Weekblad voor Waddinxveen Nieuwbouw Coenecoop klein 5,- Basisschool De Kameleon dicht Eerlijk advies? $SMID voor Statafel nodig? Gratis spreekuur ondernemers Vlag in top bij Coenecoop College I 82 CMAMBILIGHT LED TV Computerproblemen? Nieuwe LAPTOP of PC nodig? COMPUTERMAATJE.nl 0182-63 64 65 Win een dinerbon van De Gouden Wok Plaats een foto en win Woensdag 2 februari 2011 BEST DEAL DAGEI Complete training bij Den Edel Sport 6 FEBRUARI KOOPZONDAG! M college tatna Ravenhorst Gezamenlijke controles Baas en beest Klik Win Klik Win www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl i Riessen^ an ondernemers Voor wie: Wanneer: Waarover: VIDE~~ AUDIO KTV Jazeker. De Hypotheken Tel. 0182- 548 381 Henk Bleker in Groene Hart woensdagavond, op afspraak ondernemingsrecht huurrecht bedrijfsruimten arbeidsrecht incasso's Jaargang 58 Nummer 3245 Oplage 26.200 (06) 54356665 PHILIPS per dag! 24 uur f Service 7 dagen per week www.deweekkrant.nl/baasenbees1 Lees verder op pagina 3 Lees verder op pagina 3 Mef meer dan 25 rokzaken altijd bij u in de buurt! kijk op www.smidpz.nl ^DVOCATE^ www.statafelgonda.nl P&O ondersteuning in pre-paid vorm! De nieuwbouw van het Coenecoop College is vrijdag met het hijsen van de vlag of ficieel in gebruik genomen. Burgemeester Bert Cremers en wethouder Dorenda Gerts he sen de vlag met het nieuwe logo van de school op het dak van het gebouw in top. Daarmee is de school in Waddinxveen volledig ondergebracht in één schoolge bouw. Dertien theorielokalen De nieuwbouw heeft dertien theorielokalen, één natuurkun- delokaal en extra kantoorruimtes voor conrectoren en leerkrach ten. Tijdens de kerstvakantie heeft de interne verhuizing Ruud Groot Waddinxveen plaatsgevonden. Gebouw ‘Noord’ is inmiddels volledig ontruimd en zal zo spoedig mogelijk worden gesloopt. ten, zoals dierenwelzijn, wa terstromen, afval en naleving van de milieurichtlijnen. De organisaties werken behalve voor het gebied Waddinx veen, ook samen in Zuid- plas, Gouda, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Bos koop, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. De organisaties stemmen contro les op veehouderijbedrijven onderling af om de kwaliteit van controles te verbeteren en de toezichtslast op onder nemers te verminderen. Eind 2011 vindt een evaluatie van de samenwerking plaats. Basisschool De Kameleon in Waddinxveen sluit per 1 augus tus 2012. Het college van be stuur van De Groeiling, waar onder de school valt, neemt dit besluit vanwege het sterk dalend aantal leerlingen op de school. Hierdoor komt volgens het schoolbestuur de handhaving van de kwaliteit te sterk in het gedrang. Op dit moment heeft de school zo’n tachtig leerlingen. De ouders zijn 24 januari tijdens een ouderavond van het voorne men van het college van bestuur Telefoon 0182 - 541 444 Klein Amerika 17, Gouda www.vanriessenadvocaten.nl RIOOLONTSTOPPING RIOOLVERNIECIWING CflMERH-INSPECTIE RIOOLDETECTIE ROOKDETECTIE Regio Henk Bleker, CDA staats secretaris van Economische Zaken, Landbouw en In novatie, komt woensdag 9 februari naar het Groene Hart. De afdelingen van het CDA Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen houden een manifestatie met als thema ‘De dynamiek in het Groene Hart’, waarbij de ontwik kelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren in deze gemeenten centraal staan. De CDA Manifestatie vindt plaats op woensdag 9 februari om 20.00 uur in het Plantariumgebouw aan de Italiëlaan 4 in Hazerswoude- Dorp, in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart. Ook Lies- beth Spies, lijsttrekker van het CDA voor deze verkie zingen, is van de partij. Kantoor: Voorofscheweg 15e 2771 MA Boskoop maandag 7 februari 16.00 - 21.00 uur op de hoogte gesteld. Het team en de medezeggenschapsraad werden in de weken ervoor ge ïnformeerd. In maart volgt een nieuwe ouderavond waarin na der wordt ingegaan op de maat regelen die worden genomen om de overgang naar de nieuwe situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het komende ander half jaar worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar een nieuwe school. of bel met Klaas Smid 0172-231020 06-20704170 Gouda. Agnietenstraat 46 (0182) 547400 www.de-rioolontstoppsr.nl KUK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WVM.F0T0KLE1N.NL PERSONEELSZAKEN UITZENDBUREAU Periode afgesloten Rector Roos Hermans sprak van een mooie dag, die een periode van zorg afsluit. “Geen zorg vanwege het on derwijs, maar de financiën waren moeilijk. Bovendien was het gebouw te groot en te duur vanwege slechte isolatie en inefficiënt beheer van twee aparte gebouwen. Ook liep het aantal leerlingen terug en waren de personeelskosten te hoog. We hebben een reorga nisatie moeten doorvoeren op het personeel, maar niet op het onderwijzend perso neel.” 32 PPL 7605 FuS HO Led TV NET TV («rtemet functie,i DLNA functie 20 Watt vermogen Nature motion TV DE RIOOLONTSTOPPER Veehouderijen in Waddinxveen worden in de toekomst niet meer overspoeld door inspecteurs van allerlei organisaties. Dank zij een samenwerking tussen de nieuwe Voedsel en Waren Au toriteit (nVWA), Milieudienst Midden-Holland, Hoogheem raadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlan den en Hoogheemraadschap van Rijnland, komt er nog maar één inspecteur langs. Hij zal ver slag uitbrengen aan alle organi saties. Tijdens de controle kijkt de inspecteur in één keer naar de belangrijkste controlepun- www.idcolleqe.nl Week krant .m =579 AMBIUGHT SPECTRA 2 FULL HO LED 100 HERTZ] FullHJD 1.3 Qn R'öu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1