■llllllllllllllllllllllllll Actie! Energiebesparingsactie voor huizenbezitters Kerstmarkt in Zevenhuizen OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° DeBoxspringSpecialist.nl Kinderdisco in het Zuidhonk Kerst- activiteiten bij Dierendal Gemakkelijker leren bewegen Vijf jaar de Leeskring Kerstboom wordt weer ontstoken R U B R E K T E E N E G E M VERGADERINGEN SPREEKUUR BURGEMEESTER GROEN OVERIGE VERGUNNINGEN RUIMTELIJKE ORDENING de 2 VERKEERSZAKEN 4 BOUWZAKEN MILIEUZAKEN BEZWAAR de www.waddinxveen.nl GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 WADDINXVEEN - De gemeen ten Waddinxveen, Vlist dehands boeken, kerststukjes, kransen voor op tafel of op de deur en heerlijke kerstkoekjes. Er is gelegenheid tot koffiedrin ken op het balkon van de kerk en Electrisch verstelbare boxspring WADDINXVEEN - In het Zuid honk aan de Zuidplaslaan 552 wordt er zaterdag 10 december een kinderdisco gehouden. De aanvang is 18.30 uur en het ein de is om 20.00 uur. De toegang is 1,50 euro per per soon en is inclusief één con- sumptiemunt en een lootje voor de loterij. WADDINXVEEN - Op het plein voor de deur van basisschool De Kameleon in Waddinxveen Zuid zal op woensdag 21 december van 17.00 tot 19.00 uur de jaar lijkse ontsteking van de kerst boom met zang plaatsvinden. Na afloop kan er een heerlijk glaasje glühwein of een beker chocolademelk genuttigd wor den. genaren in de gelegenheid om tegen een tarief van 45,- euro on derzoek te laten doen naar ener giebesparingmogelijkheden van hun woning. Als zij vervolgens besluiten de energiebesparende maatregelen uit te laten voeren, dan gebeurt dat samen met de andere deelnemers uit de buurt. Op die manier worden, door de collectieve inkoop van materia len en de gezamenlijke uitvoe ring, de kosten sterk gedrukt. Wie deelneemt aan de actie kan gebruik maken van een aantrek kelijk financiering. De maande lijkse kosten hiervan zijn lager dan de baten uit energiebespa ring. De actie richt zich met name op eigenaren van woningen die vóór 1985 gebouwd zijn. Doel is het energiezuiniger en comforta beler maken van de woning, ter wijl de woonlasten gelijk blijven of zelfs dalen. Voorbeelden van maatregelen zijn de isolatie van dak, vloer of spouw en plaatsing van hoogrendementglas, een nieuwe ketel of een zonneboiler. De actie van de gemeenten, die WADDINXVEEN - In de kerst vakantie houdt Kinderboerderij Dierendal weer een 'doemiddag' voor kinderen. Op zaterdag 17 december gaan zij kerststukjes maken. Deelname bedraagt 2,50 euro. Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar wordt er een soort gelijke avond gehouden op vrij dagavond 16 december van 20.00 tot 10.00 uur. Deelname bedraagt 10,- euro. Opgeven via telefoonnummer 0182 - 610777. WADDINXVEEN - Bewegings- consulente Nanny Vogelaar start in januari 2006 met een works hop 'gemakkelijker leren bewe- ten Waddinxveen, Vlist en gen'. Onder haar leiding wordt Gouda lanceren begin december de actie Energie en Comfort. De gemeente Waddinxveen bena dert ruim zesduizend huiseige naren met een aantrekkelijk aan bod om energiebesparende maatregelen aan hun woning te laten uitvoeren. In totaal schrijft het drietal gemeenten ruim 23.000 woningbezitters aan. De eenmalige actie stelt huisei- deelnemers de Bewegingsme- thode Feldenkrais aangeleerd. Nanny volgt de driejarige oplei ding bij de MBS-Academy en voltooit haar studie in maart 2006. Door haar inmiddels 25 jaar leservaring weet zij een zeer persoonsgerichte begeleiding te geven. De workshop wordt ge geven op vier zaterdagen in ja nuari van 16.00 tot 17.30 uur, zo dat ook mensen die fulltime werken de mogelijkheid hebben deel te nemen aan 'Bewust be wegen' volgens de methode Fel denkrais. De data zijn 7, 14, 21 en 28 januari 2006 in Kreater in Waddinxveen. Informatie en aanmeldingen: Nanny Vogelaar, tel 0172 - 231702 of E-mail www.bewegingsleer.com. ZEVENHUIZEN - In het kleine kerkje van de Vrijzinnige Her vormden wordt er op vrijdag 9 december van 17.00 tot 22.00 uur een kerstmarkt gehouden. Er staan onder meer kraampjes met aquarellen en sieraden, verras sende voorwerpen van fimo klei, honing, bijzonder kaarten, twee- er kan ook een broodje met zuur kool en worst worden genuttigd. Het kerkje van de Vrijzinnige Hervormden is te vinden aan de Dorpsstraat 139 te Zevenhuizen. WERKGROEP WAARDEN EN NORMEN op maandag 