I I I Gemeente Nieuws week Ruimtelijke ordening Inspraak en meedenken Milieuzaken Ter inzage Beroep en voorlopige woensdag 13 juli 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 7 Altijd actueel: de weekkrant.nl Rubriek Gemeentenieuws uit Waddinxveen MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstof- fen gelden algemene regels die zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een bedrijf heeft voor het be heer van de afvalstoffen geen milieuvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving. KENNISGEVING AANVRAAG OMGEVINGS- VERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) VERLEENDE OMGEVINGS- VERGUNNINGEN GECOÖRDINEERDE BESLUI TEN PROJECT ALBLAS GEEN SCHORSING CRISIS- EN HERSTELWET Op bovengenoemde besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing (art. 1.1 Chwjo. art. 3.1 Bijlage I Chw). Deze afde ling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het be roepsschrift. De Crisis- en Her stelwet is raadpleegbaar op wet- ten.overheid.nl. SCHRIFTELIJK CONTACT VERGUNNINGENLOKET werkt niet met verouderde ver sies van besturingssystemen of internetbrowsers. Als u zulke verouderde software hebt, kunt u niet optimaal gebruikmaken van overheidswebsites. ken om een voorlopige voor ziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Contact Heeft: u vragen of een mogelijk onderzoeksonderwerp, neemt u dan contact op met: Griffie Waddinxveen, T.a.v. de Reken kamercommissie Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. http: loket.rechtspraak.nl be stuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik ken over DigiD als uw elektro nische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan. Overheidswebsites moe ten goed beveiligd zijn. Als u een verouderd computer systeem heeft kunt u deze websites in de toekomst mo gelijk niet meer bezoeken. Controleer via een speciale website (http://g2.logius.nl/) of uw computersysteem ge schikt is om beveiligde over heidswebsites te kunnen be zoeken. Overheidswebsites zijn be veiligd met certificaten, zo dat de informatie die u bij voorbeeld stuurt via een formulier niet onderschept en gelezen kan worden door kwaadwillenden. Vanaf 1 januari 2011 kunnen overheidsorganisaties een nieuwe versie van deze be- veiligingscertificaten gebrui ken. De nieuwe beveiliging raadsbesluit van 10 november 2010 10/088. aanleggen van een beachvolleybalveld (01-07-2011). Aann. Bedrijf van der He ijden vof te Nistelrode, het in werking hebben van een mo biele puinbreker op het perceel Dreef 2. De werkzaamheden vinden plaats van 11 juli t/m 12 augus tus 2011 op vier werkdagen tus sen 07.00 en 19.00 uur. Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Mi lieudienst Midden-Holland (tel. 545700). De volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ont vangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20110112 Rigel 8, het vervan gen van de garage deur door een pui (29- 06-2011); 20110113 Sniepweg 13F, het De volgende omgevingsvergun- ningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20110064 Zuidkade 22, het aan passen van een restau rant tot woning (28- 06-2011); 20110071 Transportweg 20, het plaatsen van maga zijnstellingen (28-06- 2011); 20110082 kade langs Putte- ringvaart, van Alber- dingk Thijmlaan tot Souburghlaan, het vervangen van dam- wanden (05-07-2011); Voor het project Alblas' zijn de volgende gecoördineerde beslui ten vastgesteld: Bestemmingsplan Alblas (NL.IMRO.0627.BPAlblas- 0401) Het besluit van de raad d.d. 25 mei 2011 tot gewijzigde vaststel ling van het bestemmingsplan 'Alblas”. Dit om 175 woningen, inclusief wegen, groen en wa ter te realiseren op de locatie Al blas. Alblas is gelegen tussen Zuidka de, Molenring, Alpherwetering, Overtoom en Zuidkadering. Te vens is in een uitbreiding van de binnen dit plangebied gelegen kerk voorzien. Het bestemmingsplan be staat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen. De belangrijk ste wijzigingen zijn de verla ging van het maximum aantal te bouwen woningen van 180 tot 175 en het intekenen van de bebouwingsvlakken op de ver beelding. Tevens zijn goothoog- ten opgenomen. Voor een lijst met alle wijzigin gen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen. Omgevingsvergunning 20100218 Het besluit van B&W d.d. 19 april 2011 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 119 woningen op het voomoemd plangebied. Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder 201027822 Het besluit van B&W d.d. 5 april. 2011 tot hetverlenen van hogere waarden voor woningen op het voomoemd plangebied. Bovenstaande besluitvorming heeft gecoördineerd plaatsge vonden op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke or dening en overeenkomstig het Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep heb ben ingesteld kunnen verzoe- Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met me vrouw J. Versteeg of de heer D. Koppenaal van de Afdeling SBO bereikbaar via tel. 624500. U kunt uw schriftelijke ziens wijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van B&W indienen, per adres Milieudienst Midden-Hol land, Postbus 45, 2800 AA Gou da. Voor mondelinge zienswij zen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden- Ontwerp omgevingsvergun ning milieu B&W zijn van plan de volgende omgevingsvergun ning voor het onderdeel milieu in te trekken o.g.v. art. 2.33 lid 2 sub b van de Wet algemene be palingen omgevingsrecht: PPG Industries inc., Coene- coop 530.: revisievergunning (12 februari 2008) voor een in richting bestemd voor opslag van verfgrondstoffen en -half- fabricaten. Dit ontwerpbesluit kunt u van 7juli t/m 17 augustus 2011 tij dens openingsuren inzien bij de Publieksbalie. Voor inzage bui ten kantooruren kunt u een af spraak maken. Zowel het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning als het besluit hogere waarden liggen met ingang van 7 juli tot en met 17 augustus 2011 tijdens ope ningsuren ter inzage bij de Pu blieksbalie. Tevens is het plan te raadplegen via www.waddinxveen.nl, en www.ruimtelijkeplannen.nl. matiebijeenkomst leent zich goed voor het bijpraten van Waddinxveners over de uit voering van genomen be sluiten. Hoorzitting Bij een hoorzitting hoort het gemeentebestuur inwoners of andere belanghebben den. De naam zegt het al, het doel is luisteren. Een hoor zitting wordt niet met het oog op besluitvorming geor ganiseerd. Dat betekent dat u geen direct merkbare in vloed heeft op de besluitvor ming. Echter, uitgesloten is het niet. Want de gemeen te kan wel rekening hou den met wat u vertelt, ook al merkt u dat misschien pas later. Holland via tel. 545700. