Gemeente Nieuws week Milieuzaken Vergaderingen Trouwlocaties Bouwen en wonen Gemeente Waddinxveen Huisnummering Bezwaar Park Triangel woensdag 22 juni 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 7 yy Altijd actueel: de weekkrant.nl 11 I Rubriek Gemeentenieuws uit Waddinxveen COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN ONGELIJKE BEHANDELING Heeft u het gevoel geconfron teerd te zijn met ongelijke be handeling of heeft u ervarin gen met discriminatie? Neem dan contact op met het Bureau HOOR EN WEDERHOOR Bij de behandeling van klachten is hoor en wederhoor het uit gangspunt. Dit houdt in dat het bureau de beklaagde in de ge legenheid stelt te reageren. Be handeling van klachten is in alle gevallen gratis. Klachten kunt u melden op onze website, onder ‘snel naar’ via de link ‘Meldpunt discriminatie', of telefonisch (gratis) via 0800-3218686 en per e-mail naar bureau@discrimi- natiezaken.nl. Meer informatie: www.waddinxveen.nL BESLUIT OPLEGGEN MAAT- WERKVOORSCHRIFTEN MELDING O.G.V. ART 8.40 WET MILIEUBEHEER AANVRAAG OMGEVINGS- VERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) KLACHTEN OP DE AGENDA: PUBLIEKSBALIE DIGITAAL VERGUNNINGENLOKET Hebt u een vraag over een ver gunning, dan kunt u alleen op werkdagen tussen 8:30 en 12:30' uur contact opnemen met het Vergunningenloket. Als u (uit gebreid) wilt praten over een vergunning of een aanvraag wilt inzien, dan kunt u alleen terecht als u daarvoor een af spraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van het Vergunningenloket. U hoeft dan niet te wachten en de me dewerkers kunnen zich voor bereiden op uw bezoek. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen met tel. 624 500. SPREEKUREN AFVALBRENGSTATION Zuidelijke Rondweg 250. Openingstijden: op werkda gen van 13:00 tot 16:00 uur; zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur. Afvalinzameling en op halen grofvuil 547 500. VERLEENDE OMGEVINGS- VERGUNNINGEN LOCATIES TROUWEN EN PARTNERSCHAPSREGI- STRATIE VRIJGEGEVEN ALGEMEEN BESTUUR BEDRIJVENSCHAP REGIO GOUDA E.O. ONTWERPBESLUIT OPLEG GEN MAATWERKVOOR SCHRIFTEN OP DE AGENDA: AANVULLEND BEKOSTI GINGSBESLUIT PARK TRIAN GEL 2011 VASTGESTELD B&W maakt bekend dat de raad het aanvullend bekosti gingsbesluit Park Triangel in clusief bijlagen heeft vastgesteld tie van het college en daarmee op 25 mei 2011. Het aanvullend bekostigingsbesluit is nodig om een exploitatiebijdrage vast te stellen. L Vanaf juli 2009 moet iede re gemeente in Nederland een meldpunt voor ongelijke behandeling en discrimina- Midden-Holland - Concept-jaarverslag 2010, ad dendum Ondernemingsplan 2011 en concept begroting 2012 van de Gemeenschappelijke re geling Promen voor kennisge ving aannemen - Bekrachtiging concept reac tie hebben. Waddinxveen heeft hiervoor afspraken gemaakt met Bureau Discriminatieza ken Hollands Midden en Haag landen. Discriminatiezaken. Aan de hand van beschikbare gegevens wordt beoordeeld of, en op wel ke wijze, de klacht wordt be handeld. De behandeling van klachten gebeurt altijd vertrouwelijk. Alle mogelijk te nemen stap pen worden tevoren besproken; het bureau heeft hierin een ad viserende rol. In overleg met u wordt de beste oplossing ge kozen. de melding is ingediend Besluit algemene regels voor inrichtin gen milieubeheer - Asscheman Vervoer - Verhui zingen, Coenecoop 143, voor het oprichten van een verhuis bedrijf. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet mi lieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend ofberoep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage. inzake de trouwlocaties”. Dit om een minimaal kwaliteits niveau van deze (officiële) ge beurtenis te verzekeren. Open baarheid van de ceremonie en een goede toegankelijkheid van de locatie zijn daarbij belangrij ke eisen. De beleidsregels zijn te downloaden via de link en verkrijgbaar bij De Publieksba lie, zie www.waddinxveen.nl. Mocht u meer informatie willen dan kunt u zich wenden tot De Publieksbalie. Bezoekadres: Raadhuisplein 1,2741 