Annelies van de Hoek wint superhoofdprijs Gouden Wokkel 2009 roen. Coenecoop college wil snel zaken op orde brengen CV-ketel nodig? Jongeren bezorgen JOP nieuws •^.<1 de zaden zijn binnen! bloemzaden, groentenzaden, plantenzaden en kruiden F 7 Verdachten aangehouden voor mishandeling Politie onderzoekt mishandeling Plan van aanpak moet leiden tot oplossing van financieel tekort Uitreiking auto is feestelijke afsluiting jubileumjaar OVW Thema-avond 'Preken op de Areopagus' www.silco.nl j OCCASION CENTER 'AT 1 u. Burgemeester Henk Roijers, de gelukkige winnares Annelies van de Hoek en Henk de Bas. Foto: Liesbeth van der Vis i Rel 0180-63 I1O£ ALBLAS Foto: PR ^■favelaar een organisatie die zorgdraagt voor een stukje levensbehoef te in de vorm van voedselpak ketten. Aan de prijs is niet al- aan het gewel- kort welkomstwoord prees zij de jongeren die een deel van www.tegelgereedschap.nl Van der Linden Groep voor het- bewerkingen, elementen, zijn Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl heeft al een Maar ze mag er straks best wel eens een keer in rijden, maar ze WADDINXVEEN - De Waddinx- veense jongerenwerker Daniël Korver keek zaterdagmiddag 31 januari tevreden om zich heen. Het plan was gelukt! In wijkge- bouw Het Zuidhonk waren vol doende jongeren bijeengekomen om zelf de verspreiding ter hand te nemen van de JOP nieuws- we weer veel orga niseren en de Waddinxveners verrassen met leuke en interes sante activiteiten." Maar behalve de jeugd bleek er ook van gemeentezijde bereid heid om daadwerkelijk mee te WADDINXVEEN - Het door de politie ingestelde onder zoek naar de mishandeling van drie mannen op 13 de cember vorig jaar, heeft twee verdachten opgeleverd. De twee mannen uit Waddinx veen van 21 en 25 jaar zijn maandag 2 februari aange houden. Zij zitten voor het verdere onderzoek in deze zaak nog vast. De mishandeling gebeurde zaterdag 13 december rond 03.00 uur. Drie vrienden, twee van 20 jaar uit Wad dinxveen en één van 22 jaar uit Utrecht, liepen onder de hefbrug in de richting van de Zuidkade waar ze wer den aangevallen door twee mannen. De vrienden deden aangifte. P. VISSER ZONEN WADDINXVEEN - De poli tie doet onderzoek naar de mishandeling van een 44- jarige man uit Montfoort en een 23-jarige man uit Leiden. Tijdens een carnavalsfeest in een sporthal aan de Zuid- plaslaan in Waddinxveen zijn de twee geslagen en geschopt door vermoedelijk twee mannen. De precieze aanleiding daarvoor wordt onderzocht. De Montfoorter en Leidenaar bezochten het Groene Hart ziekenhuis voor onderzoek en behandeling van hun ver wondingen. Car Comfort Centre Euromarkt 127 Alphen a/d Rijn WADDINXVEEN - Nadat vorig jaar bekend werd dat het Coenecoop College een tekort heeft van twee miljoen euro, is er inmiddels een aantal maatregelen getroffen die moeten leiden tot een gezondere boekhouding. Zo zijn er al 25fte's geschrapt. De volgende stap is extra geld van de gemeenten Waddinxveen en Boskoop. De gemeenten zeggen waarde te hechten aan be houd van kwalitatief goed onderwijs in de regio, maar willen wel eerst een plan van aanpak zien. WADDINXVEEN - Op zater dag 31 januari werd de Gou den Wokkel 2009 uitgereikt aan Stichting Care for Family, WADDINXVEEN/BOSKOOP - De afdeling Waddinxveen (waar onder ook Boskoop valt) van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad binnen de Protestantse Kerk in Nederland, beleggen op donderdag 5 februari a.s., 20.00 uur een thema-avond in een van de zalen van de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, in Waddinx veen. Spreker op deze avond is ds. W. Dekker te Oosterwolde, predikant in de PKN en als hoofd vorming en educatie van de IZB (Vereniging voor zending in Ne derland) belast met de vorming en training van predikanten. Het onderwerp dat hij deze avond aan de orde stelt is 'Preken op de Areopagus'. Hoe pakte Paulus het aan toen hij op de Areopagus het evangelie verkondigde? Wat kun nen wij daar vandaag van leren? Zijn stelling is dat de kansel in de kerk steeds meer een Areopa gus is geworden, terwijl de kerk infusen bijna is leeg gestroomd. Voor mensen van deze tijd heeft de grote