Vervoer speciaal onderwijs moet beter GROEN GEMEENTE ZORGT VOOR VRIJWILLIGERS VERZEKERING COLLECTEROOSTER BOUWZAKEN 4 Rubriek Gemeentenieuws uit Waddinxveen De polisvoorwaarden Meer informatie? Maak nu zelf digitaal een afspraak met de Publieksbalie in waddinxveen De BasisPolis Minder Waddinxveense huishoudens in de bijstand BINNENGEKOMEN RECLAMEAANVRAAG VERLEENDE BOUWVERGUNNING VERLEENDE KAPVERGUNNING Wat als u al een verzekering voor uw vrijwilligers heeft afgesloten? CONTACT VERGUNNINGENLOKET BEZWAAR VERLEENDE SLOOPVERGUNNING De PlusPolis Gesproken gemeentegids COLLECTES APRIL WADDINXVEEN BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN t/m4april, 20 t/m 25 april, 3 De gemeente heeft per 1 maart 2009 de Vrijwil- ligersverzekering afgesloten. Hiermee worden eventuele risico's die het vrijwilligerswerk met zich meebrengt zo goed mogelijk collectief afge dekt. In dit bericht wordt aanvullende informa tie verstrekt. De Vrijwilligersverzekering bestaat uit de vol gende onderdelen: U kunt een afspraak maken voor de volgende producten: 1. paspoort 2. identiteitskaart 3. rijbewijs 4. afhalen paspoort, rijbewijs of identiteitsbe wijs 5. GBA uittreksel 6. Burgerlijke stand, afschrift 7. verklaring omtrent het gedrag 8. gehandicaptenparkeerkaart 9. verhuizing 10. eerste inschrijving buitenland Onder ‘snel naar' op www.waddinxveen.nl kiest u voor ‘Afspraak maken'. Deze producten kunt u ook volledig digitaal bestellen en beta len (indien vereist) in de Webwinkel. U heeft dan wel een DigiD inlogcode nodig. 6 t/m 10 april, 13 t/m 17 april, l De polisvoorwaarden en het schadeformu lier staan op de website van de gemeente www. waddinxveen.nl. U vindt deze documenten door in het menu ‘Snel naar’ op 'Vrijwilligers verzekering’ te klikken. U kunt meer informatie krijgen bij - de gemeente Waddinxveen, de heer H. Roor op tel. 624 567 - de stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen, mevrouw M. Uitbeijerse op tel. 601 729 (op dins dag telefonisch spreekuur). Het is nu mogelijk om via www.waddinxveen. nl een afspraak te maken met de Publieksba- lic van de gemeente. Dit is nu nog alleen voor producterrvan Burgerzaken. Een afspraak Op dinsdag 7 april kunt u uw bewaarde klein chemisch afval (KCA) aan de che mokar afgeven. Let op: in 2009 is het aan tal haltes en de tijden gewijzigd. De chemokar stopt op de volgende tijden en plaatsen: - 09.00 - 09.30 uur, Winkelcentrum Luifelbaan, Brederolaan -09.45-10.15 uur, Winkelcentrum Groensvoorde -10.30-11.00 uur, Winkelcentrum de Sniep, leplaan -11.15-11.45 uur, Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad -12.50-13.20 uur, Huize Souburgh, Prins Bemhardlaan - Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommen verzekering voor Vrijwilligers; - Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwil ligers. Het aantal huishoudens met een bijstandsuit kering is in 2008 in Waddinxveen flink gedaald met 28 procent. Van de kleine gemeenten staat Waddinxveen nu op de eerste plaats van sterk ste dalers in 2008. Voor de periode 2004-2008 staat Waddinxveen op de zevende plaats. Het aantal cliënten van jonger dan 65 jaar is in 2008 met 46 personen gedaald. Dit is maar liefst een daling van 28 procent. De instroom, dus het aantal huishoudens dat voor het eerst een uit kering kreeg, bedroeg 34 en de uitstroom 80. De daling is voor een deel te danken aan de gunstige arbeidsmarkt in 2008 en de contac ten met het bedrijfsleven via LAMP (Lokaal ar beidsmarkt project). In het LAMP werken on dernemers en gemeente samen om mensen te ondersteunen bij hun eerste stap terug op de arbeidsmarkt. Wethouder Dirk Lont van Sociale Zaken, ar beid en armoedebestrijding: ‘werk is belang rijk voor zelfstandigheid en eigenwaarde van mensen. Ondernemers hebben vacatures