Waddinxveners De Regenboog: een gezonde school Eerste fase knooppunt Beïjerincklaan gereed an Groen. geven 7,5 voor leefbaarheid CV-ketel nodig! Oplichting via mobiele telefoon gebeld is door een dergelijk tele foonnummer, kan een klacht in dienen bij ConsuWijzer. Via dit informatieloket kan OPTA an dere consumenten rechtstreeks waarschuwen. y 1. Landelijke modelspoordagen Dag van de Leerplicht Eerste Shoot-lnn www.silco.nl i OCCASION CENTER 58e JAARGANG NR.3148 WOENSDAG 18 MAART 2009 - Door Ruud Groot Bel 0180-63 1206 Telefoon: 0182-616878 Heil, komkommers 3 voor 1.49 Els+ar appels5 kg 2.95 Bild+s+ar25 kg 5-95 Jong Belegen Kaas1 kg 3-95 Car Comfort Centre www.c-3.nl ‘Küasm m® ihhhip sEdö öfcBxarf’ Een doldwaze komedie (£P^GEJ_5J50^XEM^AREN VOF T. van der Spek Zn. P. VISSER ZONEN Door Désirée Oudshoorn l/SILCO L i 1 -- TQTAALO.PLAGE IO N ALE NIEUWSBLADEN GROEP 220.000 EXEMPLAREN Ruim 250 occasions op voorraad! a— Van der Linden Groep T addinx Foto: Riekelt'Bezemer Veldsla File Foto: Riekelt Bezemer Nefit-dealer/Lid van UNETO-VNI schooljaar waarin ze zestien jaar worden volledig leerplichtig zijn. Na deze volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun achttiende een volledig onder wijsprogramma moeten volgen. Voor meer informatie: www.dagvandeleerplicht.nl. 2009 volgt de derde en tevens de eindmeting. veertig jaar geleden begonnen met de verkoop van fruit uit onze boomgaard. Dat doen we nog steeds, maar inmiddels is We zullen dat ook vieren met een aardigheidje voor iedere klant die ons dit weekend komt bezoeken", zegt Van der Spek. Goed advies Kwaliteitsproducten Vakkundige installatie Onderhoud en service NIEUW: alles voor de tegelzetter: www.tegelgereedschap.nl Showroom en meubelmakerij: Zuidkade 230 Waddinxveen Nieuwe ro+onde klaar: nu perfec+ bereikbaar. Daarom iedere klant gratis bos Narcissen!! Vblop Violenhele bak 3.95 Primula’s10 voor 2.95 Tuinaarde30 zakken 22.50 Euromarkt 127 Alphen aid Rijn r® Vrijdag 20 Maart 2009 Zaterdag 21 Maart 2009 (0172) 42 13 12 Gebouw Stichting “Vonk” (V/H Kreater) Kerkstraat 13 Waddinxveen Aanvang 20.00 (Zaal open 19.30) Speciale 604- voorstelling 21 maart, aanvang 13.00 uur, halve prijs. Kaarten 0182-640419 www.maskeradeweb.com HYUDDRI mee naar huis nemen. De pro- jectweek werd op maandag avond 16 maart afgesloten met een tentoonstelling op school. Ouders, opa's en oma's en an dere belangstellenden konden een kijkje nemen bij de kraam pjes met werkstukken die door de hele school stonden. Er wer den gezonde hapjes geserveerd en kinderen uit de bovenbouw deden hun best om ook de ou ders mee te laten bewegen op muziek. Op de vraag of er iets is bereikt met dit project antwoordt juf Désirée van groep vijf: „Je hebt het tijdens het project constant over gezond leven. Je hoopt dat de kinderen hier zelf ook over gaan nadenken. Uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkst dat de ouders dit thuis ook op pikken." REGIO - Politie Hollands Mid den waarschuwt samen met de OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, over mogelijk misbruik via de mobiele telefoon. Het gaat om mensen die op hun mobiel ge beld worden door een Italiaans telefoonnummer, waarna de bel ler snel ophangt. Als gebelde personen terugbellen wordt er een bandje gestart met het ge luid van een overgaande tele foon. Zo hebben zé niet door dat ze bellen naar een duur be taalnummer. De oplichters ver dienen zo mogelijk geld aan de terugbellers. OPTA kan alleen optreden tegen misbruik via en gemeente verkleinen en de leefbaarheid vergroten. De in woners moeten goed, veilig en prettig kunnen wonen. Om dat te bereiken zijn onder andere de wijkplatforms gestart, waarin