12 december, aanvang 20.00 uur zaal van het gemeentehuis. - Kodak voor I graag hun bijdrage leveren aan de verlaging van CO2-uitstoot, richt zich tegelijk op de collectie ve inkoop van groene stroom. Bij voldoende belangstelling wordt bij energieleveranciers een offer te aangevraagd. Ook deze geza menlijke aanpak kan deelnemers geld en een hoop rompslomp schelen. Eerder dit jaar voerde de ge meente Waddinxveen een proef project uit in de Oranjewijk. Door de hoge respons, ruim tien procent van de woningbezitters deed mee aan de actie, zijn nu ook andere gemeenten voor het project geïnteresseerd geraakt. Naast de gemeenschappelijke maatregelen stimuleert de actie ook kleinere energiebesparende ingrepen die huiseigenaren zelf kunnen uitvoeren. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen daarom een kortingsbon waar mee ze bij bouwmarkten in de regio materialen kunnen aan schaffen. Eventueel kan een klusbus voorrijden om de ge kochte materialen in het huis aan te brengen. Gemeentehuis postadres telefax website e-mailadres WADDINXVEEN - De Lees kring Anne Frank van de Stich ting Waddinxveens Welzijns werk heeft maandag 14 november haar eerste lustrum feest gevierd. In november 2000 is een groep van tien senioren gestart met deze activiteit in hef Anne Frank-activiteitencentrum. Vanaf september tot en met mei komt de groep eenmaal per maand bij elkaar om een boek te bespreken. De volgende bijeen komst van de Leeskring is op 12 december. Het oneindige plan van Isabel Allende staat dan op het programma. Voor meer in formatie over de Leeskring, bel 0182 - 631932 of e-mail naar sww@welzijnwaddinxveen.nl. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 WADDINXVE het perceel in de Raad- het perceel Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. de burgemeester gaat 12 december niet door. voor 20050223 5.4.2 van de Ah registratie geweigerd? bevat. de woning 20050366 gelegen tus- het perceel 20040395 het perceel Zuidkade 123 OPENINGSTIJDEN DE PUBLIEKSBALIE OPENINGSTIJDEN AFVALBRENGSTATION, maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur Zuidelijke Rondweg 250 vrijdag 08.30 12.30 uur donderdagavond 17.00 - 20.00 uur 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. incl. 5-zone pocketvering matrassen en hoofdbord Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: Stafafdeling Ondersteuning, cluster Communicatie a.s. schriftelijk Nu helemaal compleet voor 1995,- De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij net cluster Bouwtoezicht, telefoon (0182) 624 832 of 624 835. van kracht beperkte erglaan/Kerkweg-C Kanaaldijk/Apollolaan, is en Sterren- op werkdagen van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. en installaties milieubeheer >pek voor het perceel 2e Bloksweg 62a het perceel Coenecoop 17 het perceel en het vergro- Mercuriusweg 15 Waddinxveen Tel. 0182 634 324 Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 moet overigens wel voegdheid' zijn. Welke stukken moeten worden ingeleverd? Het wekelijkse spreekuur van B&W accepteerden de volgende meldingen: Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer - P&M New Design voor het perceel Henegouwerweg 9 Besluit detailhandel en ambachtsbedri/ven milieubeheer - Herman Buitelaar Machinehandel B.V. voor I Kanaaldijk 36d - Meubelstoffeerderij Degenhardt voor BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Roemer Visscherstraat 5, het gedeeltelijk vernieuwen en ver anderen van een berging (28-11 -2005) BINNENGEKOMEN AANVRAGEN RIOOLAANSLUITING De volgende aanvragen rioolaansluitingen zijn ontvangen: Noordeinde 138 Noordeinde 140 VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAAG De volgende aanvraag om afgifte van een sloopvergunning is ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Mozartlaan 21, het verwijderen van asbesthoudend zeil (29- 11 -2005) Besluit voorzieningen - A. van der Spek- - Herman Buitelaar Machinehandel B.V. voor Kanaaldijk 36d De meldingen liggen vanaf donderdag 8 december 2005 tot en met woensdag 4 januari 2006 ter inzage bij De Publieks - balie in het gemeentehuis, elke werkdag vanaf 08.30 uur tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedu rende drie aaneengesloten uren, telefoon (0182) 624 838, de heer W. van VaTen. 