Tïifolium Trifolium www.trifolium.nl U kunt de woonbon ook invullen Ons volgende aanbod staat op 6 juli in deze krant. via de website: 2 WOONBON Woondiensten Boskoop U kunt dewoonbon ook invullen via de website: www.trifolium.nl Telefoon (0172) 210005 Woondiensten Boskoop Voorofscheweg 244 Vborofscheweg 149 Emmakade 40 Lage Weide 37 Snijdelwijklaan 57 VERANTWOORDING WONINGEN De woonbon dient te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Zijde 27, 2771 EJ Boskoop uiterste inleverdatum dinsdag 28 juni om 12.00 uur U kunt de woonbon ook invullen via de website: www.trifolium.nl STARTERS DOORSTROMERS TE HUUR Straatnaam combiketel, tuin combiketel, tuin 29 juli 2011 15 juli 2011 Vanaf 55 jaar Straatnaam 1) Doorstromingsvoorrang I .Huisnummer: m/v Telefoon thuis: .m/v Telefoon overdag: Aantal kinderen: Aantal volwassenen: - Eenmalig bijvoegen s.v.p. handtekening aanvrager: handtekening partner: Snijdelwijklaan 49 Postcode/Plaats: Geboortedatum: .sinds .tot leeg per Bijzonderheden Speciale bestemming Woningnummer type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Energielabel Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Speciale bestemming min. 2,max. 6 max. 38.000 Woningnummer type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Energielabel Voorzieningen zing en niet in behandeling worden genomen. gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aan bieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning. Deze is te verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen beta ling van 39,00. min. 2, max. 6 max. 38.000 min. 2 ,max. 6 max. 38.000 worden de voorrangsregels uit de thans geldende huisvestings verordening toegepast. De ver ordening ligt ter inzage op het Aan een eventueel onjuiste ver melding kunnen geen rechten worden ontleend. max. 3 lp. max 25.000 Mp. max. 30.000 113505 EENGEZINSWONING max. 3 max. 38.000 113503 EENGEZINSWONING I 1 i i i i i i i i i i i I i i i i i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i I i i i i i I 1 i i i i I i I i i i WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aan de oudste starter (een woningzoekende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoe kende die over zelfstandige REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinx- veen en Zevenhuizen-Moerka- pelle. voorrang gezin met minderjarige kinderen min. 2, max. 6 min. 30.000 Max. 38.000 .in gemeente mijn werkgever is Telefoon sinds Adres Linnaeusweg 14 Voorofscheweg 139 Adres Dijkzicht 28 Woonplaats Boskoop Woonplaats Boskoop Boskoop Geboortedatum 12-10-1979 26-07-1986 Bewoningsdatum 01-04-2008 Aantal reakties 20 13 Aantal reakties 5 Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. cv, berging, balkon op het zuiden, afgesloten entree 12 juli 2011 cv, berging, balkon op het zuiden, afgesloten entree 20 juli 2011 cv, balkon, dakterras, nabij dorpskern 29 juli 2011 SPELREGELS Op het woningaanbod kun nen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maat schappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. Blijkt bij controle van de In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waar aan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaar den goed en reageer niet op woningen als u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant rea geren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig inge vulde woonbonnen of woon- bonnen die na de sluitings datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zen den, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewij- woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of ver koop). Bij de volgordebepaling cv, berging, balkon op het zuiden, afgesloten entree, 15 juli 2011 3 (woonkamer 19 m2) 502,50 2,00 0,00 504,50 4 (woonkamer 21 m2) 598,95 2,00 0,00 600,95 113504 GALERIJFLAT MET LIFT 2e etage 4 (woonkamer 26 m2) 481,83 29,00 45,00 555,83 113506 GALERIJFLAT MET LIFT 4e etage 4 (woonkamer 26 m2) 471,56 29,00 45,00 545,56 113502 GALERIJFLAT MET LIFT 3 e etage 4 (woonkamer 26 m2) 474,93 24,00 45,00 543,93 113501 ETAGEWONING 2e etage 3 (woonkamer 20 m2) 340,58 25,00 38,00 403,58 Gedurende de eerste vier weken genieten Boskoopse woningzoekenden voorrang. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder gemeentehuis. en dé gelegenheid de woning Urgentie, voorrang bij nood- te bezichtigen. situaties Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Een urgentie voor woningen kan worden aangevraagd bij de gemeente Boskoop. Voor het aanvragen van een urgentie worden u behandelingskosten in rekening gebracht. Aantal kamers Eigenaar nee Ontvangt u huurtoeslag? ja nee l Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister I l Indien niet woonachtig in de gemeente Boskoop; kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie meesturen. I I Naar waarheid ingevuld, 1 Datum: l l I I I Advertentie adres: I Woningnummer: I I Aanvrager: 1 Naam en voorletter (s): I Huidige adres: 1 Postcode/Plaats: Geboortedatum: I Telefoon overdag: I I Partner: I Naam en voorletter (s): I Huidige adres: I I 1 I I I I Totaal gezinsinkomen per jaar I Volgens: recente salarisgegevens laatste jaaropgave(n) I Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig I I 1 van de drie invullen 1 D Ingezetene van gemeente*: I Maatschappelijke binding: woonde van I I Economische binding: l l i l l I Alleen invullen indien u zelfstandig woont 1 Type huidige woning I Minder-validenwoning? ja nee I Kale huur 1 Komt de woning vrij? ja

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 12