1 II II II II II 'We zijn nog steeds een gezonde gemeente met groeipotentie' I I I Op 3 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop ernaartoe zeven interviews met de lijsttrekkers van de Waddinxveense po litieke partijen. Deze week: Onno Schuurman van Waddinxveens Belang. WADDINXVEEN Door Carina Bergman dj r- ds dj Over groeipotentie gespro ken;: de heer Alhaft had best moeite met de bouwplannen in Waddinxveen omdat dat ten koste zou gaan van de na tuur; "Ja, hij heeft moeite met het Plasweggebied.” Dus niet als het om bijvoor beeld Triangel gaat? "Nee, waar hij moeite mee heeft is het percentage van de sociale woningbouw in Trian gel. Ongeveer dertig procent van de Waddinxveense bevol king kan worden omschreven als zijnde jong. En wat ga je doen om die hier te houden? Zodat je als gemeente niet af hankelijk bent van import of datje wordt geconfronteerd met bovenmatige vergrijzing. Vraag van de WeWa: hoe denkt Waddinxveens Belang de financiële positie zeker te kunnen stellen met de weten schap dat de algemene uitke ring van het Rijk tussen de tien en twintig procent zal worden gekort? "Ik denk dat we kleinschalig moeten operen. Doe wat nood- zakelijk is, en laten we in stand houden wat we hebben. En ons zelf niet verliezen in de grote projecten.” Zou u de OZB nogmaals ver hogen? "Dit is een heel slechte tijd voor verhoging, dat ga je de burgers niet verkopen. Dat zwembad- kaartje kan verhoogd worden, dat zijn de lusten. Maar dit is een slechte tijd om de lasten te verhogen.” Maar ergens moet dat geld vandaan komen. “Dat hangt er ook van af hoe veel geld je gaat uitgeven. Hóe grootschalig ga je denken? Je moet zo redeneren: dan maar drie klapstoeltjes in plaats van een nieuw bankstel. Dan kun je ook zitten. Je moet niet inkrim pen op sociale voorzieningen die we nu hebben. Dat moeten we in stand houden.” Vraag van de PvdA: Waddinx veens Belang maakt zich sterk voor meer natuur en hecht aan herstel van het Veenweide- landschap in polder Bloemen- daal. Dat kan niet als je als maar doorgaat met het verla gen van het waterpeil, dat is niet duurzaam. Boeren kun nen een goede boterham ver dienen met recreatie. Waarom dan toch niet gekozen voor het belang van groen, water en recreatie? “Dat zijn leuke woorden maar in de eerste plaats moeten we vooruit. Geen geromantiseerd beeld vormen van deze omge ving. Het heet hier officieel het Groene Hart maar er is geen gat in de buurt dat niet groter is ge worden. Het polderlandschap wat we hier hebben is leuk maar je ziet het inkrimpen, de boeren zijn vertrokken, het verstede lijkt, we krijgen bedrijventerrei nen erbij. Het gaat ook in de eerst plaats om de muntjes. Het is mooi als we een natuurgebied als 't Weegje kunnen behouden, en de bomen langs het War- naarplantsoen, zulke dingen wel. Maar voor de rest moeten we toch denken aan de toe komst.” houd aan scholen, buurthui zen, zwembad. Ik denk ook aan bestrating hier en daar.” Maar die projecten komen uit een ander potje. Het één sluit het andere niet uit, datje geen onderhoud meer zou kunnen doen. "We lopen al achter met school- onderhoud. Gebouwen worden nu afgeschreven, wat gaat daar mee aks nog meer gaten in het dorp? Ik denk dan aan de bibliotheek, aan de voormalige Constantm- avo en de noordvleugel van het Coenecoopcollege. Wat gaan we daar nu mee doen?” Maar als je het nieuwe cen trum stopt en de Passage handhaaft, zul je daar ook re novatie moeten toepassen. “Er zijn best wel wat winkeliers die zelf hebben gekozen voor modernisering - gevel en interi eur. Voor zover mogelijk met die puntdaken.” U doet in uw programma het voorstel om in Waddinxveen een school voor bijzonder on derwijs te starten. “Juist, een brede school. Er wor den nu kinderen vervoerd naar andere scholen in andere plaat sen. Als het mogelijk zou zijn, zou dat mooi zijn. We weten dat er een grote concentratie van dit soort mensen is. Door mijn werk ben ik daarmee in aanraking gekomen. Dat zijn normaal gesproken de mensen waar je nauwelijks notie van neemt, maar het zijn er best wel veel. En dan praat ik alleen nog maar over de mensen die in een woonvorm zitten. Maar dan zijn er ook de kinderen die nog thuis inwonend zijn.” U wilt de Waddinxveenpas in voeren? “Ja, in Rotterdam heb je dat idee ook Dat is natuurlijk een ge meente met verhoudingsgewijs veel armoede. En sport is goed voor