I Centrum- Kerstmis in Waddinxveen bewoners trekken aan de bel CV-ketel nodigt w 2e KERSTDAG OPEN! Ill■llllll■ll■ll■ll■ll■ll■ll - J?!» Alles voor in en om uw woning 2e Kerstdag Geopend! DeBoxspringSpecialist.nl Waddin WOON Sk TOTAAL SERVICE Kerstnacht- Organisaties en gemeente praten over huishoudelijke verzorging J i - Concerten van Vox Jubilans voor Waddinxveen Schatkist in de bieb Kerstconcert De Gouwestem in Ontmoetings- kerk Vijf nieuwe windmolens Kerstmarkt Theo Thijssen- school [/SILCO viering in 4 Zevenhuizen W NIEUWJAARSRECEPTIE jEb OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 57e JAARGANG nr. 2983 WOENSDAG 21 DECEMBER 2005 DE Bel 0180-63 1106 I voor kwaliteit er, -persoonlijk advies! In verband met kerst verschijnen De Gouwe Koerier en het Weekblad voor Waddinxveen volgende week op donderdag 29 december per 1 februari de raad een beslis sing neemt. -/Auto\ snelservice deskundig! WADDINXVEEN - Wethouders Dorenda Gerts en Dirk Lont WADDINXVEEN - Op sfeer volle wijze werden de lichtjes van de vijftien meter hoge kerstboom afgelopen donder dag aangezet. Burgemeester Roijers en de heer Persy, van William Proper- locatie voor het nieuwe stads hart van Waddinxveen. Er waren veel belangstellenden op deze bijzondere gebeurtenis afgekomen, vooral veel ouders met kinderen. Bouwcentrum PRC, ook direct betrokken bij de ontwikkeling van het nieu we centrum, zorgde voor gratis chocolademelk, koffie en een versnapering. Leerlingen van de Dick Bruna- school zongen sfeervolle kerst liederen. zeer informatief ervaren. Voor de belangengroeperingen gaf de Wad- in het Silco voor uw hele interieur Vuurwerkspecïalist Groenendijk --/Auto\ snelservice WADDINXVEEN - Wie van ver rassingen houdt, moet deze kerstvakantie naar de biblio theek in Waddinxveen komen. Vanaf 20 december staat er een heuse schatkist opgesteld. Kin deren van 7 tot 14 jaar mogen er een goudstaaf uit pakken. In zo'n goudstaaf zit een boek. Je kunt nooit van te voren weten welke dat is, thuis mag er pas gekeken worden. Daarnaast zit er ook nog een verrassing in verstopt. en inzicht in de dilemmas die spelen bij de gemeente. Voor de gemeente heeft de bijeenkomst geleid tot een beter inzicht in de knelpunten die door de gebrui kers worden gesignaleerd. Deze i vormen een belang- van informatie voor ties, haalden om 18.30 uur de schakelaar over. De kerstboom, aangeboden door de projectontwikkelaar van het nieuw te bouwen cen trum, staat op het terrein van voetbalvereniging Be Fair, de Het grootste struikelblok vormt de feitelijke afsluiting van de rou te over de Kanaalstraat en de Ka naaldijk voor autoverkeer, waar door het volgens de bewoners veel drukker zal worden in hun straten, terwijl zij „ingenieuze routes zullen moeten verzinnen" om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te brengen. De Ka naaldijk tot aan het kruispunt met de Stationsstraat zal alleen van zuid naar noord open blijven, maar omdat de Kanaalstraat al leen van noord naar zuid tot aan dat kruispunt open blijft is er in beide richtingen geen vrije door gang meer. De bewoners verwachten dat het verkeer zich via meerdere slui proutes een uitweg door hun stra- ten zal zoeken. „Dat is in strijd met eerder vastgelegde uitgangs punten van de verkeersstudie over goede leefbaarheid, bereik baarheid en veiligheid," aldus de heer AHaart. „De straten tussen de Petteplas en de Gouwe hebben een zwakke veenondergrond en zijn ongeschikt voor nog meer verkeer. De Stationsstraat is nog steeds een B-weg, al heet dat te genwoordig 'een weg met beper kingen'. Eerder genomen beslui ten om de Rijnlandstraat en de Schielandweg te ontzien lijken vergeten. Daar is tijdens de spits uren nu reeds teveel sluipver- keer." De Prins Bemhardlaan met huize Souburgh met zijn hoogbe jaarden aan de ene kant en met woningen met zonnebalkons aan de andere kant is eveneens onge schikt voor druk verkeer, voor spelt Allaart. „Daar wordt veel Laadkleppen WADDINXVEEN - Op de Theo Thijssenschool wordt er van daag (woensdag 21 december) van 19.00 