Feestelijk open huis II II I I 1 Lees alle columns van Henk Spaan Postbode Denise neemt afscheid De paden op en lanen in Smaaklessen op Koningin Julianaschool 1 Stappenteller Op onze site Overbruggen: Waddinxveen heeft gesproken 'Het is toch uniek datje hier kan samenkomen op zo’n prachtige plek’ I I f woensdag 23 maart 2011 Weekblad uoor Waddinxveen pagina 11 Altijd actueel: de weekkrant.nl Educatie Plaatselijk nieuws www.weekbladwaddinxveen.nl www.deweekkrant.nl/webwinkel w ww.weekbladwadd inxveen.nl www.deweekkrant.nl/spaan Dienst met Bl0f Cliff Richard Kijkje bij Geers Concert het grasveld aan de Nesse. s Subsidie voor bestuurskracht- onderzoek ‘Iedereen is welkom, maar er komen toch vooral mannen’ Margriet Eshuis Sing In Kruiskerk cb Cx r' 'ïl I fj, ■"A. i H 1 dj Waddinxveen De Engelse zanger en acteur Cliff Richard staat donder dag 24 maart van 19.00 tot 20.00 uur centraal tijdens Spotlight van RTW fm. Richard is onder meer be kend van ‘Move it’, ‘Living doll’ en diverse films. Ook was hij twee keer deelnemer aan het Eurovisie Songfesti- DeBrug, dat in 1991 gerealiseerd kon worden dankzij de inbreng van oud-burgemeester Kees van der Linden, Joop Baas Sr en de heer Verweij Sr, heeft haar func tie bewezen. Elke dag komen er Door Ruud Groot Waddinxveen senioren om te klaverjassen, een praatje te maken en een ‘bakkie’ te doen. “Het is toch uniek in Nederland dat je hier lekker kan samenkomen op zo’n prachtige plek”, zegt de 72-jarige Piet van Gelooven. Penningmeester Nico Overdam: “Iedereen is welkom, maar het zijn wel voornamelijk mannen die hier komen waar van de oudste de 92-jarige Jaap de Beer is, die hier meestal twee keer per dag komt.” Vrijwel alle vaste bezoekers zijn afkomstig uit Waddinxveen, maar ook de heer Sluis uit Boskoop, die ook het groen rond het huisje wat bijhoudt, is regelmatig aanwezig om een kaartje te leggen. “Ik ben van huis uit een Waddinxvener en ben mijn oude woonplaats echt niet vergeten.” Meneer Den Haan komt hier nu zo’n dertien jaar. “Mijn vader kwam hier al vanaf het prille begin en toen ik in de VUT ging, had ik ook snel gen. Opmerkingen als “de bur gers hebben het niet begrepen” of “de winnaars zijn straks moge lijk de verliezers”, die helaas door zijn gemaakt, getuigen naar mijn idee niet van dit respect. Maar ik hoop, dat deze door de emoties van het moment overmand, zijn gemaakt. Onze achterban heeft welbewust gesproken, zowel van de coalitie- als van de oppositie partijen. Geen fusie met Gouda, dat wil de overgrote meerderheid van Waddinxveen, en laten wij hiermee als eerste de provincie overtuigen, dat een keuze voor een zelfstandig Waddinxveen de juiste keuze is. Waddinxveen is al 777 jaar Waddinxveen en dat moet voorlopig zo blijven, dat de weg hierheen gevonden”, zegt Den Haan. John van de Heuvel is met 62 jaar meestal de jongste bezoeker en ook Piet de Pater komt vaak even een kopje koffie drinken. Bert van Noort, aanwezig na mens het Genootschap dat de exploitatie mogelijk maakt, gaf aan dat de financiën wel onder druk staan en dat er geen subsi- diesteun wordt verstrekt. “Maar we willen het in stand houden en gaan ermee door. Het moet natuurlijk niet té groot worden, want dan moeten we gaan bij bouwen”, grapt van Noort. is waar wij voor gaan! Geen “mitsen of maren” meer, maar a.u.b. in gezamenlijkheid deze keuze voor een zelfstandig Waddinxveen uitspreken, dat is mijn boodschap. Theo van der Velde Fractievoorzitter WD Waddinxveen In Nederbeat bij RTW fm, 24 maart van 21.00 tot 24.00 uur, vertelt Margriet Eshuijs, bekend van ‘House for Sale’ over haar theatertour. Ook een gesprek met zanger Mi chel van Dijk van de groep Alquin en met Pim Schee- ling, die een boek schreef over de Nederbeatformatie Q 65. Live in de studio is de band John the Revalator. Boskoop De kwekerij van Herman Geers aan Laag Bosloop 104 in Boskoop wordt zaterdag 26 en zondag 27 maart van 10.00 tot 16.00 uur openge steld voor het publiek. Op de kwekerij worden onder meer dwergconiferen en dwerg heesters voor de kleinere tuin en het terras gekweekt; er zijn honderden soorten te zien. Guy Vervoort uit Ka pellen in België geeft lezin gen over pioenrozen, beide dagen om 11.00 uur en om 14.00 uur. Daarnaast is er een mollenvanger aanwe zig, die adviezen geeft. Mr. Blueberry uit Boskoop geeft onder meer demonstraties chutney’s maken en kwekerij De Bolle Jist uit Finkum is er met bijzondere bol- en knol gewassen. In dqbedrijfsloods zal een treinbaan aangelegd worden met treinen die ook geschikt zijn voor in de tuin. Voor meer informatie: www. hgeers.nl. Waddinxveen ‘Welkom thuis voor junks, dronkaards en andere zon daars’. Dat is de titel heeft van een bijzondere dienst met muziek van Blof, live uitgevoerd door de Blof-tri- buteband Te Boven. De dienst vindt plaats op zon dagmiddag 3 april om 16.