Gemeente Nieuws Bouwen en wonen Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke verordeningen Verkiezing Pro vinciale Staten en Referendum Vergaderingen Bezwaar woensdag 2 februari 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 7 Altijd actueel: de weekkrant.nl Rubriek Gemeentenieuws uit Waddinxveen 1NFORMATIE-UITWISSEUNG (OPINIËREND) aanvraag omgevings- VERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) VASTSTELLING KOOPZONDAGEN 2011 VERLEENDE OMGEVINGS- VERGUNNINGEM STEMMEN IN WADDINX VEEN MET EEN STEMPAS Iedere kiezer die op 18 janua ri jl. in de GBA van Waddinx veen stond ingeschreven, krijgt medio februari 2 stempassen toegestuurd; 1 stempas om te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing en 1 stempas voor het referendum. Met deze stempassen kunt u in ieder wil lekeurig stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen. U moet ook een legitimatiebe wijs meenemen, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn? ONDERWERPEN VAN DE COMMISSIE COMMISSIE SAMENLEVING Donderdag 3 februari, aanvang 20:00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) VERGUNNINGENLOKET Hebt u een vraag over een ver gunning, dan kunt u alleen op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur contact opnemen met het Vergunningenloket. Als u (uit gebreid) wilt praten over een vergunning of een aanvraag wilt inzien, dan kunt u alleen terecht als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van het Vergun ningenloket. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen met tel. 624 500. COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN BESTUURLIJKE TOEKOMST WADDINXVEEN STEMMEN ELDERS IN ZUID- HOLLAND MET EEN KIEZERSPAS STEMMEN BIJ VOLMACHT tt in hetzelfde stemdistrict als u ingeschreven te staan; - U moet beiden op de ach terkant van uw stempas in het daarvoor bestemde vak een handtekening zetten. Dit kunt u tot en met de dag van de verkiezing doen; - Geef uw stempas pas aan dening IOAW (inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkne mers) en IOAZ (inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) 2011, Maatrege lenverordening Wet werk en bij stand 2011 en Handhavingsver- ordening2011 - Vaststellen Evaluatie prestatie- veld 6 “In het licht van de Kan teling” Voorbereiding raadsvergadering (ingekomen stukken) - Brief van Stichting Senioren raad Waddinxveen d.d. 9 no vember 2010 met als onderwerp voorgenomen bezuinigingen - Brief van de Provincie Zuid- Holland aan het dagelijks be stuur van het Openbaar Lichaam voor Voortgezet On derwijs in Waddinxveen en Bos koop d.d. 10 december 2010 met als onderwerp: "Toezichtregime begroting 2011" - Brief van de Provincie Zuid- Holland aan het dagelijks be stuur van het Openbaar Lichaam voor Voortgezet On derwijs in Waddinxveen en Bos koop d.d. 13 december 2010 met als onderwerp: “Goedkeuring begroting 2010” - Twee brieven van Stichting Vonk d.d. 13 en 17 december 2010 met als onderwerp: “Ophef fen Vonk” (ligt ter inzage in de leeskamer van de raad) - Collegebesluit "Jaarrekening 2009 Coenecoop College” (ligt ter inzage in de leeskamer van de raad) - Brief van Gouwebad “de Sniep” Waddinxveen d.d. 30 december 2010 inzake wijzigingen in be mensing beheercommissie - Brief van S.C. Antilope d.d. 3 ja nuari 2011 met als onderwerp: “Huurverhoging sportaccom modatie” een ander mee, nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen; - Uw gemachtigde kan uw vol- machtstem uitsluitend gelijktij dig uitbrengen met zijn of haar eigen stem. Hij /zij kan bijvoor beeld dus niet eerst ‘s morgens zelf gaan stemmen en dan later 's middags nog eens voor u gaan stemmen; - U moet een (kopie van een) le gitimatiebewijs van uzelf mee geven aan degene die voor u gaat stemmen! Als dit ont breekt, kan uw stem niet wor den uitgebracht. Uw legitimatie bewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen; Onderwerpen van de commissie - Mededelingen inzake de Ver bonden Partijen De agendastukken liggen op werkdagen tijdens openingsuren ter inzage bij de Publieksbalie. Tijdens de vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreek recht. Meer