Vrijwilligers in het zonnetje gezet Alles voor in en om DE uw woning Herijking gemeentelijke subsidies 2006-2007 CV-ketel nodig! NIEUWE KETEL NODIG? Cafetaria 7 Kleijntje <OSRAND DIGITALE EOTO-SERViCE WW»»» Iclejn -gt neeieman Witgoed specialist arden Zondag 18 december zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur WWW.NEELEMAN.COM DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN life NEELEMAN [/SILCO WOON TOTAAL SERVICE I 3/ Pand Piasweg 26 moet blijven Optreden Seniorenorkest Merk pakken Van Gils etc. nu 249,- Internationaal kerstconcert Verkeers controles Vervanging van uw keukeninbouw apparaten? T: (0182) 64 00 90 Grote kerstboom bij Be-Fair p Speciale vermelding Bibelot STUDIO- ÏlKrÏÏIKWMIIBT PCW bespreekt speerpunten verkiezingsprogramma Eigenaar gestolen fiets gezocht In het Anne Frankcentrum werd afgelopen zaterdag de Internationale Vrijwilligersdag gevierd. (foto: Liesbeth van der Vis) Car HiFi Navigatie Bel 0180-63 IIP6 www.woontotaalservice.nl A.s. zondag 18 december koopzondag Waddinxveen Silco voor uw hele interieur SchoCon herEnmadB. Zuidkade 166 2741 JJ Waddinxveen Telefoon (0182) 61 69 66 Vuurwerkspecialist Groenendijk De plek voor de lekkerste en voordeligste snack! Voor de feestdagen maken wij mooie en lekkere salades! Voordelig, volledig naar uw wens Uneto-Vni wij komen gratis bij u thuis de juiste maten opnemen Tel. (0182) 64 00 72 NIEUW! DICrTAAL FOTOFORMMT! Welzijnswerk, was de gelukki ge. „Ik vind het een enorme eer dat deze titel mij toekomt," sprak hij. „Maar eigenlijk komt deze prijs alle vrijwilligers in deze zaal toe. Allen doen ze ge en daarom draag ik deze prijs ook aan hen op." Tot slot was er ook nog een oor konde voor de organisatie van het jaar. Dat werd de Wereld winkel Waddinxveen, een orga nisatie die geheel draait op vrij willigers. BOSKOOP/WADDINXVEEN - In de sfeervolle Hervormde Kerk van Boskoop vindt op maandag 19 december een kerstconcert plaats. Aanvang is om 20.00 uur, de kerk gaat open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Aan het con cert werken mee het Regioman- nenkoor Die Gouwe Sanghers, de Christelijke gemengde zangver eniging Hosanna en het dames koor Hosanna. De Christelijke Zangvereniging Hosanna in Bos koop is opgericht in 1917. Het re pertoire bestaat voornamelijk uit klassieke, religieuze muziek. Die Gouwe Sanghers werd op 12 sep tember 1945 opgericht. Geduren de het eerste Zuid-Hollands Man- nenkoorfestival in 1999 te Gouda werd DGS gekozen als 'Publieks- koor' in de St. Janskerk. In 2000 won het koor de prestigieuze Houtmansplantsoen trofee in Gouda. WADDINXVEEN - Restaurant Bibelot heeft een 'Bib Gour mand' gekregen van Michelin. Dat is een bijzondere vermel ding in de Michelingids voor restaurants die exclusieve ge rechten serveren voor een rede lijke prijs. Voor de beoordeling is gekeken naar de ervaring, de service, de technieken in de keu ken, de ambiance, de gerechten en de prijzen. Voortaan heeft Bi belot een speciaal Bib Goum- mandmenu op de kaart staan. >T UINCENTRUM P. VISSER ZONEN sonele kosten. De echte subsidie ring blijft onaangetast en is zelfs vermeerderd. De angst dat op het ouderenwerk is bezuinigd, blijkt ongegrond te zijn. Voor de ze groep is zelfs een hoger be drag geraamd. SWW moet ech ter een grote draai maken en dan zal blijken dat de bezuiniging juist is. Zij gaf toe dat door het werken met kaders het inzicht wat onduidelijk is. Als voor beeld noemde zij het kader cul tuur. Onder dit kader is het sub sidie van de bibliotheek opgenomen. De minder draag- krachtigen worden absoluut niet de