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Groenvoorde. De toegang is gratis. Dominee Jan Andries de Boer heeft met bandleden van Blof gesprekken gevoerd over de inhoud van hun teksten, onder meer gepubliceerd in Trouw, en vertelt daar meer over tijdens de dienst. Waddinxveen In de Kruiskerk is zaterdag 26 maart vanaf 19.30 uur een Sing In. Met muzikale begeleiding van een band, het kinderkoor van de kerk gemeente, een meditatie van predikant dominee Brink en een intermezzo van koperbla zers. Het thema is hetzelfde als van de allereerste Sing In, tien jaar geleden: ‘Wie is God voor jou?’ Toegang is gratis. Gouda De Vereniging van Zuid- Hollandse Gemeenten heeft van de Provincie een subsidie van 12.500 euro gekregen voor ‘Bevordering bestuurs- krachtonderzoek’ in Zuid- Holland. Bij de vereniging, die in 1923 is opgericht, zijn alle Zuid-Hollandse gemeen ten aangesloten. In het be stuur hebben burgemeesters en wethouders uit diverse gemeenten zitting, waaron der een Gouds raadslid. Het Waddinxveense gemeentebe stuur is niet vertegenwoor digd in het bestuur van de vereniging. De vereniging is gevestigd in Gouda. is één van de speerpunten van het coalitieakkoord en colle geprogramma. En het houden van een referendum draagt hier aan bij. Ik ben dan ook zeer ver heugd, dat deze burgers in grote opkomst hun stem hebben laten horen in het belangrijke dossier van de bestuurlijke toekomst. En hoe? Ruim 69 procent opkomst. Een opkomst die ver boven het lande lijk gemiddelde van de Provinci ale Statenverkiezingen ligt, die ook op 2 maart georganiseerd werden. Dit maakt duidelijk dat de bestuurlijke toekomst van Waddinxveen enorm leeft bij onze burgers. Het houden van dit referendum is dus wel dege lijk zinvol geweest. Bent u voor 2 maart 2011 is een histori sche dag voor Waddinxveen geworden. Aan de hand van een referendum, dat op voor spraak van de coalitiepar tijen PCW, VVD en CDA werd georganiseerd, konden de inwoners van Waddinx veen hun mening kenbaar maken over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Een referendum waarvan de uitkomst in de eerste plaats van groot belang is voor de gemeenteraad en het college bij het bepalen van het Wad dinxveense standpunt in het open overleg met de provin cie en de gemeente Gouda. De burger meer betrekken bij de beleidsvoorbereiding val. In 2008 stond hij vijftig jaar op de planken. RTW fm: ether 105.8, kabel 103.4 en via internet www. rtw.nl. Moerkapelle Gemengd koor Asaf en jongerenkoor Nethanja uit Moerkapelle en gemengd koor Eben-Haezer uit Sche- veningen zullen op 6 april in Den Haag Bethlehem kerk) en op 20 april in Moerkapelle (Gereformeerde Gemeente) een Passie-Cantate ten geho re te brengen (Lam Gods). De optredens beginnen om 19.45 uur. De muziek is van J.Bredewout, uit het Orato rium Van Liefde Ongekend. Musicale begeleiding: Erik van der Knijff op orgel en Christelijk Ensemble Filo- musica uit Scheveningen. Vanwege het 20-jarig bestaan werd zaterdag een bijzonder open huis gehouden in en rondom het houten ontmoe- tingsgebouwtje De Brug op ho+ «yracvdH aan Ha Nocco zelfstandigheid van Waddinx veen of voor een fusie met Gouda was de vraag die centraal stond bij het referendum. Aan de hand van argumenten, die onder an-respectievelijk WeWa en de PvdA dere in een referendumkrant en een debat werden weergegeven, heeft de burger zijn of haar me ning uitgesproken. En de uitslag liegt er niet om. 92 procent sprak zich uit vóór zelfstandigheid van Waddinxveen. Slechts 8 procent kon zich vinden in een fusie of stemde blanco. Duidelijker kan de boodschap niet zijn aan de provincie. Waddinxveen wil zelfstandig blijven en niet fuseren met Gouda. Laten wij als voltal lige gemeenteraad van Waddinx veen deze boodschap van onze burgers respecteren en uitdra-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 11