Groene Hart heeft Agenda toeristische potentie 'Het is een gemeente met potentie' Mil Huisvestings plan onderwijs niet haalbaar i mu Een dagje naar de Veluwe, lekker de bossen in. Maar een dagje naar het Groene Hart? Wat is daar? Wat kan je daar doen? Woensdag 1 april Donderdag 2 april Vrijdag 3 april Zondag 5 april Woensdag 8 april 19.00 uur Alzheimercafé - Maandag 6 april Dinsdag 7 april Donderdag 9 april Kwaliteitsatlas Associatie WADDINXVEEN ALPHEN/REGIO /-■ JE*, :1 r w Door Marjolein van Woerkom Foto: Wil Kokelaar Door Ruud Groot Uw activiteit ook in deze agenda? Stuur vóór vrijdag 12.00 uur een emailbericht met ver melding van naam, datum, tijdstip en locatie van de activiteit naar: weekbladvoorwaddinx- veen@mgnieuwsbladen.nl onder vermelding van AGENDA. dan niet profileren als burgemeester van Wad- dinxveen. Zo zal ik me in mijn publieke functie als burgemeester ook niet profileren op partijge bonden onderwerpen.” Bert Cremers is gehuwd. Zijn vrouw was tot voor kort werkzaam als afdelingshoofd aan de Hoge school van Rotterdam maar houdt momenteel een sabbatical. Ook voor haar een grote verande ring als haar man burgemeester van Waddinx- veen wordt en er een verhuizing naar deze ge meente volgt. „Mijn vrouw steunt mij hierin. Zij zal verder als vrouw van de burgemeester geen taak krijgen maar gewoon haar eigen werkzaam heden houden.” Het echtpaar Cremers heeft twee volwassen kin deren en een kleinzoon van driejaar. Wanneer Bert Cremers daadwerkelijk aan de slag gaat als burgemeester is nog niet bekend. Waarnemend burgemeester Henk Roijers neemt op 22 april af scheid. In de tussenliggende tijd zal Wiebrand Dijksterhuis, als locoburgemeester, de honneurs waarnemen. 19.00 uur Natuurwandeling Essengaarde 20.00 uur Open avond Wanawa - Noordkade 64 20.00 uur Bingo - Buurtcentrum De Boog 20.00 uur Klaverjasavond - Het Zuidhonk 13.00 uur Open podium Concordia - Gebouw Hoge Noot Anne Frankcentrum 10.00 uur Korte wandeltocht senioren - Anne Frankcentrum 14.45 uur Soosmiddag 55plus bingo - Anne Frankcentrum 20.00 uur Passieconcert Adonai - Ontmoetingskerk De kwaliteitsatlas, die dezelfde dag door minister Jacqueline Cramer van VROM werd gelanceerd, is één van de middelen om het Groene Hart be ter op de kaart te zetten. Door de kernkwaliteiten van het gebied te benoemen en verrommeling van het gebied tegen te gaan, wordt het gebied Want waar ligt de grens van het het Groene Hart? De betrokken organisaties zijn het er dan ook overeens dat het Groene Hart beter op de kaart moet. Vandaar dat er ook een gezamenlijke com municatiecampagne is gestart. De website www. groenehart.nl is inmiddels online. „Het is de eta lage van het Groene Hart. Hier komen vraag en aanbod samen.” Dat zegt Jacques Vork, kwar tiermaker Merk en Marketing. Hij is van het Ve- luws Toerisme Bureau en weet hoe je een gebied op de kaart zet. „We hebben 1.250.000 euro ge kregen om het Groene Hart te promoten. Het Groene Hart is bijzonder. Dat moetje kunnen la ten zien. Het product Groene Hart moeten we beter maken en mensen er in hun hart mee we ten te raken.” Hij denkt daarbij aan streekproduc- aantrekkelijker voor de mensen buiten het Groe ne Hart, de stedelingen. „De atlas gaat om: wat willen we waar in het Groene Hart en hoe willen we het”, legt Bart Krol van de Stuurgroep Groene Hart uit. „De Voorloper van het Groene Hart, een initia tief van de drie betrokken provincies om één ge- zamelijke structuurvisie op te zetten in plaats van