Kumpulan belooft veel I spektakel te worden Partij van de Arbeid Afsluiting fietspad Henegouwerweg Spektakel van Reshmay en Touzani Ruilmiddag voetbalplaatjes Nieuws www.waddinxveen.pvda.nl WADDINXVEEN i- Uw steun is hard nodig! Dat is gelukt, want: het project Leefbare Wijken geeft bewoners meer invloed het lokale arbeidsmarktproject LAMP helpt mensen op weg naar werk het Gouwebad de Sniep blijft behouden Vier jaar geleden stemden 2741 Waddinxveners tijdens de gemeenteraadsverkiezing op de PvdA, waardoor de partij met een grote fractie en een plaats in het college, invloed kon uitoefenen om punten uit het verkiezingsprogramma 2006 te realiseren. Op basis van dit succes wil de Partij van de Arbeid in de nieuwe raadsperiode doorgaan met het realiseren van zaken, die in Waddinxveen aan de orde zijn, zoals: bouwen van woningen voor starters en senioren realiseren van voorzieningen voor jongeren zorgen voor veiligheid in de wijken Blijf dus op 3 maart niet thuis en laat u leiden door de Waddinxveense situatie bij het uitbrengen van uw stem I College in de rolstoel Beste trucs Optreden WADDINXVEEN Kledingmarkt Omleiding Tombola j WADDINXVEEN WADDINXVEEN O Foto: PR Door Ruud Groot workshop heeft Touzani met de leerlingen gevoetbald en ze ook nog een aantal, gehei me, trucs aangeleerd. In Boskoop kwam Reshmay voor een select groepje leer lingen aldaar een workshop geven. De dames van deze groep kregen les in hiphop- dansen en leerden meteen een dans die ze 's avonds konden uitvoeren op het Ur ban Extreme Schoolfeest, dat ook plaatsvond op locatie Boskoop. tisch. De Urban-dag met de workshops, de uitdagingen voor de leerlingen en het kn allende optreden aan het ein de was een groot succes. gekenmerkt door gezelligheid en gastvrijheid. Ook dit jaar wordt de Kumpulan weer gehouden in het Anne Frankcentrum in Wad dinxveen en wel op zaterdag 6 maart. Voortbordurend op de succesformule van voorgaande jaren, zal men wederom kunnen genieten van een leuk program ma en een gezellige middag in rapludans door Balinese danse ressen en een bijzondere Chinese sluierdans. Natuurlijk zal de kookdemonstratie van Bea Be rens, bekend van de Pasar Ma- lam in Den Haag niet ontbreken. Het gevarieerde programma zal door een Indonesische verteller worden afgesloten. De muzikale omlijsting is in handen van Ed Brodie, die zorgt dat ook de voet jes van de vloer gaan en ook de liefhebbers van line dance aan hun trekken komen. In Waddinxveen werden alle leerlingen vlak voor de tweede pauze gevraagd om naar het schoolplein te komen voor een optreden van Soufiane Touzani. Op een afgeladen schoolplein liet Touzani zijn beste trucs zien. De leerlingen waren door het dolle heen en een aantal leerlingen mocht ook met Tou zani ‘battelen’. Helaas was hij toch echt te goed voor de jonge Waddinxveners. Na het optre den was er voor een select groepje leerlingen een works hop georganiseerd. Tijdens deze Voor ruim 150 leerlingen uit alle eerste en tweede klassen van de school gaf Reshmay een spetterend optreden waarbij ze een aantal van haar eigen nummers ten ge hore bracht. Bij het laatste nummer mochten ook de leerlingen van de workshop het podium op komen om eens te laten zien wat zij die middag hadden geleerd. On danks de zenuwen voor zo'n Afgelopen donderdag was het Coenecoop College voor een dag in "straat-stijl”. De reden? Een Urban sportdag met een bij zonder programma, 's Middags gaf Soufiane Touzani, wereld kampioen Freestyle voetbal en zaalvoetbal, op het schoolplein in Waddinxveen een stoere show waarbij hij ook nog uitge daagd werd door leerlingen. In Boskoop kwam hiphop-ster Reshmay, ambassadeur van Your World, die naast een workshop ook nog een spette rend optreden gaf voor een pu bliek van ruim 150 leerlingen. C.V.V. Be Fair is aanstaande woensdag (3 maart) gastheer van de ruilbeurs voor verzame laars van de bekende Albert He- ijn voetbalplaatjes. Wie nog niet alle voetbalplaatjes bij elkaar heeft kunnen sparen krijgt hier door de kans om zijn eredivisie- album van Albert Heijn hele maal vol te krijgen! Iedereen die massaal bij Albert Heijn de voetbalplaatjes aan het sparen is, is van harte welkom zijn dubbele voetbalplaatjes te komen ruilen met leeftijdgenoot jes of andere fanatieke verzame laars. De ruilmiddag van aan staande woensdag vindt plaats op Sportpark 't Suyt aan