Weekblad voor Waddinxveen Niet nog vaker open n la de Bomenwijk Gemeente koopt geen panden 10 WENSKAARTEN NU VOOR Voor het laatste nieuws uit Waddinveen Wanneer komt Sinterklaas in Waddinxveen? Ook Jim Bakkum doet mee Zwembad niet duurder Een BN’er gefotografeerd de afgelopen tijd? Plaats nu dan snel de foto op www.deweekkrant.nl. 7 NOVEMBER KOOPZONDAG! ImakeBT* Repair Centre Stichting start actie via website Os November 2010 Actueel Sinterklaas Paparazzi actie IVIDEeAUDie KTV Centrumplan kan door DE KLEERMAKER VAN WADDINXVEEN www.perfectwaddinxveen.nl 22.'^- www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl Computer Problemen? I BESTEL EENVOUDIG VIA WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO klein Met meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! Angelo's Computershop repareert en onderhoudt alle computer systemen en notebooks, u kunt zonder afspraak uw pc of notebook langs brengen. Op locatie ook mogelijk maar dan op afspraak. Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling pro testeert tegen het feit dat winkels op de zevende dag open zijn. Ruud Groot Waddinxveen gevoerd. Voor de gemeente heeft dit geleid tot de conclusie dat het financieel onhaalbaar is om het PME vastgoed in de Passage aan te kopen. De aankoop van het PME vast goed zou de sanering van 2.350 vierkante meter BVO detailhan del in een keer mogelijk hebben gemaakt. Daarbij zijn - op basis van een geoptimaliseerde opzet van de verkaveling - de moge lijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht en onderhan- delingen met Achmea gevoerd. Deze gesprekken hebben dus niet tot resultaat geleid. Al eerder zijn ook vele gesprek ken gevoerd met individuele winkeliers die eigenaar of huur der zijn van hun winkelpand in Jaargang 58 Nummer 3232 Oplage 26.200 zegt de wethouder. Lambert den Dekker (PCW) zegt dat van enige tegenstrijdigheid sprake is wanneer er enerzijds duurzaam moet worden verbouwd en an derzijds moet worden bezuinigd. Wethouder Gerts: “Duurzaam heid is belangrijk, maar we moe ten op het geld blijven letten. Het moet wel in balans blijven en deze zaken zullen zeker tijdens het bestekplan aan de orde ko men”. Waddinxveen De Raad van State heeft de gemeente Waddinxveen in het gelijk gesteld in de proce dure over het bestemmings plan Centrumplan. De uit spraak betekent een nieuwe doorbraak voor het Cen trumplan. Wethouder Kees de Jong: “Deze uitspraak brengt ons weer een forse stap dichter bij de bouwstart van het Centrumplan. Het bestemmingsplan centrum is daarmee nu onherroepe lijk geworden.” De Raad van State vindt dat de individuele belangen van de winkeliers niet opwegen tegen het alge meen nut. De gemeente gaat door met de planning. Staringlaan 3 Waddinxveen Telefoon 0182 820218 www.l-make-IT.nl Uw PC of laptop binnen 2 uur gerepareerd of onder? vervangende mee naar huis VOOR ALLE REPARATIES.VERANDERINGEN AAN KLEDINGSTUKKEN EN HET VAKKUNDIG REINIGEN VAN AL UW KLEDING VAN 12.00 T/M 17.00 UUR KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN DP VMVLFOTOKLEIN.NL Uw PC doet 't. Altijd! En altijd veilig! Om het klein-winkelbedrijf te beschermen tegen een moge lijke zondagsopening heeft een aantal winkeliers kortgeleden een stichting opgericht. Het doel is om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Eén van de bestuursleden van de landelijke ‘Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling’ is de Wad- dinxveense winkelier Jan Arie Sonneveld. “Overal zijn groot winkelbedrijven steeds vaker open op de