Uitstel, maar geen afstel I Klik Win! Hond of kat kwijt? Kerkdiensten D66: Fusie is op de lange termijn de enige en beste oplossing voor de regio Veiligheidsplan: vertouwen in verbetering woensdag 21 september 2011 Weekblad uoor Waddinxveen pagina 3 Altijd actueel: de weekkrant.nl 5 Bingo spelen Het sympathiek, maar het fusiespook waart nog altijd rond Kritisch kijken naar woningmarkt Onduidelijkheid over kosten Triangel Waddinxveen is rijk aan geloofge meenschappen. Rond het week einde houden zij diensten. Wan neer precies, dat leest u op onze website onder het kopje diensten. www.weekbladwaddinxveen.nl In Alblas minder appartementen Bent u uw huisdier kwijt? De Die rencentrale Nederland registreert gratis vermiste en gevonden dieren uit Waddinxveen en omgeving. Een lijst staat op onze site. De Salon fit suncenter aan de Dorpstraat 120-3 in Wad dinxveen houdt een speciale actie voor de lezers van het Weekblad voor Waddinxveen. De Salon geeft twee keer een waardebon weg ter waarde van 75 euro! Dus ga naar onze website www.weekbladwaddinxveen.nl, beantwoord de vraag en maak kans op waardebon van De Salon. FOTO: PR Zweder Bergman (van coali tiepartij CDA) en Stephan Pe ters (Weerbaar Waddinxveen) zien in de tussenperiode geen afstel, maar uitstel van een ge- PCW, zijn positiever. “De essen tie van de brief”, zegt Timmer mans “is om vanuit zelfstandig heid na te denken over de regio. Samenwerking is een hele goede oplossing. We moeten daarom als zelfstandige gemeenten met elkaar gaan praten.” Van der Velde: “Nu hebben we met zijn op. “Je wilt toch het liefste een tien”, stelt WD-raadslid Rob Snelleman vast. Twee bezorgde raadsleden die zich tijdens de raadscommissie bestuur en middelen hardop afvroegen len voor 2015 wel voldoende ambitie uitspreken. In drie hoofdthema’s, fysieke veilig heid (onderhoud), veilige win kelgebieden en overlast gevende jeugd, wordt beschreven hoe problemen worden aangepakt en hoe vaak bepaalde inciden ten in 2015 mogen voorkomen en welke cijferwaarderingen door inwoners gewenst zijn. Overigens waren er ook raads leden die wilden waken voor te hoge doelstellingen. “Als je de dwongen fusie. “Op het eerste gezicht lijkt het sympathiek, maar het fusiespook waart nog altijd rond”, stelt Bergman. “De drie gemeenten mogen er in zes maanden uit zien te komen, wat heel moeilijk is. Voldoen wij niet aan de erg onduidelijke eisen, dan kan een gedwongen fusie alsnog volgen.” Ook Peters stelt dat een fusie zeker nog niet uit beeld is. “Als Waddinxveen zich niet manifesteert, is de kans op een fusie alsnog groot.” Theo van der Velde en Herman Timmermans, de fractievoorzit ters van respectievelijk VVD en drieën de regie in handen en als we de samenwerking ver sterken, verwacht ik geen fusie meer.” Daarvoor is, zo reageert PvdA-voorman Henry ten Zij- thoff, daadkracht nodig. “De tijd gaat snel en het is aan ons college om de wens om zelfstan digheid waar te maken. Pak het nu op, want een verplichte fusie wil niemand.” Fractievoorzitter van D66 Albert Grooten: “Zo’n fusie is op de lange termijn de enige en beste oplossing voor de regio. Eerst samenwerken, daarna richting een fusie in bij voorbeeld 2020.” Richard Avontuur Waddinxveen Waddinxveen De vijf woningen die het nieuwbouwcomplex Alblas moet inleveren, worden door de projectontwikkelaar ge zocht in de appartementen. Aanvankelijk was de bedoe- maakte liet afgelopen dins dag tijdens de raadscom missie Openbare Ruimte na een vraag van PCW-raadslid Peter van den Berg weten dat dit niet zal gebeuren. De projectontwikkelaar heeft de bovenste laag van het appartementencomplex ge schrapt. Waddinxveen In 't Zuidhonk, Zuidpla- slaan 552, word zaterdag 24 september bingo gespeeld. Er zijn tien rondes. Men kan meedoen met een enkel boekje (kost €7.50) of een dubbel boekje (kost €12.50). Ter afsluiting is er een loterij. De aanvang is om 20.00 uur en jeugd is alleen welkom onder begeleiding van een volwassene. Op vrijdag 23 september houdt KBO een bingo- middag in het Anne Frank Centrum aan het Jan van Bijnenpad. Ook niet leden zijn welkom om 14.00 uur. Deelname kost 4 euro, in clusief koffie of thee. Hoewel de reacties van de meeste Waddinxveense frac