Weekblad voor Waddinxveen I Half jaar bedenktijd ZONDAG OPEN! I Coenecoopbrug tijdelijk dicht BoConcept I Vóór maart door de tunnel 4 1 Eigen nieuws Klik Win! Samen met Gouda en Zuidplas? angelos Kaarten winnen voor de musical Zorro? Plaats een foto op www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden Woensdag 21 september 2011 ASR maakt balans op www.weekbladwaddinxveen.nl www.weekbladwaddinxveen.nl i ^putershoP moderne-, design- en Classic Trends meubelen VIDE Kanaaldijk 30 - 32, Waddinxveen-Zuid (II) TE BESTELLEN VIA WWW.FOTOKLEIN.nl/FOTO FOT« rleir Iets meegemaakt, dat u met an dere Waddinxveners wilt delen. Of u wilt u iedereen laten weten dat u een expositie, lezing of buurtfeest organiseert. Zet het op onze site. De Salon fit suncenter aan de Dorp straat 120-3 in Waddinxveen geeft twee keer een waardebon weg ter waarde van 75 euro! Beantwoord de vraag en maak kans op waardebon van De Salon. Oplage 26.170 Angelo's Computershop leplaan 75,2742ZC Waddinxveen Tel: 0182 616207 www.angelocomputers.nl CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN AUDI# TV T’ WT.W Jl Computer Reparaties en onderhoud Service aan huis Zeer snelle reparatie service Verkoop van pc's, notebooks en randappratuur Online bestellen of reserveren Webhosting: meer info op www.acshosting.nl Zie onze referenties op www.angelocomputers.nl 25 SEPTEMBER KOOPZONDAG! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR U 1 1 I (i yjt 1 cb Lees verder op pagina 3 I h WARMTESERVICE Door de Arhi-procedure voor zes maanden stil te leggen, geeft de provincie Zuid-Hol- land Waddinxveen en Gouda de kans om nog eens goed na te denken over de bestuurlijke toekomst. Samen met de ge meente Zuidplas moeten de twee gemeenten voor 1 mei volgend jaar een visie opstel len over hoe zij de toekomst zien. Een gedwongen fusie is daarmee, voorlopig, uit beeld. Richard Avondtuur Waddinxveen gerond wanneer de Hefbrug langdurig buiten gebruik wordt gesteld. Eerder dit jaar werd bekend dat de tunnel zelf op 23 de cember opgeleverd wordt. In de periode daarna wor den de toeleidende wegen aangelegd. Het project heeft een aantal keer vertraging opgelopen, totaal ruim twee jaar. laag, conserveert de boven- en binnenzijde van de ballastkist en de onderzijde val. De werk zaamheden maken onderdeel uit van het groot onderhoud aan de Coenecoopbrug en duren tot eind december. De provincie zet van 26 september tot en met 6 oktober en van 24 tot en met 31 oktober doordeweeks een pont in voor fietsers en voetgangers. Aan beide zijden van de Gouwe komt een opstelplaats met vol doende capaciteit voor aan- en afvoer naar de pont. Tijdens de veerdienst zal er personeel aanwezig zijn voor begeleiding en overvaren. Bedieningstijden van de pont zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur Jaargang 58 Nummer 3278 Waddinxveen Centrumontwikkelaar ASR heeft een tussentijdse ba lans opgemaakt wat betreft de interesse van Passagewin- keliers voor het nieuwe cen trum. De winkeliers werd verzocht voor 15 september te reageren. ASR wilde dit bericht niet bevestigen. Om te starten met de bouw van het centrum moet een bepaald aantal winkels ver huurd zijn. Voor de zomer werd bekend gemaakt dat C1000 een supermarkt zal vestigen in het centrum. In een eerder stadium hebben ook Albert Heijn en twee opticiens belangstelling ge toond. Of er inmiddels meer winkels verhuurd zijn, is niet bekend. 