Bokx ontwikkelt 'Toenemende belangstelling' Colofon woningbouw 't Suyt Aldus Olieman Spierballenvertoning om af te schrikken Waddinxveners naar Nijmeegse 4daagse henrmerketi:j J d' <4 1 VERVOLG VOOR PAGINA W L s> rja; WADDINXVEEN Voor de woningbouw op 't Suyt, aan de Piasweg, heeft de gemeen te een projectontwikkelaar geselecteerd. Bokx Vastgoed kwam als win naar uit de bus, van de vijf marktpartijen die nog in de race waren. Door Ruud Groot tRKEND Tapijt Laminacit Hinnen- zonwering WINDOW FASHIONS nyl \-1arnioleitni Gordijnen Horren Advertenties Telefoon 0182-636381 of0182-620626. Fax 0182-631088 E-mail verkoopgkw@jngnieuwsbladen.nl Advertenties kunnen tot maandag 17.00 uur worden opgegeven. Een eerste impressie van het bouwplan op ‘t Suyt, aan de Piasweg, ontwikkeld door Bokx Vast goed. scoord kon worden, grondbie- ding (30 punten), planevenwicht (15 punten), keuze van omwo nenden (10 punten) oplever de en 5 punten voor duurzaam bouwen. Naar verwachting is de procedure rond het bestem mingsplan medio 2011 afge rond, waarna wordt gestart met de voorbelasting. Waddinxveense eer hoog met. een eervolle derde plaats. Bij de Tijdens de bijeenkomst zijn veel vragen gesteld over de in frastructuur vanwege het toe nemende verkeer dat deze nieuwe wijk met zich mee brengt. De bewoners hechten veel waarde aan het authen tieke karakter van de Piasweg, waarbij veiligheid voor voet gangers en fietsers een eerste metselaars mocht Mare Paul uit Zevenhuizen de beker om vereiste is. De Verlengde Dreef zal nu tevens worden aange legd als tweede ontsluitings- weg voor het project 't Suyt. Later wordt de Verlengde Dreef verder doorgetrokken rich ting Westelijke Randweg (ook wel Benthuislaan genoemd), maar dat staat los van het-pro- ject 't Suyt. hoog houden en greep Stefan Bos netjes het zilver. Uitgever Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) Alphen aan den Rijn Kantoor Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Redactie Carina Bergman. Telefoon 0182-638288, fax 0182-631088 E-mail weekbladvoorwaddinxveen@mgnieuwsbladen.nl Kopij kan tot maandag 12.00 uur worden aangeleverd, bij voorkeur per e-mail. Mark Huisman 06-22523389 Fred Zweere 06-53798137 info@menfinterieur.nl Zevenhuizen L Telefoon 0180-632703 Fax 0180-328434 Alk auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Regionale Nieuwsbladen Groep (RNG) c.q. de betreffende auteur. WADDINXVEEN Niet alleen lopen Peter Swijnen- burg, Peter Hofman, Piet v.d. Hoek en Klaas v.d. Hoek voor de 6e en 7e keer de langste af stand van 50 km., dit jaar loopt de dertienjarige Tom Swijnen- burg, die vorig jaar nog uitge loot was, voor het eerst de 30 km, met begeleiding van Anja Hofman, die zich vrijwillig op geofferd' heeft. Goed getraind gaan ze deze klus proberen te klaren. Voor Tom zal dit helemaal een bijzon dere prestatie zijn omdat hij al Persvrijheid is een groot goed. Politici en andere bekende Nederlanders willen ons soms doen geloven dat het wel een tandje minder kan. Maar als we grenzen gaan stellen aan die vrijheid, kom je op de glijdende schaal richting censuur. Natuurlijk zijn er grenzen. Denk aan de com motie rond het vliegrampslachtoffertje Ruben. Maar het is aan de journalistiek zelf om elkaar daarin te bekritise ren en scherp te houden. enigszins gehavend aan de strijd moet gaan beginnen. Op zaterdag 10 juli is hij ge vallen met zijn fiets en heeft daar een behoorlijke diepe vleeswond onder zijn grote teen en wat schaafwonden hier en daar aan over ge houden. Met de goede zorg van de Huisartsenpost, vier hechtingen en een week rust hoopt de familie dat de voet voldoende hersteld is om te wandelen. Maar zo als Tom zelf zegt: "Ik ga er voor, ik ben geen watje!” Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 16.750 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen. Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Waddinxvener Stefan Bos nam het zilver mee naar huis voor zijn metselwerkstuk. Foto: Riekelt Bezemer. Bezoek ook onze website www.menfinterieur.nl Wij helpen u geheel vrijblijvend een passende inrichting uit te zoeken, in ons adviescentrum of bij u thuis. Bezorging Geen krant ontvangen? Bel 088-0131831. ok bij de timmerlie- den was Waddinx- U veen vertegenwoor- digd. Cors van der Spek (16), die bij Cammeraat in Waddinxveen stage loopt, werkte met veel inzet aan zijn opdracht. “Mijn ambitie is om een goede timmerman te wor den. Ik heb die instelling van huis uit mee gekregen en ik ga natuurlijk voor de titel.” Ook de opleiders van het SPB Gouwe en Rijnstreek waren erg enthousiast over de inzet van de deelnemers. Marcel Eg berts (50) is al vijftien jaar in structeur en heeft zelf veel er varing opgedaan in de bouw. “Er staan nu 170 leerlingen op de loonlijst van het SPB en vol gend jaar stromen er maar liefst 54 nieuwe leerlingen in. Er is gelukkig weer een toene mende belangstelling voor het mooie vak van timmerman of metselaar en dat is een plezieri ge ontwikkeling”. In heel Nederland zijn 56 oplei- dingsbedrijven voor de bouw actief. Het SPB Gouwe en Rijn streek heeft in deze regio con tact met 140 bouwbedrijven, waar de leerlingen worden ge plaatst om praktijkervaring op te doen. Velen krijgen na afloop van hun stage daar ook een ar beidscontract aangeboden. De wedstrijd werd donderdagmid dag afgesloten waarbij een des kundige jury met name lette op het tekenontwerp, veilig wer ken, het passen van de verbin dingen en de afwerking. Win naar bij de timmerlieden was Erik Hogendoom uit Waar den Wouter Stam werd tweede en Cors van der Spek hield de persoonlijke benadering brede kennis goede service juiste prijs/kwaliteitsverbouding vrijblijvende offerte I et gaat om 17 vrij- staande woningen. I 16 twee-onder-een- kapwoningen, 14 ap partementen en 12 hoevewo- ningen. Ook worden er 15 vrije kavels uitgegeven. De toekom stige bewoners krijgen binnen de gestelde kaders inspraak in hun eigen woningontwerp. ijdens een vorige maand gehouden voor lichtingsbijeenkomst waar vijf ontwikke laars hun ontwerp presenteer den, konden omwonenden hun voorkeur kenbaar maken. Dit heeft meegewogen bij de defini tieve keuze. Op de bijeenkomst zijn 34 geldige stemmen uitge bracht waarvan 15 voor het plan van Ballast Nedam en 9 stem men op het plan van Bokx Vast goed. De criteria waarop de gemeente het besluit heeft ge nomen zijn: stedenbouw waar maximaal 30 punten mee ge- e journalist die jaren lang bezig is geweest om mevrouw Breekijzer eens flink aan de tand te voelen en er ook een boek over te schrij- ven, moet dat bekopen met twaalf beslagleg gingen en een heleboel dagvaardingen. Hij kan zijn hy potheek niet meer betalen. De spaarrekeningen van zijn kinderen zijn onbereikbaar geworden. Zo is het gesteld met de persvrijheid. Publicatie van het boek verbieden lukte mevrouw Breekijzer en consorten niet. Dus dan maak je iemand op een andere manier het leven zuur. En niemand die ingrijpt. Hoeveel onderzoeksjournalisten zullen het nog aandur ven om bij zaken en personen waar een luchtje aan zit, de onderste steen boven te krijgen? Je kunt afgeluisterd wor den. Gegijzeld worden totdat je je bronnen prijs geeft. Maar elke journalist weet: als je de namen van je bron nen bekend maakt, zal niemand ooit nog je anonieme bron willen zijn. En we weten allemaal wat er gebeurt met mensen die wel openlijk - met naam en toenaam - een boekje open doen over kwalijke praktijken waar nie mand nog van wist. Kijk maar eens hoe we in dit land omgaan met de zogenaamde klokkenluiders. AIVD, advocaten en andere zogenaamde deskundi gen rechtvaardigen hun acties door te stellen dat het om landsbelang of persoonlijke smaad gaat. Gelukkig heeft de rechter in de AIVD versus Telegraafkwestie’ anders bepaalt. Maar het leed is al geschied. En daar gaat het uit eindelijk ook om, toch? Spierballenvertoning om af te schrikken. Ook de journalist die over mevrouw Breek ijzer schreef, zal uiteindelijk het gelijk aan zijn kant krij gen. Maar dan is er wel zoveel getreiter aan vooraf ge gaan dat je je mag afvragen of hijzelf of zijn vrouw niet allang gezegd hebben: dit nooit meer. Doel bereikt dus. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Q Woensdag 21 juli 2010 Jz

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 3