tievoorzitters redelijk positief zijn, blijken twee partijen sceptisch over de ruimte die de provincie Zuid-Holland aan de gemeenten biedt. lat te hoog legt, loop je er altijd onderdoor”, merkte Weerbaar Waddinxveen- fractievoorzitter Stephan Peters op. Ronald Markus (PCW): „We moeten de realiteit niet uit het oog ver liezen door te hoge doelen te stellen.” Burgemeester Bert Cremers: “De essentie van het plan is dat er vertrouwen is in een verbetering. De be doeling is om met minder middelen een betere score te halen. Daarbij redeneren wij niet vanuit de wens, want die is altijd perfect. Als je wilt sturen en met minder mid delen een beter resultaat wilt scoren, dan moet je reële, ambitieuze doelen stellen.” Waddinxveen Er is teveel onduidelijkheid geweest over de kosten die particulieren kwijt zijn aan de bouw van een nieuw bouwwoning in de nieuw bouwwijk Triangel. Dit gaf wethouder Kees de Jong toe, nadat twee insprekers hun onvrede uitten over ver schillende bedragen die aan hen zijn genoemd. Het ging om verschillen in kosten van ruim één tot en kele tonnen euro’s. Uit een informatiegids over bouwen voor particulieren werd een bedrag van 103.000 euro genoemd, waarbij de parti culieren ervanuit gingen dat dit voor elk willekeurig op pervlak gold. Later kregen zij te horen dat er bijna driehonderd euro per vierkante meter moest worden betaald, wat voor een groot oppervlak een groot verschil maakte. Meerdere gemeenteraadsleden merk ten op dat de onduidelijk heid wel erg groot was. Wethouder De Jong, die zich tijdens het debat meer maals terugtrok voor infor- matiewinning en -deling: “Ik werp verre van mij dat er maar wat is aangezooid. Het is erg jammer dat ik de duidelijkheid niet vooraf heb kunnen geven, maar dat be drag van 103.000 euro gold voor een oppervlakte van 400 vierkante meter. Dat staat klip en klaar in de in formatiegids. Het zit zo dat je wordt aange slagen voor de voetprint van je huis, dus het grondopper vlak daarvan en dat is 297 euro per vierkante meter.” Richard Avontuur Waddinxveen Een zesje voor de fysieke voorzieningen, een afname van zes vernielingen voor zieningen, vijf inbraken minder in winkelpanden of de gestelde veiligheidsdoe- en een halvering van het aantal overlastmeldingen door jeugd. Het zijn enkele zogenaamde streefwaarden die door de gemeente Wad dinxveen zijn opgesteld om het veiligheidsbeleid in het Gouwedorp sturing te ge ven. Sommige raadsfracties zagen de ambities graag wat hoger. “Bij de fysieke kwali teit blijft de ambitie steken in een zesjescultuur”, merkt CDA’er Willem Waterreus De heer en mevrouw Van Vuuren van Johannes Postlaan 35 zijn 65 jaar getrouwd. Burgemeester Cremers kwam hen namens het gemeentebestuur feliciteren. De heer Van Vuuren is een fervent schaker en al 71 jaar lid van WSV. FOTO RIEKELT BEZEMER Waddinxveen Met het oog op de gespan nen woningmarkt, neemt de gemeente Waddinxveen mo menteel het woningbouw- programma kritisch onder de loep. Gemeenteraadslid Stephan Peters, fractievoor zitter van Weerbaar Wad dinxveen, uitte zijn zorgen over ‘bouw voor de leeg stand.’ Hij vroeg zich af of de gemeente Waddinxveen wel voldoende oog heeft in het evenwicht tussen de vraag naar woningen en de geplande nieuwbouw. Wethouder Cees Kroes stelde Peters daarop gerust door te melden dat binnen de gemeente ‘ernstig wordt gekeken naar hoe realistisch het woningbouwprogramma in de huidige markt is.’ Kroes gaf aan cijfers te zul len geven tijdens een bin nenkort te houden besloten vergadering over de wo ningbouw. “Een klein tipje van de sluier: Het zullen in ieder geval niet meer wo ningen worden”, besloot de wethouder. ling om langs de Gouwe 180 nieuwe woningen, laagbouw en appartementen, te realise ren. De gemeenteraad schroefde dit terug naar 175. Dit ge beurde mede op aandringen van omwonenden, die zich onder meer zorgen maakten over een toename van de ver- keers- en parkeerdruk. Om hieraan tegemoet te ko men, sprak de raad de wens uit om de vermindering van vijf woningen te zoeken in het weglaten van enkele eensgezinswoningen. Daar konden dan extra parkeer vakken en groen gepland worden. Wethouder Cees Kroes

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 3