Gemeente Nieuws Gemeentelijke verordeningen Verordening Cliëntenpartici patie Wet sociale werkvoorzie ning vastgesteld. De gemeen teraad heeft op 30 juni 2010 de Verordening Wet sociale werk voorziening van de gemeente Waddinxveen vastgesteld. Deze verordening regelt de cliënten participatie c.q. inspraak voor inwoners met een Wsw-indica- tie, werkend binnen of buiten het SW-bedrijf of voor inwoners die op de wachtlijst staan. Bij de verordening zit een algemene en een artikelsgewij- ze toelichting. De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2010. Wij zigingen diverse verordenin gen vastgesteld Op 30 juni 2010 heeft de gemeenteraad de Alge mene plaatselijke verordening Waddinxveen 2009 (APV) en de Verordening Inrichting Antidis- criminatievoorziening gemeen te Waddinxveen gewijzigd en de 12e en 13e serie wijzigingen van Bouwverordening Waddinxveen vastgesteld. week Gemeente werkt mee aan versterken toe ristische sector Milieuzaken Bekendmaking Wet geluid hinder Ruimtelijke ordening Wijziging belas- tingverordening vastgesteld BBSS krijgen. RubriekGemeentenieuws uit Waddinxveen VERLEENDE BOUWVER GUNNINGEN MET ONTHEF FING BINNENGEKOMEN BOUW- AANVRAGEN VERLEENDE BOUWVER GUNNINGEN VERLEENDE SLOOPVER GUNNINGEN BEZWAAR CONTACT VERGUNNIN GENLOKET t ke website www.waddinxveen. nl en de website www.ruimtelij- keplannen.nl. Gedurende de ge noemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over een ont- werpbestemmingsplan naar vo ren brengen. Schriftelijke ziens wijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wad dinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswij ze kunt u contact opnemen met de Afdeling Strategie en Beleids ontwikkeling via telefoonnum mer 624624. 2010); Aangezien deze vergunning met gebruik van een onthef- fingsprocedure is verleend kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke of rechtspersoon, die tegen het ontwerpbesluit hun zienswij ze naar voren hebben gebracht of kunnen aantonen dat zij re delijkerwijs niet in staat zijn ge weest, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - ver leende vergunning/beschik- king, kunt u binnen zes we ken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift in dienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is ver meld). ning (06-07-2010); 20100134 Overslagweg, het op richten van een distri butiecentrum (07-07- 2010); 20100135 Chopinlaan 2, het vergroten van een wo ning (08-07-2010); De volgende bouwvergunning is verzonden op de tussen haak jes vermelde datum: 20100009 Hoogeveensewegbij toegangspad modelvliegclub, het plaatsen van twee tijdelij ke projectborden (5 jaar) (13-07- De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20100131 Brugweg 77, het ver groten van een wo ning (06-07-2010); 20100132 Coenecoop 570, het veranderen van een voorgevel (06-07-2010); 20100133 Brugweg 145, het ver groten van een wo- De volgende bouwvergunnin gen zijn verzonden op de tussen haalg'es vermelde datum: 20100109 Kouwe Hoek 4, het plaatsen van een re clame-/ informatiezuil (05-07-2010); 20100111 Brugweg 139, het plaatsen van een dak kapel op het linker en rechter zijdakvlak (13- 07-2010); 20100112 Vondellaan 25, het vergroten van de ber ging (13-07-2010); 20100115 Potgieterstraat 4, het plaatsen van kozijnen en borstwering (13-07- 2010); De volgende sloopvergunnin gen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20100113 Kerkweg-West 160, het verwijderen van resten asbest houdend zeil en de besmetting in de woning (13-07-2010); 20100116 Beukenhof 5, het ver wijderen van resten asbesthou dende gevelpanelen (13-07-2010); Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorzie ning indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rech ter beziet dan of met de bouw/ sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n ver zoek zijn kosten verbonden. Wanneer u vindt dat uw directe Hebt u een vraag over een vergunning, dan kunt u al leen op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur contact op nemen met het Vergunnin genloket. Tel.624500. Besluit vaststellen hogere waar den geluid B&W hebben