Laatste zetje van lijstduwers I I Lezerssen/ice Kern scoort goed Heeft u nieuws? I Starterslening moet jongeren binden verkiezings- nieuws i - weekbladvoorwaddinxveen@ mgnieuwsbladen.nl Krimp bevolking WADDINXVEEN MEDISCHE DIENSTEN Debat PCW op weekmarkt REGIO WADDINXVEEN Fred Teeven WADDINXVEEN KERKEN Starterslening Esther de Lange (CDA) Henk de Bas (PCW) Door Ruud Groot I I rente- en aflossingvrij. Daama wordt via een inkomenstoets vastgesteld of en hoeveel de le ner per jaar kan aflossen. Robert Visscher (WD) Foto's: PR 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur lees- dienst De laatste jaren krimpt de be volking van Waddinxveen. Om die reden besloot het college van burgemeester en wethou ders een starterslening op te stel len. Met instemming van de vol tallige gemeenteraad is het voor jonge Waddinxveners mogelijk om met tijdelijke steun een HERSTELD HERVORMDE GE MEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.30 u. ds. IJ.R. Bijl, viering heilig avondmaal, 18.30 uur ds. IJ.R. Bijl, nabetrachting heilig avondmaal PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Protestantse gemeente Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan zo. 10.00 u. ds. M.M.M. Leijdens, 17.00 uur ds. M.M.M. Leijdens, themaviering 'De Rank', Coenecoopcollege zo. 10.00 u. ds. MJ. Zandbergen, 18.30 uur dhr. HJ. Prosman Ontmoetingskerk, Groensvoorde zo. 9.30 u. mw. A. ter Schuur-vd Plicht, 17.00 uur themaviering in Immanuelkerk REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade Zo. 10.00 uur streekdienst in Bo skoop OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak, 11.00 uur Wachttorenbespreking MOERKAPELLE Hervormde Gemeente (PKN) Dorpsstraat 15 zo. 9.30 uur geen opgave, 18.30 uur geen opgave Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer’, Raadhuisstraat zo. 9.00 uur ds. J.A. Kloosterman, 15.30 uur ds. A. Kot ZEVENHUIZEN Vrijzinnige Hervormden Dorpstraat 139 Zo 10.30 uur ds. J.A. Brostrom-Bruin Geref.kerk Zevenhuizen-Moerkapelle zo. 9.30 uur dr. E. Hoogerwerf RK Gemeenschap Moerkapelle Ze venhuizen Dorpshuis Swanla Zo. 10.15 uur Hervormde Gemeente Zevenhuizen Dorpskerk: zo. 10.00 uur ds. GJ. van Beek, 19.00 uur ds. R. de Reuver Kapel: zo. 10.00 uur ds. C. Haasnoot RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecombineerd gehouden met de Rafaelgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan, zo 11.00 uur ds. Frans Bos ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Za. 17.00 uur woord- en communie viering Zo. 11.00 uur eucharistie GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zo. 8.45 uur en 10.30 uur ds. E. Brink, 16.30 uur ds J.A. Francke Om de uittocht van jonge star ters op de woningmarkt tegen te gaan stelt de gemeente Wad dinxveen vanaf nu starterslenin- gen beschikbaar. Die moeten de bereikbaarheid van koopwonin gen voor jongeren vergroten. Bovendien verwacht de ge meente daarmee gezinnen met jonge kinderen in de toekomst aan zich te kunnen binden. Voor spoedeisende huisartsen hulp: van 17.00 uur 's middags tot 0.8.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: HuisArt- senPost Midden Holland (HAP) Bleulandlocatie GHZ, Gouda, 322488, www.hapmh.nl (alleen na telefonsiche afspraak) Voor spoedmedicatie: Dienst Apo theek Midden-Holland (DAM), Bleulandlocatie GHZ, Gouda, 698820, www.dam-mh.nl. Bleulandlocatie: Bleulandweg 10; Jozeflocatie, Graaf Florisweg 77-79 (ingang Jan van Beaumontstraat). Voor inlichtingen: 505050. Spoedeisende hulp bevindt zich op de Bleulandlocatie. De lokale omroep Waddinx: veen zendt maandagavond 1 maart vanaf 20.00 uur het lijsttrekkersdebat uit. Het de bat wordt in het gemeente huis gehouden. Debatleider is Michiel Bosgra, werkzaam bij de NOS. Voorafgaand wordt een interview met hem uitgezonden. koopwoning aan te schaffen. „Een primeur in deze gemeen te,” stelde wethouder Wiebrand Dijksterhuis, die onder andere volkshuisvesting beheert. De PCW-wethouder toonde zich gelukkig met de mogelijkheid om jonge huizenkopers hulp te kunnen bieden en had geen moeite met de kleine 'principiële kritiek' die D66-fractievoorzitter Yvonne van Went uitte. Het ging om twee punten uit de alge mene bepalingen, waarin stond dat het college eigenhandig aan passingen zou kunnen doen aan de voorwaarden. Dijksterhuis: „Tegen die aanpassing zal ik mij niet verzetten.” De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) is Waddinxveens grootste par tij. Dat wil zij ook na 3 maart blijven. Daarom