Gered voor Ethiopië il Open dagen compu tercursus senioren Lezersservice Een nieuw plafond in 1 dag! PLflMECO van der Loo bij huwe lijk Yolanthe Wesley I ^1- Horeca ver- i liest markant ondernemer Ingezonden bericht KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENSTEN CASTELNUOVO WADDINXVEEN i SOOS-bingo WADDINXVEEN MOERKAPELLE ZEVENHUIZEN WADDINXVEEN WADDINXVEEN I ft»S 1 ment werd aan ons toever- die aan de slag willen met de computer en internet. Voor zowel beginners als ge vorderden zijn er uitdagingen te vinden in de computer- en in- temetcursussen zoals bijvoor beeld; Kennismaken met de computer, Internet en E-mai- len, maar ookhobbygerelateer- de cursussen zoals Fotobewer- ka: 44,2 procent van de bevol king leeft onder de armoede grens. De afgelopen vijftien jaar is gebleken dat microkrediet een uitkomst kan bieden voor in woners van Derde Wereldlan den. Met een kleine lening kan een investering worden gedaan in bijvoorbeeld een naaimachi ne. Een dergelijke investering in een naaimachine die voor ons misschien niet veel betekent, is voor een vrouw in Afrika het begin van een stabieler en finan cieel onafhankelijker bestaan. Hoewel is aangetoond dat mi crokrediet effectief is, werd deze vorm van hulp.in Ethiopië nog Voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur s ochtends, tij dens het weekeinde en feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Bleulandlokatie GHZ, Gouda, 322488, www.hapmh.nl (alleen na te lefonische afspraak). Voor spoedmedicatie buiten kan toortijden: van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur ‘s ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apo theek Midden-Holland (DAM), Bleu landlokatie GHZ, Gouda, 698820, www.dam-mh.nl. Bleulandlocatie: Bleulandweg 10; Jo- zeflocatie, Graaf Florisweg 77-79, (in- gangjan van Beaumontstraat). Voor inlichtingen kunt u bellen naar: 505050. Spoedeisende Hulp bevindt zich op de Bleulandlocatie. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak, 11.00 uur Wachttorenbespreking cl PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Hervormde gemeente Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds.J. dejong, 17.00 uur geen dienst De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur geen dienst, 18.30 uurds.J. Ouwendijk Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur kand. F. den Oud sten, 17.00 uur geen dienst De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds. T. van ‘t Veld, 17.00 uur ds.J. dejong HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE gebouw Staringlaan 19 zondag 9.00 u. ds. R.C. Boogaard, 18.30 uur ds. IJ.R. Bijl PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Protestantse gemeente Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan zo. 10.00 u. dhr.J.L. vd Wolf ‘De Rank’, Coenecoopcollege zo. 10.00 u. Ontmoetingskerk, Groensvoorde zo. 10.00 uur pastor GJ. Martini OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur lees- dienst HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE “DORPSTRAAT” Kerkgebouw Dorpstraat wo. 21 juli 19.30 uur ds. J.G. van Tilburg zo. 9.30 uur en 17.30 uur ds. J.G. van Tilburg wo. 28 juli 19.30 uur ds. L. Groe- nenberg GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zo. 9.30 uur ds. C. Bijl, 14.30 uur ds. A. van Houdt, GKv CGK- dienst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Anne Frankcentrum.Jan van Bijnenpad 1 zondag 10.00 uur spreker: br. W. Woning DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan, zo 11.00 uur ds. Frans Bos ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Za. 