Gevolgen afsluiting brug z w/r Janssen ondervrac Igd over samenwerkin Intocht rolstoel3daagse iX YoUow L Gemeente Waddinxueen houdt verkeerstellingen Al Boskoop wil schoolzwemmen afschaffen l'L I. Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 3 Volg ons op Twitter Kerkdiensten www.twitter.com/WbWaddinxveen www.weekbladwaddinxveen.nl o - ciL 1 Centrum voor Jeugd en Gezin in bibliotheek De kerkdiensten van de verschillende ge loofsgemeenschappen in Waddinxveen zijn te vinden op onze website. Wie wil weten wan neer en door wie een kerkdienst wordt gehou den, kan de diensten vinden onder ‘religie’. Het Weekblad voor Waddinxveen is nu ook te volgen via de social media site Twitter. Heeft u zelf een twit teraccount? Volg de krant dan via www.twitter.com/WbWaddinxveen. Toezicht op Coenecoop College Waddinxveen trekt lering uit afsluiting van de hefbrug Landelijke speeltuindag ‘Neem je eigen poepzakje mee’ 4| HHH I 4 J De tijdelijke afsluiting van de hefbrug vorige week is door de gemeente Waddinxveen aangegrepen om lessen te trekken voor de langdurige afsluiting volgend jaar. Richard Avontuur Waddinxveen 1 K kosten die zijn gemaakt voor het vervoer van wandelaars en fiet sers gedurende de afsluiting, zo liet De Jong weten, komen voor rekening van de provincie. Om iets te leren in aanloop naar de maandenlange afsluiting van de hefbrug tijdens de renovatie volgend jaar, heeft Waddinx- nog streden meerdere partijen voor het behoud van het school zwemmen in Boskoop. In een waterrijke omgeving werd het kunnen zwemmen van kinderen van groot belang geacht. “Maar als je kijkt naar de keuze die er gemaakt moet worden en luistert naar het on derwijsveld, dan moet je eerlijk zijn en zeggen dat het school zwemmen in de huidige vorm ook niet erg effectief meer is”, verklaart CDA-fractievoorzitter Herman Brouwer zijn keuze om achter het voorstel van B&W te staan. Diens ChristenUnie/SGP-col- lega Siem Bak diende in 2006 een amendement in voor het be houd van het schoolzwemmen. veen afgelopen week verkeers tellingen uitgezet. De drukte op de Coenecoopbrug viel op, maar de meeste raadsleden stel den vast dat het verkeer gewoon doorliep. Tijdens de raadscom missie openbare ruimte werd ook gesproken over het bestem mingsplan aan- en hefbrug, dat nodig is voor de aanpassingen in dat gebied. Met de eigenaar van ijssalon Merino wordt overleg gevoerd over zowel maatrege len voor korte en lange termijn, omdat zijn zaak erg dicht tegen de uiteindelijke aanbrug komt te liggen. Waddinxveen In het kader van de Lande lijke Speeltuindag organi seerde Wijk- en Speeltuin vereniging De Paddestoel voor de kinderen een speur tocht door de wijk, waarmee ze leuke prijsjes konden winnen. Daarna werden er allerlei gezelschapspelletjes gedaan, en natuurlijk kon den ze tussen de buien door zich ook lekker uitleven in de speeltuin. In de loop van de middag kwam nog een goochelaar zijn kunsten ver tonen en de middag werd afgesloten met een echte kinderdisco. Vrijdagmiddag vond de traditionele intocht van de rol- stoeldriedaagse plaats. De deelnemers werden bij Souburgh verwelkomt door familie en vrienden en door wethouder Dorenda Gerts. De ouderen hebben van woensdag tot en met vrijdag verschillende routes in Waddinxveen afgelegd. FOTO RONALD STAM. Commissaris van de Koningin Jan Franssen bracht vorige week donderdag een bezoek aan Waddinxveen. In restaurant de Drie Meiden werd over samenwerking met Gouda gesproken door (aan de linkerkant) de zes Waddinxveense fractie voorzitters en de burgemeester. Aan de rechterkant met oranje das: Jan Franssen. FOTO RONALD STAM AS® Op acht plaatsen zijn verkeers tellingen gehouden, om te kij ken wat de afsluiting van de brug voor gevolgen heeft voor de verkeersdoorstroming. Vol gens wethouder De Jong is er Waddinxveen Eigenaren van honden móe ten de uitwerpselen van hun hond direct opruimen, waarvoor speciale opruim- zakjes beschikbaar zijn. De gemeente heeft hiervoor 18.000 euro gereserveerd. Sinds januari is ook een buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) bevoegd om bonnen uit te delen van 60 tot 90 euro. Toch blijft de overlast van honden poep regelmatig de gemoe deren bezig houden en ook in wijkplatforms wordt hier regelmatig over gesproken. Wijkplatform Bomenwijk Groenswaard is het eens met het uitgezette beleid, maar vindt een uitgave van 18.000 