Prinses Maxima opent feest I Lezersservice Kranslegging bij oorlogsgraven Schaaktoernooi Ingezonden bericht 1 dg <8 KERKDIENSTEN i Concordia Try Out Kort nieuws Kinderbingo WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVEEN WADDINXVEEN REGIO WADDINXVEEN D Vonk niet te laat Hare Koninklijke Hoogheid prinses Maxima zal op 28 mei aanwezig zijn op de feestavond voor vrijwilligers, dat in Sportpark 't Suyt wordt gehouden. Door Ruud Groot 1 e feestavond, die wordt georganiseerd door de stichting Vrijwilligerswerk dus goed te volgen. Van Moerkapelle spelen club kampioen Jesse van Elteren en Gerard van Ommeren, van Waddinxveen spelen clubkam pioen Arjan Hennink en Bart hold Jansen, Het toernooi vindt plaats in Gebouw De Zespunt, Molenlaan la te Moordrecht. Wethouder Jan Verbeek van de Gemeente Zuidplas geeft om 10.30 uur het startsein voor de invitatie- en kandidatengroep. Dinsdag 11 mei 2010 Op zondagmiddag 16 mei vindt in verenigingsgebouw De Hoge Noot een speciaal Try Out concert plaats. Slag werkers Oscar Alblas en Martin de Greef geven een kort concert bestaande uit enkele bijzondere composi ties voor slagwerk. Aan vangstijd van het concert is 14:00, en de toegang is gratis. Op woensdag 26 mei is er een kinderbingo in buurtcen trum ‘de Boog’. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bingo begint om 14.00 uur. Er wordt geen entreegeld gehe ven. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. deren helpen”, Secretaris Theo Vink vult aan: "Daarom zijn we vorig jaar gestart met een jaar lijks terugkerend vrijwilligers- feest, waar we aan zo’n 150 mensen onze waardering voor hun inzet blijk kunnen geven door middel van een feestelijk buffetdiner”. Iedereen kan vrijwilligers of mantelzorgers voordragen voor een jaarfeest via de website www.vrijwilligerswerkwaddinx- veen.nl, waar men zich ook kan aanmelden voor de nieuwsbrief van de stichting. Maar het feest voor dit jaar is inmiddels volge boekt. 'Onder vrijwilligerswerk wordt alle vormen van inzet voor anderen verstaan. Te denken valt aan collectanten, mensen die zich inzetten voor een (sportvereni ging, hulpverleners, organisato ren van (buurt (bijeenkomsten, mensen die of welke manier dan ook ondersteuning geven aan een activiteit voor anderen, enzo voort. vertelt stichtingcoördina- tor Maris Uitbeijerse. Het programma voor het jaar feest van 28 mei bestaat uit een feestelijk buffetdiner en optre dens van muziekvereniging Concordia uit Boskoop en het Roemeens ensemble Nicolae Pirvu uit Reeuwijk. Dans- en turnvereniging Toos verzorgt demonstraties. Als blijk van waardering van de gemeente zorgen burgemeester Cremers met enkele wethouders en leden van de gemeenteraad, in samen werking met Scouting Sint Vic tor voor de catering. Bijzonder dit jaar is de aanwezigheid van H.K.H. Prinses Maxima, die zich bijzonder inzet voor het werk van de vrijwilligers en daarin zelf ook regelmatig actief is. Zij opent de avond en spreekt met een aantal vrijwilligers spreken over hun inzet. Het motto van deze feestavond: ‘uw vrijwillige inzet is goud waard’ wordt met de komst van de Prinses extra met koninklijk goud bekroond. Op zaterdag 15 mei vindt in Moordrecht de vijftiende editie van het VINK Top 12 schaak toernooi plaats. Het is een waar schaakfestival waaraan wordt deelgenomen door top schakers die wonen in de Zuidplasregio of spelen bij de vier schaakverenigingen in dit gebied. Op dit toernooi geen langdurig denkwerk, maar ra- pidpartijtjes van maximaal een half uur. Voor toeschouwers ZEVENHUIZEN Vrijzinnige Hervormden Dorpstraat 139 Zo 10.30 uur mw. A. van Wijn gaarden Geref.kerk Zevenhuizen-Moer- kapelle do. 13/5 hemelvaart 9.30 u. dra. KW. Broos, zo. 9.30 uur drs. J.H. Langelaar RK Gemeenschap Moerkapel le Zevenhuizen Dorpshuis Swanla Zo. 10.15 uur Hervormde Gemeente Zevenhuizen Dorpskerk: Do. 13/5 hemel vaart 10.00 uur ds. C. Haasnoot zo. 10.00 uur ds. J. van Walsum, 19.00 uur ds. E. van Rooijen Kapel: do. 13/5 hemelvaart 10.00 uur ds. A Christ, zo. 10.00 uur ds. C. Haasnoot MOERKAPELLE Hervormde Gemeente (PKN) Dorpsstraat 15 do. 13/5 hemelvaart 9.00 uur ds. P. van Duijvenbode, zo. 9.30 uur kand. A.A. Teeuw, 18.30 uur ds. M.B. vd Akker Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis 'Op Moer1, Raadhuis straat do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur kand. W.J. van den Brink zo. 9.00 uur ds. C. Gielen, 16.00 uur ds. RJ. Oomen Waddinxveen, is bedoeld als blijk van waardering door de ge meente voor de inzet van de vrijwilligers en mantelzorgers. De stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveenis is in 2003 door de gemeenteraad opgericht, met als doel de vele vrijwilligers en