I Extra toezicht jeugd ijl ll 11 ii l □1 Klik Win! I Met het hele gezin naar Twente Klik op mensenlinq op de site Check elke dag voor het laatste nieuws Bij jou ben ik veilig i dlrr’1 Dood en leven Overlast jeugd en veiligheid winkelgebieden speerpunten veiligheidsbeleid Aldus Olieman - Kleine en grote leugens Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 6 april 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 3 Baas en beest Wijknieuws Klik en win weekbladwaddinxsveen.nl www.deweekkrant.nl/baasenbeest weekbladwaddinxsveen.nl Whiskyproeverij Kerktheater Paasconcerten i db ‘Shared space’ centra mverkeer ‘Er is drugshandel, maar die is er altijd al geweest’ Coalitie VVD, CDA, SP, D66 www.deweekkrant.nl/actie Ui--.:.. dj I Door Richard Avontuur Waddinxveen ganiseerde themaraad, waarbij de voorkeuren van drie groepen werden bekendgemaakt. Na een rondgang onder ondernemers, bewoners en een lijstje van een projectgroep op het gebied van veiligheid werden negen veilig- heidsthema’s opgesteld. Drie daarvan zijn aangemerkt als de prioriteiten voor de komende jaren. Daarbij is de jeugd vol gens burgemeester Cremers de grootste uitdaging. “Het gaat niet zozeer om de overlast, maar de problemen van jongeren zijn het probleem. Daar mogen we niet zomaar het stempel onveilig op plakken.” ‘Jeugd’ komt in het lijstje met veiligheidsprioriteiten meer dere keren naar voren. Zo wordt groepsvorming door jeugd aan gestipt, maar ook de overlast gevende jeugd als apart thema. Daaronder vallen ‘Overlastge vende groepen, geluid, afval, Waddinxveen De ruim 130 koorleden van Vox Jubilans bereiden zich voor op een tweetal concer ten rond Pasen. Het eerst concert is op zaterdagavond 9 april in de Grote kerk in Tholen. Precies twee weken later, op zaterdagavond 23 april, geeft Vox Jubilans het traditionele Passie en Paas- concert in de St.Janskerk te Gouda. Het concert op stille zaterdag begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk geopend. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar b*j Boekhandel Burger, Dorpstraat, Wad dinxveen. Zie ook www.vox- jubilans.nl Waddinxveen Speciaal voor whiskyliefheb- bers organiseert Wijnen Dranken Johan Schalk op Maandag 11 april een Whis- keyproeverij waarbij de Clan Denny Blended malt ge proefd kan worden. Daarna volgen zes verschillende Sin gle Malt Single Cask botte- lingen van de onafhankelijke bottelaar. In een gezellige ambiance proeven en ruiken. Voor bijpassende hapjes wordt ge zorgd. Dit alles onder leiding van Dirk van Wanrooij van Wine World b.v. Voor informatie en op gave voor deelname: Johan Schalk, Brederolaan 4 in Waddinxveen. Soms kun je in een week tijd zowel iemands talenten, als iemands ontalenten (min punten?) ontdekken. Zo stond er vorige week best een goede column in deze krant over kleine Jaap. We konden als lezers conclude ren, misschien wat snel, dat de schrijver ervan wel talent heeft. Maar commissielid Jan is waarschijnlijk een echte al pha, goed in taal, en een wat mindere bèta. Voor wiskunde haalde hij waarschijnlijk niet zulke hoge cijfers. Hij had er niet zo veel mee. Was zo’n magische denker voor wie het exacte gewoon té exact was. Twee plus twee kan toch best ook wel eens vijf zijn? Boekhandel Thuiskantoor Burger is gevestigd aan de Dorpstraat 37-39 in Waddinxveen en heeft een speciale actie voor de trouwe lezers van het Weekblad voor Wad dinxveen. De boekhandel geeft vier keer een kadobon van 25 euro weg. Winnen? Ga dan naar www.weekbladwad- din.xveen.nl en beantwoord de vraag! FOTO: PR Waddinxveen Welkom op de wallen! Dat is de uitdagende titel van het nieuwe programma dat Crux kerktheater brengt op zondag 10 april in protestantse wijk- gemeente De Rank. Aan de hand van de liturgie wordt een oud verhaal gevolgd. Een verhaal over hartstocht, angst en overgave. De dienst is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en begint om 17.00 uur in de aula van het Coenecoopcollege, Dreef 6 te Waddinxveen. Door Richard Avontuur Waddinxveen Auto’s, fietsers en wande laars gaan bij de ingang van het Centrum gebruik ma ken van één ruimte. Waar nu nog een rijbaan, vrijlig- gende fietspaden en stoepen zijn op de Dreef, komt dan eenrichtingsverkeer en een zogenaamde ‘shared space.’ Bezoekers en vrachtauto’s die de parkeergarage van het Centrum verlaten, slaan rechtsaf richting de spoor tunnel. Afslaan naar de Ka naaldijk is dan verboden en tussen de voetgangers en fietsers door zoeken de auto mobilisten hun weg richting, uiteindelijk, de rotonde bij de Verlegde Dreef. “Iedereen is er enthousiast over,” verwees wethouder De Jong naar gesprekken met de hulp diensten en de projectont wikkelaar van het Centrum. De wethouder zelf overigens ook. “Voor de combinatie school en Centrum die daar ontstaat, is een shared space een goed idee.” PvdA’er Jan van der Loo plaatste vraag tekens bij de veiligheid voor het langzame verkeer. “In de praktijk zijn er inmiddels enkele bezwaren tegen ge bleken.” De coalitiepartijen en WeWa toonden zich voor stander van de gedeelde ver- keerruimte. “Maar zorg dan wel voor goede bewegwijze ring,” zei PCW’er Peter van den Berg, die verwees naar het vrachtverkeer dat goed duidelijk gemaakt moet wor den dat wegrijden richting de Kanaaldijk geen mogelijkheid is. Om de ongerustheid bij de tegenstanders weg te nemen, zei wethouder De Jong toe de al bestaande shared spa ces in Nederland in de gaten te houden. “Mocht blijken dat er toch veel ongelukken gebeuren, dan kunnen wij altijd nog besluiten om een nieuwe opzet te maken.” Of het mogelijk is om voor het vrachtverkeer een fysieke af sluiting richting de Kanaal dijk mogelijk te maken, wist De Jong niet. intimidatie, baldadigheid,’ maar ook ‘gebrek aan voorzieningen’ en ‘ontbreken perspectief.’ Van door Stephan Peters (WeWa) gedane opmerkingen over een toenemende drugshandel nam Cremers afstand. “Er is drugs handel, maar die is er altijd al geweest,” aldus Cremers. Op een vraag van Zweder Bergman, fractievoorzitter van het CDA, over mogelijke wisselingen in de prioriteiten, “Veiligheidsthema’s verspringen weleens.” merkte Cremers op dat de afgevallen zes thema’s zeker niet naar de prul lenbak worden verwezen. Om de veiligheid te verbe teren, wordt de komende jaren extra streng gelet op overlastgevende jeugd, de veiligheid in winkelgebieden en de zogenaamde fysieke kwaliteit. Die drie speerpunten zal de raad in de eerstvolgende raads vergadering vaststellen voor de jaren 2012 - 2015. Dit is het resultaat van een onlangs geor- Den Haag De provinciale fracties van VVD, CDA, SP en D66 gaan de coalitiebesprekingen aan. Dit meldde informateur Bruno Bruins vorige week. De onderlinge verkennende gesprekken hebben het ver trouwen geven dat een goede basis is gelegd voor het vor men van een coalitie in de provincie Zuid-Holland. De partijen hebben daarbij benadrukt dat zowel de in houdelijke discussie als de samenwerkingsbereidheid een rol spelen. VVD, CDA, SP en D66 heb ben gezamenlijk 28 van de 55 zetels in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Je ziet bij zulke mensen nogal eens een bepaalde allergie voor statistiek. Voor Jan de overtref fende trap van kleine en grote leugens. Dat je bij een steek proef van zeventig procent, mag concluderen dat het zeer waarschijnlijk is dat de overige dertig procent een zelfde score oplevert, is een statistisch ge geven. Maar Jan ziet dat geheel anders en wijst duidingen van verkiezingsuitslagen aan als de grootste leugens ooit. Tja. Opvallend was dat deze spreker even later in zijn eigen valkuil stapte en zich toch waagde aan duidingen van de uitslagen. En hier kwam het magische denken weer om de hoek kijken want in- eens moesten we concluderen dat juist de mensen die weg bleven tijdens verkiezingen, zeer waarschijnlijk voor de fusie konden zijn geweest. Nu is Jan hierin zeker niet de enige, want hoorden wij niet de fractievoorzitter van de VVD al op de uitslagen avond die zelfde fout maken? Die verrekende de negentig procent tegenstemmers van de zeventig procent opkomst zelfs tot zestig procent tegen stemmers. Laten we nu afspreken dat ie dereen zich bij zijn eigen stiel houdt. En als het om rekenen gaat, kan de commissie dit wellicht beter aan die andere Jan over laten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 3