Op weg naar Kerst Het Leesgezelschap in de 20e eeuw Medische diensten Kerkdiensten SpW V Gratis ruit repareren SOOS-middag voor senioren MID- (foto: Liesbeth van der Vis) Deel 1 Jdistonscli ‘TVaddinxveen STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK. woensdag 7 dec. 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 van Tilburg woensdag 14 dec. 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg Hans Geel Elk jaar wordt het kerstconcert weer een stukje beter. Wijbenga: „Dat is wel het streven en tot nu toe lukt dat aardig. Dit jaar heb ben we er weer een leuk extraat- geforceerd. Eenmaal binnen werden de daders overlopen door de schoonmaakdienst en namen de vlucht. Er wordt niets vermist. den van Concordia en Krea Mu- sica hebben er zin in. Ik weet ze- Onder invloed Een 39-jarige inwoner van Lopik werd op zondag 4 december aangehouden omdat hij onder Vermist Poes, Zwart, witte snuit door over borst naar buik, witte poten met zwarte vlekken, Zonnesin- gel Waddinxveen Gevonden Poes, Schildpad, met witte afte keningen, zwanger, Coenecoop Waddinxveen Kat, Zwart, witte borst, tenen voor en voeten achter, kitten, Es- doomlaan Waddinxveen Kater, Cypers, sneete in oor, Hal ve Raak Boskoop Parkiet, Groen, Nic. Beetslaan Waddinxveen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 18 december 11.00 uur, Jan Delhaas REMONSTRANTSE GEMEEN TE (in samenwerking met de Vrij- zujnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur mevr. D. Eer- land-van Vliet, Rotterdam lijk over in muziek. Ook het pu bliek neemt elk jaar weer toe. Dit jaar hopen we stiekem op een volle zaal. Kaarten zijn op de avond zelf aan de deur te koop." De verwachtingen van dit kerst concert zijn hooggespannen. „Die hopen we waar te maken," Insluiping Op maandagmiddag 28 novem ber omstreeks 17.30 uur vond een insluiping plaats in een be jaardenwoning aan de Prins ste tien, vijftien jaren, wordt het ledental langzaam minder. Op de jaarvergaderingen, die meest al in februari gehouden worden, zijn slechts weinig mensen aan wezig. De maandwerken (nu tijdschriften geheten) en boeken worden verkocht, soms wordt er een nieuw bestuurslid gekozen, maar meestal is de vergadering snel voorbij. Om er nog een beet je cachet aan te geven, nodigt men af en toe een voordrachts kunstenaar uit. Meestal is dat Henri Dekking, van beroep jour nalist, uit Rotterdam. Hij heeft een uitgebreid repertoire: Hilde brand, Joost van den Vondel en P. C. Hooft, maar ook Shakespe are en Guy de Maupassant staan WADDINXVEEN - Het begint zo langzamerhand een traditie te worden in Waddinxveen. Al weer voor het zesde jaar op rij houden het Algemeen Ge mengd Koor Krea Musica en Muziekvereniging Concordia gezamenlijk een kerstconcert in de Ontmoetingskerk. „Wij wer ken sowieso goed samen," aldus Pieter Wijbenga, voorzitter van Krea Musica. „Zo gebruiken wij het clubgebouw De Hoge Noot van Concordia als oefenruimte. Het contact tussen de twee ver enigingen is uitstekend." Krea Musica en Concordia ge ven al jaren gezamenlijke optre dens. „Vooral het kerstconcert kunnen we inmiddels een Wad- dinxveense traditie noemen," zegt Jan Romijn, penningmees ter van Concordia. „Daar zijn we dan ook erg trots op. Voor beide verenigingen is dit een spannend einde van het jaar. Op 9 december is het zover. Ik kan de mensen verzekeren dat we menig repetitie uurtje in dit con cert hebben gestoken." ders doorzochten diverse kasten en kamers. Er werd een porte monnee en een gsm weggeno men. Ook werd geprobeerd in de naast gelegen woning in te gaan we in oktober wel over pra ten. Op 30 oktober 1919 wordt in de bestuursvergadering nagedacht over de invulling van een feest avond, want op 20 februari 1920 bestaat de vereniging honderd