Eetbare straatnamen ame r i1 r 'ïR- ’Bi Eigen account Medische diensten r Onzinlaan, Gooi dat centrumplanweg en Goudastraat vielen af (II Overbruggen - Gemeente nekt sport aan de Gouwe woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 11 Altijd actueel: de weekkrant.nl - Klaverjassen Kersetaart il Negen tuinpoorten staan open Opening Bovenland Waar kunt u terecht voor spoedeisende me dische zorg buiten kantooruren? Deze en andere medische diensten zijn te vinden op onze website www.weekbladwaddinx- veen.nl onder het kopje ‘gezondheid'. www.weekbladwaddinxveen.nl Steeds meer vertrouwen ondernemers in centrumplan. Maak een eigen account aan op onze website en plaats daar in de agenda of onder het kopje ‘de bezoeker’ uw verslag of aan kondiging van een evenement. www.weekbladwaddinxveen.nl Open dag Zwembad Uitbaggeren Petteplas Collecte Taai- slijmziekte te? vè ■h Wij i <wge»«aga K33I ■BOM Waddinxveen Op zaterdag 25 juni orga niseert Groei&Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland, haar jaarlijkse, landelijke Open Tuinen Weekend. “Een unieke kans om inspiratie op te doen in tuinen van echte liefheb bers”, zegt Ton Stolk, voor zitter van de afdeling Gouda en omstreken. Negen tuinen in Boskoop, Waddinxveen en Zuidplas dzijn zaterdag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur de tuinpoort voor u open. De adressen zijn: Noordeinde 157 in Boskoop, Noordein de 50 in Waddinxveen, Noordeinde 21 in Waddinx veen, Kromme esse 14 in Waddinxveen, Weidezoom 43 in Moordrecht, Verbin dingsweg 11 in Nieuwerkerk a/d IJssel, Zuidplasweg 19 in Zevenhuizen, Noordelijke Dwarsweg 2 in Zevenhui zen en Knibbelweg 4 in Ze venhuizen. Parkeerplekken bij de deelnemende adres sen zijn beperkt. U kunt de Open Tuinen dus het beste op de fiets bezoeken. De route langs alle deelnemen de tuinen is naar schatting 35 km lang. Zie ook www. gouda.groei.nl. Waddinxveen Zaterdag 18 juni organiseer de Het Sportweekcomite Waddinxveen haarn tradi tionele koppelklaverjastoer- nooi. Er waren 22 koppels die gingen strijden voor de beste resultaten. Nadat de laatste scores bin nen waren werd er een lote rij gehouden met heel veel prijzen. De winnaars waren Jacque line Slingerland en Claudia Peters met 12368 punten. De poedelprijs was voor An- nemarie Scholten en Annie Harselaar met 9044 pun ten. Winkelen doen Waddinxve- ners straks aan de Promena de en de warenmarkt komt op het Gouweplein. Een verkorte winkelroute is af te leggen via de Doorsteek en Binnendoor en aan de Houtstraat kan straks gewoond worden. Richard Avontuur Waddinxveen dag verblijd met een prijsje. En er waren straatnamen om op te eten. Zo’n honderd inzendin gen ontving de gemeente op de prijsvraag. De keuze die de straatnamencommissie kreeg voorgelegd was zeer uiteenlo pend, volgens wethouder Kees de Jong. “Onzinlaan, Gooi dat Centrumplanweg, Goudas traat,” somde De Jong op. Ook voetbaltermen, als verwijzing naar het voormalige Be Fair-ter- rein en historisch getinte namen kwamen veelvuldig voor. De zes winnende namen van de zeven prijswinnaars werden op gebak- onbegrijpelijk dat in tijden waarin prioriteit wordt gelegd bij preventie de gemeente maat regelen neemt met grote gevol- gers aan sportactiviteiten. B&W “vergeten” dat preventie geld bespaart in de gezondheids zorg. De PvdA vindt het ook belangrijk dat er in het sport beleid speciale aandacht is voor mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking en minder draagkrachtigen. Sport moet voor alle inwoners bereik baar zijn! Het college verschuilt zich achter de motie die enkele jaren geleden door de Raad is vastgesteld. Zij vergeet daarbij echter rekening te houden dat de bezuinigingen op beleidsin- jes gepresenteerd. “Al heel lang is het Centrum vooral iets van de gemeenteraad. Nu de bouw, die dit jaar van start moet gaan, dichterbij komt, is het van be lang dat het ook ‘ons Centrum’ wordt met jullie namen,” stelde De Jong. Daaraan moest de straatnamenwedstrijd bijdra- houdelijke wijze gevonden moet worden in de ruimste zin van de sport en de accommodaties. De tarieven van de sportverenigin gen vormen daar slechts een deel van. Het college doet dit erg gemakkelijk af met de con clusie: “elders valt niets meer te halen”. Er bereiken ons te veel signalen dat de voorgestelde huurverhoging de doodsteek voor enkele