Stichting Vonk lijkt gered f Bra bewoners flatgebouw uiV Toch nog onzekerheid over Brede School activiteiten A12 naar Den Haag dicht Waddinxveen/regio Rijkswaterstaat voert van vrijdag 23 september 21.30 uur tot maandag 26 septem ber 05.00 uur asfalterings- werkzaamheden uit aan de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Noot dorp. Tijdens deze werk zaamheden is de rijksweg Al2 tussen de aansluiting Zoetermeer en de aanslui ting Nootdorp afgesloten voor al het verkeer. Overbruggen - EU subsidies f woensdag 21 september 2011 Weekblad voor Waddinxveen pagina 11 Altijd actueel: de weekkrant.nl Geef uw mening Voor al het nieuws www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl Klaverjassen Waddinxveen il Wandeltocht voor senioren Op ouderen activiteiten wordt in principe niet bezuinigd 30 km niet te handhaven in Oranjelaan Peter Rubeling vertrekt uit onvrede Country-line dance voor beginners Voor nieuws in uw buurt, de laatste nieuwtjes van alle (sport)verenigingen en ook voor al het overige nieuws in Waddinxveen, kunt u terecht op onze website. De krant en onze website staan vol interessante artikelen. Wilt u uw mening delen over het onderwerp van een artikel of weet u er meer van. Plaats dan een reactie op onze site. - zT. W-" 'W'- ‘4 i i .1 Waddinxveen Op woensdag 28 september start er voor senioren een beginnersgroep Country line dansen. De aanvang is om 15.00 uur in het Anne Frank Centrum. “Wij zijn verheugd, dat na een turbulente tijd er nu een voorstel ligt dat weer perspectief biedt voor de toekomst.” Dit zei Vonk-voor- zitter Martin Kraaijestein bij de commissie Samenleving. Ondanks het vertrouwen in een goed besluit door de gemeente raad, blijft Vonk wel in onze kerheid over de Brede School activiteiten. Kraaijestein sprak Ruud Groot Waddinxveen de wens uit om hiervoor geza menlijk oplossingen te vinden, zodat de personeelsbezetting kan worden gecontinueerd. Een andere zorg is dat Vonk voor het gebouw Kreater nog maar 20.000 euro beschikbaar heeft. Vonk staat open voor alternatie ve huisvesting, maar indien dit niet tijdig voorhanden is vroeg Kraaijestein om voortzetting van het huurcontract in Krea ter. Ellen van Helden (WD) en Fatima Kalai (D66) waren blij, dat er nu overeenstemming is bereikt over een aantal activi teiten van Vonk. Toch spreken baar vanuit onder andere het A&O fonds Gemeenten, vanuit de Europese Unie. Het Europees Sociaal Fonds is een van de fondsen van de EU en is in het leven geroepen om verschillen in welvaart en le vensstandaard tussen de 27 EU lidstaten terug te dringen. Doel is het bevorderen van werkgele genheid, en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Het budget en het programma worden per 7 jaar vastgelegd. Naar verwach ting blijft van de 6,5 miljard euro die Nederland in totaal heeft toegekend gekregen, voor de periode 2007-2013, ruim de helft ongebruikt liggen, en dit is zonde. Nederland is een van de groot heiden hun zorg uit over de Bre de Schoolactiviteiten. Zweder Bergman (CDA) en Cees Bax (PCW) waren er mee ingeno- vroeg om baangarantie voor het personeel. Dorenda Gerts gaf aan dat de beoogde bezui niging van 150.000 euro niet helemaal wordt gerealiseerd, maar dat een goede balans is bereikt terwijl de tarieven voor de cursussen nauwelijks zullen stijgen. “Op ouderenactiviteiten wordt in principe niet bezuinigd, maar Vonk is hiervoor te klein. Daar om is de aansluiting gezocht bij Palet Welzijn, die gaan samen werken met de Seniorenraad”, zo liet wethouder Dorenda Gerts weten. Waddinxveen Duoraadslid voor D66 Pe ter Rubeling stapt uit de raadscommissie Bestuur en Middelen. De belangrijkste reden is zijn onvrede over de ongelijke behandeling van duoraadsleden en gemeente raadsleden op het gebied van de informatievoorziening. De fractie van D66 in de gemeenteraad respecteert zijn besluit volledig, maar betreurt zijn vertrek zeer. In de raadsvergadering van woensdag 28 september zal officieel afscheid van hem worden genomen. Het is nog niet bekend wie Rubeling als duoraadslid gaat opvolgen. men dat, ondanks de bereikte bezuiniging, de kwaliteit van kunst en cultuur gehandhaafd blijft. Hans van Stel (PvdA) had moeite met die bezuiniging en In een flatgebouw aan de Juliana van Stolberglaan in Waddinxveen is vorige week een brand uitgebroken bij onder houdswerkzaamheden. De brand in de spouwmuur was lastig