50 vestigingen in Nederland 50.000 artikelen online 0900-23 56 897 www.warmteservice.nl urban design tot 19.00 uur. Ander verkeer vanuit Gouda richting Waddinxveen wordt omgeleid via de A12 of de Ju- lianasluis in Gouda. Verkeer vanuit Waddinxveen wordt omgeleid via de hefbrug van Waddinxveen en de Al2. Fiet sers kunnen Gouda en Wad dinxveen ook bereiken via de hefbrug van Waddinxveen. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Wegge bruikers kunnen zich aanmel den voor de gratis sms-service door PZH COENECOOP AAN te sms’en naar 1008. In formatie over alle stremmingen staat op: unuw.zuid-holland.nl/ coenecoopbrug Waddinxveen De provincie voert vanaf maan dag 26 september tot eind de cember groot onderhoud uit aan de Coenecoopbrug in Waddinxveen. Dit betekent dat de brug tot en met 6 oktober gesloten is voor wegverkeer. Voor scheepvaartverkeer gelden stremmingen van maandag 26 september tot en met woensdag 19 oktober. De aangepaste be dieningstijden voor scheepvaart staan op www.zuid-holland.nl/ coenecoopbrug. Onderdoor vaart is wel mogelijk tot een maximale hoogte van 4,90 m (bij -0,60 m NAP). De provincie Zuid-Holland ver vangt in deze periode de slijt- Vertrouwen Wethouder Kees de Jong blijft vol vertrouwen over het slaan van de eerste paal van het nieuwe centrum in 2011 “Zowel de gemeente als ASR hebben daar nog altijd een vast vertrouwen in,” meldde De Jong tijdens de maande lijkse projectenupdate in de raadscommissie Openbare Ruimte. Hij was echter niet in staat om zijn vertrouwen te onder bouwen. De Jong: “Het gaat om gevoelige informatie, maar ik heb gegronde rede nen voor mijn vertrouwen.” Het nieuwe Centrum werd de laatste tijd regelmatig opgehouden door aange spannen rechtszaken door omwonenden en winkeliers en de financiële crisis. Al twee keer werd een, vanwe ge aangevraagde subsidies benodigde startdatum, niet gehaald. Het Waddinxveense college rea geert in een persbericht positief op het besluit van de provincie. “Waddinxveen juicht het toe dat Gedeputeerde Staten de weg van een gedwongen fujie tussen Gouda en Waddinxveen tensieve samenwerking, verlaten lijken te hebben.” Het Gouwedorp stelt de door de provincie als tussenfase bestem pelde periode te danken te heb ben aan het referendum, waarin meer dan negentig procent van Waddinxveen “Nog voor maart 2012 kunnen automobilisten hun voertuig over de Verlegde Dreef en door de bijbehorende tunnel sturen.” Dit zei wethouder Kees de Jong tijdens de raadscommissie Openbare Ruimt. De Jong was verheugd de mededeling te kunnen doen, want volgens die planning zijn de werkzaamhe den aan de Verlegde Dreef af- de Waddinxveners tegen een fusie met Gouda was. Gedeputeerde Staten hoopt in de komende zes maanden op een gezamenlijke oplos sing ‘die een antwoord biedt op de toekomstige taken en opgaven die met de decen tralisaties van het Rijk op de gemeenten afkomen én die oog heeft voor de kwaliteit van voorzieningen dichtbij inwoners en de eigenheid van de gemeenschappen.’ Waddinxveen wil graag aan de slag om samen met de ‘strategische samenwer kingspartner’ Gouda en Zuidplas, ‘een gemeente met wie vele belangen wor den gedeeld’ een toekomst visie op te stellen die aan de wensen van de provincie voldoet. Daarbij wordt in- zo- als Waddinxveen vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar voorstaat, als uitgangspunt genomen. Week krant .ni ’N WOOHSELHIIE B.ï. KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.HL ant. ■f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 1