wordt hard gewerkt door de fractieleden in de gemeenteraad, om het beleid in Waddinxveen vorm te geven en het college van b en w adequaat te controleren en de juiste kaders te stellen. Ook wordt in de komende tijd die voorafgaat aan de ge meenteraadsverkiezingen druk campagne gevoerd. De PCW vindt het belangrijk om met de burger in gesprek te zijn om de mening van de burger te vernemen en om de eigen ideeën te kunnen reflecteren. Daarom is de PCW vrijdag 26 februari op de weekmarkt aanwezig en niet alleen met flyers met de speerpunten van het PCW- beleid, maar ook weer met de grote oranje ballonnen en gratis waardebonnen voor echte Waddinxveense stroopwafels. Ook op zater dag 27 februari geeft de PCW weer acte de présence in de winkelcentra Passage, Zuidplas en Groensvoorde om kiezers te ontmoeten, vragen te beantwoorden en standpunten toe te lichten. Bij alle activiteiten wil de PCW recht doen aan de slo gan: “Betrokken - Betrouw baar-PCW”. maakt. We hebben samen be reikt dat het zwembad open blijft en het centrum en de Triangel er gaan komen”. Henk de Bas: “Ik heb me altijd sterk gemaakt voor het centrum. Als echte Waddinxvener weet ik wat er leeft en zet ik me er voor in, waardoor ik een vraagbaak voor velen ben geworden”. Est her de Lange vindt dat het CDA van alle markten thuis is. Het CDA heeft altijd verantwoorde lijkheid durven dragen en door dat er deskundige mensen zijn in alle geledingen is er veel be reikt. “In Waddinxveen heeft het CDA ook altijd haar nek uit gestoken en er is veel contact en overleg met de burgers. Niet al leen in verkiezingstijd”, zegt Est her de Lange. Over een fusie met Gouda zegt Esther dat dit alleen wenselijk is als er behoef te naar is en meerwaarde brengt. Henk zegt dat wat er ook gebeurt hij altijd wel Wad dinxvener zal blijven. Robert vindt dat we wel moeten sa menwerken met Gouda maar geen fusie met Gouda alleen. Alle drie vinden ze dat de par- tijprogramma's van de drie partijen aardig goed in elkaar zouden passen als er een coali tie moet worden gevormd. De drie Ujstduwers spreken una niem uit dat het van groot be lang is om je uit te spreken door te gaan stemmen, maar roepen alle kiezers op om toch hun keuze te laten bepalen op lokale zaken en niet wat er al lemaal in Den Haag is ge beurd. HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE "DORPSTRAAT' Kerkgebouw Dorpstraat Wo.24/2 19.30 uur ds.J.W. van Estrik zo. 9.30 uur en 17.30 uur ds:J.G. van- Tilburg sionele en kwalitatieve dienst verlening belangrijk vindt. Kern Gastouderbureau selec teert gastouders, verzorgt des- kundigheidstrainingen, advi seert bij het creëren van een optimale opvangsituatie, be middelt en begeleidt vraagou- ders en gastouders en zorgt (indien mogelijk) voor een vervanger bij ziekte of vakan tie van de gastouder. Daar naast neemt Kem Gastouderbu reau zoveel mogelijk administra tieve zaken uit handen. Kem Gastouderbureau is onderdeel van de SWKGroep, een maat schappelijke onderneming die bestuurlijke en bedrijfskundige expertise levert voor maatschap pelijk georiënteerde bedrijven. De belangrijkste waarden van de SWKGroep zijn het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderopvang en sociaal cultureel werk maat schappelijk ondernemerschap en zakelijk partnerschap. Kem Gastouderbureau ont ving maandag 1 februari uit handen van wethouder Muijzers van Zoetermeer het foutloze inspectie rap port van de GGD samen met een lekkere taart. Uit het rapport blijkt dat Kem de zaakjes heel goed op or de heeft en daarom ook een foutloze beoordeling heeft gekregen. De ge meente Zoetermeer is ver antwoordelijk voor de in spectie van kinderopvang organisaties die in principe een keer per jaar plaats vindt, dit doen ze in samen werking met de GGD. Er wordt onder andere gelet op veiligheid en kwaliteit. Kem Gastouderbureau, dat ook in Waddinxveen een aantal gastoudergezinnen heeft, is een erkend en HKZ gecertificeerd gastou derbureau dat een profes- BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 zondag 10.00 uur spreker br. J. van der Toom WD Tweede-Kamerlid Fred Teeven was afgelopen vrij dag in Waddinxveen. Hij be zocht met het campagne- team van WD Waddinx veen de locatie Zuidplashof en heeft met bewoners ge sproken over het jeugdbeleid van de gemeente. In de wijk Zuidplas 80 heeft hij ter plaatse van de toekomstige j eugdontmoetingsplaats (JOP) met bewoners gespro ken of er mogelijkheden zijn om de JOP naar een andere locatie te verplaatsen. Aanstaande