Kaalslag an Groen. Crossbaan op centrumlocatie Deze Week CV-ketel nodig! g Reünie Samenwerkingsschool Eenmansfractie Alhaft zetel roof verweten K Film over Israël Tegels... ELCAHALLB I OCCASION CENTER Aanhouding voor opgeven valse naam VVD: 'College gebruikt kredietcrisis als alibi voor vertraging centrum' Oplichting door collecteurs WSE verliest Sponsor stopt Op de koffie bij Gerts www.silco.nl Lees verder op pagina 15 Advocaat Lees verder op pagina 15 Bel 0180-63 1106 Van der Linden Groep 1974, de eerste paal wordt procent voorverkoop nog niet is gerealiseerd. Ik vroeg mij af welke krant ik aan het lezen was: het Weekblad voor Waddinxveen of de Fabeltjeskrant Het derde argument is het grootste fabeltje. Het is toch logisch dat er nog geen zestig procent is voorver kocht - er is immers nog geen folder van deze woningen be schikbaar." tussen een humanistische, een protestants-christelijke en een derne filosofie die paste binnen de tijdgeest, want de ontzuiling was immers al een heel eind op weg. Weekblad voor Waddinxveen toiletpot meenemen, maar die bleek - toen de familie op win tersport was - gestolen. Na nog nog wat restanten overeind maar dat lijkt een kwestie van één grote klap. Op de hoek WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense transportonder neming Van Uden stopt ko mend voorjaar als sponsor van zwemclub De Gouwe. Afgelopen vrijdagavond zijn tijdens de training in zwem bad De Sniep door een team van RTL-Nieuws opnamen gemaakt in verband met het feit dat de kredietcrisis ook verenigingen treft door het stopzetten van sponsoring. Hetpunt van het nieuwe centrum werd op het laatst aan de agenda toegevoegd maar leverde de langste en felste discussie van die avond op. VVD-raadslid Boer gaf de aanzet. „Het College noemt de kredietcrisis als oorzaak van de vertraging. U denkt toch niet dat de burgers van Waddinxveen in sprookjes geloven! Dit is kant en klare onzin!" Het raadslid wees op de overeenkomst tussen ge meente en projectontwikkelaar Fortis waarin 1 april 2008 als startdatum werd genoemd. „Op dat moment was de economische situatie en de waarde van Fortis nog goed te noemen." Vervol gens wees Boer op de vragen die hij sinds september herhaalde lijke stelde over de financiële po sitie van Fortis en de consequen ties voor het centrum. Elke keer kreeg hij als antwoord dat Fortis had verzekerd dat er geen kink in de kabel kwam in de planning van het centrum. WADDINXVEEN - Op vrijdag 20 februari werd bij de politie gemeld dat er bij de Plusmarkt aan de Zuidplaslaan gecollec teerd werd voor de Stichting Spierziekte. Deze personen had den geen collectevergunning en de genoemde Stichting is onder werp van onderzoek en staat niet geregistreerd bij het CBF keur voor goede doelen. Mocht iets dergelijks zich voor dien in een van de winkelcentra dan kunt dit bij de politie mel den 0900-8844. WADDINXVEEN - De politie heeft dinsdag 24 februari rond 22.20 uur op de Kuyperhoeve een 46-jarige man uit Waddinx veen aangehouden nadat hij een valse naam opgaf aan agenten die hem wilden bekeuren voor het niet bij zich hebben van zijn rijbewijs. Daarnaast bleek dat hij niet met een auto mocht rijden omdat hij daarvoor een ontzeg ging had die hem bij een eer dere veroordeling was opgelegd. Voor dat feit was hij al meerdere keren met politie en justitie in aanraking geweest. De auto van de verdachte is in beslag geno men. Er is overleg met justitie om te kijken wat er met de auto moet gebeuren. Car Comfort Centre „De VVD wil graag weten wan neer wel gestart wordt met de bouw van het centrum, want daarover schrijft Fortis niks in haar brief. De gemeente ontvangt van Fortis pas het bedrag van 32,75 miljoen euro voor de grond, als het dak van de parkeervoor ziening gereed is," vervolgde Boer. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit in november 2008 zijn geweest. „Iedere maand vertraging kost de gemeenschap 125 duizend euro aan rentein- komsten per maand, dat is dus vijf euro per burger per maand", rekende het raadslid voor. „Wel licht is het dan goedkoper om de Passage-winkeliers een hogere vergoeding te betalen zodat hun advocaat het bezwaar intrekt." Lees verder op pagina 7 Raadslid Alhaft voelde zich aan gevallen. „Ik ben geen roofdier. Ik heb deze zetel dankzij 150 voorkeursstemmen gekregen, ik heb deze zetel gewonnen." De voorzitter van de nieuwe eenmansfractie lichtte op ver zoek van de VVD-fractie zijn besluit toe in de raadsvergade ring van vorige week woens dag. Als twee voornaamste punten noemde hij het bevorde- ze jarenlang gewoond heeft, fietst ze verder met haar klein zoon. P. VISSER ZONEN Nazareth naar het meer van Ga- lilea, waar Jezus volgens de bijbel op het water liep. Dan langs de kust via Akko, Haifa en Tel Aviv naar Beersheba. Na de Dode Zee en de Negev woestijn eindigt de reis in Eliat aan de Rode Zee. De voorstelling vindt plaats in Marchandzaal van Souburgh en begint om 19.00 uur. De toe gangsprijs is 4 euro vijftig. Voor leden met een Comfort a la Carte pas 3 euro. van het terrein staat nog een oud verzakt huisje dat meer door wilskracht dan door bak stenen overeind gehouden wordt. Het schijnt dat de slo pers nog aangeboden hebben dit huisje gelijk ook aan te pak ken maar van dat aanbod lijkt geen gebruik te zijn gemaakt. Een bijzonder uitzicht voor de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk. hopen dat in de nietiwbouw- plannen op de Alblaslocatie, voorzien is in wat meer ruimte voor monument van Waddinxveen is. Ook stond er nog het driehon derd jaar oude woonhuis, tot voor kort bewoond door één van de broers Hoogendoorn, die de dagelijkse leiding over de Houthandel voeren, vrouw WADDINXVEEN - De wed strijd tegen Lugdunum be gon zo mooi voor WSE. Bin nen tien minuten kwam de (door blessures geteisterde) ploeg op voorsprong door een vrije trap van Houssain Zeryouf. Maar de ploeg van Eddy Souisay slaagde er niet in de riante positie vast te houden. WADDINXVEEN - Op vrijdag ochtend 6 maart ontvangt Do renda Gerts, wethouder emanci- patiezaken, in de trouwzaal van het gemeentehuis diverse vrou wenorganisaties en vrouwen die actief zijn bij Waddinxveense sportorganisaties. Deze ontmoeting vindt plaats in het kader van de internatio nale vrouwendag op 8 maart. Wethouder Gerts wil met de l vrouwen van gedachte wisselen. Het doel is lokale initiatieven stimuleren. WADDINXVEEN - „Nu er voorlopig niet gebouwd wordt op de centrumlocatie kan er wellicht een crossbaan voor de jeugd aan gelegd worden." Deze suggestie deed WeWa-fractievoorzitter Pe ters na afloop van een felle discussie in de raadsvergadering vo rige week over de vertraging van het nieuwe centrum. De VVD verweet het College de kredietcrisis als alibi te gebruiken voor de al eerder opgetreden vertraging. Het CDA vroeg zich vervolgens af of de VVD dacht dat Waddinxveen op een eiland lag. naar het bouwterrein gedragen. Foto: bewerkt door Katja Kuper, fotograaf onbekend. Plotseling vrijstaand: het Remonstrantse kerkje. Foto's: Carina Bergman ter trok uit de communicatie van de heer Alhaft van de afge- de PvdA-fractie lopen weken, de conclusie dat de heer Alhaft „al meeliftend op de PvdA, bezig is geweest met wat in wezen een eigen Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl WADDINXVEEN - De reisfoto- grafen Ans en Chris Breet geven donderdag 19 maart een voor alle jonge en oude inwoners van Waddinxveen toegankelijke dia- klankvoorstelling op breedbeeld over Israël in Zorgcentrum Sou burg. Bezocht worden onder meer Jeruzalem met de Heilig Graf kerk, de kruisweg, de Olijf berg met het Hof van Gethse mane. Daarna de geboortekerk in Bethlehem en noordwaarts via tergrond hadden, ze /SILCO Fabeltjes „Vandaag lees ik in de krant dat het centrumplan vertraagt, met als argumenten: de kredietcrisis, nog geen onherroepelijke bouw vergunningen en dat de zestig ren van meer groen door mid del van het tegengaan van meer woningbouw. Als tweede punt noemde hij een mogelijke fu sie met Gouda waarin hij geen ving." De PvdA-fractievoorzit- heil ziet. Hij plaatste een paar kritische kanttekeningen bij de opstelling van ten aanzien van deze punten. PvdA-fractievoorzitter Stoffers belichtte de andere kant van het verhaal. Daarbij wees zij agenda was." Ruim 250 occasions