20050305 Noordkade/hoek Willem de Zwijgerlaan, het gedeeltelijk veranderen en het verhogen van een hekwerk (30-11-2005) St. Victorstraat 31, het oprichten van een woonhuis met ber ging (30-11-2005) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. DE PUBLIEKSBALIE voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Welke stukken moeten worden ingeleverd? 1 Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd; een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 3 er moet een waarborgsom van 11 2,50 worden betaald j (dit bedrag wordt overigens teruggegeven als op 23 januari 2006 een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd); een verklaring waarin de (plv) gemachtigden bij het centraal stembureau worden aangewezen. Wanneer wordt een registratie geweigerd? 1 Als die beoogde aanduiding in strijd is met de openbare orde; 2 als de aanduiding overeenkomt met een reeds geregistreerde onncn,,7 - i i. ZvvjvjO/ i i i' dan 35 letters of andere tekens 20050368 Wilhelminakade 73, gedeeltelijk veranderen erfafscheiding (24-11- REGISTRATIE POLITIEKE GROEPERINGEN VOOR GEMEENTERAADSVERKIEZING Politieke groeperingen die willen meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezing op dinsdag 7 maart 2006 en die boven hun kandidatenlijst een naam of aanduiding willen plaatsen, moeten zich in sommige gevallen laten registreren □ij het centraal stembureau in het gemeentehuis. Registratie moet uiterlijk vrijdag 9 december gebeuren. Politieke partijen die nu al in de Waddinxveense gemeente raad zijn vertegenwoordigd en partijen die al landelijk of provinciaal zijn geregistreerd, hoeven zich niet te laten regi streren In de praktijk betekent dit dat alleen nog nieuwe politieke partijen zich moeten laten registreren. Een politieke partij moet overigens wel een 'vereniging met volledige rechtsbe- Voor nadere informatie over dit verkeersbesluit kunt u op dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend bellen met de heer M. van Oosten van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Waddinxveen, tel. (0182) 624 841 VERLEENDE KAPVERGUNNING - Eben Haëzerschool, Jan Dorrekenskade-Oost 22 rooien van twee dode berken op het schoolplein Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor informatie kunt u terecht bij het Vergunningenloket van de afdeling Dienstverlening. MELDINGEN Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden alge mene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Als deze worden geaccepteerd voldoen zij aan artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. VERZOEK OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen om vrijstelling van het bestem mingsplan te verlenen voor de volgende aanvraag: Henegouwerweg 102-C, het plaatsen van een zwembad De bouw is niet in overeenstemming met het zijnde bestemmingsplan, maar de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 1 9, derde lid, van de Wet op I de Ruimtelijke Ordening en artikel 20 van het besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 8 december 2005 gedu rende vier weken ter inzage bij De Publieksbalie, op werk dagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrifte lijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de recht bank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. Aan het indienen van zo'n ver zoek zijn kosten verbonden. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouwtoezicht, tel. (0182) 624 832 of 624 835. ten van de woning (24-11 -2005) 20050369 Zuidkade 2, het plaatsen van een lisfreren? Neem ddn contact op met mevrouw Van 20<)50371 jteïenlaan 126, het gedeeltelijk veranderen van 1.624 701, bei- (29-11-2005) in de periode van 1 december 2005 tot en met 15 januari j 2006 voor het met consumentenvuurwerk, UN-nummer: 0336/0337, klasse: 1.4 s/g) mogen berijden van de: Beijerincklaan, voor zover gelegen tussen de rotonde met de Zuidelijke Rondeweg en Sterrenlaan en de aansluiting op de Dreef; Dreef, voor zover gelegen tussen de aansluitingen op de Beijerincklaan en de Kanaaldijk; Kanaalstraat, voor zover gelegen tussen de aansluitingen op de Kanaaldijk en de Stationsstraat; Stationsstraat, voor zover gelegen tussen de aansluitingen op de Kanaalstraat en het terrein dat toe gang tot de achterzijde van het perceel Passage 45 (met inachtneming van eventuele tijdelijke verkeersomleidingen). Heeft u vragen of overweegt u een nieuwe politieke partij te laten registreren? Neem