Schoonhovensche Courant, vrijdag 25 september 1931

eiRSTI BLAD NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND tN UTRECHT SehminhovmNhi Cmirtirt VRIJDAB ErrEMIIR 1011 EERSTC BLAD NIEUWSBLAD VOOR ZUrD HOUAND EN UTRECHT Sahmnhannnhi Cniranl VniJOAl SIPTEMBKR lOT WEERBERIOHT Nsar waametmngr in den narfsa SO SëptanbsT het loMisJe ter hulp wist den haai te vertagen en bracht het meisje dat het bewustsijn verloren had in veili eid De haal volgde beiden tot een paar meter van het strand Nieuws in een paar regels De kapitein W van Kestel van de pocfierenboot jde Koopvaart is Woensdag bij Wijk bi Ileusden overboord gevallen en verdronken terwijl hi bezig was de raast te verven De man was 33 laar oud en laat een vrouw met vijf kinderen na 0 denri k sstraatweg an Zaltbommel naar Utrecht reed te Meterende l5jang e knaap A Kardol op defiets het erf af toen hij door eenauto gegrepen werd Overbrengingnaar het ziekenhuis bleek noodzakeli k en daar is het jeugdig slachtofferaan de verwondingen overleden De werking van den vulkaan Krakatau IS weder begonnen Er werdenuitbarstingen waaiigenomen die eenhoogte bereikten van wee honderdmettr In den nacht van gasteren werdcn lichtverschijnselen waangenomen Zeven bandieten ma te Chltagp een bank binnengedrongen en hebben zich na het personeel met hun re Een landbouwer in een dorp bijLe Mans ziju vrouw en zyn beadedochters zaten Woensdag in de keuken te eten toen het plafénd instortteen alle vier personen werden bedolTien I I De landbouwer en de jongste dochter werden gedood de vrouw en deandere dochter werden levensoevaarlijk gewond Te Stuttgart z n bij botsingenInwBchen nazi s en communistenwfaaraan de pohtie te pas moest komen vele personen gewond etn me rdan 100 gearresiteerd Kolonel Lindbeiigb en ryn vrouwhebben voor de Chmeesche reg ennedrie waarnemingsvluchten boven hetgebied van de overstroomingen oem aakt nOOFDSTEEC HOUT TUIN fiOERENSTCIG HIDDE NSTEICER Koopt ü artikelen m HOnie Wtnkcl Bleikcnigraal Het adrei voor de suinige Huibttouw Ruime aorteenng Luxe en Huuhoudel lce Artikelen Nieuwat keuse Galanteneen en Speelgoederen Inmaak potten met 20 verlaagd Beductiebon No 8 volgt Aanbev P VAN REES Dankbetuiging In verband mei de sluiting van de Speeltuin DE KLEINE BETUWE op Zondag 27 Saptembai a a zegt ondergeteekende alia bezoekers In het afgeloopen seizoen danii on aan tot waapzian De Ondernemer W KOMPIER Haastrecht Tel 19 oe uilimaar m den prils uan i 50 000 bedankt den Agent van Lotisico dan Haai A BAARS Sigapanlianaal Sohoonbbwen voor de ppompte ultbataling van zijn prijs en beveelt dit adres aan voor het koopen van loten DE WINNAAR Latan wardan ook liaiton da atad toagasondan na ontvangst van postwissel + porto Prijzen der loten V Vt Vi i ÏJÖÖ FTM f 18 i 36 FTZ Te koop aangeboden door omitandlghedrn een zoo goed als nieuwe Haard tegen billijken prijs Brieven No 20 bureau v d blad OPENING SEIZOEN n mei een linke aorteenng Dames cn Klnderhoeden bt verschillende modellen en prijten Steeds ruime keuze in de allergrootste maten Vermaken in ieder gewenschl model Aanbevelend L J Boutcr Oroot Ammers SNOT onder Uw kippen T Maakt U maar niet ongerust doch begin dadelijk eiken dag een scheut Zaadnoordlfk s HYOIENOS door hun drinkwater te doen Een beproefd middel tegen Snot en