drie verschillende, is al een stap in de goede rich ting." Minister Cramer sluit zich hierbij aan: „We wil len graag een mooi Nederland. Deze atlas is een eerste stap. Ook vanuit het kabinet dragen wij het Groene Hart een warm hart toe. Mooi Neder land, dat past in mijn beleid. Het verspreide glas en de verrommeling moet worden opgeruimd. De open ruimte moet beschermd, maar ook ont wikkeld worden. Mensen moeten er namelijk ook kunnen wonen, werken en recreëren. Met zowel provincies, gemeentes, inwoners en private partijen moeten we de handen ineen slaan en be ter nadenken hoe we het Groene Hart mooi kun nen maken.” ten, ondertekend met het Groene Hart-logo, aan wandel- fiets, vaarroutes, aan evenenemten zo als de Eneco Ronde van het Groene Hart, pro motie via het regionale Bureau voor Toerisme in Gouda. „Samen kunnen we veel meer dan ieder voor zich.” Verburg is enthousiast door alle initiatieven. „Er is zoveel eensgezindheid. Daar moeten we nu de vruchten van plukken. Als iets goed is, hoeft dat in de hoofden van de mensen nog niet zo te zijn. Een sterk merk is nodig. De marketingcampag- _ne is dan ook een prachtige uitdaging.” Ze kreeg het boekje ‘Het Groene Hart begint hier' over handigd. „De tijd van nota’s is voorbij. We gaan het doen.” Het is finacieel niet haalbaar om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor Waddinxveen Noord. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek. Het doel was om op één of twee locaties vervangende nieuwbouw te realiseren voor zes basisscho len en verschillende maatschappelijke voor zieningen zoals kinderopvang, wijkwerk, bui tenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. De bestaande gebouwen krijgen wel het on derhoud dat nodig is. „Het is spijtig te constateren, maar het te kort kunnen we niet dichtkrijgen”, zegt Kees de Jong van PCW tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving. Ook Richard Boehlé (PvdA) is teleurgesteld dat de gro te wens van de betreffende scholen niet door kan gaan vanwege een tekort aan financi ën. Boehlé wil eerst nog een overleg met de scholen, voordat in de Gemeenteraad hier over definitief een beslissing valt. Abdelka- der Ahlhaft (Lijst Ahlhaft) is bezorgd omdat de accommodaties in Waddinxveen Noord nu slecht zijn en nog slechter worden als er niet snel alternatieven komen. „Het onder wijs gaat ons aan het hart, waarbij we niet al leen de kwaliteit van het onderwijs bedoe len, maar ook die van de accommodaties. Dave Heemskerk (WeWa) vindt dat er geke ken moet worden naar wat wel haalbaar is en de bestaande gebouwen zo snel mogelijk op het niveau van 2009 brengen. Het CDA vindt niet dat het project uitsluitend strand op de fi nanciële onhaalbaarheid. Zweder Bergman: „Het verdwijnen van de scholen uit de ver schillende buurten draagt niet bij tot leefbaar der wijken en betere voorzieningen. Temeer daar een aantal scholen nu ook meer activitei ten herbergen dan alleen de primaire onder wijsfunctie.” Wel pleit het CDA voor snelle aanpak van het noodzakelijk onderhoud aan de bestaande schoolgebouwen. Wethouder Dorenda Gerts wil snel duidelijkheid over wat er nodig is voor goede huisvesting in de bestaande scho len, zodat dit kan worden opgenomen in de Kademota 2010. ndanks deze ambitie was Bert Cre- mers nog niet aan het solliciteren naar U het burgemeestersambt. Het initia- tief kwam dan ook van zijn eigen par tij, de PvdA. Die verzocht hem om te reageren op de openstaande vacature in