17.00 uur eucharistie Zo. 11.00 uur eucharistie ken, Fotoalbum maken, Excel, Onderhoud en Beveiliging van de PC. Ook elke donderdagoch tend van 09.00 - 11.30 uur kan worden binnen gelopen in ge bouw Wereldwijd, Mauritslaan 55. Voor meer informatie: wad- dinxveen.seniorweb.nl ofbij Se- niorenwerk Waddinxveen, tele foon: 0182-631932. Van der Loo staat bekend als de top van de evenementenor ganisatie. Toch knipperde men ook daar even met de ogen toen weddingplanner Anouk Smul ders contact met hen opnam. Het betreft het spraakmakende huwelijk van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasber gen in het Italiaanse Toscane. Gertjan van der Loo vertelt vanuit zijn auto ergens in Zuid- Frankrijk, waar hij even gaat uitblazen, het hele verhaal. "Het bleek een tip van Wesleys vriend René Froger. Toen er wat problemen dreigden had René gezegd: ‘bel eens met die VanderLoo in Waddinxveen, die kunnen veel’. Zo kwamen wij, mijn zoon Henry en ik, aan tafel bij de organisatoren. Het duurde niet lang of de hele pro ductie van het driedaags evene- REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade Zo. 10.00 uurgeen dienst Vorige week donderdag is geheel onverwachts Horeca- ondernemer Boudewijn Ver- kerk overleden. Verkerk was samen met zijn dochter eige naar van Café Zinne aan de Nesse en het naastgelegen, onlangs geopende Bar Bi- stro de Buuren. Woensdag vindt de begrafe- nis plaats. Café Zinne en Bar Bistro de Buuren zijn tot 3 augustus gesloten. De volgende bingo tijdens deze zomer staat gepland op 27 juli. Deze SOOS-midda- gen zijn vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten in een gezellige omgeving. De zaal gaat open om 14.30 uur, de bingo begint om 14.45 uur. Vooraf opgeven is niet nodig. Hervormde Gemeente (PKN) Dorpsstraat 15 zo. 9.30 uur kand. TC. Zuijder- duijn, 18.30 uur ds. TE. van Spanje Hersteld Hervormde Kerk Dorpshuis ‘Op Moer’, Raadhuis straat zo. 11.00 uur ds. R.C. Boogaard, 18.30 uur ds. L W.Ch. Ruijgrok Vrijzinnige Hervormden Dorpstraat 139 Zo 10.30 uur geen dienst Geref.kerk Zevenhuizen-Moer- kapelle zo. 9.30 uur mw. ds. M.A. Dool- aard-van Verseveld RK Gemeenschap Moerkapelle/ Zevenhuizen Dorpshuis Swanla Zo. 10.15 uur geen viering Hervormde Gemeente Zevenhuizen Dorpskerk: zo. 10.00 uur ds. Volle- bregt, 19.00 uur ds. de Vreugd Kapel: zo. 10.00 uurgeen voor ganger en decoratie per festiviteit, bloemen, noem maar op, moesten bijdragen tot het welslagen van het huwelijk van het jaar. Terugkijkend mag ik zeg gen dat we het waar hebben gemaakt. Vorige week ver trokken drie trucks met op leggers, koelwagens en an der vervoer naar het dorpje Castelnuovo Berardenga. Aan boord o.a. 15.000 wit te rozen, een speciaal ver zoek van Yolanthe. Maar ieder feest tijdens de drie da gen had een eigen karak ter en basiskleur. Het Vene- tiaans balmasqué vroeg om paars/rode decoraties, het Ibiza strandfeest dat we op bouwden in het hotel vroeg om pastelkleuren, kortom we hebben ons niet verveeld in de warme zon." Zonder hak- en breekwerk terwijl de meubels blijven staan! Verlichting naar wens! Plafonds geschikt voor iedere ruimte. P I. A f O M O S Showroom Bloemendaalseweg 2 te Waddinxveen Tel. 0182 - 391 135 Fax. 0182 - 395 470 www.plameco.nl niet toegepast. Hier heeft Con cern for Marginalized Women in Ethiopia (CMWE) in samen werking met de Gurmuu Foun dation verandering in gebracht. Met de steun van Gered Gereed schap aan CMWE wordt een mooi proces mogelijk gemaakt waarin ondernemerschap, fi nanciële onafhankelijkheid en scholing centraal staan en