verenigingen is. Het college houdt zich Oost-Indisch doof. Ook de plannen voor de binnensport zijn niet goed door dacht. Huurverhogingen van sportzalen zullen verengingen compenseren door minder uren in te huren of uit te wijken naar omliggende gemeenten. De PvdA zal niet zonder slag of gen. Onder het nuttigen van de eigen straatnamen, mochten de prijswinnaars vragen over het Centrum afvuren op wethouder De Jong en burgemeester Cre mers. Een datum voor de eerste paal werd, ondanks verwoede pogingen, niet bekend. Wel meldde Henk de Bas, voorzitter van de OVW, dat steeds meer winkeliers vertrouwen krijgen in het plan. “Door de handte kening van een grote naam als C1000 en de belangstelling van bijvoorbeeld een Albert Heijn en C&A krijgen steeds meer lokale ondernemers vertrouwen”. Waddinxveen Zwembad de Sniep houdt zaterdag 25 juni tussen 09.00 en 12.00 uur open huis. Belangstellenden kun nen dan een kijkje nemen bij de vorderingen van de reno vatie van het zwembad. Het zwembad wordt deze zomer grondig verbouwd. Waddinxveen Het appartementencomplex Bovenland wordt op don derdag 30 juni officieel in gebruik genomen. De nieu we bewoners en genodigden krijgen dan een lunch aan geboden, waarna de officiële sleuteloverhandiging plaats vindt. Bovenland is gelegen aan de Rijnlandstraat. Waddinxveen Kersetaart heeft op zaterdag 18 juni tijdens Horekade Live een prijsvraag gehou den. De gelukkige winnares is Irmgard van Drunen. Zij wist op 22 gram na het juiste gewicht van een taart te ra den. Zo heeft zij een mar sepeinen taart voor 10 per- ■sonen gewonnen. Nummer twee en drie waren familie v.d. Ban uit Zevenhuizen en familie de Bruin uit Wad dinxveen. Zij krijgen respec tievelijk 10 en 5 euro korting op een taart of workshop. Waddinxveen Omwonenden worden don derdagavond 23 juni uitge nodigd op het gemeentehuis om de plannen voor de Pet teplas te vernemen. Uit me tingen blijkt dat de Petteplas niet op diepte is. Daarom moet er gebaggerd worden. Tevens worden de oevers meer natuurvriendelijk te maken. De bedoeling is om nog dit jaar te starten met de werkzaamheden. De infor matieavond is vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis. Waddinxveen In de week van 27 juni t/m 2 juli wordt er gecollecteerd voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Cystic Fi brosis (CF), beter bekend als taaislijmziekte, is een van de meest voorkomende erfelijke ziekten met een beperkte le vensverwachting. CF is nog niet te genezen. De gemid delde levensverwachting is 40 jaar. Velen overlijden eer der. In Nederland hebben zo’n 1350 mensen CF. De helft is nog kind. De NCFS zet zich in voor een langer en beter leven voor mensen met CF. stoot akkoord gaan met deze draconische verhoging van de sporttarieven. Enige visie, in de vorm van een sportno- ta waar de Raad al jaren op wacht, mag hier toch wel aan ten grondslag liggen. Vindt u ook niet? Hans van Stel Gemeenteraadslid PvdA De wethouder sportzaken kan gerust zijn. De kans dat ze moet opdraven om een Waddinxveense toppresta tie in de sport te omlijsten met haar aanwezigheid is gering en zal louter op toe val berusten. Toen ik de definitieve voorstellen van B&W over de sporttarie ven onder ogen kreeg werd mij al snel duidelijk, dat het een ordinaire bezuiniging betreft. Geen enkele visie van het gemeentebestuur over de plaats van sport in het gemeentelijke beleid. De PvdA heeft, evenals D66 en WeWa, zowel in de gemeen teraad als in de commissie samenleving aangedrongen Het zijn enkele van de acht winnende straatnamen voor het nieuwe Centrum. De win naars werden afgelopen woens- op een gemeentelijke visie. Ove rigens heeft ook coalitiepartij VVD in het verleden verkon digd “geen tariefsverhogingen zonder sportnota”. Iedereen gen voor de deelname van bur- weet dat de maatschappelijke betekenis van sport enorm is toegenomen. Gemeentelijk sportbeleid is meer dan het al leen aanleggen en onderhouden van voorzieningen. Sport is een belangrijk sociaal bindmiddel met een sterke binding met an dere beleidsterreinen als jeugd beleid, ouderenbeleid, vrijwil- ligersbeleid en niet te vergeten gezondheidszorg. Denk bij het laatste maar eens aan de opko mende volksziekte obesitas bij (jonge) kinderen. De WMO Raad vindt het dan ook terecht •föfHa dj Vil Jffl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 11