christelijke traditie geen gezag meer zoals in vorige eeu wen. De vooronderstellingen, zo als een persoonlijk God, Die de wereld geschapen heeft en die de wereld ook naar haar voltooiing leidt, zijn weggevallen. In deze situatie is prediking eigenlijk al tijd zendingsprediking. Maar wat betekent dat? Er is volop gelegen heid tot vragen stellen, belang stellenden zijn welkom. umboek 'Anders nog iets' ten doop werd gehouden. Van het boek zijn inmiddels 1100 exem plaren verkocht en is er nog een kleine oplage beschikbaar", aldus een trotse Henk de Bas. Hij benadrukte de goede rela tie tussen de ondernemers in Waddinxveen en de gemeente, waarbij het OVW altijd een beroep kon doen op de me dewerking van burgemeester Henk Roijers. „We gunnen je natuurlijk van harte een lang en gelukkig pensioen, maar we vinden het wel jammer dat je weggaat", sprak Henk de Bas de aimabele burgemeester toe. Roijers gaf in een reactie aan, dat de samenwerking tussen /SILCO leen een trofee maar ook een cheque van 1000 euro verbon den. De uitreiking vond plaats brief. Een door de gemeente uit- tijdens het Wadde Wokkel Ga- gegeven, welverzorgd drukwerk, la dat jaarlijks door carnavals- waarin de stand van zaken uit vereniging Wadde Wokkels de doeken wordt gedaan over wordt gehouden in het Zuid- de vergevorderde plannen voor honk in Waddinxveen. een JongerenOntmoetingsPlaats De Gouden Wokkel wordt (JOP) in de Zuidplashof. jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op sociaal of cultureel gebied op bijzondere wijze helpen bij de huis- aan huis- verdienstelijk heeft gemaakt bezorging in de hele Zuidplas. binnen de gemeenschap van Wethouder Dorenda Gerts, met Waddinxveen. De carnavals- jeugd- en jongerenwerk in haar vereniging hoopt hiermee een portefeuille, was ook van de par- bijdrage te mogen leveren aan tij. Ook zij ging samen met enkele voortzetting van het gewei- betrokken medewerkers op pad dige initiatief. om de klus te klaren, begunstigd door zonnig winterweer. In een Kopen de kwalitatief bouw prijzen voorE doe- te tonen. Kort schetste zij nog de uitvoerige voorbereidingen hun vrije zaterdagmiddag opof- die vooraf gingen aan het con- ferden om hun ideaal, een eigen cretiseren van de plannen. Veel JOP in de Zuidplas, dichter bij de overleg, inspraakavonden zowel realisatie te brengen. Niet zozeer voor bewoners als de jongeren om daarmee uit te sparen op de zelf hadden inmiddels geleid tot bezorgkosten, maar bovenal om een aantrekkelijk plan. hun betrokkenheid en goede wil Lees verder op pagina 9 meente. En dat in deze tijd!", aldus de burgemeester. Prijsuitreiking Het hoogtepunt van de bijeen komst was de uitreiking van de Peugeot 107 aan winnares Annelies van de Hoek. Henk de Bas vertelde dat er al veel Het plan van aanpak wordt op dit moment door het schoolbe stuur opgesteld, hierin moeten oplossingen staan voor de korte en lange termijn. Een van de oorzaken van het tekort is het teruglopende leerlingenaantal. De ad interim directeur van het Coenecoop College Hans van Tuijl: Eén van de oplossingen is een betere bezetting van de huisvesting. Er is 17.000 vier kante meter onderwijsruimte beschikbaar en die is lang niet altijd volledig bezet. Zo zouden we lokalen kunnen verhuren en cursussen kunnen organiseren in de avonduren. Maar als per 1 april blijkt, dat er volgend jaar meer leerlingen instromen dan de afgelopen periode, dan is die extra ruimte weer hard nodig." De ad interim directeur wil dan ook eerst de instroom- cijfers van de leerlingen voor het volgend schooljaar afwach- „Het afgelopen jaar hebben we als ondernemers van Wad dinxveen verenigd in het OVW regelmatig activiteiten georga niseerd voor de inwoners van Waddinxveen", zo gaf voorzit ter Henk de Bas aan tijdens de afsluiting van het jubileum jaar van het OVW. „Alle Wad dinxveners konden allereerst in februari een taart afhalen bij bakkerij Vlaam. Verder hebben we de wokkelactie georgani seerd en een boekpresentatie bij woninginrichting Van der Linde. Aansluitend vond de late koopavond bij boekhandel Burger plaats, waar het jubile- ten. Het plan van aanpak met meerdere scenario's