informatie vindt u op www.waddinxveen.nl. kiezingen), per mail of telefoon aanvragen of af halen bij De Pu blieksbalie; - Bij inwilliging van uw verzoek ontvangt degene die voor u gaat stemmen een groen volmacht- bewijs; - Uw gemachtigde kan uw vol- machtstem uitsluitend gelijktij dig uitbrengen met zijn of haar eigen stem; - Als het groene volmachtbe- wijs wegraakt, kunnen wij geen nieuw bewijs meer afgeven; - U kunt uw volmachtstem voor de Provinciale Statenverkie zing in elk stembureau in Zuid- Holland laten uitbrengen. Uw volmachtstem voor het refe rendum kunt u alleen in een stembureau in Waddinxveen la ten uitbrengen; - U ontvangt uiterlijk 2 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen ons antwoord op uw verzoek. Voor beide procedures geldt: - U mag niet op uw gegeven vol macht terugkomen (eens gege- indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden. U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoek schrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.recht- spraak.nl/bestuursrecht. Daar voor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voor waarden aan.” vangt. Kunt of wilt u op 2 maart a.s. niet in Waddinxveen stem men voor de Provinciale Staten verkiezing, maar u wilt wel per soonlijk uw stem uitbrengen dan kunt u in één van de ande re stembureaus in de provincie Zuid-Holland gaan stemmen. U heeft hiervoor wel een kiezers- pas nodig. U moet dan uiterlijk vrijdag 25 februari a.s. persoon lijk uw stempas voor de verkie zing bij De Publieksbalie tonen. Uw stempas wordt meteen om gezet in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u in één van de stembureaus buiten Waddinxveen, maar wel binnen de provincie Zuid-Holland gaan Stemmen. U kunt ook schrifte lijk een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot en met woensdag 16 februari a.s. Formulieren hiervoor kunt u downloaden van onze websi te (Digitale balie formulieren verkiezingen), per mail of te lefoon aanvragen of afhalen bij De Publieksbalie. Als aan u een kiezerspas is verstrekt kunt u uitsluitend met deze kiezers pas aan de Provinciale Sta tenverkiezing deelnemen. Voor nadere informatie over de verkiezingen kunt u con tact opnemen met mevr. Van Delft of de heer Van Wezel, via tel. 624 500 of e-mailadres gemeente@waddinxveen. nl. Of kijk op www.waddinx- veen.nl. Bezoekadres: Raadhuisplein 1,2741 HR. Postadres: Post bus 400, 2740 AK. Telefoon: 0182 - 624 624. E-mail: ge- meente@waddinxveen.nl. ven, blijft gegeven); - U mag zelf niet meer aan de stemming deelnemen; - Uw gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachtstemmen per stemming uitbrengen. In to taal kan hij of zij dus maximaal 3 keer per stemming stemmen; 2 keer voor een ander en 1 keer voor zichzelf. Omdat we nu 2 stemmingen or ganiseren kunnen er dus maxi maal 6 stemmen worden uitge bracht door een gemachtigde; 3 voor de Provinciale Staten (2 volmachtstemmen en 1 voor zichzelf) en 3 voor het referen dum (ook 2 volmachtstemmen en 1 voor zichzelf). dende dakplaten op de berging (19-01-2011); 20110008 Prinses Beatrixlaan 51, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (18-01- 2011); 20110009 Coenecoop III, het oprichten van een be drijfspand (18-01-2011); 20110011 Heggewinde 21, het vergroten van een wo ning (20-01-2011); 20110012 Staringlaan 13-25, het gedeeltelijk verande ren van een bedrijfsge bouw (20-01-2011); 20110013 Sterrenlaan 116, het wijzigen van de voor gevel van de garage (21-01-2011). - Stand van zaken Coenecoop College De volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ont vangen op de tussen haakjes ver melde datum: 20110005 Jacob van Lennep- straat 1-15 en 2-20, Oltmansstraat 1-19 en 2-16 en Potgieter- straat 14-20, het ver wijderen van asbest houdende beplating onder de kozijnen (14- 01-2011); 20110007 Willem de Zwijger- laan 18, het verwij deren van asbesthou- B&W hebben besloten: 1. 