euro voor opruimzakjes veel te hoog. “In andere gemeen ten worden hondenbezitters verplicht om met een plastic zakje aan de riem op pad te gaan. Het is niet juist om belastinggeld van ons allen te investeren in iets wat voor weinigen van toepassing is”, zo staat in hun reactie aan de gemeente. Meer prullenbak ken en hondenuitlaatplaatsen zijn wel gewenst. Ellen van Helden (VVD) zei tijdens de Commissie Samenleving dat er met name te weinig uitlaatplaatsen zijn. Hij baalt van het ‘plotselinge voorstel’. “Wij willen graag meer cijfers hebben om een onderbouwde keuze te kun nen maken”, reageert Bak. Dat het bestuur van de peu terspeelzalen moet profes sionaliseren snapt fractie voorzitter Bak, maar of dat ten koste moet gaan van het schoolzwemmen vraagt hij zich af. “We willen eigen lijk de garantie dat iedereen na de afschaffing van het schoolzwemmen nog wel in contact komt met zwemles. Veel ouders ondernemen daar zelf actie in, maar voor de veiligheid is het van belang dat iedereen leert zwemmen.” na de uitgebreide inspectie door de provincie geen gevaar door eventuele verzwakking van de zogenaamde aanbrug. VVD- raadslid Raymond Boer vroeg zich af of het nog verantwoord was om vrachtwagens over de toch al niet zo sterke aanbrug te sturen. Die was al gestut en wordt volgend jaar gesloopt. “Die aanbrug wordt strak ge- monitord,” wist wethouder Kees de Jong. “Net als de hefbrug is ook de aanbrug, het deel dat op palen staat, ook eigendom van de provincie. Zij zullen nul ri sico nemen na dit voorval.” De Waddinxveen Elke gemeente moet in 2011 beschikken over een Cen trum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit Centrum moet een herkenbaar inlooppunt zijn, waar ouders en jonge ren terechtkunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Ook in Waddinxveen is men volop bezig met het opzetten van een CJG. Maar tijdens de Commissie Samenleving meldde Ellen van Helden (VVD) dat in een aantal gemeentes, waar al een CJG bestaat, het centrum alweer gaat sluiten, omdat er te wei nig belangstelling voor be staat. Wethouder Dorenda Gerts reageerde daarop dat men in een aantal gemeentes te veel bezig is met het opzet ten van een loket, terwijl het volgens haar veel meer gaat om het aanknopen van acti viteiten en middelen. “Met het alleen maar inrichten van een ruimte gaat dit niet lukken. Wij werken aan een laagdrempelige plek waar jongeren en ouderen komen en waar veel faciliteiten voor handen zijn. Daarom den ken we dat we met een kleine aanpassing in de bibliotheek een mogelijk geschikte oplos sing kunnen vinden voor een goed functionerend CJG”. Waddinxveen Per 1 augustus is de nieuwe wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht, waarbij elk schoolbestuur een schei ding tussen bestuur en intern toezicht geregeld moet heb ben. Omdat de gemeenten Waddinxveen en Boskoop zitting hebben in het bestuur van het Coenecoop College is een nieuwe bestuursvorm voorgesteld waarbij een kern team het tijdelijke bestuur vormt van de school. Dat team rapporteert vervolgens aan een toezichthoudend or gaan waar ook de gemeente in deelneemt. Hans van Stel (PvdA) vindt dat er in dat Toezichthoudend orgaan wel goede specialisten zitting moeten nemen op het gebied van financiën en met juridi sche kennis. Wethouder Do renda Gerts zegt dat dit jaar gebruikt kan worden om tot een normale bestuursvorm te komen, waarbij gemeente en school elkaar over en weer scherp blijven houden. Uit de 4 maandelijkse monitor van het Coenecoop College blijkt dat de schoolleiding veel maatregelen heeft door gevoerd, die zowel organisa torisch als financieel, goede resultaten hebben opgele verd. Bart Wiekart (VVD) vindt wel dat in de monitor veel eenmalige posten staan vermeld “Daar kan men geen beleid op maken”. V 'i I Door Richard Avontuur Boskoop/Regio Om de professionalisering van de peuterspeelzalen vooruit te helpen, heeft het Boskoopse college van B&W voorgesteld om het school zwemmen vanaf 2012 te schrappen en de maatschap pelijke stages niet verder te ontwikkelen. Deze verschuiving van in to taal 45 duizend euro kan nog niet op onverdeelde steun van de gemeenteraad reke nen. “De begroting wordt pas in het najaar vastgesteld, dus deze discussie loopt nog wel even”, blikt WD- raadslid Monique de Vos- Verwaijen vooruit. In 2006

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 3