dan contact op me Delft, tek 624 702 of de heer Speelman, tel. 624 701bei den van de afdeling Dienstverlening. ONTHEFFING ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN B&W van Waddinxveen maken bekend dat zij aan de vol gende rechtspersoon ontheffing hebben verleend voor het mogen afwijken van de in de gemeente Waddinxveen vast- j gestelde route gevaarlijke stoffen: - Breeschoten B.V., ontheffing voor het mogen afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen in de periode van 1 december 2005 tot en met 31 januari 2006 voor het met consumentenvuurwerk, UN-nummer: 0336/0337, klasse: 1.4 s/g mogen berijden van de Beijerincklaan, voor zover gelegen tussen de rotonde met de Zuidelijke Rondeweg en Sterrenlaan en de aansluiting op de Dreef; Dreef, voor zover gelegen tussen de aansluitingen op de Beijerincklaan en Kanaaldijk; Kanaaldijk, voor zover gelegen tussen de aan sluitingen op de Dreef en de Kanaalstraat; Kanaalstraat, voor zover gelegen tussen de aansluitingen op de Kanaaldijk en de Stationsstraat; Stationsstraat, voor zover gelegen tus sen de aansluitingen op de Kanaalstraat en het terrein dat toegang tot de achterzijde van het perceel (met inachtneming van eventuele tijdelijke verkeersomleidingen); - Broekhoff Vuurwerk International B.V., ontheffing voot het mogen afwijken van de vastgestelde route gevaarlijke stoffen aanduiding van een andere politieke partij; 3 als de aanduiding meer d—CC - BINNENGEKOMEN KAPAANVRAAG De volgende kapaanvraag is ontvangen: - Stationsstraat, voor het rooien van 9 lijsterbessen i.v.m. ophogen/reconstructie van de Stationsstraat Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u in dit stadium uw bedenkingen kenbaar maken bij het Vergunningenloket van de afdeling Dienstver lening. het - Albertronic B.V. voor het perceel Zuidkade 123a Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer - Van der Spek Handelsonderneming B.V. voor het perceel Coenecoop 581-583 - MGE UPS Systems B.V. voor het perceel Dorpstraat 132- 134 - Epox Europe Computer B.V. voor het perceel Noordkade 64 - Aannemingsbedrijf P. Sekeris Zn. V.O.F. voor I Zuidkade 97-98-99 Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afde lingen. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV of andere regelgeving) - Young Professionals Events/de heer M.R.A. van den Bosch: ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (art. 35 van de Drank- en Horecawet) op 3 decem ber 2005 bij Automobielbedrijf Noordegraaf BV, Coene coop 143 t.g.v. de Christmas Fair; - Automobielbedrijf Noordegraaf BV te Waddinxveen: ver gunning voor het organiseren van een Christmas Fair op 3 december 2005 in het pand Coenecoop 143; - C.V. De Waddewokkels/ de heer M. te Hoven te Zevenhui- zen: toestemming om vanaf woensdag 4 januari 2006 en elke daarop volgende woensdag t/m woensdag 27 decem- ber 2006 in het gebouw van muziekvereniging Concordia, de "Hoge Noot", Jan Willem Frisoweg 1 van 19.30 - 22.30 uur een bingobijeenkomst te organiseren voor leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Het is niet toegestaan willekeurige buitenstaanders toe te laten op deze bingobij- een kom sten; - Blitskikkers KinderKledingParties te Waddinxveen: vergun ning voor het organiseren van een uitverkoopparty van kin derkleding op woensdag 21 december 2005 van 10.00 tot 16.00 uur in Zalencentrum Het Trefpunt, Stationsstraat 18; - Kunstgalerie Aquarius te Nieuw-Vennep: vergunning voor het houden van een schilderijententoonstelling met mogelijk heid tot koop op zaterdag 18 februari 2006 van 12.00 tot 17.00 uur in Zalencentrum "Het Trefpunt", Stationsstraat 18; - Gemeente Waddinxveen/Afdeling Dienstverlening: vergun- ning voor het plaatsen van 8 verkiezingsborden in de periode van 22 januari t/m 7 maart 2006 op de locaties Staringlaan/Brederolaan, Kon. Wilhelminaplein/Willem de Zwijgerlaan, Juliana van Stolberglaan/Kerkweg-Oost, Kromme Esse/Henegouwerweg, 1 Zuidplaslaan/Dreef, Winkelcentrum Zuidpla: laan/IJsermanweg. VERKEERSBESLUIT: INSTELLEN 30 KM/H REGIME B&W van Waddinxveen hebben het volgende verkeersbe- sluit genomen: - Oranjelaan, tussen de Kerkweg-Oost en de Noorkade en de Nesse, instellen van een 30 km/h regime vooruitlopend op de vaststelling en de uitvoering van de Verkeersvisie Waddinxveen 2005-2020.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 3