vrijdag komt WD Tweede Kamerlid Bri gitte van der Burg naar Wad dinxveen. Samen met het Waddinxveense WD-cam- pagneteam ontmoet zij tus sen 13:30 uur en 15:30 uur het winkelend publiek tijdens de weekmarkt. Brigitte van der Burg is woordvoerdster voor de Tweede Kamer-fractie van de VVD op het terrein van huurbeleid, bouwproductie, verstedelijking, ISV, bouw en regelgeving, volkshuisves ting en wonen. Eén van de speerpunten van de WD- campagne "het roer moet om!' is: "Van Waddinxveen weer een fraai dorp maken door middel van het opvul len van de lege, verpauperde plekken in het dorp”. _et gemeente- WHraadsx erkiezingen H ■van ilgende eek I woensdag doen in Waddinxveen zeven politieke partijen mee, die de afgelopen weken allemaal uitvoerig in de ze krant aan het woord zijn ge weest. Op de kieslijsten komen bij een aantal partijen prominen te Waddinxveners voor die niet op een direct verkiesbare plaats staan, maar als lijstduwer steun willen geven aan hun partij. Het Weekblad voor Waddinxveen sprak met de lijstduwers van PCW, CDA en WD. "Ik ben nu 70 jaar geworden en wil geen raadslid meer zijn. Jonge ren moeten het ovememen, maar ik wil hen wel graag steu nen en advies geven als dat ge wenst is”, zegt Robert Visscher (WD). Henk de Bas (PCW) zegt datje keuzes moet maken. “Nu ben ik voor de onderne mersvereniging actief, maar ik ben altijd bij de politiek betrok ken geweest. Ik ben een gebo ren en getogen Waddinxvener en zal de fractievergaderingen blijven bezoeken”. Esther de Lange is Europarlementariër voor het CDA en wil zeker ook als Waddinxveense, de lokale politiek ondersteunen. “Het CDA is de partij waar ik een soort familiegevoel bij koester. Hier staan hele kundige mensen op de lijst en ik vind het heel be langrijk wat er hier gebeurt. Vanuit de lokale politiek doe ik verdubbelt die inzet. Het beheer van de lening is in handen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. De lening is beschikbaar voor woningzoekenden die minimaal vijfjaar staan ingeschreven als inwoner van Waddinxveen. Zij kunnen 20 procent van de aan- schafwaarde (max. 2,5 ton eu ro), tot maximaal 35 duizend eu ro, lenen om het verschil tussen hun maximaal te lenen bedrag en de aanschafwaarde van een woning te overbruggen. De lening is in de eerste drie jaar rente- en aflossingvrij. Daama PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. P. Nobel, 17.00 uur ds. H. Schipaanboord De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan boord, 15.00 uurds. M.C. Baten burg, 18.30 uur ds. P. Nobel Bethelkerk Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. W. Markus, 17.00 uur ds. J. de Jong De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. J. de Jong, 17.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven mijn kennis op en kan dan een brug slaan naar Brussel en Straatsburg. Ik heb in het kader van Europese maatregelen over bestrijdingsmiddelen, Waddinx veen al eens als voorbeeld ge bruikt en via Google Earth in Straatburg laten zien wat er echt speelt. Daardoor kon ik voorko men dat onhaalbare en dure maatregelen werden doorge voerd. Maar die brug kan ik al leen slaan als er goede sterke po litici lokaal actief zijn en die zijn hier in Waddinxveen”, aldus Esther de Lange. De drie lijstdu wers vinden allen dat de politiek hen veel brengt of heeft ge bracht. Henk de Bas: "Er gaat heel veel tijd inzitten, maar ik heb er erg veel van geleerd en heb er veel vrienden aan over gehouden. Je wordt er mede door gevormd en je leert op het juiste moment jouw punt te ma ken”. Robert Visscher zegt dat hij gewend was als ondernemer zelf beslissingen te nemen en in de politiek geleerd heeft met compromissen om te kunnen gaan. Esther de Lange doet elke dag weer nieuwe contacten op in lokaal, nationaal en Europees verband. "Het verrijkt je leven en het is fijn werk om de han den uit de mouwen te steken en voor anderen iets te bereiken en te betekeneri'.Robert Visscher zegt dat ondanks de WD in de oppositie heeft gezeten er veel is bereikt. “We hebben goede ver standhoudingen met andere par tijen en ten aanzien van de aan stelling van de burgemeester hebben we een goede keuze ge- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I ij Woensdag 24 februari 2010 I Voor de starterslening is een budget van 350.000 euro be schikbaar. De helft van dat be drag is beschikbaar gesteld door de gemeente, het ministerie van VROM (Volskhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 13