waar gereedschap de spil van dit alles vormt. Bent u nieuwsgierig ge worden wat wij zoal doen? kom gerust een kijkje nemen in onze werkplaats Mauritslaan 55 (graag even een telefoontje 633 043 vooraf). De lokale politieke partij Waddinxveens-Belang heeft met gepaste trots kennis ge- nomen van het raadsbesluit van de gemeente Waddinx- veen dat vóór de zomerva- kantie raadsbreed is aange- nomen. Dit besluit doet recht aan het verkiezingsprogramma van deze partij. Waddinxveens- Belang is de enige partij die in haar verkiezingsprogram- ma dit alternatief heeft op- genomen. “Om de veilig- heid van alle Waddinxveners te waarborgen is inzetten van de straatcoaches in heel Waddinxveen een vereiste.” Maar deze partij vindt het onterecht om alleen in één wijk (Zuidplas) de straatcoa- ches in te zetten. Waddinx- veen is een groot dorp en dient volledig beveiligd te worden. Waddinxveners wo- nen niet alleen in de Zuid- plas, maar ook in Noorden, Oosten en Westen van het dorp. Waadinxveens-Belang heeft in haar verkiezings- campagne gepleit voor zoge- noemde 8 tot 8-coaches in- zetten in alle vier wijken van Waddinxveen. Waddinxveens-Belang vindt ook dat het raadsbesluit en- kele onduidelijkheden bevat als het gaat om watdeexac- te rol is die dit team gaat ver- vullen. Waddinxveens-Belang wil dat de straatcoaches de jon- geren op straat moet aan- spreken, begeleiden bij het naar school gaan, huiswerk maken en het aanleren van sociale vaardigheden. Om- dat de problematiek com- plex en hardnekkig is, vindt de partij dat het beleid in het hele dorp versterkt dient te worden, ondermeer door na- zorg. Bovendien vindt de partij dat een harde aanpak alleen daarbij niet voldoende is en dat een integrale aan- pak nodig is, van preven- tie, repressie en nazorg. Dit moet naar de mening van de partij gebeuren onder de noemer: "Grenzen stellen in perspectiefbieden.” Abdelkader Alhaff Waddinxveens-Belang Elke donderdagmorgen worden er in het Computerleercentrum conputercursussen verzorgd voor senioren. Foto: PR. W ia internet een rou- K te plannen, foto's be- W W kijken of een film re- ■V serveren. Een aantal zaken wordt een stuk eenvou- diger voor wie overweg kan met de computer en thuis is op het internet. Het Computer- leercentrum van het Senioren- werk houdt op vrijdag 30 juli en vrijdag 13 augustus van 09.30 - 16.00 uur 'Open dag’. Het Computerleercentrum biedt cursussen voor zowel be- ginners als gevorderden, begrij- pelijk en betaalbaar. trouwd. Licht, geluid, decors De Open dagen staan in het te- ken van de meer dan twintig cursussen en workshops die in het najaar van 2010 gepland staan. De vrijwilligers bunde- len hun krachten om de voorde- len en hét plezier van leren wer- ken op de computer bij iedereen onder de aandacht te brengen. Het Computerleercentrum richt zich daarbij op vijftigplussers Door Fred Spoor ered Gereedschap Waddinxveen is in H de afgelopen maand in actie geweest voor Ethiopië. Vorige week wer- den er 22 kisten bij Gered Ge- reedschap Waddinxveen opge- haald, met een totaal gewicht van 1080 kg. Twee dollar per dag, daar is Ne- derland nog geen kopje koffie voor te krijgen. In Ethiopië (Ad- dis Ababa) leeft echter het me- rendeel van de bevolking ón- der de grens van twee dollar per dag. Het land is dan ook een van de armste landen van Afri- O I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN O Woensdag 21 juli 2010 Na reparatie en een likje verf begint het gereedschap aan een tweede leven in een Derde Wereld- land. Foto: PR.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 8