dupe. Naar alle instellingen is goed gekeken, hetzij groot of klein. Bij het bekijken van de aanvraag van de SWW is geble ken dat een grotere verlaging kon plaatsvinden dan 20%. De SWW is bereid het pad van de gemeente te volgen om de over headkosten te verminderen en zal hierover een voorstel indie nen.. Na deze uiteenzetting ging de commissie akkoord met het voorstel. A.B. WADDINXVEEN - De Interna tionale Vrijwilligersdag werd afgelopen zaterdag voor de der de keer in Waddinxveen ge vierd. Voor jong en oud stonden de deuren van het Anne Frankcen trum de gehele dag open. Alle vrijwilligers waren bij elkaar ge komen om eens lekker in het zonnetje te worden gezet. Zes- tien van hen waren genomi- neerd voor de titel 'Vrijwilliger van het jaar 2005'. Wethouder WADDINXVEEN - Het Geweste lijk Seniorenorkest uit Vlaardin- gen treedt zaterdagmiddag 17 de cember op in het Anne Frankcentrum voor de culturele commissie van de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk. Ook een -f- aantal Waddinxveners blaast mee. Het is de vijfde keer dat dit orkest in Waddinxveen optreedt en iedere keer is er weer een gro te belangstelling: Naast een enke le licht klassieke werken worden ook liederen gespeeld in de sfeer van kerstmis.Het concert begint om 14.00 uur, de zaal gaat om 13.30 uur open. Entree bedraagt 3,40 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - De commissie Samenleving heeft zich don derdagavond bezig gehouden met de verdeling van de gemeen telijke subsidies voor de jaren 2006 - 2007. Aanvankelijk diende hiervoor als uitgangspunt een visie op het welzijnswerk zoals is vastgelegd in de nota 'Geluk aan de Gouwe'. Aan de gesubsidieerde instellin gen is gevraagd om aan te geven op welke wijze ze een bijdrage willen leveren aan de gemeente lijke welzijnsvisie. Op basis van deze welzijnsvisie moet worden bepaald hoeveel subsidie in de subsidieperiode 2006 - 2007 aan instellingen en organisaties wordt toegekend. Vooruitlopend op déze herijking heeft een be zuinigingsronde plaats gevon den en dat houdt in dat de SWW 30% moet bezuinigen (74899,- euro); Kreater 66248,- euro en de bibliotheek 20% (199703,- euro). De bezuiniging zou zich moeten voltrekken bij deze drie organi saties. Bij de SWW is dat moge lijk, maar voor de bibliotheek is ruim 100.000,- euro structureel extra nodig als de hiervoor ver melde 20% gekort zou worden. Kreater heeft een aanpassing richting welzijnsvisie gemaakt. Het blijkt echter dat een subsi diebedrag nodig is. Hoger dan het subsidiebedrag voor 2005. In het voorstel stonden de kaders - een bundeling van een aantal in stellingen - vermeld en niet de instellingen apart. Vanuit de commissie kwam er nogal wat kritiek op het voorstel. De PCW vroeg zich af waarom de nota 'Geluk aan de Gouwe' is vastge steld, omdat daarvan in de be sluitvorming weinig is te mer ken. Worden de minder draagkrachtigen de dupe van de bezuinigingen. De WD en We- Wa zijn van mening dat veel geld voor cultuur is geraamd en D'66 vindt de subsidiering aan SWW onduidelijk. Het CDA hield een pleidooi voor de SWW. Deze instelling verzorgt 45 ver schillende activiteiten waarvoor een extra kracht zou moeten ko men. Is hierover goed nage dacht? Voor de PvdA was het ongeveer dezelfde vraag. „Cul tuur omhoog en de SWW om laag, is dat wel juist? Deze fractie wil inhoudelijk weten hoe dat in elkaar steekt. Wethouder Gerts zette uiteen dat na bestudering van de aanvraag van SWW bleek dat veel geld wordt besteed aan overhead. Daar zit dan ook de bezuiniging in. Dat zijn dus per- SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.NL