vooral burgers deel van uit maken. Uitgangspunt bij het project is dat aan het einde ervan de leefbaarheid in de gemeente is toegenomen. Leefbaarheid Tijdens een tweetal creamid- dagen konden de kinderen hun creativiteit* tonen. Er werden fruitschaaltjes met fruit van brooddeeg gemaakt, er werden van klei fruitpotjes gemaakt, VA A VEK SPEK Aardappelen, groente, fruit en tuinplanten Bredeweg I 16, Zevenhuizen, tel. (0180) 63 15 II Naast de oprit 10 van de Al2 vindt u ons. Aanbiedingen geldig t/m 24-03-2009 Kijk voor meer aanbiedingen op www.tvdspek.nl Centrale verwarming*- en service Installatieburo ZEVENHUIZEN aan de leeftijdscategorie van de kinderen. In alle groepen werd er op ver schillende manieren gewerkt aan het project waarbij voeding en beweging centraal stonden. In de bovenbouw kwam er bij voorbeeld een diëtiste in de klas die de kinderen uitleg gaf over de verbranding van ca lorieën. De kinderen mochten allemaal een tussendoortje uit kiezen waarna de diëtiste ver telde hoe lang er gesprongen of gerend moest worden voor de calorieën er weer af waren. WADDINXVEEN - Waddinxveners geven gemiddeld een 7,5 als het gaat om de leefbaarheid in hun wijk. In de zomer van 2008 vroeg de gemeente Waddinxveen ruim 1.300 inwoners deel te nemen aan de tweede leefbaarheidmonitor. Intussen zijn de resultaten samengevat in een rapport. De werkzaamheden aan het nieuwe verkeersknooppunt van de Beijerincklaan en de Bredeweg zijn bijna voltooid. BOSKOOP - De landelijke mo delspoordagen worden op za terdag 28 en zondag 29 maart gehouden op het complex Proef tuin van Holland aan het Rijne- veld in Boskoop. Modelspoor- verenigingen geven deze dagen een inkijkje voor het publiek. Modelspoorvereniging TTNe- derland heeft geen eigen onder komen, maar wel een module- baan. Dit zijn losse, makkelijk te vervoeren bakken die samen één grote modelspoorbaan vormen. Deze baan is tijdens de lande lijke modelspoordagen té zien. Tijdens de modelspoordagen is de Proeftuin voor het eerst dit jaar weer open is voor publiek. Tijdens deze dagen kunnen be zoekers naast de modelsporen ook kennis nemen van alles over de sierteeltsector. De modelspoorvereniging TT- Nederland rijdt met treinen Uitgever: PCM Lokale Media •Redactie 0182 - 638288. Verkoop 0182- 620626. Bezorging 0900 - 1010107 (10 eurocent p.m.) In het weekend zijn de op- en afritten van de A12, de Beije rincklaan met de beide paral lelwegen en de Bredeweg tijde lijk afgesloten geweest om twee nieuwe rotondes te ontsluiten op het bestaande wegennet. De file op de Beijerincklaan die zich vooral in de spitstijden voordeed zijn hierdoor verle den tijd. Nu kan het verkeer gemakkelijker doorstromen, waarbij minder gevaarlijke si- het een uitgebreide supermarkt geworden. En nu het wegennet hier is vernieuwd zijn we nog beter zichtbaar en toegankelijk. Miranda Heemskerk van Stu dio Da Danza gaf de ochtend gymnastiek en werd daarbij muzikaal begeleid door dj Ricardo van Young Professio nals Events. Tijdens het pro ject kwam Miranda nog en kele keren terug naar school om alle groepen afzonderlijk ochtendgymnastiek te geven waarbij de muziekkeuze en de bewegingen aangepast werden INTERIEURS Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl tuaties ontstaan. Vanwege de aanleg van de N219, de nieuwe omleidingsweg naar Zeven huizen, is er nog een tweede rotonde aangelegd. Deze is bedoeld om een goede aan sluiting te verkrijgen van de nieuwe N219 en het verkeer van en naar Moerkapelle over de Bredeweg. Wegtracé De beide rotondes zijn verbon den met een nieuw wegtracé, dat parallel loopt aan de Brede weg. De Bredeweg kent nu een doodlopend stuk van de A12 tot de nieuwe N219. Het ge