tot 21.00 uur een kerst markt gehouden. Ouders met hun kinderen kunnen komen kij ken, knutselen, luisteren, proe ven en genieten van allerlei acti viteiten. Zo gaan de kinderen onder meer kerstfiguren ver ven,marshmellows roosteren, kerstballen gooien, een rondje op een pony rijden en een ser vetring maken. Veel hulpouders hebben zich beschikbaar gesteld om deze avond tot een succes te maken. Om mee te doen aan de activiteiten dienen bezoekers voor 3,- euro een activiteiten- kaart aan te schaffen. Deze is te koop bij de ingang van de school. WADDINXVEEN - Traditiege trouw geeft het mannenkoor De Gouwestem op de laatste vrij dagavond voor de kerstdagen een kerstconcert in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen. Dit jaar wordt dit concert gehou den op vrijdag 23 december. Aanvang 20.00 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur. Plaats bewijzen zijn aan de deur aan te schaffen voor 7,50 euro per per soon. P. VISSER ZONEN WADDINXVEEN dinxveen krijgt er nieuwe jaar vijf windturbi nes bij. Op het Distripark Doelwijk langs de A12 en na bij de gemeentewerf in de Coenecoop komen er respec tievelijk drie grote molens en twee kleine turbines te staan. Het gemeentebestuur wil dat Waddinxveen meedoet aan een demonstratieproject in de regio. De bedoeling is om kennis te verspreiden om trent de te volgen procedu res, technische en financiële aspecten van kleine windtur bines. De turbine moet mini maal drie jaar op de locatie blijven staan. De provincie Zuid-Holland betaalt mee aan het demon stratieproject 'Kleine wind turbines regio Midden- en West Holland. De turbines le veren jaarlijks voldoende groene elektriciteit voor on geveer 65 procent van Wad dinxveen. WADDINXVEEN - De bewoners van de straten rondom de Pas sage en de Kanaalstraat hebben massaal gereageerd op de 'Ver- keersvie 2005', die de afgelopen vier weken ter visie lag. Ver keerswethouder Dijksterhuis kreeg een dik pak brieven overhandigd. Daarin uiten de bewoners andermaal hun onge rustheid en misnoegen over de verkeersmaatregelen die zijn be schreven in de voorlopige Verkeersvisie 2005 van de gemeente. Nog voordat het nieuwe winkelcentrum is gerealiseerd in 2010, overweegt de gemeente ingrijpende maatregelen om her en der in die straten eenrichtingsverkeer in te voeren. Op sfeervolle wijze werden de lichtjes van aangezet. traal, deze derde bijeenkomst was vooral bedoeld om te infor meren over actuele ontwikkelin gen met betrekking tot huishou delijke verzorging. Door de deelnemers en de ge meente is de bijeenkomst als knelpunten rijke bron 1 de verdere beleidsvoorberei- bijeenkomst een duidelijk beeld ding. Hoe de concrete invulling van de huidige stand van zaken van 11.00 tot 17.00 uur I betrokken organisaties over ont wikkelingen en het vernemen van reacties daarop. Het kabinet besloot tot een nieuw stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke onder steuning. Als het parlement vol gend jaar instemt met de voor stellen van het kabinet, dan komt er een nieuwe wet: de Wet maatschappelijke ondersteu ning. De Wmo omvat lichtere vormen van hulp en ondersteu ning zoals onder andere sociale Meubelboulevard Waddinxveen-Zuid (II) klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen 7 'S' ondersteuning, hulp in de huis houding en het verstrekken van een rolstoel. Gemeenten moeten deze ondersteuning gaan orga niseren. De bijeenkomst van 12 december was de derde Wmo- bijeenkomst die de gemeente or ganiseerde. Stond in de eerdere bijeenkomsten de invulling van een zorgloket en het opzetten van een Wmo-adviesraad cen- hinder ondervonden van vracht verkeer sinds de Kanaalstraat een vrachtwagenverbod kreeg. Als uit de Kanaalstraat nu ook nog het personenverkeer wordt geweerd, zal dat eveneens door onze straat komen." De bewoners vinden dat juist moet worden gezorgd voor een betere doorstroming op de door gaande routes met veilige fietspa den en een rotonde op het kruis punt Kerkweg-Oost, Juliana van Stolberlaan, Kanaalstraat. „De on zinnige situatie van grote