Waddinxveen. „Het was wel een open vraag, geen verplichting.” Wat sprak hem aan in Waddinxveen? „Het is een ge meente met een aantal problemen en opgaven die om voldoende aandacht vragen. Tegelijkertijd is het een gemeente met heel veel potentie die heel zelfbewust met deze problemen en opgaven aan de slag gaat.” Bert Cremers is in januari 60 geworden. Voor veel mensen aanleiding om het wat rustiger aan te gaan doen. Zo niet voor de burgemeester-in-spé, al heeft ook hij zijn grenzen. „Ik heb duidelijk af gesproken dat op het moment dat het proces van samenwerking niet leidt tot samenvoeging met Gouda, maar Waddinxveen zelfstandig blijft, dat ik dan op mijn 65e een nieuwe afweging maak. Ik kan dan nog een jaar doorgaan en mijn termijn aftnaken, maar tegen die tijd moet ik kijken hoe hier mee om te gaan.” Zijn termijn als voorzitter van de deelgemeente maakt hij nu niet af. „Het is niet iets waar ik trots op kan zijn. Maar ik wilde het de deelgemeente ook niet aan doen om mijn termijn af te maken en dan op wachtgeld aan te blijven.” Bert Cremers was één van de initiatiefnemers van het manifest ‘Doorbreek de stilte’ dat geschreven is om een duidelijke stellingname van de PvdA uit te lokken aangaande het conflict in de Ga- zastrook. Ook hield hij een toespraak tijdens de manifestatie ‘Rotterdam voor Gaza' op 3 janua ri van dit jaar. Hij wees hierin op de vele doden en gewonden. „Wij weten allemaal wie hiervoor verantwoordelijk is: Israël. Niemand anders.” Als burgemeester zal hij een duidelijke scheiding maken tussen zijn publieke functie en zijn politie ke achtergrond stelt Cremers. „Binnen de PvdA ga ik hier zeker mee door, maar ik zal me daar I et Groene Hart moet beter op de kaart. Dat zeggen de partijen in het I Groene Hart. Stichtingen, verenigin- gen, gemeenten en provincies waren vorige week samen gekomen tijdens het sympo sium ‘Het Groene Hart leeft’ in het Castellum- theater in Alphen aan den Rijn. Ze waren er al len overeens dat het Groene Hart een sterk merk moet worden. Maar hoe doe je dat? Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de stedelingen denkt dat het Groe ne Hart ver weg is. Eenderde van de stedelingen zegt zelfs het Groene Hart niet te kennen. Presen tator Roelof Hemmen ging zelfs zover te zeggen dat in de RTL-archieven alleen maar negatieve berichten over het gebied zijn te vinden: huizen bouw, HSL, noem maar op. Maar Martin van Engelshoven, voorzitter Stuur groep Groene Hart, bracht daar nuance in. „Het Groene Hart is mooi, vitaal en krachtig. Een eco nomische recessie biedt juist kansen voor het Groene Hart, want mensen recreëren meer in ei gen land. Ik ga ook op vakantie in het Groene Hart.” Ook minister Gerda Verburg van het ministe rie LNV wist te vertellen hoe mooi het Groene Hart is. Een pleidooi voor haar geboortegrond: „Het is een uniek stukje Holland. Hier is Holland nog echt Holland, met de veenweidegebieden, de ooievaarsnesten, de koeien in de wei, de langge- strekte polders, de plassen. We moeten dit gebied toegankelijker maken. De verrommelde ruimte beter indelen, waar plek is voor natuur, voor wa ter en waar gastvrijheid een begrip is. De brui ne borden van de ANWB langs de weg, zijn een mooie eerste stap om mensen bewust te maken dat ze in het Groene Hart zijn.” Minister Cramer geeft het startsein voor de Groene Hart campagne. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Vervolg van voorpagina.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 13