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag 2011 aan te wijzen als feestda gen waarop volumineuze detail handel geopend mag zijn tussen 10.00 en 17.00 uur 2. De laatste zondagen van de maand januari, februari, maart, mei, september, okto ber en november, alsmede zon dag 18 december aan te wijzen als koopzondagen waarop de volumineuze detailhandel ge opend mag zijn tussen 13.00 en 17.00 uur. De volgende omgevingsvergun- ningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20100215 Kanaalweg 6, het kap pen van een wilg (21- 12-2010); 20100210 Dorpstraat 134, het plaatsen van een tuin huis (25-01-2011). 20100221 Bonenakker 9, het plaatsen van een dak kapel op het voor- en achterdakylak (20-01- 2011); 20100224 Dreef 2, het slopen van het hoofdgebouw (25-01-2011); 20100229 Kerkweg-West 56, het vergroten van een wo ning (20-01-2011); Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een ver zoek om een voorlopige voorzie ning indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het - Veiligheid - Bestuurlijke toekomst - Mededelingen inzake de Ver bonden Partijen - Vaststellen Maatregelenveror- Op woensdag 2 maart worden in Waddinxveen 2 stemmingen gehouden: 1. de verkiezing van de leden van Provinciale Staten; 2. een referendum over een mo gelijke fusie met Gouda. Woensdag 2 februari, aanvang 20:00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Financiële rechtmatigheid 2010 en volgende jaren - Planning Control cyclus ka lenderjaar 2011 - Overheveling budgetten van begrotingsjaar 2010 naar 2011 Voorbereiding raadsvergadering (ingekomen stukken) - Brief van Politie Hollands Mid den d.d. 6 december 2010 met als onderwerp: “Vooraankondiging Symposium Korpsbeleidsplan 2012-2015” - Circulaire van het Ministe rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 no vember 2010 met als onder werp: “Bezoldiging en ambts- toelage burgemeesters, wedde en (onkostenvergoeding wet houders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden - Brief van de Provincie Zuid- Holland d.d. 30 november 2010 met als onderwerp: "Begroting 2011” - Brief van de RDOG Hollands Midden d.d. 10 december 2010 met als onderwerp: “Planning aanbieding begroting 2012 c.a.” - Brief van het college aan de raad van Waddinxveen d.d. 12 januari 2011 met als onderwerp: "Effectmeting Rekenkameron- derzoek september 2010" Referendumkrant verschijnt op 9 februari Op 2 maart wordt een raadple gend referendum georganiseerd over de bestuurlijke toekomst van Waddinxveen. Daarbij staat de vraag centraal: moet Wad dinxveen zelfstandig blijven of fuseren met Gouda? In de aan loop naar dit referendum ont vangt u op 9 februari de Refe rendumkrant. Daarmee willen we u zo goed mogelijk infor meren over dit onderwerp. We beantwoorden vragen die u - kunnen helpen om een goede afweging te maken. Daarnaast vindt de diverse standpun ten, van gemeente- tot provin ciebestuur, van politieke fracties tot maatschappelijke organisa ties. Ook geven we u inzicht in wat er gebeurt na het raadple gend referendum en hoe de be sluitvorming verder verloopt. Het gemeentebestuur organi seert een debat op 17 februa ri in het auditorium van Gront- mij Nederland aan Coenecoop 55. Het debat begint om 19.30 uur en wordt geleid door John Bijl en Lars Duursma van De- batrix. Het debat heeft als doel Waddinxveners aan het woord te laten over de bestuurlijke toe komst van Waddinxveen. U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergun ning/beschikking, kunt u bin nen zes weken na de verzend- datum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een ande re procedure is vermeld). U hoeft geen kiezerspas meer aan te vragen als u bij een an der stembureau in Waddinx veen uw stem wilt uitbren gen. U kunt dat gewoon met de stempas doen die u van ons ont- Kunt u op 2 maart a.s. niet zelf stemmen, dan kunt u dit op 2 manieren door een an der laten doen: 1. via overdracht van uw stempas. Voorwaarden: - Uw gemachtigde moet een stempas van de gemeente Waddinxveen hebben ont vangen; - Uw gemachtigde hoeft niet - Deze procedure geldt voor zo wel de Provinciale Statenverkie zing als het referendum. 2. via een schriftelijke aanvraag. Voorwaarden: - Uiterlijke datum van aanvraag: woensdag 16 februari a.s.; - Formulieren kunt u downloa den van onze website (Digita le balie formulieren ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 7