deelte voorbij de N219 richting Moerkapelle is dan bereikbaar via de tweede rotonde. Aan het doodlopende stuk van de Bredeweg is de winkel van T. van der Spek gevestigd. Ei genaar Martien van der Spek is erg gelukkig met deze ont wikkeling. „Men kan nu niet meer om Van der Spek heen", zegt Martien. Het bedrijf ligt aan de oprit van de A12 en het verkeer richting Den Haag rijdt moet nu om de winkel heen. „Mijn vader is hier ruim er werd gekookt en met fi guurzagen werden er sporters gemaakt. Ook de kleuters zijn druk bezig geweest met het project. Kleuterjuf Brigitta: „We hebben met de kleuters veldsla gepoot en worteltjes gezaaid. Verder zijn we bezig geweest met 'vies en schoon'. We hebben zelfs met z'n al len afgewassen in de klas. Te genwoordig heeft iedereen een vaatwasser waardoor de kinde ren niet eens weten hoe afwas sen in z'n werk gaat. In groep jes hebben we boodschappen gedaan, groente gesneden en eten klaargemaakt." Receptenboek De kinderen van groep vier van de locatie Zuidlaan heb ben een gezond receptenboek samengesteld en mochten dit WADDINXVEEN - Schutters vereniging Waddinxveen houdt in april de Shoot-lnn 2009. De Schuttersvereniging houdt dit evenement voor het eerst. Er wordt gestreden in een poule- systeem: iedere avond zijn er tien teams die de hele avond een baan voor zichzelf hebben. De beste twee teams die avond gaan door naar de finaleavond. Naast bedrijven kunnen ook gezinnen en vriendengroepen meedoen. Zowel mannen als vrouwen en jeugd (vanaf 14 jaar) doen tegelij kertijd mee aan een individuele competitie. Er kan zowel met ge weer als pistool worden gescho ten. De vereniging heeft dit jaar zes avonden geprikt, te weten op 2, 4, 9, 11, 16 en 18 april, zo dat er ruimte is voor maximaal vijftig teams. De finale wordt gehouden op vrijdagavond 24 april. De kosten bedragen dertig euro per team (drie personen). Hiervoor krijgen de teams de hele avondbeschikking over een kentering, langzamerhand baan, onbeperkt schietkaarten en munitie. Professionele bege- Waddinxveen scoort hoog op het ontbreken van overlast van activiteiten, zoals overlast van horeca, drugshandel en pros titutie, stelt de gemeente. Ook de veiligheid krijgt door de res pondenten uit bijna alle wijken een hoog cijfer toebedeeld. Laag in de meeste wijken scoort het aspect 'verkeersoverlast'. Ook laag in de wijken scoort het on derdeel 'Groen- en speelvoor- zieningen'. Eindmeting Doel van het onderzoek is om een beeld te vormen hoe de be woners het leven in hun woon omgeving ervaren. In de zomer van 2007 is eenzelfde onderzoek gehouden. Dit was de nulme ting voor het project Leefbare Wijken. Het onderzoek waar- WADDINXVEEN - De werk zaamheden aan het nieuwe verkeersknooppunt van de Be ijerincklaan en de Bredeweg nadert zijn voltooiing. De ro tonde, die de gevaarlijke krui sing van de Beijerincklaan en de Bredeweg vervangt, is in middels gereed. Daarnaast is er een paar honderd meter verder naar het westen een tweede rotonde aangelegd, die nood zakelijk is voor een goede aan sluiting van de Bredeweg en de nieuwe omleidingsweg naar Zevenhuizen de N219. Nederlandse telefoonnummers: vandaar dat OPTA Nederlandse bellers waarschuwt. Er worden volgens de politie verschillende telefoonnummers gebruikt, zoals +393193260001, +393193260003, +393193260006, +393193260008, +393193269002 en +393193269003. Volgens de politie zijn er vermoedelijk nog meer nummers die gebruikt worden. Bij ConsuWijzer zijn enkele klachten binnengekomen over Griekse nummers, deze begin nen met 0030. Daarnaast heeft OPTA eerder gewaarschuwd voor het terugbellen naar 0088 nummers. Voor wie zelf (kort) WADDINXVEEN - Basis school de Regenboog heeft