te blussen. Bewoners moesten hun huis verlaten en een nachtje doorbrengen bij familie, vrienden of in een hotel. FOTO: REMCO GERRITSEN bereiden op komende ont wikkelingen. Met name op het gebied van sociale zekerheid en recht vaardigheid een kans die niet mag blijven liggen. Ellen van Helden Raadslid WD - **■- sen kan de financiële toekomst er “zonniger” uit gaan zien. Veel angst en koudwatervrees kan worden weggenomen als men ruim voor de invoering van deze ontwikkelingen zelf aan de slag gaat om te bezien hoe één en ander succesvol in gevoerd kan worden. Zouden bijvoorbeeld de budgetten voor de AWBZ en de nieuwe Wet Werken naar Vermogen gecom bineerd kunnen worden? Veel mensen die gebruik maken van de AWBZ hebben immers ook een lijntje naar deze nieuwe wet. Voor het opzetten van pilots, waarbij nieuwe werkprocessen worden geïntroduceerd op ba sis van bijvoorbeeld veranderde wetgeving is subsidie beschik- Waddinxveen De maximale snelheid van dertig kilometer per uur in de Oranjelaan is niet te handhaven. Dit zei burge meester Bert Cremers vorige week tijdens een vergadering van de raadscommissie Be stuur en Middelen. Bewoners hadden hun zor gen over diverse snelheids overtredingen geuit, waarop CDA-fractievoorzitter Zwe der Bergman de situatie aan de burgemeester voorlegde. Hoewel verkeersborden de maximumsnelheid aandui den, is de inrichting van de weg er niet op ingericht om snelheidscontroles te laten plaatsvinden. De bur gemeester erkende het pro bleem, maar zei dat hand having alleen mogelijk als de weginrichting juist is. “Binnenkort echter volgt een voorstel voor de .gehele vernieuwde inrichting van de Oranjelaan”, aldus bur gemeester Bert Cremers. Verkeer wordt omgeleid via de Nil en A4 of via de A20 en A13. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden geven de om- leidingsroute aan. Om de hinder, ook op de wegen in en bij Zoetermeer, zoveel mogelijk te beperken wordt weggebruikers na drukkelijk verzocht de aan gegeven omleidingsroutes te volgen. Komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van onder andere de AWBZ, de jeugdgezondheidszorg, en de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Veel gemeenten houden hun hart vast voor deze ontwik kelingen en vragen zich af of het wel goed komt met de financiële middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. De angst is begrijpelijk; de bezuinigingsdoelstelling die door het Rijk wordt op gelegd is niet gering. Toch ligt er ook een uitdaging. Door alle beschikbare mid delen efficiënt aan te wenden en werkprocessen binnen de organisatie hierop aan te pas- ste nettobetalers aan de EU maar haalt vooral weinig op! Waarom laten gemeenten dit geld liggen? Het is wellicht een combinatie van onbekendheid, angst om bij niet juist gebruik de subsidie te moeten retourneren, de complexe materie van aan vragen, ontbreken van kennis en samenwerking alsmede het “we lossen het zelf wel op” gevoel. De WD is een voorstander van meer toezicht op het aanvragen van subsidies en deskundigheid hierover binnen de eigen orga nisatie, zodat er minder geld onbenut blijft. Door subsidies juist in de op startfase van projecten slag vaardig te benutten kan ook Waddinxveen zich goed voor- 2 Is klaverjassen uw favoriete kaartspel? Op woensdag middag is er drie keer per maand klaverjassen in het Anne Frank Centrum. Voor meer informatie kunt u bel len met het Seniorenwerk Waddinxveen:631932 of kijk op: tuunu. seniorentuaddinxveen.nl Waddinxveen Seniorenwerk Waddinxveen organiseert dinsdag 27 sep tember een wandeltocht van 10 kilometer. Vooraf opge ven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur in schrijven in de foyer van het Anne Frank Centrum (Jan van Bijnenpad). Om 10.30 uur vertrekt de groep met auto’s naar de golfbaan van Hitland. Vandaar gaat de wandeling door het Hitlandse bos nabij Nieuwerkerk. De tussenstop wordt gehouden op de cam ping van Hitland. Hier krijgt men een kopje koffie of thee en kan men de meegebrachte lunch nuttigen. Kosten voor deelname be dragen €4, inclusief 1 kopje koffie/thee tijdens de koffie- stop en één bij terugkomst in het Anne Frank activiteiten centrum. Bij gebruik van au to’s wordt aan de deelnemers die meerijden bovendien een kleine bijdrage aan de autokosten gevraagd, max. €1. Voor meer informatie: 631932. V r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 11