jaar. Besloten wordt twee men sen te vragen voor het houden van een feestrede. Ook de leden worden geaktiveerd: men kan zich aanmelden voor het houden van een voordracht. Maar liefst vijf dames en negen heren mel- Controle De politie heeft in de namiddag en avond van dinsdag 29 no vember verkeerscontroles uitge- programma. Sommige drachtskunstenaars sturen uitge knipte kranteberichten op om zich aan te bevelen: de inge nomenheid was zo groot, dat hij verplicht was nog een stukje ten beste te geven...' Het ene na het andere lid be den zich daarvoor aan. Zij kun nen helaas niet de hele avond vullen, dus besluit het bestuur 'een specialiteit te laten komen'. Bovendien zal er een pianist worden uitgenodigd om na af loop het bal te verzorgen. Voor de 'specialiteit' wordt o.a. een verzoek gericht aan de heer Al bert Vogel in Amsterdam, maar het bericht heeft hem nooit be reikt. Een groots festijn dus. De kosten van dit alles rijzen echter de pan uit. Omdat de maximum jaarbij drage van de leden (op dat mo ment ƒ6,-) niet toereikend is, wordt een wijziging van de sta tuten voorgesteld, zodat een flinke contributieverhoging mo gelijk is. Dit moet met de leden besproken worden, dus wordt er een algemene ledenvergadering vastgesteld op 30 december 1919. In deze vergadering wordt besloten 'de aanbieding van den Heer Henri Dekking te Rotter dam om den 20. Febr. 1920 een lezing te houden, tegen een ho norarium van 50 gulden met vrij vervoer Gouda-W'veen aan te nemen'. Dit, toch wel hoge, bedrag wordt door middel van contributiever hoging en het schrappen van een aantal tijdschriften bij elkaar ge- VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maan dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrien den en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Industrie staat la, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). uur ds. C. de Jong, WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, af deling Seniorenwerk, houdt op dinsdag 13 december een SOOS- middag voor senioren in het An ne Frank-activiteiten-centrum (J. van Bijnenpad 1). Deze middag gaan deelnemers met allerlei materialen kerstkaarten maken. Voor materiaal wordt gezorgd, deelnemers dienen wel zelf een schaar en lijm mee te nemen. De zaal gaat open om 14.30 uur. Aanvang 14.45 uur. De entree is gratis. Deze activiteit is toegan kelijk voor alle 55-plussers in Waddinxveen. GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Post adres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumonts traat. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttijden, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur eucharistievie ring, 3e advent Ontmoetingskerk, Groensvoorde jongens kennelijk niet hard ge- vrijdag 10.00 uur ouderenvie ring zaterdag 19.00 uur zondag 11.15 uur ring PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 10.00 jeugddienst 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos 18.30 uur dhr. N. van Splunter, Amsterdam Ontmoetingskerk, Groensvoorde zondag 9.30 uur ds. A. Admiraal, C.C. Stavleu Woerden EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie Bernhardlaan. Een onbekende van het Groene Hart Ziekenhuis, man stond ineens in een woning Bleulandweg 10, Gouda. van één van de bewoonsters en stelde als smoes een vraag over het eten. Kort daarop verliet hij de woning. Later miste de be woonster haar portemonnee. MOERKAPELLE Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuis straat Zondag 11.00 uur ds. K. ten in het seizoen 1902-1903 op zijn Klooster, Ridderkerk programma. Sommige voor- 19.00 uur ds. J. van Rossem, Voorburg ZEVENHUIZEN CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN Vrijzinnige Hervormden GEMEENTE Dorpstraat 139 Kerkgebouw Dorpstraat zondag: geen opgave WADDINXVEEN - Op de par keerplaats van Winkelcentrum Groensvoorde aan de Beetho venlaan is er vrijdag 9 december van 9.00 tot 16.30 uur een gratis voorruitinspectie. De Mobiele Service van Automark inspec teert de voorruit op verzoek van de klant en geeft vervolgens een deskundig en vrijblijvend ad vies. Er hoeft niet van te voren een afspraak te worden ge maakt. Reparatie van de voor ruit is voor WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten. Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de laatste groene kaart worden meegenomen. Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van Centaal Beheer. voerd op de Beethovenlaan, de kanaaldijk en de Dreef. Twee bestuurders werden be keurd voor het niet dragen van de autogordel. Zeven automobi listen werden via de laser be trapt op een te hoge snelheid, waarvan 76 km/h de hoogst ge meten snelheid was. In totaal hebben 340 bestuurders een blaastest ondergaan. Geen van hen bleek onder invloed van al cohol te rijden. Gewonden na gordijnbrand Bij een gordijnbrand in een wo ning aan de Troelstrahoeve op woensdagavond 30 november liep een 48-jarige bewoner brandwonden aan zijn voeten op. Ook kregen de man en zijn dochter veel rook binnen. Beiden werden overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De brand ontstond rond 21.45 uur in het gordijn doordat deze een halogeenlamp raakte. Het gordijn brandde tot het pla fond af. De brandweer is ter plaatse geweest. vulde zaal geven aan, dat hier een echte voordrachtskunste naar aan het werk is, en de voor zitter spreekt dan ook de wens uit dat 'het niet de laatste maal mogen zijn dat hij voor ons op treed'. De avond wordt verder 'genoeglijk doorgebracht', maar de notulen maken geen melding meer van een bal met pianist. Het batig saldo van het feest is dusdanig groot, dat besloten wordt de heer Albert Vogel te vragen een avond te verzorgen. Kennelijk is het adres deze keer wel goed (de heer Vogel woonde in 's-Gravenhage en niet in Am sterdam!) want op 16 november 1920 wordt het Leesgezelschap door hem onthaald op een aantal schitterende voordrachten. De ledenvergaderingen worden steeds korter en de voordrachts- avonden steeds uitgebreider. Het ledental stijgt. Een paar na men uit de twintiger jaren: GJ. Sprayt (voorzitter), A. v.d. Bijl (secretaris), C. v.d. Linde, J.M. Olthof (drukker), Ph. Zwart, F. Veldwijk, A. van Eeuwen, A. Ou- dijk, Joh. Alblas, dr. J.F. Paul, P.D. Stuurman, HJ. Jongenburger, J. v.d. Wal, A. Nooteboom, A. Bree- dijk, T. van Es. Bron: Archief van het Leesgezelschap te Waddinxveen (eigendom HGW) Inbraak Op dinsdagavond 29 november is ingebroken in een op de Kerk- weg-Oost geparkeerde perso nenauto voorzien van Duitse kentekenplaten. Van de auto werd een ruit ingeslagen, waar na een laptop werd gestolen. Ge tuigen hebben een man bij de au to gezien tussen 14 en 20 jaar oud, smal postuur en gekleed in een donkere korte jas. De jongen droeg een lichtkleurig petje en had een sjaal voor zijn gezicht geslagen. Hij verplaatste zich op een zilverkleurige sportieve fiets. Kennelijk was dat niet zoveel werk, men deed dat gewoon even. Het is trouwens opvallend, dat er op zeer korte termijn zo veel voor elkaar kwam. Tegen woordig moet je ver vooruit plannen, maar in het begin van deze eeuw regelde men de zaken binnen een paar dagen. Een ver gadering? Overmorgen? Prima. Inbraak 3 Op vrijdag 2 december werd u en 18.45 uur ingebroken in een wo ning aan de Stationsstraat. Aan de achterzijde werd een deur Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. dankt echter voor het Leesgezel schap, soms wegens vertrek uit de gemeente, soms zomaar, zon der opgaaf van redenen. Interessant in deze periode