Diplitapitua bij pluimvee wat de aangetaste dieren bijna onmiddellijk verlichting geeft EiiivouillDe DenanDiiinoi Beörumsaaiiiu oi de iiesciii Per carton K L 60 ct Per carton 1 L 95 ct Neemt het direct in liuisi XHim COOPS Orogiil Wiiditr Qouda Te koopaangeboden Een VeriiianiiiDgsiieiei Merk OOMMERS Heeft slechts een half jaar dienst gedaan Alle dagen behalve Zondags te zien en te bevragen bij J G DtELEN Tentweg fc 20 Stolwijk Gesloten zijnde adres Orudscheweg A 13 Varkensmest te koop circi 15 ton gelegen aan groot vaarwater Adres br E C Rahmi Botllhindil Oudcwitcr Wat geeft de Radio Zittrtfas M Stptombtr Hihnnum VAJIA 8tó 7 n 7 30 740 OohtendgymiiMliek 8 uur Gramofoon VPRO 10 uur Morgenwih din VAR 1015 uur lïitMnding TOOT Arbeiders in de Gontinubedry Ten 12 uur W JiA iSeptet en Gra mofoon 2 uur Insütuut voor ArbeidG r8H ntwikkebug 215 uur Gramofoon 230 uur Voor de Kinderen 3 uur De Dne Kaboutertjee Kmderoperettó 4 uur V A R A Septet 5 uur e D A P Kwartiertje 5 15 uur Lied en Dana in Spanje 6 15 uur Orgelspel 6 5 uur Literair halfuurtje 7 15 uurBweEenin huismuti 7 30 uur Dp heer Y G van der Veen over Naardo 2000 0 745 uur VAR A Varia 8 uur VARA Oritest 8 30 uur DeAxreatatie op te voeren door hetGroot Volistooneel 8 55 uur Gelloooncert 915 uur Teun de Klepperman 9 30 uur V A R A Orkeet 10 uurPer benohtön en Voetbalmededeehng n 1010 uur Voordracht door Willem van Cappellen 1030 uur Orkest 11 uur Gramofoon Hulzin KRO 8 915 Concert 10 1130 Gramofoon 1130 12 Godsdienstig halfuurtje 1215 146 KROSeitet 140 150 Postduivenberichten 1503 Gramofoon 3 430 Kinderuurtje 6 KRO Kunst Enaamble Ö 15 Esperanto 61 35 Weeikoverzioht 6 95 7 KJlO Kunst Ensemble 7 7 20 Ir J a de Vries over Bulgarije 7 20 7 30 Jodelmuzd k 7 45 SportpMatje 8 11 Het KROSalonorkeat li 42 Gtamofoon op den Dam plaats De oomeir is ver streken en de avond was dan ook toot een concert wel wat friach odat de belanffstellmg iets kleiner was dan gewoonlijk Niett€anln hebben nog velen de goede uitvoering vaa h I prognmma gevolgd HET Werk op den dam Het werk aan de steenen brug op den Dajn nadert zijn voltooiing soodat de hinderlijke verkeerWbelemmenng poódig zal Eijn opgeheven Het betonwerk ia gereed en het is keung uitgevoerd De sleuven waann de water gas en electnciteisleidingen zijn gelegd zijn met betontegels gesloten daarna is alles geoarbolineumd en nu kan het gew f met een laag zand worden bedekt waarop de bestrating moet plaat hebben Dit zou waarsohijn 1ijk ifl gebenïNi zijnj aJs de buis van de waterleiding niet n ta te hoog had gelepen wat eenig oponthoud heeft veroorzaakt HERSTEL HAVENKADE De hooge waterstand is oorzaak geweest dat he herstellingswerk aan de Havenkade bijna den geheeïen Bomer heeft stilgelegen Thans fa de arbeid san d lca d inuur hervat ZWEMBAD flESLOTEN Dezen zomer zal van het zwembad we heel wat mmder gebruik gemaait mjn dan vorige jaren Het bad i gisteren Toor het laatst geopend geweest nadat het reeds wekenlang geen of zeer matig bezoek had gehad Gavondan Voorwsrptn Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te bekomen aan het Bureau van Politie Een Belastingmerk Eén Zakmm met scheede en naam Telegrammen Qowlê vangst t Hoornur TWEE INBREKERS GEARRESTEERD HOQRN AAiR 25 Sept Hedennacht hebben de veldwachter Eakes van hier en