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kun nen later beroep instellen tegen een definitiefbesluit. Eenmaal in de vier jaar wordt een nieuwe gemeenteraad geko zen. Dat is voor u niet de enige mogelijkheid om invloed uit te oefenen op besluiten van de ge meente. Een opsomming: Uw mening telt Het Waddinxveense gemeen tebestuur hecht veel waarde aan de mening van haar inwo ners en belangenorganisa ties. Waddinxveners kunnen zich op veel manieren laten ho ren. Maar wanneer telt uw me ning echt? Wanneer is uw me ning medebepalend voor de besluitvorming? Naast bijvoor- Het dualisme heeft gezorgd voor veel veranderingen in ge- meenteland. De gemeenteraad kreeg een nieuwe rol, name lijk die van richtingaanwijzer en controleur. Eén van de nieuwe instrumenten die de raad hier bij kan helpen is de gemeentelij ke rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie is een krachtig controlemiddel voor de raad om de uitvoering van be leid te toetsen. De rekenkamer commissie van Waddinxveen controleert als het ware het door het college gevoerde beleid op het gebied van doelmatig heid, doeltreffendheid en recht matigheid. De rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit bete kent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf be palen of zij gaat onderzoeken en wat zij gaat onderzoeken. De uitkomsten van de onderzoe ken worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. De gemeen teraad kan vervolgens het col lege van burgemeester en wet houders vragen maatregelen te treffen. De rekenkamercom missie wordt ondersteund door de griffie. Samenstelling De Waddinxveense reken kamercommissie bestaat uit twee raadsleden en drie exter ne leden. De raadsleden zijn be noemd voor de duur van de raadsperiode. De externe leden zijn in 2006 voor een periode van zes jaar benoemd. Ton van Doom, raadslid; Theo van der Velden, raadslid; Lex van Eijndhoven, externe voor zitter; Hans Slagmoten, extern lid; Kees-Jan Groen, extern lid. beeld onderzoeken, spreekuren en debatten, maakt de gemeen te onderscheid tussen drie com municatievormen: inspraak, informatiebijeenkomst en hoor zitting. Inspraak Inspraak is een vorm van com municatie die in de wet geregeld is (de Algemene wet bestuurs recht). Bij inspraak kunt u in vloed uitoefenen op besluitvor ming. Dat betekent niet dat u in alle gevallen krijgt wat u wilt. Het betekent wél dat uw argu menten een rol speten en dat het gemeentebestuur vóór een be- sluit genomen wordt, op uw ar gumenten zal ingaan. En uw ar gument kan een reden zijn om een ander besluit te nemen. Informatiebijeenkomst Bij een informatiebijeenkomst draagt het gemeentebestuur in formatie over aan inwoners of andere belanghebbenden. In deze vorm van communicatie heeft u geen invloed op eventu ele besluitvorming. Een infor- Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergun ning/ beschikking, kunt u bin nen zes weken na de verzend- datum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Met het indienen van een be zwaarschrift wordt de aanvang van de activiteiten niet tegen gehouden. Om dat te voor-ko- men kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indie nen bij de Rechtbank ‘s-Graven- hage, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden be gonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten ver bonden. Hebt u een vraag over een ver gunning, dan kunt u alleen op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur contact opnemen met het Vergunningenloket. Als u (uit gebreid) wilt praten over een vergunning of een aanvraag wilt inzien, dan kunt u alleen terecht als u daarvoor een af spraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van het Vergunningenloket. U hoeft dan niet te wachten en de me dewerkers kunnen zich voor bereiden op uw bezoek. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u belten met tel. 624500. woon- en leefklimaat in de ge meente verder te verbeteren. De gemeente wil graag iets doen aan één van de ergernis sen in uw wijk: hondenpoep! Uit contacten met inwoners en uit enquêtes blijkt dat hondenpoep al jaren hoog scoort in de top 10 van ergernissen. Voordat we iets aan de honden- poepergemis doen, willen we graag uw mening weten! Daar om hebben de wijkplatforms een enquête onder alle bewo ners verspreid. De enquête richt zich vooral op de vragen: ‘Op welke wijze kun nen we met elkaar de overlast verminderen?' en: "Welk beleid moet de gemeente voeren?’ DIGITAAL INDIENEN BE- Met de informatie uit de en- ROEP- EN VERZOEKSCHRIFT quêtes zijn we in staat om het U kunt uw beroep- en verzoek schrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via Binnen de genoemde termijn van 6 weken kunnen de vol gende belanghebbenden tegen bovengenoemde besluiten be roep instellen bij de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State: a. belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad (t.a.v. het ont- werpbestemmingsplan) ofbij B&W (ten aanzien van de ont- werpbouwvergunning of de ho gere waardenprocedure) een zienswijze naar voren hebben gebracht; b. belanghebbenden die kun nen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze naar voren te bren gen; c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vast stelling van het bestemmings plan heeft aangebracht. Het beroep dient te worden ge richt aan de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 7