zijn de financiën. De ontvangsten van de vereni ging liggen tussen ƒ242,- in 1902 en ƒ525,- in 1920, het jaar van het eeuwfeest. Het lidmaatschap kost in 1904 ƒ4,- in 1912 ƒ4,50, om in 1920 echter te stijgen tot de astronomische hoogte van ƒ8,50! Daarna schommelt het ja renlang tussen zes en zeven gul den. Ook zijn er rente-ontvang- sten want er staat immers nog een bedrag van ƒ1800,- op de bank. Dat is afkomstig van de in de vorige eeuw op geheven spaarkas. De opbrengst van de verkoop van boeken en tijd- Een eeuwfeest in februari? Daar schriften vormt ook een deel van de inkomsten van de vereniging, evenals de betaalde boeten (voor te laat verzenden, niet verschij nen op de vergadering enz.) Een grote uitgavenpost vormt natuurlijk de aankoop van de boeken en tijdschriften. Verder staan zaalhuur, vergaderkosten, bodeloon en trekgeld als uitga ven geboekt. De bescheiden van de penningmeester worden tij dens de vergadering ingezien, nagerekend en goedgekeurd. Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kimt u bellen 0186- 601199. kijk voor meer informatie op www.dierencen- tale.nl. 180-190 lang, 'achterover gekamd haar met krulletjes. Hij was ge kleed in een donkerblauw jack, spijkerbroek en droeg witte sportschoenen. Het meisje had blond stijl haar in een paarden staart en was gekleed in een bomberjack en spijkerbroek. Eventuele getuigen wordt ver zocht zich in verbinding te stel len met de politie (0900-8844). Getuigen gezocht uur ds. J.G. Een 14-jarige jongen heeft dins dagmiddag 29 november omst reeks 15.50 uur enkele klappen opgelopen op het fietspad van het Wilgenlaantje langs het Gouwebos. Het slachtoffer fiet ste daar met zijn vriendje en werd achterop gereden door een jongen en een meisje. Omdat de Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Huis- ArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefoni sche afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Rons- seweg 138 (tegenover de Bleu- land-locatie), Gouda, tel. 0182- 698820, www.dam-mh.nl. je aan toegevoegd. Hans Geel, bekend in Waddinxveen door zijn voordrachten tijdens de do denherdenking, doet mee. Tus sen de muziekstukken door ver telt hij een kerstverhaal. Hans Geel kan dat als geen ander, hij heeft een heel mooie, warme stem. Het verhaal gaat geleide- In de vooravond van donderdag 1 december werd een poging tot inbraak gepleegd in een bedrijfs pand op het Coenecoopbedrij- venterrein. Een groep van meer dere daders wist het pand invloed van alcohol zijn auto be- binnen te komen via een niet af- stuurde. De man trok met zijn gesloten buitendeur. In de hal rijgedrag de aandacht van de werd een afgesloten binnendeur surveillance op de rijksweg A12, waarop hij werd gecontroleerd. Bij de ademanalyse blies hij 395 ug/1 wat hem een proces-ver- baal en een rijverbod van drie uur opleverde. Vernieling Onbekenden hebben tussen dinsdag 29 en woensdag 30 no vember een tweetal banden lek gestoken van een op de Maurit- slaan geparkeerde personen auto. Het motief voor deze ver nieling is niet bekend. Onlangs werd van dezelfde auto ook al een band vernield. noeg doorreden werd door de achteropkomende jongen hier geen viering een opmerking over gemaakt, eucharistievie- Toen de jongens aan de kant gin gen om de jongen en het meisje te laten passeren kwam het tot een woordenwisseling, waarop de 14-jarige enkele klappen in het gezicht kreeg. De dader is een 16-17 jarige knul, ongeveer sprokkeld. De veranderde statu ten worden voorgelezen en doorgesproken, waarbij nog eens benadrukt wordt, dat..'de leden van het bestuur meerder jarig moeten zijn en van het mannelijke geslacht....' Het blijft echter een probleem de feestavond kostendekkend te krijgen, want in de bestuursver gadering