en stellen stageplekken beschikbaar. Dat combi- De volgende aanvraag om afgifte van een re- clamevergunning is ontvangen op de tussen de haakjes vermelde datum: 20090047 Mozartlaan 2-4, het aanbrengen van een lichtreclame (13-03-2009). De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij het Vergunningenloket van de gemeente, tele foon 624832 of 624835. De volgende bouwvergunning is verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20080117 Noordeinde 6, het oprichten van een woning (24-03-2009). - Nabij steunpunt Coenecoop (bij Coenecoop- brug), 18 berken en 18 essen. De bomen moeten wijken voor herinrichting van terrein. Voor informatie kunt u terecht bij het Vergunningenloket. Als u in 2003 door bemiddeling gemeente een vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea heeft afgesloten en daarvoor voor 2009 reeds premie heeft betaald, dan kunt u dit bin nen twee weken melden bij de heer H. Roor van de gemeente Waddinxveen. U moet hiervoor het relatienummer, het contractnummer en contactpersoon doorgeven. Hij neemt contact op met Centraal Beheer Achmea om te bemid delen bij tussentijdse opzegging. Als u een an dere verzekering heeft afgesloten, adviseren wij u om goede vergelijking te maken tussen bei de polissen. Hebt u een vraag over een vergunning, dan kunt u alleen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur contact opnemen met het Vergunningenlo ket. Voor bouwvergunningen kunt u bellen met telefoonnummer 624832, voor alle overige ver gunningen met telefoonnummer 624833. Als u (uitgebreid) wilt praten over een vergunning of een aanvraag wilt inzien, dan kunt u alleen te recht als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van het Vergun ningenloket. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Voor het maken van een afspraak kunt u ook bellen met bovenstaande telefoonnum mers. Wanneer u vindt dat uw directe belangen wor den geschaad door de verlening van een - hier voor genoemde - verleende vergunning/ be schikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W. Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. De volgende sloopvergunning is verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20080242 Henegouwerweg 113, het slopen van een bedrijfswoning met asbesthoudend materi aal (24-03-2009). Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegenge houden. Om dat te voorkomen kunt u een ver zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten ver bonden. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij het Vergunningenloket, tel. 624832 of624835. neren we. LAMP verlicht de weg naar werk. Ons succes is dus ook een compliment voor de ondernemers en de inzet van hun verenigin gen. De succesfactoren voor deze daling lig gen daarnaast in het heel snel aanbieden van een baan via de leerwerkbedrijven Brugwerk en Werkcenter. Tevens is de instroom beperkt. Dit komt onder andere ook door gebruik te maken van de Work-First trajecten. Men krijgt een baan aangeboden in plaats van een uitke ring. Met deze trajecten is de gemeente gestart in augustus 2008 en dat heeft geleid tot veer tien banen. Er is gelukkig veel bereidheid bij de Waddinxveense ondernemers om vacatures te melden en stageplaatsen te creëren. Gelet op de huidige recessie zal in de komende periode de samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente nogbelangrijker worden. maakt u minimaal één dag van tevoren, maar u kunt ook tot maximaal twee maanden voor uit een afspraak plannen. Het is meteen te zien welke tijden er beschikbaar zijn. De afspraak zorgt ervoor dat u gegarandeerd binnen vijf minuten wordt geholpen. U kunt een afspraak maken binnen de openingstijden van Publieks- zaken, dus op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op de donderdagavond van 17.00 en 21.00 uur. - Verkeersaansprakelijkheidverzekering voor Rechtspersonen; - Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechts personen; - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers; - Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers. Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Waddinxveen zijn vanaf 1 maart 2009 ver zekerd. De verzekering is bedoeld voor de vrij williger die in organisatorisch verband niet ver plicht en onbetaald werk doet. Vrijwilligers zijn daarmee kosteloos verzekerd bij ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen, aan sprakelijkheid en rechtsbijstand. De verzekering geldt ten dele voor mantelzorgers; zij zijn alleen verzekerd voor de Basispolis. Begin januari is de gemeentegids 2009 huis aan huis verspreid. Naast de papieren en. digitale gemeentegids, biedt de gemeente u nu ook een gesproken versie aan. Deze gids is uitgevoerd als Daisy cd-rom, zodat informatie snel opge zocht kan worden met een Daisy-speler. Een dergelijk apparaat kunnen mensen met een vi suele handicap aanvragen via hun zorgverze kering. Visueel gehandicapten kunnen een gratis exemplaar aanvragen bij het Zorgloket van de gemeente, via telefoon 624 767 of per mail via zorgloket@ waddinxveen.nl. Fonds Gehandicap tensport geen collecte Nederlandse Hart stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 27 april t/m 2 mei, geen collecte ans de Haas van basisschool De Ka meleon deed tijdens de vergadering van de commissie Samenleving na mens een groep verontruste ouders een oproep aan de gemeente, om het vervoer van kinderen die speciaal onderwijs moeten vol gen snel te verbeteren. Vanuit Waddinxveen wor den de kinderen dagelijks naar drie verschillende scholen vervoerd, maar omdat dit vanwege de be perkte financiële middelen met één bus moet ge beuren, is de reistijd voor veel van deze kinderen vaak te lang. Het vervoer gebeurt zonder verdere begeleiding en omdat bij deze kinderen vaak ge dragsproblemen voorkomen, kunnen zich voor de chauffeur situaties voordoen die niet zijn ge wenst. De heer de Haas vraagt om meer taxi’s, waardoor de groepen kleiner worden en de reis tijd korter. Op de vraag van Kees de Jong (PCW) waarom er weinig officiële klachten Van ande- Door Ruud Groot re ouders binnenkomen, antwoordde de heer de Haas dat klachten vaak leiden tot tijdelijke uit sluiting van vervoer voor het betreffende kind en dat de volgende keer hun eigen kind daar de dupe van kan worden. Yvonne van Went (D’66) vindt datje niet de verantwoordelijkheid bij het kind kan leggen. Op de vraag van Piëta Ramchanda- ni WD) of het niet beter is om een begeleider op de grote bus te zetten in plaats van meerdere klei ne taxi’s, antwoordde de heer de Haas dat er dan nogal wat van zo’n begeleider wordt gevraagd, omdat het om kinderen gaat die heel veel aan dacht vragen. Bovendien wordt de reistijd daar door niet korter en vooral op de terugreis raakt de medicatie van sommige kinderen uitgewerkt. Wethouder Dorenda Gerts zegt dat het probleem bekend is en dat dit ook in de WMO raad aan de orde is geweest.„Er wordt nu gekeken of dit met 3 drie taxi’s kan worden opgelost en het wordt in de Kademota meegenomen. Dan moet het binnen kort geregeld zijn.” De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20090044 Zuidkade 63, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord (16-03-2009); 20090045 Hoogeveenseweg ongenummerd (ten oosten van het toegangspad naar de model vliegclub), het tijdelijk plaatsen van een informa tiebord (13-03-2009); 20090046 Bredeweg 15/16, het vergroten van een woning en het oprichten van een dakkapel aan de achterzijde (13-03-2009). Woensdag 1 april 2009 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2009 | | pagina 9