beslo ten tot: - het vaststellen van hogere ge- luidswaarden voor het realise ren van 42 appartementen en 53 grondgebonden woningen op het voormalige Houtex-terrein. Dit besluit en de daarbij behoren de stukken kunt u van 15 juli tot en met 26 augustus 2010 tij dens kantooruren inzien bij de Publieksbalie. Voor inzage bui ten kantooruren kunt u een af spraak maken, via tel. 624624. Binnen deze termijn kunt u be roep tegen het besluit instel len bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een besluit blijft van kracht wanneer u beroep instelt, tenzij u een voorlopi ge voorziening aanvraagt bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide geval len moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: - belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over het ontwerpbesluit; - belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp besluit; - belanghebbenden die redelij kerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over het ontwerpbesluit. Deze bekendmaking staat ook op www.milieudienstmidden- holland.nl. De wijzigingen van de APV hebben vooral betrekking op de terminologie die in de Wet Al gemene Bepalingen omgevings- recht (WABO) wordt gehanteerd. De wijzigingsverordening treedt in werking op het moment dat de WABO in werking treedt. In de gewijzigde Verordening Inrichting Antidiscriminatie- voorziening gemeente Wad dinxveen worden de deskundig heid van klachtbehandelaars en de toe gankelijkheid van de voorzie ning gewaarborgd. Deze wij zigingsverordening treedt in werking de dag na publicatie. De 12e serie wijzigingen van de Bouwveror dening Waddinxveen 2007 zijn noodzakelijk geworden door de aanpassingen die zijn aange- Burgemeester en wethouders zijn van plan het volgende be- bracht in de Woningwet. Verder zijn vereenvoudigingen aange bracht in het kader van de dere gulering van regelgeving. Hiermee wordt het model gevolgd dat de VNG heeft voorgesteld. Deze serie wijzigingen treedt in wer king met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking (dit is 22 juli 2010). De 13e serie wijzigin gen van de Bouwverordening Waddinxveen hebben voor al betrekking op de termino logie die in de Wet Algeme ne Bepalingen omgevingsrecht (WABO) worden gehanteerd. Verder zijn ook wij zigingen aangebracht in ver band met het in werking treden van het Besluit brandveilig ge bruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Hiermee wordt het model ge volgd dat de VNG heeft voor gesteld. Deze serie wijzigingen treedt in werking op het moment waar op de WABO in werking treedt. Projectbesluit "Houtex” vastge steld De gemeenteraad heeft op 30 juni 2010 het projectbesluit “Houtex" gewijzigd vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om op grond van ar tikel 6:12 Wro geen exploitatie plan vast te stellen. Het plange bied wordt begrensd door het spoor Gouda - Alphen aan de Rijn aan de oostzijde, het Burge meester Wamaarplantsoen aan de westzijde, postbedrijfTNT aan de noordzijde en de geplan de Centrumlocatie aan de zuid zijde. Directe aanleiding voor De raad heeft in de vergadering van 30 juni 2010 de “verorde ning tot de eerste wijziging van de legesverordening 2010” vast gesteld. Deze verordening treedt in wer king op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen om gevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet al gemene bepalingen omge vingsrecht (Kamerstukken 31953) inwerking treden. Alle (wijzigings)verordenin gen staan op www.waddinx- veen.nl en liggen kosteloos ter inzage bij De Publieksbalie. U kunt tegen betaling van lege- skosten een kopie van de verordeningen sluit te nemen: - Het vaststellen van hogere ge- luidswaarden voor het reali seren van een twee-onderéén- kap-woning op het perceel Noordkade 215 en 217 te Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit en de daarbij be horende stukken kunt u van 15 juli tot en met 25 augustus 2010 inzien bij de gemeente Wad dinxveen. U kunt uw schrifte lijke zienswijzen over een ont werpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor monde linge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland (telefoon 0182- 545700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar vo ren brengen over een ontwerp besluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief be sluit. Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren te recht in het gemeentehuis. Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. Deze bekendmaking staat ook op www.milieudienstmidden- holland.nl. Noordkade 215-217 en Ka naalstraat 9. B& W heb ben ingestemd met de ont- werpbestemmingsplannen ‘Noordkade 215-217’ en 'Ka naalstraat 9’. Het eerste plan heeft als doel de ontwik keling van twee woningen op de locatie van drie voor malige woonhuizen aan de Noordkade 215,217 en 219 planologisch mogelijk te ma ken. Het tweede plan heeft als doel het bestaande kan toorpand aan de Kanaal straat 9 te vervangen door een nieuw kantoorpand. De ontwerpbestemmingsplan- nen liggen met ingang van 15 juli 2010 gedurende 6 we ken (tot en met 25 augustus) tijdens openingsuren ter in zage bij de Publieksbalie. De plannen zijn ook te raad plegen via de gemeentelij- dit projectbesluit vormt het voornemen van Pare Houtzicht bv om woningbouw op de voor malige Houtex locatie te rea liseren. Het projectbesluit en de daarop betrekking hebben de stukken liggen van 15 juli tot en met 26 augustus 2010 voor eenieder ter inzage tijdens ope ningsuren bij de Publieksba lie. Het projectbesluit met bij behorende stukken is in pdf beschikbaar op de gemeentelij ke website www.waddinxveen. nl) en kan digitaal worden ge raadpleegd op de website www. ruimtehjkeplannen.nl (identifi catienummer: NL.IMR0.0627.pbhoutex-0401). Op de locatie http://www.wro- waddinxveen.nl/plans_p/ treft u de bronbestanden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan beroep te gen dit besluit worden ingesteld. Dit kan door degenen die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbe sluit en door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben ge maakt. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezon den aan de Rechtbank "s-Gra venhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302,2500 EH ‘s-Gra venhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffie recht verschuldigd. Ingevolge artikel 3.11 juncto 3.8 lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het projectbesluit in werking daags na afloop van voormelde be roepstermijn. Het indienen van een beroep schrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan een ver zoek om voorlopige voorzie ning worden ingediend bij voorzieningen rechter van de Rechtbank ’s- Gravenhage, indien tevens een beroepschrift is ingediend. Loopt u al een tijdje rond met een geweldig idee voor een toe ristische onderneming in het Groene Hart? Grijp dan nu uw kans en laat zien dat u onder nemend bent! De praktijkcur sus 'Mijn idee, goed idee' helpt u uw droom te verwezenlijken. Tijdens een informatiebijeen komst op maandag 20 septem ber van 20.00 - 22.00 uur in Par- ty-en Zalencentrum de Heeren van Reeuwijck te Gouda kunt u al uw vragen stellen. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. In het Groene Hart zijn dromers al doeners gewor den en met succes! Daar hebben mensen met een goed idee al werk gemaakt van hun droom. Dat kunt u ook, ook uw idee is een goed idee! Of u nu droomt van een eigen Bed Breakfast of een boerderijcamping, van werken in de buitenlucht als outdoorsportondernemer of na- tuurgids, uw idee kan een be drijf worden. En wij helpen u daar graag mee via het project Mijn idee, goed idee. Laat zien dat u durft. Het Groene Hart wacht op on dernemers zoals u. ‘Mijn idee, goed idee' is een project van de Kamer van Koophandel Rotter dam, de gemeenten in Midden- Holland, De Venen, provincie Utrecht, Rabobank en Recre atie Midden-Nederland. Voor meer informatie en om u aan te melden gaat u naar www.mijn- ideegoedidee.nl. Maak er snel werk van. Het aan tal plaatsen is beperkt. Met uw idee en onze gezamenlijke inzet bent u volgend jaar al (parttime) eigen baas! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I Woensdag 21 juli 2010 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 7