op voorraad! “-SSL- WADDINXVEEN - Zetelroof noemde PCW'er Bax het. Dit be- op de politieke voorkeuren van laden woord wilde PvdA-fractievoorzifter Stoffers er niet voor de heer Alhaft. „Hij vond dat gebruiken. Maar ze wees haar voormalige fractiegenoot wel op hij zijn eigen standpunt moest zijn morele plicht. „Als je niet meer lid bent van de PvdA dan kunnen ventileren." vervalt de zetel aan de PvdA omdat de kiezers op deze partij Het tweede punt dat mevrouw gestemd hebben. Het is een PvdA-zetel." Stoffers noemde was de bena deringswijze en stijl van de heer Alhaft: „De heer Alhaft bleef passief in het behartigen van zijn specifieke vakterreinen binnen de commissie Samenle- stond zo ver naar voren, dat het eigenlijk niet veilig was. Mijn man wilde het kerkje dat het oudste ook pertinent niet dat er ie mand in de slaapkamer vóór zou slapen. Er zou maar eens een vrachtwagen tegen de ge- een laatste blik op de plek waar vel botsen." Toch vindt ze het wel jam mer van het huis. „Het was een mooi groot huis met veel De slopers zijn bijna klaar op Me- originele details. We hebben, het terrein, hier en daar staan Hoogendoorn komt nog nog wel wat dingen weten te éven langs fietsen, met voorop behouden, zoals de deuren." kleinzoon Kjell. Het kost haar Haar zoon wilde de antieke WADDINXVEEN - Op za terdag 16 mei wordt op het Coenecoop College aan de Dreef een reünie georgani seerd voor oud-leerlingen van de Samenwerkingsschool. De reünie is bedoeld voor leer lingen en leraren die tussen 1973-1988 op school hebben ge zeten of gewerkt. Een aantal oud-leerlingen houdt zich in tensief bezig met de organisatie en heeft al veel aanmeldingen binnen. Filosofie, nostalgie, reünie! In de jaren-60 maakte Waddinxveen een explosieve groei door, van 10.000 inwoners in 1960 naar 18.000 in 1970. En groeien bleef het. Families met schoolgaande kinderen waren voor de school typen havo en atheneum aan gewezen op middelbare scholen in Gouda en Alphen a/d Rijn. Een aantal beleidsmakers en ouders vond het hoog tijd voor zo'n school in Waddinxveen zelf. En die kwam er! Niet zo maar een school, maar een sa- tergrond hadden, ze kwamen Geestelijk Leven (KGL) kiezen menwerkingsschool, waar plek bij elkaar in de klas. Er bleef was voor iedereen. Of kinderen echter ruimte voor de eigen ge- nou een openbare, protestants- zindte, want als leerling kon je katholieke variant. Samen le- christelijke of katholieke ach- binnen het vak Kennis van het .ven, samen op school. Een mo- moeite om de pre cieze plek van haar voormalige wo ning en tuin terug te vinden. Dat het WADDINXVEEN - Op de Zuidkade heeft afge lopen weken een kaalslag plaats gevonden. Waar ruim een eeuw lang de gebouwen van Houthandel Alblas hebben gestaan, gaapt nu een grote leegte. Juist omdat het Alblascomplex uit zo'n diversiteit van bouwstijlen en gebouwen bestond, valt nu pas op hoe groot het was. Ingeklemd tussen de Albasge- bouwen stond het prachtige 19e eeuwse Remonstrantse kerkje. Deze blijkt nu ineens ook een gesloopt is kan ze WOENSDAG 4 MAART 2009 Geen SERT ontvangen? Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service Uitgever: PCM Lokale Media Redactie 0182 - 638288. Verkoop 0182 - 620626. Bezorging 0900 - 1010107 (10 eurocent p.m.) Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl 7 dagen geopend Bouwsteeg 6 - Bodegraven Telefoon (0172)61 63 67/0626316850 www.doselcaballos.nl Showroom en meubelmakerij: Zuidkade 230 Waddinxveen Telefoon: 0182-616878 (0172) 4213 12 www.c-3.nl Bel 0900-1010107 (10 cent p.m.) HYUnOAl Actie vanaf 1 maart ONBEPERKT SPARERIBS Van €17,50 voor €14,50 incl. salade, frites en saus 3 gangen keuzemenu van 25,00 voor 20,00 p.p. Door Carina Bergman F fr ■V vanaf 1 59,” Euromarkt127 Alphen a/d Rijn Centrale verwarmrngs- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN NIEUW: alles voor de tegelzetter: W www.tegelgereedschap.nl j Bleiswijk .1. (>,0-521 5055 INTERIEURS 3 Kwaliteit in mobiliteit mazoa addinxveen 1 58e JAARGANG NR.3146 MlMi 7WSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN Door Carina Bergman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1