HR. Postadres: Post bus 400, 2740 AK. Telefoon: 0182 - 624 624. E-mail: gemeen- te@waddinxveen.nl. Website: www.waddinxveen.nl. Het Meldpunt Zorg en Over last van de GGD Hollands Midden biedt hulp en ad vies bij situaties die dreigen uit de hand te lopen. Burgers en professionals kunnen een melding doen bij het Meld punt als zij zich zorgen ma ken over iemand in de om geving. Het Meldpunt Zorg en Overlast onderzoekt in dat geval de situatie, zorgt ervoor dat (indien nodig) hulp wordt (aan)geboden en werkt intensief samen met hulpverleningsinstellingen. Meer info: www.waddinx- veen.nl. woensdag, op afspraak 13:00- 16:00 uur; donderdagavond 17:00-21:00 uur. Afspraken, vragen en meldingen 624 500 Extra vergadering op woensdag 22 juni, aanvang 20:30 uur. Omdat de begrotingen van alle Gemeenschappelijke Regelin gen in één commissie behan deld worden, zijn de leden van de commissies Openbare Ruim te en Samenleving ook uitge nodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. B&W hebben de volgende maatwerkvoorschriften opge legd - Garage Vrijenhoek: voor schriften voor het monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het perceel Beethovenlaan 74 De maatwerkvoorschriften kunt u van 16 juni t/m 28 juli 2011 tijdens openingsuren in zien bij de Publieksbalie. Voor inzage buiten de kantooruren kunt u een afspraak maken. Bin nen deze termijn kunt u be roep instellen tegen een besluit tot het opleggen van maatwerk voorschriften bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepsterpr ijn, tenzij u bin nen die termijn een voorlopi ge voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage. In beide gevallen moet u een be paald bedrag (griffierecht) be talen. Beroep kan worden inge steld door: - belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerp besluit; - belanghebbenden die redelij kerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. U kunt ook digitaal beroep in stellen (zie kader ‘bezwaar’). Voor grote groepen gelijksoor tige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Be stuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. De volgen- De volgende aanvraag om om- gevingsvergunning is ontvan gen op de tussen de haakjes ver melde datum: 20110102 Burg. Warnaarplant- soen (D 3076), het kappen van een berk en een treurwilg (08- 06-2011). Het Bureau Discriminatieza ken bevordert gelijke behande ling en bestrijdt discriminatie. U kunt er terecht met klach ten over discriminatie. Bij dis criminatie denkt men al snel aan racisme, het discrimineren op grond van afkomst. Het Bu reau behandelt echter klachten over alle vormen van discrimi natie, dus ook die op grond van leeftijd, een handicap of chroni sche ziekte, seksuele voorkeur, geslacht, religie, tijdelijk of vast dienstverband, enz. -Jaarrekening 2010 - Ie Begrotingswijziging 2011 - Begroting 2012- 2015 - Benoeming plaatsvervangend secretaris De vergadering is openbaar. De stukken voor de vergadering liggen vanaf woensdag 15 juni Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 08:30-12:30 uur; U kunt uw beroep- en verzoek schrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/be- stuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handteke ning. Op de genoemde websi te treft u de precieze voorwaar den aan. De burgemeester en de wet houders houden spreek uur op maandag van 16:00 tot 17:00 uur. Voor een soe pel verloop is het nodig om vooraf een afspraak maken via 624 600. Namens het college van B&W is besloten twee nieuwe huisnum mers in te voeren: Distributie- weg 13 en 15. Het besluit is op 7 juni 2011 bekendgemaakt. Wanneer u vindt dat uw direc te belangen worden geschaad sen en omstreken - Vaststelling concept zienswij ze op de ontwerpbegroting 2012 van de RDOG -Advies inzake concept-begro- ting 2012 en meerjarenbegro ting 2012-2015 Streekarchief door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleen de vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de be schikking een gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere pro cedure is vermeld). Met het in dienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de acti viteiten niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlo pige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag wor den begonnen. Aan het indie nen van zo’n verzoek zijn kos ten verbonden. akkoord gaan met de ontwerp- programmabegroting2012 en meerjarenramingen 2013-2015 Veiligheidsregio Midden-Hol- land - Advies Programmabegroting 2012ISMH - Openbaar lichaam voor Voort gezet Onderwijs in Samenwer kingsverband in Waddinxveen en Boskoop, Coenecoop College - Toezichthoudend orgaan Stichting Klasse De agendastukken liggen op werkdagen tijdens openings uren ter inzage bij de Publieks balie. Tijdens de vergaderin gen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Meer informa tie vindt u op www.waddinx- veen.nl. De volgende omgevingsvergun- ningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20110085 Wingerd nabij nrs. 179/181 en 109, het plaatsen van drie containers van 18 april t/m 4 oktober 2011 (08-06-2011). Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen en digitaal een beroep- en verzoek schrift indienen (zie kader ‘be zwaar’). Vanaf 1 juni 2011 is het mogelijk om op elke locatie in Waddinx veen te trouwen of het partner schap te registreren. Tot die da tum was dit alleen mogelijk in het gemeentehuis en vier ande re, speciaal daarvoor aangewe zen locaties. Met het vrijgeven wil de ge meente tegemoetkomen aan de wensen van toekomstige bruidsparen, die hiermee een meer persoonlijke invulling kunnen geven aan deze bijzon dere (trouw)dag. Bruidsparen kunnen dus zelf een trouwloca tie kiezen. Dit kan zowel in een gebouw als in de openlucht zijn. De eigenaar/beheerder van die locatie moet hiermee natuur lijk wel instemmen. Het college van B&W hebben nadere regels vastgelegd in de "beleidsregels Donderdag 23 juni 2011, aan vang 18.00 uur in het gemeente huis van de gemeente Zuidplas aan het Raadhuisplein 1 in Nieu- werkerk aan den IJssel. tl Voor grote groepen gelijk soortige bedrijven gelden al gemene regels die zijn vastge legd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een om- gevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschrif ten uit de van toepassing zijn de AMvB. B&W zijn van plan de volgende maatwerkvoor schriften op te leggen. Deze maatwerkvoorschriften be treffen voorschriften voor het monitoren van de grondwa terkwaliteit bij het Besluit al gemene regels voor inrichtin gen milieubeheer en gelden voor de volgende inrichtin gen: - Boonstoppel Truckservice B.V., Coenecoop 68 - Van Leeuwen Autobedrijf B.V., Coenecoop 260 - Autobedrijf Boonstoppel B.V., Oranjelaan 21 De ontwerpbesluiten kunt u van 16 juni t/m 27 juli 2011 tij dens openingsuren inzien bij de Publieksbalie. Voor inzage buiten de kantooruren kunt u een afspraak maken. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedu rende deze periode indienen bij het college B&W, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Hol land (telefoon 0182-545700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbe sluit, kunnen later beroep in stellen tegen een definitief be sluit. - Vaststelling concept zienswijze op de ontwerp-programmabe- groting 2012 van het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plas- 2011 ter inzage in het gemeen tehuis Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1. Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw I. van den Bogert, secretaris van het bedrijven- schap, telefoonnummer 0180- 639956. Zodat kosten die voor het tref fen van openbare voorzienin gen nodig zijn, kunnen worden doorberekend aan initiatiefne mers die belangstelling hebben om grond in Park Triangel te herontwikkelen. Het raadsbesluit, het aanvul lend bekostigingsbesluit en bij lagen zijn met ingang van don derdag 16 juni 2011 gedurende twaalf weken ter inzage op www.waddinxveen.nl en bij de Publieksbalie tijdens openings uren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 7