mantelzorgers te adviseren en te ondersteunen in hun werkzaam heden. "Er zijn in Waddinxveen zo’n 3.500 vrijwilligers en zo’n 4.000 mantelzorgers”, vertelt voorzit ter Willem de Boer. "We zijn begonnen met de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar, maar vele vrijwilligers vinden het niet nodig om in het zonne tje gezet te worden, omdat ze het zo logjsch vinden dat ze an- Theo Vink (links) en Willem de Boer zijn er trots op dat Prinses Maxima aanwexig is bij het vrij- willigersfeest op 28 mei in Waddinxveen. Foto: Riekelt Bezemer. Naar aanleiding van het arti kel vorige week met de kop “Vonk te laat” wil ik graag een misverstand uit de weg ruimen. In het artikel wor den twee zaken op één hoop gegooid: de subsidieaanvraag voor 2009 en het bezwaar schrift op de subsidiebeschik- king2009. De subsidieaanvraag 2009 had voor 1 april 2008 moeten worden ingediend. Echter, de gemeente was bezig met een traject om de subsidies te herijken en aangezien Stich ting Vonk hiervoor als pilot project diende, werden ande re eisen aan de subsidieaan vraag gesteld, die overigens voor zowel gemeente als Stichting Vonk niet heel hel der waren. Ook speelde mee dat in februari 2008 de fusie tussen SWW en Stichting Kreater gerealiseerd werd. Dit had een gezamenlijk pro ces tot gevolg waarbij heel veel overleg tussen gemeen te en de stichting plaatsvond en de definitieve aanvraag in derdaad pas in januari 2009 ingediend werd. Los hiervan staat de subsidie- beschikking 2009 (en 2008) die op 11 juni 2009 door Stichting Vonk werd ontvan gen en waaruit bleek dat de gemeente de definitieve sub- sidie-aanvraag toch onvol doende duidelijk vond en daardoor de aanvraag deels niet honoreerde. Hierop diende Stichting Vonk een bezwaarschrift in, op 21 juli 2009 door de gemeente ont vangen. De hoorzitting naar aanleiding van dit bezwaar schrift vond plaats op 16 de cember 2009 en hierop is tot op heden nog geen formeel antwoord ontvangen. Dit houdt een overschrijding van de wettelijk gestelde termij nen in waarvoor Stichting Vonk het College in gebreke heeft gesteld. Stichting Vonk hecht aan een goede samenwerking met de gemeente maar dat neemt niet weg dat de gemeente zich aan haar eigen gestelde termijnen dient te houden. Heerte Wiersma Waarnemend directeur Stichting Vonk KERK St. Victorkerk, Zuidkade Do. 13/5 hemelvaart 11.00 uur eucharistie Za. 17.00 uur eucharistie Zo. 11.00 uur eucharistie GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage Do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur ds. E. Brink zo. 8.45 uur en 10.30 uur ds. E. Brink, 16.30 uur ds. R. Heida JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak, 11.00 uur Wachttorenbespre king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 zondag 10.00 uur spreker, geen opgave DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan, zo 11.00 uur geen dienst Op 4 mei vond 's middags een korte plechtigheid plaats op de begraafplaats aan de Kerkweg-West. Bij de oorlogsgraven aldaar werden kransen gelegd, in aansluiting op de lezing van Hans Geel over de Waddinxveense oorlogsslachtoffers. Foto: Ronald Stam. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur ds. M.C. Batenburg zondag 9.30 uur ds. D. Ste- belink, 17.00 uur ds. M.C. Batenburg De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schi- paanboord, 18.30 uur ds. J. deJong Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur prof. Dr. W. Verboom, 17.00 uur ds. H. Schipaanboord De Morgenster, Sterrenlaan do. 13/5 hemelvaart 9.00 uur ds. T. Cammeraat zondag 9.30 uur ds. ds. J. de Jong, 17.00 uur ds. P. Ver- maat HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur ds. IJ.R Bijl zondag 9.30 u. ds. A. Egas, 17.00 uur ds. C. Gielen PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente Immanuelkerk, Prinses Beat- rixlaan do. 13/5 9.30 uur ds. H.G. van Viegen zo. 9.30 u. ds. A. van Hou- welingen 'De Rank', Coenecoopcollege do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur dienst in Immanuelkerk zo. 10.00 u. ds. C. vd Berg, 18.30 uur ds. MJ. Zandber gen, gespreksdienst Ontmoetingskerk, Groens- voorde do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur dienst in Immanuelkerk zo. 9.30 uur ds. H.G. van Viegen REMONSTRANTSE GE MEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade Zo. 10.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur leesdienst HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE “DORP STRAAT’ Kerkgebouw Dorpstraat do. 13/5 hemelvaart 9.30 uur ds. J.G. van Tilburg zo. 9.30 en 16.30 uur ds. J.G. van Tilburg wo. 19/5 19.30 uur ds. J. Jop- pe ROOMS-KATHOLIEKE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 15