de bouw wordt aangepast, zo dat de bewoners er langer kunnen blijven wonen, ook als ze ouder worden. De bal kons worden opgehoogd, de lift wordt aangepast, er ko men elektrische deurope- ners, een nieuwe elektrische schuifdeur en een bellenpla teau. Om de uitstraling van het complex te verfraaien, ko men er nieuwe tegels op de vloeren op de verdiepingen en de tussenetages. Er komt nieuw gevelmetselwerk en het complex krijgt een schil- derbeurt. In de woningen worden (waar nodig) de keu kens, badkamers en toiletten aangepakt. Naar verwachting kunnen fietsers en voetgangers vanaf juli 2010 weer gebruik ma ken van het fietspad en het trottoir. Stichting De Gouwebloem houdt zaterdag 6 maart een kle dingmarkt in hun eigen ge bouw, Tollenslaan 161. De deu ren zijn van 10.00 tot 14.30 uur open. Nog goede kleding kan tot zaterdag 27 februari van 10.00 tot 12.00 uur afgegeven worden bij De Gouwebloem. De opbrengst is voor de stich ting zelf die zich inzet voor ch ronisch zieken en gehandicapten in Waddinxveen. Meer weten? Tel. 06-20241791. De Provincie Zuid-Holland en Woonpartners hebben een om- leidingsroute ingesteld, die loopt via de Van Speijkstraat, de Kromme Esse en de De Ruijter- straat. De route wordt met bor den aangegeven. Voetgangers kunnen - als het werk het toelaat gebruik maken van het voet pad aan de noordkant van de flat. Woonpartners plust het complex aan de Henegouwer- weg op. Dit betekent dat het ge- Indische sfeer. Onder het genot van een Indisch drankje (de bekende tjendol) en een variëteit aan Indische hapjes, waarbij aan het assortiment nu ook saté is toegevoegd, kan men elkaar ontmoeten in ongedwon gen sfeer. Er zal een Balinese dansuitvoering door twee kinde ren worden opgevoerd, een Pa- Ook de tombola ontbreekt niet met leuke prijzen, waarbij een aantal in Indonesië zijn aange schaft. Voor vragen kunt u te recht bij Tjoan Jo, voorzitter (tel. 0182-617954) ofbij Hans Betist, secretaris (tel. 0182-612999). De middag begint om 12.00 uur en eindigt om 17.30 uur. De zaal is geopend vanaf 11.30 uur. Toe gangsbewijzen van 7,50 zijn aan de zaal verkrijgbaar. Bij voor inschrijving kosten de toegangs bewijzen €6,00 per persoon. U kunt zich aanmelden per e-mail: kumpulanindo@gmail.com en het bedrag overmaken op reke ningnummer 48.28.33.262 ten name van Stichting Kumpulan Indo Waddinxveen, o.v.v. Kum pulan 2010. Het Platform Gehandicapten Waddinxveen (PGW) zette ambtenaren van de gemeente vandaag, woensdag 24 febru ari, in een rolstoel en reed hen door het dorp. Dit om de ge meente Waddinxveen te laten zien welke hinder minderva- liden ondervinden op straat. De gemeente Waddinxveen hanteert bij de (her)inrichting van de openbare ruimte een zogenoemd technisch pro gramma van eisen. Hierin is bijvoorbeeld beschreven waar de aanleg van wegen, groen- vakken, oversteekplaatsen en dergelijke aan moet voldoen. Dit programma van eisen is aan actualisatie toe. Het PGW wil daarom graag met de gemeente praten over de zaken in de openbare ruimte waar zij, als mindervaliden, da gelijks mee te maken hebben. En de beste manier daarvoor is nog altijd zelf de hinder onder vinden. groot publiek ging het fantas- Ook dit jaar hoopt Kumpulan een spektakel te worden. Toemooiweg 101 te Wad dinxveen. (Tomtom adres is Piasweg) De organisatie is in handen van de Jeugd Activi teiten Commissie van C.V.V. Be Fair en Albert Heijn Wad dinxveen. U bent van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. Om 15.00 is de Waddinxveense bekendma king van de 3 extra plaatjes. Deze zijn gekozen via inter net, door de spaarders. Voor iedere bezoeker onder de 12 jaar ligt er een pakje voetbalplaatjes klaar, deze word je aangeboden door Al- bert Heijn. Voor drinken wordt gezorgd. j mb orig jaar werd de K drukbezochte zesde editie van Kumpulan ■r gehouden, waar zo’n i 250 bezoekers op af zijn geko- j men. Zij konden genieten van de Indische cultuur, die zo wordt Het trottoir en het fietspad langs de Henegouwerweg in Wad dinxveen zijn voor een periode van ongeveer vier maanden ge deeltelijk afgesloten. Dit in ver band met bouwwerkzaamheden die in opdracht van Woonpart ners Midden-Holland worden uitgevoerd aan de galerijflat aan deze weg. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I ir Woensdag 24 februari 2010 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 15