Van der Oiesssn uit Hoog Blokland aangehouden den 43 Jarigen S S en den i6 jarigen J O £ belden wonende te Hotterdam Zij waren in het bezit van een volledig stel inbrektrswerktuigen De mannen zijn naar het politiebureau te Gorlnohem overgebracht Hedeneaorgen zouden zl voor den burgemeester van Hoornaar worden voorgeleid Hoornaar krijgt defi laatsten tijd vrij veel bezoek van inbrekers Verleden week werd nog een poging gedaan om m te breken bij t hulppostkantoor doch daar de daders bemerkten dat de kantoorhouder hen had gehoord sloegen zu op de vluoht In het belang van het politle ondercoek was dit bencht tot nu toe verzwegen D btoRin tn di handtl Sterkf daling LONDEN 26 Sept Op de LondenBche Beurs zun de koersen voor induetneele aandeelen weer gestegen De internationale fondsen waren aUe vast gestemd Er is evenwel nog geen evenwicht m den handel ter beurze De beurs te New York was gedrukt Men blijft zioh ongerust maken over het opheffen van den gouden standaard In Engeland Het pond sterling liep terug van 420 op 3 85 Hoe sterk in alle bedrijven den omzet verminderd is blijkt uit te Londen gepubliceerde handelscijfers Gedurende het eerste halfjaar vtm 1931 ia in de 18 belangrijkste landen de lUToer verminderd met byna 28 pCt en de uitvoer met ongeveer 30 pCt De Amsterdamsche Beurs AMSTERDAM 25 Sept De stemming op de effectenbeurs was hedenmongen bepaald zwak De gisteren bereikte koerswinsten gingen nu verloren in verband met de belangrijke koersverliezen van de leidende fondsen op de New Yorkwhe beur AMiSTEQflDAU 85 Sept Op de effeoleniwun van hedenmiddag waren alle fondsen beUngjrljk benedtn dan koen van gisteren genoteerd In verband met de enorme koersdaltng te New Tork hadden hier groote verkoopen plaats die slechts tegen veel lagere noterenngen konden vrorden opgenomen S Schdnbargar an Co aluH da lolcaffan Te Berlün en te Amsterf dam BERLIJN 25 Sept Ten 6Volfle van de algemeene economische crisis de plolBelinge verslechtering van de Engelsche voluba en de daardoor ontstane verliezen is de groote baiikiersftrma S Schonbergier in betalingsraoejlijkheden geraakt Daardoor was dejre firma g iioodzaakt liedenmorgen haar loketten te si uil en De bankiersfirma Schonberger en IS te Amsterdam vesügd aan de Hciepengracht Ër hebben zich bij de sluitang der lokeUten te Amsterdam geen verdere moeilijkheden voorgedaan Voorloppig kunnen geen nadere mediedeeehngen worden verstrekt m verband met onderhaodelingen die nog met andere banken worden gevooxL ONTSPANNING IN HET OOSTEN Japan trekt zijn troepen terug GENEVE 25 Sept In het confUct tusschen Japan en Mandsjoerije is ptk tsekn 3ein ontspannuig ingetreden daar de Japansche rc enng aan haar gedelefieerden te Gen ve jnetructies hoeft doen toekomen volgerjs welke de Japansche regeenng alle punten van de door den Raad aangenomen resolutie met betrekking tot net terug toepen der troepen uit Mandsjoerye en het zenden van een commlsste van onderzoek aanvaardt De Japanache r enng deelt verder m de dat El reeds vóór de ontvangst van de resolutie spontaan zelf de noodige maatregelen heeft bevolen om uitbreidingen van het conflict te voorkomen Dok te Washington heeft de Japansche ambassadeur de verzekenng gegeven dat de Japansche troepen mt Mandsjoenie worden teruggetrokken Er zi