R Bezwaar t Milieuzaken Rubriek Gemeentenieuws uit Waddinxveen Wat is de staat van de gemeente? Maatwerkvoor- schriften B&W hebben de vol gende maatwerkvoor- schriften opgelegd: De volgende meldin gen zijn ingediend: Aanvraag omgevings- vergunning (reguliere procedure) Digitaal indie nen beroep- en verzoekschrift Contact vergunningenloket Gemeente vraagt uw oordeel Bouwen en wonen ij Apv vergunningen Identiteitskaart voortaan gratis Meldingen art 8.40 Wm Webwinkel weer open WAARDERING Openingstijden Publieksbalie woensdag 22 september 2011 I Maak digitaal een afspraak om lang wachten te voorkomen. Voor grote groepen gelijksoor tige bedrijven gelden algeme ne regels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Be stuur (AMvB). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde ge vallen is het nodig ter bescher ming van het milieu aanvullen de maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschrif ten uit de van toepassing zijn de AMvB. Automobielbedrijf Boonstop- peljr. Waddinxveen B.V., Zui delijke Rondweg 3. Autopunt B.V., Zuidelijke Rondweg 3a. Deze maatwerkvoorschriften betreffen voorschriften voor het monitoren van de grondwater- kwaliteit bij het Besluit algeme ne regels voor inrichtingen mi lieubeheer. De maatwerkvoorschriften kunt u van tot en met 27 okto ber 2011 tijdens openingsuren inzien bij de Publieksbalie. Voor inzage buiten kantoor uren kunt u een afspraak ma ken, via tel. 624500. Binnen deze termijn kunt u be roep instellen tegen een besluit tot het opleggen van maatwerk voorschriften bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepster mijn, tenzij u binnen die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzienin genrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage. In beide geval len moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van eenontwerp- besluit; belanghebbenden die redelij kerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. U kunt ook digitaal een beroep en verzoekschrift instellen. ne regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een mi lieuvergunning is dan niet no dig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de acti viteiten. Afgewezen speelvergunning voor Circus Amara voor het geven van enkele circusvoor stellingen in de Gemeente Waddinxveen. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen en digitaal een beroep- en verzoek schrift indienen. Wilhelminaplein 43 te Wad dinxveen. Collectevergunning voor EHBO Waddinxveen waarvan de opbrengst van de ingeza melde gelden ten goede komt aan duurzame materialen, les materiaal en oefenmiddelen. De vergunning is geldig van 13 mei 2012 t/m 19 mei 2012. Afwijzing verzoek aansluitver- gunning Riolering voor Savan- tis ten behoeve van het perceel gelegen aan de Limaweg 25 te Waddinxveen. U kunt uw beroep- en verzoek schrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/be- stuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handteke ning. Op de genoemde websi te treft u de precieze voorwaar den aan. Vergunningenloket. U hoeft dan niet te wachten en de mede werkers kunnen zich voorberei den op uw bezoek. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen met tel. 624500. MAANDAG T/M VRIJDAG 08:30-12:30 uur WOENSDAG 13:00-16:00 uur, alleen op afspraak DONDERDAGAVOND 17:00-21:00 uur Per 1 september 17:00-20:00 uur. OPENINGSTIJDEN WEBWINKEL 7 dagen per week, 24 uur per dag Gemeente Waddinxveen Raadhuisplein 1,2741 HR Postbus 400,2740 AK Waddinxveen T. (0182) 624 500. F. (0182) 624 680 E. gemeente@waddinx- veen.nl De volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ont vangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20110158 Noordkade 51, het slo pen en opnieuw oprichten van een woning (07-09-2011); 20110159 Kuyperhoeve 41, het plaatsen van een schuurtje (04- 09-2011); 20110160 Recreatiegebied Gou- webos (B 07757), het vervangen van 2 bruggen en een invaliden steiger (08-09-2011); 20110161 Noordeinde 150B, het uitbreiden van een stal (08-09- 2011). Wanneer u vindt dat uw direc te belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleen de vergunning/ beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de be schikking een gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere pro cedure is vermeld). Met het in dienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de