WADDINXVEEN - De lichtjes van een vijftien meter hoge kerstboom worden op donder dag 15 december op sfeervolle wijze aangezet. Burgemeester Roijers en de heer Persy, van William Properties, halen om 18.30 uur de schakelaar over. De kerstboom, aangeboden door de projectontwikkelaar van het nieuw te bouwen cen trum, staat op het Be-Fair ter rein, de locatie voor het nieuwe stadshart van Waddinxveen. Vanaf 18.00 uur zijn belangstel lenden van harte welkom. Bouwcentrum PRC, ook direct betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe centrum, zorgt voor gratis chocolademelk, koffie en een versnapering. Leerlingen van de Dick Bruna- school hebben toegezegd kerst liedjes te komen zingen. Ook de scouting draagt weer zijn steentje bij en zorgt voor een sfeervolle ambiance. WADDINXVEEN - In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 december werd op de Oostpol- derweg een 16-jarige Waddinx- vener aangehouden. Surveille rende agenten zagen de jongeman met een afgesloten fiets op zijn schouder lopen. Bij het zien van de politie gingen de twee jongens, met wie hij samen liep, er hard vandoor. Him iden titeit is echter bij de politie be kend. Het drietal was afkomstig van een discotheek in Reeuwijk. Het is nog onbekend waar de fiets precies werd gestolen en er is tot het opmaken van dit be richt nog geen aangifte gedaan. Het betreft een herenfiets, merk Lowland, type Dutchbike, blauw van kleur, voorzien van drie versnellingen, handrem men en een AXA-slot. De fiets staat in het bureau van de Wad- dinxveense politie aan de Lima- weg. Daar kan de eigenaar zich met fietssleutel melden en aan gifte doen. omgeving rond Waddinxveen en de aanliggende gemeenten gaat veranderen. Denk aan de bebou wing van het gebied tussen Gouda, Moordrecht, Rotterdam, Zevenhuizen en Waddinxveen. Als dan tussen al die moderne bebouwing en verandering nog een mooi pand staat uit het ver leden, is dat een grote aanwinst. Hij verzocht het college dan ook stappen te ondernemen. De an dere fracties konden zich met het voorstel van Van der Roest ver enigen. Wethouder Lont zei de brief van Monumentenzorg mee terug te nemen naar het college. Uiteindelijk beslist de raad daar over. De procedure om dit pand te behouden is een andere dan dit pand tot monument te verkla ren. de Bruggen, kreeg daarna de tweede prijs uitgereikt. „Cees zet zich voor ongelooflijk veel dingen in,” aldus wethouder Gerts. „Mensen als hij zijn on-' weldig werk misbaar in onze maatschappij." En toen was het moment daar. Wethouder Gerts riep de Vrij williger van het jaar 2005 naar voren. Peter Schoonderwoerd, al vijftien jaar penningmeester van de Stichting Waddinxveens WADDINXVEEN/BOSKOOP - De politie heeft op dinsdag 6 de cember op de Zijde een verkeers controle gehouden. De verkeers dienst van de politie heeft met de rollerbank bromfietsen getest op de constructiesnelheid. Er werden vierentwintig bekeurin gen opgemaakt. Achttien voor het niet dragen van de autogor del, twee voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, één om dat de aanhanger niet goed was vastgemaakt en drie voor opge voerde bromfietsen. De politie heeft een eigenaar aangesproken over het stallen van zijn aan hangwagen op het evenemen tenterrein op de Dreef in Wad dinxveen. Hoewel de aanhangwagen daar niet langer dan drie dagen mag staan, staat het er al enige tijd geparkeerd. WADDINXVEEN - Het pand Piasweg 26 zal te zijner tijd moe ten verdwijnen. Door een aantal inwoners is in 1995 aan de raad verzocht dit pand op de monu mentenlijst te krijgen, maar de raad