n ipeen Japansche troepen naar Charbin gezondco Vredeswil der twee volken TOKIO 25 Sept Het antwoord van Japan op de nota van Stimson zal heden aan den Amerikaansche regeenng worden overhandigd Er wordt o a in geze dat het conflict door den vredeswil der beide volken kan en moet worden opgelost HET MOTORONGELUK BU VEENENDAAL EDE 25 Sept De heer Knobbelt uil Leerdam die gisöeravond by het moborongeiuk bij Veenendaal ernstig werd wond is kort na aankomst in heb Dtaconessenhuls te Arnhem overledlen INBRAAK TE EPE EPE 35 Sept Hedennacht is ingebroken in het oooperatiegobouw te Ernst gemeente Epe De brandkast is opengebroken en alles is overhoop gehaald en dooraocht Daar er mot veel geld aanweag was is het ontvreemde bedrag niet groot Van de dadera ia nog geen spoor spoor gevonden DE GRAF ZEPPELIN OP DE THUISREIS PERNAMBTJCO 23 Sept Het luohtsohip Graf Zeppelin is om 436 uur Amsterdsjnaohe ti d vertrokken voor de terugtocht van BraailiS naar Friedrichehalen LABOUR EN DE REQEERIN Een te entvnuk Win mJ Sept sir Johen Simon heeft in een brief definitief de wijA dtr nationale regeenng gekown De roed deeling dat 90 socUlièten nux KaoiDonald rlkn orerloopec beeohoTiwec de meeete bifcden aJj een oowiarheiil t ten doeü heeft de meuwe Terkieemjeti uM te stellen Volgen de Daily Telegrepr tun de onderhandelingen tuaeobeu de aanhangers van SmAvrvm en de rejee nn aigetrroken Over het algemeeii tan de bladen van meening dat de verkieemgen spoedig plaats nülpn vinden Gemengd Nieuws BEKEND FINANCIER GEARRESTEERD Te Geneve i een groot opzien verwekt door de arrestatie van den vroegeren president van den staatsraad vin Gemève den bekenden financier Iforiaud die gedurende vele jaren een belangrijite rol m de Zwitsensche politiek beeft gespeeld De arrestatie geschiedde in ver band met de ineenstorting van de Bank van Geneve m welke Moriaud als regoenngacomnussarls grooten invloed had in den raad van beheer Monaud die een van de bekendste Zwitsersche persoonlijkheden ia wordt van fraude beschuldigd ONTPLOFFING OP EEN SCHIP Aan boord van een in de Haven van Brest liggend kolentransportschip had Woensdag een koolstofonlploffing plaats tengevolge waarvan reven personen ten deele rwaar werden gewond Vier gewonden moesten naar een nekenhuis worden overgebraoht Het echip is ernstig beschadigd De ventterruiten der in 4e omgrring TM dB kftdm g l ffm knlsen rdta door de w lngemd atuUMii Ijitr vernield GEVECHT MKT MOHAMMEDANEN Vier doodmt viU gewonden Woensdag hadden te Srinagar de hoofdstad van Kasjmir in Bntsch IndiS ermitige ongeregeldheden plaats naar aanleiding van het feit dat een Mohammedaajische menigte een aanval deed op mfhtaire poëten De mihtairen waren ge noopt op de menigte te schitHen waarbij vier Mohammedanen werden gedood en zea gewond Aan de Eijde der regeerlng aijn negentig personen gewond van wie eenige hooggeplaatste ambtenaren licht doch vier pohtiebeaanbten ernstig DE GRIEZEUrE VONDST BIJ HEL SINGFORS Notf een raadsel De politie te Helsin ors staat nog stteedis voor een raadsel wat bttrelt de griezelige vondst m n moeras waar zooals gemeld afgesneden handen en voeten een vrouwenhoofd en tien met een touwtje bijeengebonden vmcers gevonden zijn Het moeras Is nogal berucht omdat er zich s zomers altyd zwervers en agjexmers