lossen de vrachtauto's in de nauwe Ka naalstraat is al heel lang een doom in het oog van de wegge bruikers daar. Onder het kopje 'Eerst doen wat moet' worden meerdere praktische aanbevelin- gen gedaan. Ook op het rapport zelf is veel kri tiek. Allaart: „De uitgangspunten zijn onduidelijk, eerdere besluiten worden genegeerd, de typische verkeerseffecten van het nieuwe winkelcentrum blijven buiten beeld en ook worden resultaten van de gehanteerde rekenwijze met behulp van een zogenaamd computermodel in twijfel getrok ken. Tijdens de informatieavon den is namelijk uitgelegd dat het simulatiemodel niet bedoeld is om de effecten in de kleinere woonstraten te onderzoeken." In hun brieven hebben de bewo ners waardering voor de middel lange en lange termijnaspecten. Maar de zogenaamde korte ter- spraken op 12 december met lo- mijnmaatregelen verzoeken zij uit kale adviesraden, platforms en de verkeersvisie te halen, voordat belangengroepen over huishou delijke verzorging in de toekom stige Wet maatschappelijke on dersteuning. De bijeenkomst vond plaats op het gemeente huis. De gemeente is zowel lo kaal als regionaal druk bezig met de voorbereidingen op de Wmo en hecht in dit proces veel waarde aan het informeren van er precies uit gaat zien is nog niet geheel duidelijk en is afhan kelijk van de besluitvorming in het parlement en de uitgangs punten die de gemeenteraad in 2006 bepaalt. WADDINXVEEN - Zangvereni ging Vox Jubilans geeft op 24 december om 19.30 uur een kerstconcert in de Brugkerk te Waddinxveen. Op 26 december is het jaarlijkse kerstconcert van Vox Jubilans in De Doelen in Rot terdam. Aanvang om 10.30 uur. TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 186.000 EXEMPLAREN de vijftien meter hoge kerstboom afgelopen donderdag op het terrein van Be Fair (foto: Liesbeth van der Vis) Kanaaldijk 30 - 44, Waddinxveen-Zuid 3 toonaangevende meubelzaken in Waddinxveen Zuid, gratis en ruim parkeren voor de deur, eenvoudig te bereiken ZEVENHUIZEN - In de Neder lands Hervormde kerk in Zeven huizen is er zaterdag 24 decem ber een kerstnachtviering. De avond zal om 22.30 uur begin nen en onder leiding staan van de jeugddienstcommissie. Er zal dit jaar vooral veel gezongen worden. Na afloop zal er gele genheid zijn om nog lekker wat warms te drinken. De jaarlijkse Ook u bent van harte welkom. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 2 januari 2006 van 17.00 tot 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. - i addin www.woontotaalservice.nl I u Nefit-dealer/Lid van UNETO VNI i kieuw en gturatU Vertwtir LPK keuring Onderhoudscontracten Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service het snelle en persoonlijke adres voor: ONDERHOUD I [ALLE MERKEN I APK-KEURINGEN ADVIES I Zonder risico’s. Met fantastisch glanseffect. Nieuw blijft nieuw. Stralende glans. tel. 0182-615066 hoogenboezem.nl Van kast tot plafond van woonkamer tot zolder concept tel.0182-649744 boconcept.com De kracht van veel water. Gouwestraat 21 Boskoop 0172-462133 BESTELLIJST NIET ONTVANGEN www.devuurwerkwinkel.nl Of haal de bestellijst op bij Primera Koninginneweg lid Boskoop Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) 1 Maasiïjk Boskoop H JSLAADTECHNIEKB V 24-UURS SERVICE: 0174 -5403 40 Centrale verwarmmgs- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN HOOGENBOEZEM^. IMS h-Mu-r nwtilM-U-n. 6 WASPROGRAMMA'S U wast al vanaf 2,40 TANKEN MET UW PINPAS Naast tanken met de Tank Wash card, kunt u bij ons ook terecht met uw pinpas! WASSEN ZONDER KRASSEN Het superzachte wasmateriaal reinigt uw auto zeer GRONDIG en bijzonder ZACHT Nog moor een paar weken en dan is het al weer 2006. Binnenkort komt de bezorg(st)er met dit kaartje langs om u een gelukkig nieuwjaar te wensen. WADDINXVEEN Onze showroom en meubelmakerij; Zuidkade 230 te Waddinxveen Tel. 0182 616878 I www.silco.nl K WOOHSELtniE B.V. tel.0182-632441 vermaaswoonselektie.nl k Mercuriusweg 15 Waddinxveen tel. 01 82 634 324

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2005 | | pagina 1