twee weken lang in het teken gestaan van gezondheid. Het schoolproject 'De Gezonde School' ging op maandag 2 maart van start met een kwartier ochtendgymnastiek buiten op de schoolpleinen van belde locaties. Ten opzichte van de nulmeting in 2007, zijn er geen beduidend veel verschillen in de tussen- meting van juni 2008. Het to- taaloordeel voor de leefbaar heid was bij de eerste meting een tiende hoger. Een verklaring hiervoor is dat nog veel achter de schermen is gewerkt aan het project. Daar WADDINXVEEN - De Dag van de Leerplicht wordt donderdag 19 maart gehouden. Dit jaar is het thema 'School? Bekijk 't... eens anders!'. Tijdens de Dag van de Leerplicht staan leerlingen, ouders en leerkrachten stil bij het feit dat kinderen in Neder land het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Het Ministerie van On derwijs ondersteunt gemeenten en scholen in het hele land bij de organisatie van acties. Op basis school de Kameleon en de Re- hobothschool in Waddinxveen krijgen kinderen voordat ze naar binnen gaan een klein cadeau tje. Leerlingen die te laat komen krijgen dit cadeautje ook, maar worden wel gewezen op het feit dat ze te laat zijn. Wethouder Dorenda Gerts bezoekt samen met de leerplichtambtenaar op het Coenecoopcollege een 3- MAVO klas. De kinderen in deze klas krijgen voorlichting over dé gevolgen van spijbelen. On der de leerlingen die nog nooit gespijbeld hebben, worden drie cadeaubonnen verloot. De lande lijke Dag van de Leerplicht vindt dit jaar voor de zesde keer plaats. De huidige Leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het. over nu gerapporteerd wordt, is een tweede meting. In de zomer de wijkplatforms in mei vorig van 2009 staat de eindmeting jaar zijn opgestart en deze tus- gepland. senmeting in juni is afgenomen, De leefbaarheidmonitor stelt de is het volgens de gemeente te gemeente in staat het project begrijpen dat op het tijdstip van Leefbare Wijken tussentijds te afname nog geen aanwijsbare evalueren. Met het project leef- zaken zijn verbeterd. In juni bare wijken wil de gemeente de afstand tussen inwoners Basisschool de Regenboog houdt zich bezig met het project De Gezonde School. Miranda Heemskerk geeft ochtendgymnastiek aan groep 3 en 4. ConsuWijzer is het informatie loket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Het is ontstaan uit een samenwer king tussen drie toezichthou ders die onder het Ministerie van Economische Zaken vallen: de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsau toriteit (NMa) en de OPTA. Voor meer informatie over ConsuW ijzer: www.consuwijzer.nl en 088-0707070. Kwaliteit in mobiliteit nLroa 3 5 Coenecoop 140 - 141 Waddinxveen Tel.: 0182- 63 21 00 www.vanderlinden-groep.nl 80VAG 1 in de schaal TT (1:120), een voor Nederland niet zo beken de schaal. Beter bekend zijn de schalen HO (1:87 )en N (1:160). Schaal TT was in de jaren 60 van de vorige eeuw nog redelijk bekend in Nederland, het merk Rokal maakte een aantal mo dellen naar voornamelijk Duits voorbeeld. Na het faillissement van de deze firma in de jaren zeventig verdween de belang stelling voor deze schaal. Alleen in het toenmalige Oostblok wer den nog modellen in deze schaal gemaakt. Na het vallen van de muur kwam er ook voor TT een werden ook weer meer model len verkocht in West Europa, leiding staat klaar om de basis- De landelijke modelspoordagen beginselen bij te brengen en de worden gehouden op zaterdag veiligheid te waarborgen. 28 maart van 13.00 tot 16.00 uur Voor meer informatie of een en zondag 29 maart van 11.00 tot deelnameformulier: 16.00 uur. De toegang is gratis. www.svwaddinxveen.nl. Aft-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 1