ophouden De personen van wie de nu gevonden ledematen afkomstig lun kuunen ten hoogiste eemge maandem ge eden overleden zijn Het vreemdste ia dat de bchaamadeelen van ten mm ste ueigen personen afkomstig zijn Het is niet bekend dat den laatsten tijd In Fmland zooveel personen verd wenen zijn Deskundigen zijn Zaterdag met het onderzoek der vondsten begonnen misschien kan dit eenige aanwijzing voor de politie opleveren Het wordt uitgesloten geacht dat de l kdeelen van een kerkhof afkomstig zouden zijn want daar is pas het toezicht aanmerkelijk verscherpt Nu heeft een predikant aan de politie een sterk staaltje van bygeloof med eed eld dat hem veertig jaar g leden te Uleaborg bekend is aeworden Een Fin die een groot bödra aan i ld was kwijtgeraakt heef om dit weer terug te krijgen op aanraden van een wijze man het lijk ian ziin kort tevoren overleden zoontje opgegraven en het hoofd en een hand r af gesneden Op een ander kerkhof heeft de man een ander kinderhik eveneens van eenige ledematen beroofd en daarna alles op een plek in een bosch begraven Hij IS later gearresteerd De dominee acht het zeer wel mogeliik dat men thans met een soorlgplijk geval van bijgeloof te doen heeft STEUN AAN DE ENGELSCHE RE GEERING Twintig iabourJedeit gaan over De Engelsche avondbladen dealen mede dat twintig Lagerhuisleden der Labour opposide onifer wie Eich twee oud mimsters bevinden reer binnen kort naar de regeenngsmeerderheid zullen overgaan Voor de pwltle der regeenng zou dat een aanzienlyke veraterking btfteekenen en de katia dat spoedig alg meene verkiezingen noooig zouden zijn vermindert er door AFSCHUiWEUJKE MOORD Op een 9 artd mels e Te Manchester in Engeland vond men een meisje van negen jaar Constance Inman vermoord op een braak liggend stuk land bij den ingang van ViSona Park 200 meter van haar huis Het kmd was overdekt met emstigp wonden Buren denken dat de moord te middernacht gepleegd moet eijb omdat ze om dien tijd waren gewekt door het blaffen van hun honden Een himner die naar buiten was gegaan om z n hond te kalmeeren meende eemg girucht gehoord te hebl en komend van de lüaats waar het lijkje gevonden Is TriendinnetJ van net medsje hebben verteld dat het kind gesproken had van een man dien zH ontmoeten zou eo die haar enige plaatjes uit dgsrcttendoocjes zou gevea ZES laSDEREN VERBRAND In een boerderij welke nabij Haf axi In Saskaldhewan is geleden Is ws braiid uitgebroken terwyl de vud re afwezig waren Er bpvonden cich n g D kinderen op de boerderij vam wie er zes is de vlammen den dood vonden DOOB EEN HAAI AANGEVALLEN Toen de 20 jan 5e Gertrude Holiday ie West PaJm BeacSi i Uwifia op ongeveer 40 M tjer van het strand aan het baden was werd zjj door een haai aange alb n die haar het rccht r been afbeeL t m kustwachter snelde i É 9 Door de noodkreten van haar man schrok mevrouw wakier Met echt vrouwelijke tegenwoordigheid van geest greep zu haar zakdoek maakte hem flink nat nat a Bia eolofna an bagea ar maaaar s De wijzer Bonder pijlpunt geeft den tand van den vongsn dag aan Verwachting tot Zaterda TOnd Meest matige Noordelijke tot NoordWeetelijke wind iwaar bewolkt tot batrokken weinig of geen regen lfde temperatuur Walerttintt Opgaven van 25 September Schoonhoven 8 20 uur 146 M waa 012 U Keulen 2 77 M wuOOSM Opgaven