zondag. Toch werkt dit tot valse concurrentie met de klein zelfstandigen, die meestal niet de mogelijkheid hebben om personeel in te zetten om ook op zondag open te kunnen gaan. De meeste winkels zijn al zes dagen per week geopend én op de wekelijkse koopavond en de koopavonden rond de feest dagen. Daarnaast is er per jaar in een aantal gemeenten toch www.angelaomputers.nl info@angelaomputer5.nl Tel: 0182 616207 290 (0,29 PER STOK) PRUSDOORBRAAK! de Passage. Na vele overleggen, inspanningen en zorgvuldige af wegingen kon de gemeente ook met deze partijen geen overeen stemming bereiken. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het niet wenselijk is meer winkels in de Passage aan te kopen. De winkeliers waren het oneens met de plannen en kwamen met de oplossing voor onteigening. Volgens de winkeliers zelf is dat de beste optie. “De winkeliers kunnen verhuizen naar het cen trum, waar één krachtig gebied ontstaat en de gemeente kan het passagegebied ontwikkelen, waaraan geld verdiend kan wor den.” Waddinxveen Tijdens de behandeling van de begroting gaf wethouder Dorenda Gerts aan, dat de kosten van het zwembad bin nen het budget van 750.000 euro moet blijven. “Dat is het nu ook en dat mag ook in de toekomst niet meer worden. Bij de verbouw zullen we ook letten op de duurzaamheid, die op termijn ook besparing zou moeten gaan opleveren”, Waddinxveen De gemeente Waddinxveen zal geen panden in winkelcentrum de Passage aankopen. De ge meente heeft niet het geld om de panden over te nemen. In het kader van de ontwikke ling van het Centrumplan heeft de gemeente Waddinxveen de mogelijkheden onderzocht om 2.350 vierkante/Siter BVO de tailhandel in de Ptassage weg te bestemmen. Daartoe zijn lang durig gesprekken- met Achmea, vertegenwoordig'^ van PME, vastgoedeigenaar* -an winkels in de Passage gevoerd. De di verse belanghebbenden hebben in overleg met deze partij de mo gelijkheden en onmogelijkheden onderzocht en onderhandelingen al twaalf zondagopenstellin- gen aangewezen. De kleine ondernemer moet naast zijn werk in de winkel, ook tijd kunnen inruimen voor admi nistratief werk, ontspanning en tijd voor het gezin. De tailhandel Nederland denkt dat dit politiek niet haalbaar is, waardoor de winkeliers de handen ineen willen slaan en met de stichtihg een tegenge luid laten horen. “We zijn een actie gestart, waarbij ieder een ons kan steunen via onze website www.tegenverrui- ming.nl. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tegen ver dere verruiming bij de Eerste Kamer, maar met name D66 en Groen Links willen hier vooralsnog niet aan. Daarom zullen we alle steunbetuigin gen aan de Tweede Kamer aanbieden, zodra blijkt dat een blokkade tot verder ver ruiming van de zondagopen stelling, niet haalbaar is. Op dit moment hebban we ruim 20.000 steunbetuigingen via internet en duizenden schrif telijke ondersteuningen bin nen, maar we kunnen er nog veel meer gebruiken”, zegt Sonneveld. Veertig kinderen liepen met een hun lampion afgelopen zaterdag door de Bomenwijk van Waddinxveen. Bij ieder huis waar ze aanbelden kregen ze iets lekkers, zodat de jongeren met een zak vol snoep naar huis gingen. Deze activiteit tvass spontaan opgezet door wijkbewoner Rodger van den Berg, die de optocht in samenwerking met De Paddestoel uitvoerde. FOTO: R1EKELT BEZEMER r-^rrwer9^ KV&rit-s-n leplaan 7S, 2742ZC, Waddinxveen z Kerkweg Oost 285 - 2741 HE Waddinxveen - Tel: 0182 - 63 12 46 Week krant .ni

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2010 | | pagina 1