Kerkweg-West bestaat 25 jaar. Dat werd afgelopen zaterdag in restaurant Bibelot gevierd. Bij deze gelegenheid werd me- ZEVENHUIZEN - De politie heeft woensdagavond 30 no vember een 42-jarige man uit Ze venhuizen aangehouden op ver denking van mishandeling van een 27-jarige huisgenote. De ver dachte kwam 's avonds thuis, begon te schreeuwen en sloeg de vrouw, één van zijn huisgeno ten, zonder aanleiding op haar bil. Korte tijd later kreeg zij ook een schop tegen een been en werd ze geknepen. De politie heeft de man bij de woning aan gehouden. subsidie bij de entree van het Erasmus Medisch Centrum zon nepanelen en zogenaamde windwalls aangebracht. Iedereen kan een subsidie indie nen, zoals woningbouwvereni- ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Het nieuwe bestem mingsplan voor de Eemdragts- polder roept veel vragen op over de schade voor de landbouw en de mogelijkheden voor de glas tuinbouw. De landbouwers vre zen voor veel overlast en ver wachten ook schade te lijden. Op 13 december besluit de raad over dit onderwerp, maar deze week bleek dat de partijen hun stand punten nog niet bepaald hebben. De SGP wil dat er alsnog een Landbouw Effect Rapportage gehouden wordt. Die zou duide- J WQTAAL Vuurwerkspecialist L. Groenendijk -. Gouwestraat 21 „Meteen na de oprichting van de apotheek is ze bij mij in dienst gekomen," aldus Van Dijk. „Ze heeft alles zien groeien en bloeien. Mima is een Vrijwilligerswerk Waddinxveen www.waddinxveen.vrijwilligers-loket.nl WADDINXVEEN - Een lid van de jeugdadviesraad, een ge meenteraadslid en een ambte naar van de gemeente Waddinx veen (afdeling wijkbeheer) bezochten onlangs groep 5 van de Koningin Beatrixschool. Er werd gesproken over het voet balveldje dat naast de depen dance van de school is aange legd. De meisjes van groep 5 hadden een brief naar de ge meente gestuurd om aan te ge ven dat ze ook graag speeltoe stellen voor meisjes wilden. Uit de toelichting van het genomen besluit bleek dat de jeugdadvies raad een geschikte plek had ge zocht voor jongeren om bij elkaar te komen. De meest ge schikte plek werd gevonden op de Zuidplashof. Als dank voor het schrijven van de brief en het meedenken, kreeg de hele groep 5 een pen en wat lekkers. Tot slot kregen ze het advies vooral naar de gemeente te reageren als er iets was met het speelveldje. Vera, Marissa, Kelly, Sharon, An ne, Quinty, Joëlle, Noëlle, Dunja, Vera, Tessa, Rianne en Natasja zullen dat zeker doen. WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 57e JAARGANG nr. 2981 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN Tevens is er regelmatig met di rect omwonenden en inwoners van Waddinxveen over de plan vorming gecommuniceerd. Tijdens workshops en inloop- middagen konden inwoners concreet bijdragen aan ideeën en planvorming. Al deze inspan ningen hebben er toe geleid dat de gemeenteraad kon instem men met de bereikte overeen stemming van het college met projectontwikkelaar William Properties. euro. De eisen waarop aanvra gen worden beoordeeld, zijn ge wijzigd. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project nu energiezuinig en duurzaam, grootschalig en/of innovatief ning uit zee voor woningen in zijn. Daarnaast wordt gelet op het Scheveningse Duindorp, een hoge CO2-reductie en is de zonnecollectoren op daken van provincie op zoek naar voor- gerenoveerde flats van woning- beeld- of demonstratieprojecten bouwcorporaties, warmte- en en projecten die een duidelijke koudeopslag in woningen voor uitstraling hebben naar de sa- gehandicapten en bij ouderen- menleving. Ook wordt bij de be- woningen. En tot slot zijn met oordeling van de subsidieaan vragen meer gelet op de diversiteit van de ingediende voorstellen, ook ten opzichte van projecten waaraan eerder subsidie is toegekend. Silco voor uw hele interieur Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Kerststukjes en overige kerstartikelen. Nu op alle bloembollen 20% korting!! Op=op Tuincentrum De Plantenmarkt Roemer 16a Tel. (0172) 217 537 f||| Forse investering De gemeente ontvangt van Wil liam Properties voor het beschik baar stellen van de benodigde grond een bedrag van 32,75 mil joen euro. De gemeente kan hier mee alle gemaakte kosten beta len. Door deze afspraak wordt een bedrag van circa 220 miljoen euro in de gemeente Waddinx veen geïnvesteerd. De volgende stap om te komen tot de realisering van het nieuwe centrum is de aanpassing en vaststelling van het bestem mingsplan. Het bestemmings plan heeft gedurende het plan- proces parallel gelopen aan de ontwikkeling van het Master plan waardoor optimaal is om gegaan met aanwezige kennis en kunde. Momenteel wordt er een gedetailleerd bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2006 aangeboden aan de ge meenteraad. Het Masterplan wordt nu verder uitgewerkt. Er zullen architecten worden geselecteerd om de ver- schillende deelplannen te ont werpen en uit te werken. Het college van B&W wil de bevol king ook in de toekomst laten meedenken over de verdere in vulling van de plannen. Inwo ners worden voortdurend op de hoogte gehouden via de speciale nieuwsbrief, workshops, inloop- middagen en de gemeentelijke website. Dit Weekend Zaterdag 10 december ontspannen slapen? ^nii.ooeni6.ooi^r^ I GRATIS MASSAGE j geopend van 11.00 tot 17.00 uur www.woontotaalservice.nl 4 1 zie advertentie elders in de krant Nefit-dealer/Lid van UNETO VNI Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Bent u ook op zoek naar een onafhankelijk Bovag autobedrijf, dat werkt voor alle merken Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. Nieuwe en gebruikte auto's met Bovaggarantie (tevens kunt u bij ons ook terecht voor verkoopbemiddeling van uw auto) Auto, motor, aanhanger Hoog slagingspercentage! (0182) 61 25 19 www.rijschoollagrouw.nl Of haal de bestellijst op bij ftimera Koninginneweg 1 1 d Boskoop Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle UINCENTRUM Centrale verwarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Kom naar het Woensdag 14 december, 14.00-16.00 uur Home-Cinema Euro: 59,- Open:ma.t/m vr. 09.00 - 17.00 en za. 12.00 -16.00 uur PDA Navigatie Tel. (0180) 32 84 85 Euro: 269,- 7,2 inch LCD Home Car Entertainment Euro: 99,- GPS Navjgatie PDA DvD Home-Cinema Noordeinde 51a (ingang Molenweg langs de A-12) VAUMM CEBMUCT TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN .NIEUW! I TJTOFORMAAT. Boskoop 0172-462133 OPENBARE BIBLIOTHEEK WADDINXVEEN Van Mecklenburg Schwerinlaan I WADDINXVEEN Waddinxveen iw—H SURF OOK NAAR WWW. F O TOKLEIN.NL I I— ^feekblac Groot assortiment aan kerstbomen (gezaagd of in pot), maar liefst 6 verschil lende soorten. Vrijdagavond 9 en 16 december koopavond. De Plantenmarkt k^Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324 i Tel. (0180) 32 84 85 Col°r-LCD Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 www.silco.nl Autoradio-DVD Euro: 139,- Euro: 139,- LPK keuring Onderhoudscontracten 24-UURS SERVICE: 0174 - 54 03 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1