heeft dit verzoek afgewe zen. De Rijksdienst voor de Mo numentenzorg heeft het advies van de raad gevolgd en heeft ook afwijzend gereageerd. De heer Van der Roest (PCW) is het niet met deze afwijzing eens. Tijdens de vergadering van de commis sie Openbare Ruimte drong Van der Roest er op aan de nodige stappen te ondernemen om dit pand, dat stamt uit de negentien de eeuw en voor Waddinxveen een historisch pand is, te behou den. Als reden voerde hij aan dat binnen de komende jaren de hele WADDINXVEEN - Bestuur en de fractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) bespraken op donderdag ook 1 december samen met leden de speerpunten van het verkie zingsprogramma. Met over de kwaliteit van bare ruimte, het sociaal beleid en het behoud van het groéne en dorpse karakter van Wad dinxveen is uitgebreid van ge dachten gewisseld. De fractie moet gaan voor een groen, vei lig en vriendelijk Waddinxveen, vonden de leden. Dit geldt ook voor het karakter van de bebou wing en voor de openbare ruim te. Voet- en fietspaden moeten 1 installatietechniek WOENSDAG 14 DECEMBER 2005 57e JAARGANG nr. 2982 f OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN Gerts kreeg de eer bekend te Cees de Rooy, vrijwilliger bij maken wie er in de prijzen wa- onder meer de Gouwe Bloem en ren gevallen. De achttienjarige Thomas Postmus werd gekozen als Jongere Vrijwilliger van het jaar. Al van kleins af aan is hij een enorme dierenvriend. Re gelmatig kwam hij thuis met kikkers en slakken om die ver volgens te verzorgen. Het was voor hem niet meer dan logisch dat hij zich op late re leeftijd zou inzetten voor Kinderboerderij Dierendal. ter worden onderhouden. Nieu we woningbouw moet voldoen aan hoge milieu-eisen. Dat geldt voor nieuwe bedrijven en kassen. Lichtuitstoot van kassen is wat de PCW betreft uit den name boze. Doorgaand verkeer moet de open- zoveel mogelijk uit Waddinx- veen worden geweerd. Daar voor zijn ingrijpende maatrege len nodig. Dit is belangrijk om het snel groeiende verkeer in Waddinxveen nog beheersbaar te houden. De leden zijn tevens van mening dat in Waddinx veen géén armoede mag voor komen. Voorstellen van de ge meente die de inkomehspositie van de inwoners raakt, moeten volgens de PCW-achterban be- vooraf worden beoordeeld op mogelijke nadelige effecten. Eventuele nadelige effecten voor de 'minima' moeten wor den gecompenseerd. De speer punten van het programma worden eind december ge plaatst op de website van de PCW (www.kiespcw.nl). OVERMORGEN 1 i 1 geopend van 11.00 tot 17.00 uur f t» 9 Nefit-deaier/Lid van UNETO-VNI Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 47 52 99 Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder Kleiweg 65 Kleiwegstraat 3 Gouda Telefoon 0182-512038 Kijk voor meer info op www.GigaGood.com Noordeinde 51 A-by- Zevenhuizen Rijksweg A-12 (ingang Molenweg) Tel: 0180-328485 Gouwestraat 21 Boskoop 0172-462133 Lid van Tuincentrum Life Garden Gouda Achterwillenseweg 31 Gouda (0182) 581337 50 meter achter station Gouda Goverwelle Kerkweg Oost 185 2741 HD Waddinxveen BESTELLUST NIET ONTVANGEN WWW.DEVUURWERKWINKEL.NL Of haal de bestellijst op bij Primera Koninginneweg lid Boskoop Centrale verwarmings en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen - Tel. 0182 616878 I www.silco.nl Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! WADDINXVEEN CAS WATER C.V. ELEKTRA ZON-ENERCIE Wad dinxMp e n I VAROAAC «BRACHT. 1-.— V' Verhuur LPK keuring Onderhoudscontracten 24-UURS SERVICE: 0174 - 54 03 40 JS LAADTECHNIEK B. V.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1