van 25 SetpamberMaajtricM Borgh il86U val O OS UVreenriik 1 71 K wuOOlM Luehtfempiratuur De temperatuur van de lucht bedroeg hedenmiddag 12 uur in de schadaw 5fi graden FahrenMt 3 Vrijdag 2S September Eent Kwartier Op 40 onier 43 Marktberichten Sportnieuws DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAS Sportclub I ipiBlt haar serstin wsdstrIJd voor de compstitis tsffsn Ljsrdam I Schoonhoven Zondag bejrmt Toor Sportclub I de oompeütl © Zu speelt thuis tegen Leerdam I Dese v reenigmg heeft reeda twee wedstriiden gespeeld en geen enkele verloren Voor Sportclub IS dit een asuwijaiig de saken direct goed aan te paJcken Aan spanning jdsJ het by deren eersten wedstrijd niet ontbreken De wedstrijd zal om half dne aanvangen Het tweede elftal van Sportclub moet nsar Gouds Mn aldaar te spelen tegen ONA in welke wedstrijd geldt voor de le klasse van den G V B Sportclub III speelt thuis om IS ma tegu Gouderak III TOgr de 3e klasse A van den GVB Gouderak Het programma voor de voe wlveraenig ng GoUdra k woor Zoadag aji luidt al volgt Zwervers I Goudersk I Nieuwerkerk I Gouderak II Sohoonhoven III ïouderak UI Lskfcerfcsrfc Het prograimina voor de voetbalclubs voor Zondag aj is all volgt VoordenKNVB LFGI SEP I van Delft Voor den Goudschen Voetbalbond Wo den II LFC II Wosmien Ilt LFc in GOUDA 24 Sept Ooop ZuidHolland ohe Eierveiling G A C Z H E te Gouda Veüingsbenohl van 24 Sept 1931 Aanvoer 4€30ü kippeneieren Pnjsen 66 58KG f S20 40 68 60KG f640 6 60 6 62 KG f 5 60 6 70 62 64 KG f6 70 680 bruine 5ft 8 K G f 5 30 6 30 kleine eieren f 3 480 allee per 100 fituke Aanvoer 460 eendeieren Pft en f 3 70 4 ÖO per 100 etukn GOUDA 24 Sept Veemarkt Aangevoerd in totaal 2876 etuka waarvan 238 fllachtvarbena Vette van f 0 19 0 21 per iwnd levend met 2 pet korting Londeneche van f 0 14 0 16 p p lev met 9 pet korting Bouten van f 0 17 d7Ji p p lev met 2 pet korting 930 magere varkens pnjsen van 16 f 26 per etuk 1616 biggen pr van f 7 11 per Bt a runderen pr van f 200 260 p et SO nuchtere kalveren pr van f 7 14 p et 37 schapen pr van i 16 21 p st 32 bokken en gedten pr van f 2 6 p st 41gemeene markt 474 partUen kuit Fruzen le kw m rm van f 38 48 Sa kw mrm van f 32 87 Ewara tot f 46 60 Handel traag 698 ponden boter Goêboter van f 075 0 80 p p Welbeter van f 0 65 0 76 p p Handel vlug 76400 fituks eieren Kipeieren van f 4 50 6 75 per 100 st Eendeieren van f 4 60 5 p r 100 t Handel matig SCHOONHOVEN 24 Sept Veümg ver N O S Veiling op 24 Sept 1831 Adamsappelen le 8 11 2e 3 i roosjes le 8 11 2e 3 6 sterappelen le 10 15 streepzuur le 6 8 groninger kroon le 5 8 tuiniaoet 6 9 lemoenappelen 10 16 maagdeperen le 6 10 2 3 leopola le 10 fiB 2a 6 8 bouloul le 16 30 2e 8 Juffertjes le 6 8 beurre le 5 fl ponsperen le 5 1 sohiivera le 2e 3 guldeling le 6 8 gieeseman le 6 bergamotten le 4 7 witta kozijnen le 6 8 st germoin 4 6 Burgerlijke Stand CAPELLE ad IJSSEL SsptemlMfr Geboren Oerrit i van G Krab en A Bovenkerk Dirkje d van D Buys en M P Verksik Annie d van A Timmer en J Werkma Antje d van J de Witte en J Visser Comeba HendniLL d nn P En sman en S van Halem Ondertrouwd M Kuijiten 27 j en L Brandhorst 23 j H J Riem 26 j en K de Bruin 20 J H Terlouw 21 i en A Boe 19 i W T van der KooU 21 J en W C Meijer 17 i Getrouwd J Heikoop 24 j en M Vlok 20 J