zal later dit jaar besproken worden in de gemeenteraad, die dan aan de hand van de aanbevelingen ver dere beslissingen zal nemen. Volgens Van Tuijl wordt er al les aan gedaan om de instroom van leerlingen te stimuleren. „Zo hebben we nieuwe pro jecten opgestart, die allemaal gericht zijn op onderwijsinhou delijke verbetering. Daarbij heb ben we natuurlijk ook gekeken naar het beleid van minister Plasterk, die hoge prioriteit stelt aan verbetering van het taai en rekenonderwijs. Maar ook de internationalisering en de vreemde talen zijn zaken die we onderwijskundig hebben aan gepakt en verbeterd. Ook zijn we gestart met sportklassen, waardoor nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. We kennen nu ook het VWO plus programma en we hebben de MAVO teruggehaald." Professionele hout- tegen scherpe aannemer ook Alle van WADDINXVEEN - Met de uitreiking van de hoofdprijs van de superloterij die was georganiseerd door Ondernemersver eniging Waddinxveen (OVW), is een einde gekomen aan de viering van hét negentigjarig jubileumjaar van de onderne mersvereniging. Tijdens deze bijeenkomst mocht Annelies van de Hoek als gelukkige prijswinnares de Peugeot 107 in ontvangst nemen, die door burgemeester Henk Roijers en voorzitter van het OVW Henk de Bas werd uitgereikt. Ruim 250 occasions op voorraad! gemeente en ondernemers zeer op, die voor 90,09 euro aan aan belangrijk is. „Het is hier in koopbonnen had bijgevoegd. Waddinxveen goed georgani- Precies voldoende voor een seerd en dat gaat niet vanzelf, geldige deelname omdat mini- Waddinxveen kan trots zijn op maal 90 euro aan aankoop was het OVW. Goede ondernemers vereist. Mevrouw Van de Hoek zijn belangrijk, want dan ga geloofde het eerst niet, toen ze je economisch vooruit als ge- het goede nieuws hoorde dat ze de auto had gewonnen. „Ik win nooit wat en ik geloof het eigen lijk nog steeds niet", zegt ze nog altijd even verrast. De 45-jarige Annelies van de Hoek heeft al 27 jaar haar rijbewijs, maar had nog altijd niet zelf een eigen auto. „Het is mijn eerste auto en dan meteen zo'n hele mooie prijswinnaars in de loop van de nieuwe! Mijn dochter Christelle afgelopen maanden zijn getrok- wordt binnenkort 18 jaar en die ken, maar dat alle formulieren heeft al een visje uitgegooid, weer meededen met de trek king van de superhoofdprijs. In totaal zijn er ongeveer 80.000 moet maar eerst het rijbewijs deelnameformulieren inge- zien te halen", aldus een uiterst leverd. Bij de trekking bleek gelukkige winnares. dat notaris mr. Jaap van der Met zo'n blije winnares en zo'n Hammen als eerste formulier geslaagde actie kon het OVW een deelnemer trok, die onvol- zich geen beter afsluiting van doende aankoopbonnen had het jubileumjaar voorstellen, bijgevoegd. Bij de tweede trek- Henk de Bas: „Maar ook dit king bleek het formulier niet jaar zullen volledig te zijn ingevuld en de derde trekking leverde als win nares mevrouw Van der Hoek groothandel! hoogwaardige materialen - de zelver. machinale constructie prefab D gronden^ffl impregneren mogelijk. m s' KEUKENCENTRUM 58e JAARGANG NR.3142 TOTAALOPLAGE REGIONALE NIEUWSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 4 FEBRUARI 2009 - Door Ruud Groot Door Ruud Groot 1 K A. HAVELAAR ZN. BV Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Uitgever: PCM Lokale Media Redactie 0I82 - 638288. Verkoop 0182 620626. Bezorging 0900 - I0I0I07 (10 eurocent p.m.) NIEUW: alles voor de tegelzetter: Showroom en meubelmakerij: Zuidkade 230 Waddinxveen Telefoon: 0182-616878 Moordrecht [Gouwe Park] Zuidbaan 360 w w wa I b I s h o u tn I (0172) 42 13 12 www.c-3.nl HYUnORI Door Fred Spoor Centrale vervrarmings- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN Nijverheidstraat 10 Moerkapelle INTERIEURS Kwaliteit in mobiliteit mazoa 2 Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl bmg OPLAGE 15.7,50 EXEMPLAREN w BADKAMERS Bij aankoop van een complete keuken of badkamer Vraag naarde voorwaarden in de winkel FRANKRIJKLAAN 4 HAZERSWOUDE-DORP (iTC-TERREIN BOSKOOP) TEL. 0172 236323 www.keukencentrum.nl KEUKENS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1