acti viteiten niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlo pige voorziening indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag wor den begonnen. Aan het indie nen van zo'n verzoek zijn kos ten verbonden. Hebt u een vraag over een ver gunning, dan kunt u alleen op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 uur contact opnemen met het Vergunningenloket. Als u (uit gebreid) wilt praten over een vergunning of een aanvraag wilt inzien, dan kunt u alleen terecht als u daarvoor een af spraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van het Ontheffing voor Juwelier Spruytenburg voor het plaat sen van permanente bloem bakken op het trottoir voor de nieuwe winkel aan Koningin Op 9 september heeft de Hoge Raad besloten dat gemeenten geen geld meer mogen vragen voor de Nederlandse identiteits kaart (NIK). Deze beslissing is per direct geldig. Hierdoor is de identiteitskaart vanaf 12 septem ber kosteloos aan te vragen bij de gemeente Waddinxveen. De uitspraak van de Hoge Raad geldt alleen voor de basiskosten van een identiteitskaart. Extra kosten zoals bijvoorbeeld voor een spoedaanvraag moeten nog wel betaald worden. Daarnaast geldt het besluit alleen voor per sonen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Jongere personen blijven het jeugdtarief van 9,20 betalen. Heeft u recent een Identiteits kaart aangevraagd? U kunt uw geld terugvragen binnen zes weken nadat de NIK is verstrekt. Inwoners die al be zwaar hebben gemaakt bij de aanvraag van de NIK krijgen de gemaakte kosten terug. U krijgt daarover binnenkort van ons bericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Pu blieksbalie, tel. 0182-624500. Voor grote groepen gelijksoor tige bedrijven gelden algeme- De beveiligingsproblemen die vorige week ontstonden op deze website door de inbraak bij het bedrijf Diginotar zijn verholpen. De webwinkel van de gemeente Waddinxveen is nu weer bereik baar en veilig te gebruiken. In de vragenlijsten kunt u uw waardering geven over een aan tal aspecten van de gemeente. Als een groot aantal inwoners dit doet, kunnen wij op hoofdlij nen de 'staat' van onze gemeen te aangeven: hoe staat onze gemeente er op dit moment vol gens u als inwoner voor? Wij vragen u een zo eerlijk moge lijk oordeel te geven over de ge meente en over het gemeente bestuur, zodat deze staat van de gemeente ook daadwerke lijk weergeeft wat u als inwo ner denkt. De vragenlijst ‘De staat van de gemeente’ wordt ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat wij onze 'prestaties' als gemeen te kunnen vergelijken met deze andere gemeenten. Mocht u een vragenlijst in de bus hebben gekregen, of mocht u een bezoek brengen aan het ge meentehuis dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u aan ons onderzoek mee wilt werken. Wij willen u nu alvast bedanken voor het invullen van de vragen. Hiermee helpt u mee ons werk voor u als inwoner beter te doen. Besluit algemene regels voor in richtingen milieubeheer Doedijns Instrumentatie b.v. en Doedijns Hydrauliekb.v., Coenecoop 71-73 en 103-105, voor het oprichten of veran deren van een leverancier van aandrijftechniek en meet- regelsystemen. Kurt Interieurbouw, Noord kade 82-84, voor het oprichten van een inrichting voor interi eurbouw. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet mi lieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter in zage. Wadd inxvccri 38 Hoe denkt u over uw woon omgeving? Wat is uw oordeel over het gemeentebestuur? Wat vindt u van de gemeentelijke re gels? Wat vindt u van de dienst verlening aan onze loketten? Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk wat u van onze gemeente vindt, wij hou den graag rekening met uw me ning! Eén van de manieren om erach ter te komen wat uw oordeel over onze gemeente is, is via het stellen van vragen in een enquê te. In onze gemeente krijgen deze week 3.600 willekeurig ge kozen inwoners een brief met een vragenlijst over onze ge meente (900 inwoners per wijk). Daarnaast kunt u vragen beant woorden over onze dienstverle ning als u een bezoek brengt aan het gemeentehuis. Wij vragen u even de tijd te nemen voor deze vragenlijsten; als u deze in de bus krijgt of als u bijvoorbeeld een paspoort gaat halen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2011 | | pagina 7