UTOECHT 23 Sept Vereen Oroantan en Vruchtenvalling U en Omatr Wor ttls f 2 8 par 100 bos kropsla f 0 40 8 20 andllvie f 0 40 2 40 gala komiommara f 1 80 9 90 bloemkool f 4r l rooda kool f 1 6 savoya kool f 1 6 groene kool t 1 6 alles per 100 stuk wnunpinaxia l ft 16 spruiten i 6 46 postelein f 5 13 enijboonen t I suikerboonen f 20 43 pronkboonen f 8 16 uien f 1 6 augurken i 16 47 alles per 100 k g tomaten f 1 7 blauwe druiven f 19 23 witt dito f 20 48 alles por 100 pond pernken f 2 21 malopncn f S as per 100 etuis ZEIVENHUIZEN 23 Septemfcer Veilingsvereeniging Zevenhuiien Z H Aanvoor 22 500 kippen en hennenaieren pnjs f 6 40 6 40 en t 2 7 416 4S6 eendeneieren f 3 10 8 alles per 100 stuks De lotgevallen van PIMPELMANS ueus mee te betten l greep da arme man zijn parapluie om I er z n zwaar getelsterden neus in te 10 Maar de eau de oologne maakte drukken Meteen stopte piepend en knarhet nog erger dan t al was Menaar send da treinl brulde t lattarlijk nlV van ijn IUdalo i I Advertentiën Onderiroawd Cornelis HalUns Jza en Cornelia W de Raijter Cd Polebroek 24 Sept 1991 Heden nam de Heere van onze zijde wreg tot onze diepe droefheid onze gehelde Va der Behuwd Oroot en Over grootvader Qijsberthus Lekkerke ker in den ouderdom van 83 jaren en 7 maanden Stolwiik Q p LEKKERKfRKER C H LEKKbRKtRKbH ORAVCtAND Pollbroek rt V D HAM LtKKERKtllKei LVD HAM Sircefkerk W LtKKfRKERKtK A M LtKKhRKl HKtR DC JONOH Poltbroek B LEKKERKERKER A M LEKKERKERKER Lekkerkcrker Nieuwerbrug P A BOER LüKKERHeRKIR P D BOER Benschop M v D VLIST LcKKeRKERKCR J V D VLIST LInichoten A USKAM LeKKeüKERiteii F OSKAM Henachop Q LtKKERKERKER A LEKKERKbRKPR VAN lePCREN Henschop 21 September 31 Hiermede betuigen wij onxen inmigen dant voor de vele hartelijke I bewezen van deelneranng ondervonden bij Jiet overlijden van onasen mmg geliefden Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom den Hoer JOHANNES CORNELIS HONKOOP In bet bijzionder aan degenen die hulp en bijstand hebben betoond bij het piotaehng ongeval hem o reriomen betuigen wij onaen inni en en opr ahtaa dank üit allR WED J HONKOOP job BOTH Goud r k J6Sept 1981 Oproeping Al degenen dl Iels te vorderen hebben van verschuldigd ii n aan of die iels onder tich hebben hl r onder mede hegrepen borglochlen belrekkellik dl nalatenschap van den Heer Willem Korevaar gewoond hebbende te Alblasserdam overle len den Hen Seplember 1931 worden verzocht vódr 10 Oct 1931 opgave ol betaling afgifte of kennisgeving te doen ten kantore van den Notirli P k v Biarei ti Alblaaserdam Gevraagd E n flink H VEER Bergambacht Een gediplomeerd CHAUFFEUR ffoed bekend met reparatle s zoekt betrekking op Luxewagen of Autobus Isvoorzien van zeer goede yLtuigschrlften Adres J H deJono C 235 Bergambacht Terstond gevraagd Ean op vrachtwagen Adres N SPEKSNIJDER Dl Varkenshandel Oud rkerk ad Issel lel 12 Gevraagd e Voorburg Haag trgen 1 of c i October a s In een gezin zonder underen een Dienstbode an middelbaren leeftijd Adre rtevrouw TUIJTEL Weit Einde 35 oarburg Tegen 15 Oct of later BEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige een Boerendienstbode goed kunnende melken AdresA A VAN DER ORAAP Loet Lekkerkerk Huwelijk Net persoon middelb Ieef i dniet onbemiddeld wenschtkenniam met neüe Wed ol Jongedochter 1 k 2 