de sociale ontwikkeling en bibliotheek is goed voor je gees telijke ontwikkeling. De mensen die een hindernis zien naar die Kunt u iets over u zelf vertel len? “In het dagelijks leven ben ik taxichauffeur voor WMO-geïn- diceerden: ouderen, gehandi capten, mensen die slecht ter been zijn. Dat doe ik in Wad dinxveen, Gouda, de Krimpe- nerwaard. Als mensen naar een ziekenhuis moeten of ergens op bezoek dan kunnen ze hiervan gebruik maken. Dit werk doe ik nu driejaar en daarvoor heb ik als kok in een restaurant in Reeuwijk gewerkt. Ik woon 45 jaar in Waddinx veen, ik ben hier niet geboren maar wel getogen. Uw partij is ontstaan doordat de heer Alhaft uit de PvdA is gestapt. Kende u elkaar toen al? "Ja, we kennen elkaar al langer. Ik heb de stap van Alhaft daar voor al zien groeien. Al tien maanden deelden we onze visie op de politiek met elkaar. Dat waren allemaal verkennende ge sprekken.” Waarom is de heer Alhaft uit de PvdA gestapt? "Wat ik heb begrepen, is dat hij zich niet kon vinden in de uit werking van standpunten van de PvdA. Dus naar de burger toe. En dat deel ik” Het valt op dat de heer Alhaft, als oprichter, niet op nummer 1 staat. Stel dat Waddinxveens Belang één zetel behaalt, gaat u dan als nummer 1 ook echt in de Raad? “Ja.” Waddinxveens Belang is van mening dat het vertrouwen in de politiek het dieptepunt heeft bereikt. Waaruit blijkt dat? “Dat hoor je van de mensen. Ze hebben het idee dat de po litiek in Waddinxveen op een ivoren toren is gekomen en naar de burger toe wat inge wikkeld praat. Ik merk dat veel mensen die kunnen stem men, niet stemmen. Het maakt mij niet uit op welke partij ze stemmen, maar laatje stem horen. Het baart ons zor gen dat mensen aan de kant blijven staan en zeggen: ze doen toch maar wat ze willen. Dat hoor ik veel om mij heen. Dat is het leuke van mijn werk als taxichauffeur, ik krijg een leuke opname van de maat schappij. Ik vraag mensen ook vaak wat en daar steekje ook wat van op.” In uw programma zegt u dat de coalitie die de afgelopen acht jaar Waddinxveen be stuurde, haar recht om te spre ken en te handelen namens Waddinxveen, verloren is. Daarmee zegt u nogal wat. “Ja, dat zijn inderdaad zwaar wegende woorden. Maar ze ra ken wel het hart. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het zwembad. Twee jaar geleden is gezegd dat het zwembad uit de problemen is en nu ligt het weer onder vuur. Ik vind dat ernstig. mogelijkheden willen we een Waddinxveenpas aanbieden. Zodat mensen met een lager in komen toch de mogelijkheid hebben om hun kinderen, of zichzelf, iets te laten doen wat van betekenis is. Daarmee inves teer je gelijk in hun toekomst. Dat klinkt cliché, maar dat is wel zo.” Waddinxveens Belang vindt dat de Voedselbank overbodig moet worden? “Ja, ik vind dat de gemeente de mensen zelf een vergoeding moet geven. In plaats dat parti culieren, die dat liefdadige initia- gebeuren? Hebben we str- tief hebben genomen, dat doen. Ik vind dat eigenlijk een schan de, in die zin dat de gemeente deze mensen laat zitten. Om daar op verder te gaan: de witgoedregeling die we vroeger hadden, zou ook terug moeten komen. Als je daadwerkelijk aan kunt tonen dat jij echt de centjes niet hebt, dan moetje een was automaat kunnen huurkopen voor een termijn van vijfjaar. Dan help je mensen uit de brand. Als je arm bent raak je in een so ciaal isolement. Er zijn best veel mensen die geen auto hebben en alleen maar een paar oude fietsen en geen geld voor een nieuwe wasautomaat. Dat moet je niet ontkennen. We kunnen wel zeggen: we zijn een parel aan de Gouwe maar laten we dat ook blijven. Ook naar de mensen toe die geen parels in huis hebben.” U hebt het in uw programma over vermeende agressie van jongeren. “Ik heb verschillende jongeren aangesproken en die zeggen: ik kreeg een bekeuring omdat ik mij ophield op het school plein. Ze zeggen zelf: dit ge beurt wel, wij krijgen een be keuring, maar we gaan ons daar tegen verzetten. Dan krijg je dat ze nog baldadiger worden. Je kunt natuurlijk wel steeds een starre handhaving uitvoeren, maar dat werkt niet. Plus dat de jongerenwer kers ook maar twee dagen in de week aanwezig zijn. Ik vind dat het alternatief dat wordt geboden, een hangplek met een paar bankjes en een bus, niet echt de oplossing is. Ik denk dat het heel goed is als we gaan benchmarken bij an dere gemeenten. Zo heeft