van 12 februari 1920 wordt voorgesteld 'de leden een lijst aan te bieden ter inteekening tot bijdragen der onkosten'. De heer G. van Lange biedt aan de heer Dekking in Gouda met zijn auto af te halen en weer terug te brengen, dat scheelt geld én tijd, want in de winter van 1920 ging de laatste trein vanuit Gouda naar Rotterdam al om 23.13 uur. Op vrijdag 20 februari 1920 be gint om half acht dan eindelijk de 'Algemeene Vergadering - Feestelijke Herdenking van het Honderd Jarig Bestaan'. Na een gloedvol betoog van de voorzit ter, de heer G.J. Sprayt, waarin hij memoreert dat de vereniging de oudste is in Waddinxveen, en zich ondanks dat in een stijgend ledental mag verheugen (in 1920 zijn er 44 leden!) geeft de heer Henri Dekking een aantal voor drachten ten beste. De bijval en toejuichingen van de goed ge- Krea Musica en Concordia zijn bezig aan hun generale repetitie voor het kerstconcert dat ze op 9 december gezamenlijk gaan ge ven in de Ontmoetingskerk. Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver bonden met de Vierstroom Zorg lijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. L.D. Burger, Waddinxveen 15.00 uur ds. J. de Jong, aange paste dienst 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. J. Blom, Kat wijk 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 17.00 uur ds. M. Messemaker, Oud-Beijerland Inbraak 2 cassobureau te Leeuwarden de In de nacht van woensdag 30 no- bekeuring thuis. vember is ingebroken in een ho recagelegenheid aan de Nesse. Van het pand werd een raam in gegooid, waarna men door het vermoedelijk tussen 18.15 ontstane gat naar binnen kon klimmen. Uit de kassa is een hoeveelheid kassageld ont vreemd. De technische recherche opengebroken. In de woning heeft een sporenonderzoek ver- werden diverse kamers door richt. zocht. De daders gingen er van- .door met diverse sieraden. vertelt Piet Romijn. „Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan doen. Het wordt in elk ker dat we gaan spetteren." geval een zeer gevarieerd con- 'Op weg naar Kerst' begint vrij- cert, waarbij ook het publiek dag 9 december om 20.00 uur in wordt aangemoedigd mee te de Ontmoetingskerk. zingen. Kaarten zijn aan de deur te Iedereen is nu al laaiend en- koop en kosten 5,- euro per per- thousiast, alle ruim honderd le- soon. Controle 2 Inbraak 4 De politie heeft snelheidscontro- In de namiddag van zondag 4 les uitgevoerd op de Noordkade. december werd ingebroken in Er werd gecontroleerd op maan- een woning aan de Beethoven dag 28 en woensdag 30 novem- laan. Aan de achterzijde werd ber en op donderdag 1 decem- het pand opengebroken. De da- ber. In totaal passeerden ruim 2600 voertuigen de radaropstel- ling. 359 bestuurders reden har der dan de toegestane snelheid van 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid lag breken. Dat lukte uiteindelijk op 85 km/h. De overtreders krij- niet, dus bleef het bij braakscha- gen via het Centaal Justitieel In- de. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom- 1900 -1940 bineerd gehouden met de Rafa- In deze periode, vooral in de eer- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstaat zondag 10.00 uur spreker: dhr. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. E. Brink, vie ring heilig avondmaal 16.30 uur ds. E. Brink, viering HERSTELD HERVORMDE GE- heilig avondmaal MEENTE gebouw Staringlaan 19 JEHOVA'S GETUIGEN zondag 9.3000 uur ds. IJ.R. Bijl, Burgemeester Troostaat heilig avondmaal 10.00 uur Openbare toespraak 18.30 uur ds. IJ.R. Bijl, dankzeg- 11.00 uur Wachttorenbespreking ging heilig avondmaal WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 CJ.Th. de Jong-Steenland en J. Radstaat Ir/'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 7