kinderen geen bezwaar Br met porlret hetwelk wordt terug gezouden en geheimhouding vit zekerd Letter Hulppostkantoor Oouderak Net Heer 24 jaar ro s zotkt kinnUmaklng mtt Jongt Damt 30 26 jaar Brieven roet foto in eTfacht aan het Bureau van dit Blad onder No 5100 Foto wordt geratourneerd TaflMS VAR BAin e Schoonhoven Il vBi 28 Seplcnber ld ea Bel I October a s niet le conculleeren TAUT TER DEKKIMO n witta éigehoornde Bok bl A BEROER Tlendweg Lekkerkerk TE KOOP een goed onderhouden wit gaBmaiil Fopnuis groote maat zeer geschikt voor boer denj of flinke keuken TeüienbliW Stiote Lekdijk B 76 Bergambachl AFSIÜITIIIG IVEe Mei iagigg van 28 Seplember lal 10 Oclaber a i tal vaar bel verkeer ii i afgesloten de Naerd Alblaaaerdl k vaaal Holwegen lal de brag le Uleskeaagraal ea nel iagaaq vaa 30 Seplember a a lol nadere aankoBdIglag deNaard Albiasserdijk vaaal Kaoiwiik lol de Brag Oad Alblat oireciieARiiBSSBriiainsciiB uiaiirieidino Ondergeteekende brengt hiermede ter kennis van zijn geachle Clientèle da hii met Ingang van 21 Sepl zijn Zaak heeft overgedaan aan J C DE BEER Dankend voor het genoten ver trouwen beveelt hij zijn opvolger In Uwe gunst aan A van Grootheest Ondergeteekende maakt door deze bekend Sat hij met ingang van 21 Sept heeft overgenomen de Brood Beschuiten Banketbakkerij voorheen A VAN OROOTHEESr Haven 41 Hopende door prompte en nette bediening de gunst en het vertrouwen van de geachte inwoners van Schoonhoven en Omstreken wandig te mogen worden Hcropcnlna der laak zal plaati hebben 36 September Ieder kooper voor 50 cent krijgt aeleftenheld te raden naar TWEE REtlZENT AARTEN Aanbevelend J C de Beer Schoonhoven 16 September 1931 p IliiiiERDOOZEII PRACHTSOORTEN lOdeehg f 4 75 13 deelig f 7 50 16 deelig f 9 50 20deellg 1125 C DEBRIIIJIER SCIIDQnllOVen Wanneir mi concurrent drmmi onr mjaiui aimUtrt 01 ianlll Groote Balavond in da garaataupaapda Danazaai wan Hotel t Centrum te Bergambacht op Zaterdagavond 26Sept a s Soiiittepanda niauwa Danavloap De Balmuziek wordt verzord door de bekende Volendammer Bond beslaande uit 5 personen Verzuimt geen van allen dezen Extra Avond te bezoeken Entpéa Damaa O Ct EntpAa Haapan BO Ct Aanvang 7 30 uur Sluiting 1145 uur FIETSENSTALLINQ AANWEZIG Ondergeteekende bericht U hiermede dtt hl zich gevestigd heelt aan de OOSTERSTEEO No I LEKKERKERK als Lood 80 ziniiuiarKBr LoidekiiBr Masiiekiiaialouiir en beveelt zith beleefd aan voor het maken van EiecirlschB Ularniivaier iiisiiliaiies Cenirais Verivarininii ivaierleimngen pompen enz Het Baren ati Bronivaieruieiien enz enz Tevens deelt hij mede dal hij Zatapdag 26 Sept a a cca winkel In SANITAIR en W ATERLEIDINOSARTIKELEN opent Hopende door een nette en vlugge bediening het vertrouwen waar dig te worden en gaarne Uw opdrachten tegemoelziende verbli l Ik Hoogachtend UEd dw Dnr fg BOUTER huur In de onmiddellijke nabijheid van C ouda aan de Gouderaksche dijk e oen ruim Rou oo 9 ee V BurDeruioonliÉ Te bevragen W VAN VUET Westhaven 34 Gouda i Ae Te huur of fe koop Huis Hooiberg en Vert L 8TEKI LENBURG Manutefturen Lopikerstr 10 Whoonhoven C BAARDW IJK Cin Manufaclurun WeetHoogatraiitl86 Nieuwpoort 2700 M Bojmgaard Dadelijk te aanvaarden Aan t zelfde adres Groot Wil emaille Fornuis met nikkel upzet TH VAN DER SLUIS Lekdijk B 128 Ichoonhovin