Projecten: de stand van zaken i ■r 6 M Opgeleverd Twee kontjes Heipalen Centrum Hoogste punt Bovenland Alblas WADDINXVEEN Lange tijd waren de bouwborden de enige tekens van leven van 'Waddinxveen in de stei gers'. Inmiddels is er op volop activiteit op diverse locaties in Waddinxveen. Van voor belasting tot opgeleverd: een kleine greep uit de - veelal particuliere - projecten. - WMR Foto’s: Riekelt Bezemer. Door Carina Bergman en Ruud Groot bouwd door Bouwonderne ming Bolton B.V. uit Woerden. Naar verwachting worden de appartementen in het tweede kwartaal van 2011 opgeleverd. Het gaat om vier verschillen de woningtypen. De apparte menten hebben drie- of vier ka mers en zijn beschikbaar in de vrije huursector. De oppervlak te van deze appartementen va ren al snel verkocht in 2008 en nu, twee jaar later, kunnen de eigenaren aan de slag met de stoffering. voorbelasting is nog geen spra ke. De gemeente geeft op haar website geen prognoses meer voor bouw en oplevering. Een woningbouwproject dat voorspoedig verliep is het zo juist opgeleverde project aan de Dorpstraat. De tien huizen wa- Ongekend op de velden van voetbalvereniging Waddinx- veen: gras dat twee kontjes hoog groeit. Volgens planning wordt na de Bouwvak gestart met de herinrichting van het terrein zodat de nieuwe fusie- club er per seizoen 2011/2012 kan spelen. Tot die tijd verblij ven de beide clubs op het terrein vanWSE. Van het project Noordpark zijn de eerste palen geslagen en is het eerste beton gestort. De oor spronkelijke bebouwing staat er echter grotendeels nog. In totaal 89 woningen zullen hier verrij zen in verschillende uitvoerin gen en prijsklassen. De verkoop is inmiddels gestart. Meer informatie op de website: www.woneninnoordpark.nl De centrumlocatie biedt een vertrouwd beeld. Er is grond af gegraven voor de begraafjplaats en voor het Alblasproject. Van Twintig eengezinswoningen worden er gebouwd aan de Mer- curiusweg. Dit project, waar je niet dagelijks langs komt, blijkt flink gevorderd. Het hoogste punt is inmiddels bereikt. Er zijn nog woningen beschikbaar. Meer informatie op de website www.projectmercuriusweg.nl Hoewel alleen nog maar de fun deringen zichtbaar zijn van dit appartementencomplex, is wo ningbouwvereniging Woon- partners op 7 juli gestart met de verhuur. In dit nieuwbouwpro ject realiseert Woonpartners in totaal 13 huurappartementen. Het gaat om wat duurdere wo ningen, voor de doelgroep van 55 jaar en ouder. Het complex is ontwikkeld door SP’ Architecten en wordt ge in2. De huurprijzen van com plex Bovenland variëren tussen €771,77 en €893,23. Op de Alblaslocatie volop activi teiten. Er is grond en zand aan gevoerd per vrachtwagen en schip. Ook is er vervuilde grond afgegraven. Naar aanleiding van de vele klachten van omwo nenden, heeft ontwikkelings- combinatie Alblas VOF versneld toestemming gevraagd om de verontreinigde grond van de Al blas locatie aan de Zuidkade te mogen afvoeren. Inmiddels is de vergunning hiervoor verleend en is direct gestart met het afvoeren per schip van de 3000 m3 grond. De vervuilde grond wordt vervoerd naar de Maasvlakte, waar het nadat het is gereinigd, ter plekke zal worden hergebruikt. Ondanks de start van de Bouw vak, zullen de werkzaamhe den deze week worden voortge zet en naar verwachting zal alle verontreinigde grond eind van deze week zijn afgevoerd. I oewel veel projec- ten nog op zich la- I ten wachten - waar- I onder Triangel, 't Suyt, Plaswijck en Hof van Pet- te - zijn er steeds meer bouwac tiviteiten in Waddinxveen. Het gemeentebestuur verwacht dat rieert tussen de ca. 80 m2 tot 110 Waddinxveen de komende ja- ren met een kleine tienduizend inwoners zal toenemen door het grote aantal geplande huizen. Veel van deze woningen staan nog op stapel maar er zit wel be weging in. I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Woensdag 21 juli 2010 ’TL -■.j;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 6