Stolwijk, een heel klein dorp, net buiten de dorpskern een jongerencentrum gerealiseerd. Het gaat daar echt al meer dan 25 jaar goed. In Nieuwerkerk is een prachtig multicultureel jongerencentrum verrezen, buiten de dorpskern. Het kan. Kijk naar onze buren. Hoe draait dat, hoe zit dat in el kaar, is het draagkrachtig, moet er geld bij? Wat is hun formule?” Waar zou u in Waddinxveen zo’n jongerencentrum willen vestigen? “In ieder geval op een plek waar het zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de omwonen den. Jongeren zijn redelijk mo biel en twee kilometer fietsen is niet echt een ramp, lijkt mij.” Waddinxveens Belang wil de JOP verplaatsen. Waar naar toe? “In ieder geval zover mogelijk van de buurt waar ze er last van hebben natuurlijk” Er was een voorstel van de WD om de JOP naast het af- valbrengstation te vestigen. “Dat gaat te ver naar de kant van de afgrond. Straks staan on ze jongeren aan de A12, en wij zitten hier, dat kan toch niet. Enige vorm van verdraagzaam heid moet mogelijk zijn. Burgers willen rust, ze werken overdag en hebben geen zin in schreeu wende jongeren voor de deur, dat begrijp ik ook wel. De Dreef was toch best een leuke locatie.” Gaan we samen met Gouda? “We zijn geen voorstander van een fusie met Gouda. Wel kan de mogelijkheid onder zocht worden van een beperkt samenwerkingsverband. Op het gebied van ICT en veilig heid bijvoorbeeld. Ik vind dat Waddinxveen z'n identiteit moet behouden. Mocht fusie met Gouda daadwerkelijk ter sprake komen, dan pleiten wij voor de wenselijkheid van een referendum. Wat vinden de Waddinxveners er van? Ik vind dat we nog steeds een gezon de, zelfstandige gemeente met groeipotentie zijn.” De vorige raad had toegezegd dat de hele Passage naar het nieuwe centrum zou verhuizen en nu wordt geopperd om de halve Passage te verhuizen. Dat betekent de doodsteek voor de winkeliers die overblijven. Maar het kan een manier zijn om het centrumproject in een versnelling te krijgen. “Ja, maar ik vraag me af: hebben - we dat centrum echt wel no dig?” U wilt het centrumproject her overwegen. Betekent dat stop pen? "Heroverwegen wil niet zeggen stoppen. Ik zal het even letterlijk voorlezen uit ons programma: ‘daar waar kosten opwegen te gen geschetste v oordelen’ met de nadruk dus op ‘geschetste voordelen’. U ziet die voordelen niet? “Nee, er is volgens mij niet wer kelijk onderzocht of de Wad- dinxvener ook echt Gouda gro tendeels links laat liggen, of Al- phen aan de Rijn of Boskoop.” Op het moment dat het cen trum er komt? “Ja, hoe groot zal dat deel zijn? Daar kun je een leuke theorie op loslaten, dat zal waarschijn lijk een positieve theorie zijn. Maar we kunnen het realistisch benaderen. Een halve Passage betekent de doodsteek voor de winkeliers, dat ligt dan gelijk uit de loop. Plus dat we er voor moeten waken dat dat nieuwe winkelcentrum niet een zuig- mond wordt voor de kleinere winkelcentra. Mensen kiezen toch voor meer gemak op loop afstand. Als je in de buurt van de Spar woont dan maakt het niet uit of dat pakje melk 15 cent duurder is, want dan haal je het daar toch. Maar als die Spar be sluit om naar het nieuwe cen trum te gaan, dan heb je een leeg stukje buurt.” U zegt in uw programma dat u weinig voordeel voor de mid denstand verwacht. Maar de Ondernemersvereniging is er zelf erg positief over. “Ja, de leden van de OVW. Maar ik heb geen idee welke on dernemers lid zijn.” Ze vertegenwoordigen toch wel het leeuwendeel van de winkeliers. “Maar dan moeten ze wel alle maal mee kunnen dus, en dat is niet zo. En daar wil ik nog aan toevoegen dat er nog steeds geen enkele woning is verkocht in het nieuwe centrum.” Wel aan Woonpartners toch? "Ja? Dat wel? Maar dan gaat dat om huurwoningen. De koop woningen zijn dus nog niet ver kocht.” Maar zou heroverwegen wel tot stoppen kunnen leiden? “Daar zou het toe kunnen lei den ja.” Maar dan krijgt Waddinxveen een pittige rekening van de projectontwikkelaar. “Maar als we het bouwen heb ben we een straks een giganti sche financiële misser gemaakt ten koste van andere dingen zoals het achterstallige onder- De vier kandidaten van Waddinxveens Belang met achteraan in het midden, de lijsttrekker Onno Schuurman. Foto: PR. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I -t Woensdag 24 februari 2010 I JL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 11