Schoonhovensche Courant, maandag 2 mei 1938

MAANDAG t MB MSI nabij de grens van de Japansche territoriale wateren lange tyd achtereen door twee met machinegeweren bewapende Sovjet Russische vliegtuigen achtervolgd In politieke kringen op Korea heeft deze mededeehng groote opwinding veroorzaakt Men wijst erop dat Iets dergelyks zich reeds eerder heeft voorgedaan Op 24 April hebben zelfs twee Russische vUegtuigen blj het noordeiyk deel van Korea bommen op een Japansch patrouillevaartuig laten vallen welke evenwel geen schade aanrichtten VAN OUDS EN NOG STEEDS DE BESTE Binnenland Baarn en Soest huldigen de Prinses DEFILE VAN DUIZENDEN LANGS HET PALEIS Prinses Juliana had Beatrix op de arm Reeds vroeg In den morgen was het Zaterdag tn de omgeving van het palels Soestdyk belangryk drukker dan op andere dagen Op het palels Hepen bestellers en postbeambten af en aan met bloemstukken en schriftelijke en telegrafische gelukwenschen ook het felicltatiereglster ten paleize werd druk geteekend Tegen elf uur kwamen uit de richting Baarn en uit de richting Soest met volle muziek stoeten van duizenden menschen uit de wyde omgeving allen bouquetten In de hand dragende die zich in afwachting dat de palelsklok half twaalf zou slaan even voor het palelshek ophielden Om half twaalf marcheerde eerst de Baamsche stoet den paleistuin binnen voorafgegaan door den burgemeester en de besturen der belde fWaatsellJke oranJevereenlgingen De Koninkiyke familie had zich voor een der ramen opgesteld van de kamer naast den hoofdingang van de Prinseiyke woonvertrekken gelegen In het midden was Prinses Juliana gezeten met Prinses Beatrix op Haar arm Achter Haar stond Prins Bernhard terwyi rechts van de Prinses de Koningin gezeten was en linies van Haar de Prinses van Erbach y De burgemeester van Baarn en de besturen der OranJe vereeni gingen plaatsten de eerste twee bloemenmanden gevuld met friale azalia s op de stoep van het palels waarna mej van Garderen namens een groep ouden van dagen die in een autobus waren meegekomen bloemen deponeerde 171 NOTARIS B J TEUINCK te Schoonhoven zal op Woensdagen 4 en 1 Mei 38 telkens des avMids 7 unr In het Koffiehuis van den Heer O VAN ASPEREN alda r in liet openbaar b j Inzet en alslai virkooptis Ten verzoeke van de SrToa TH VAN DER SLUIS HET WOONHUIS gd B 128 met BERGPLAATS TUIN en DUKQROND ta Btrgambftchl aan den LAdtjk nabt Seho nihoren Vrt van huur te aanvaarden bij de betaling uiterlijk op den 15 Juni 1938 D EN ATUBATIE VEBGOEDINO ERWTEN EN VELDBOONEN OOGST 1937 De Nederlandache Akkerbouwcentrale maakt bekend dat da denaturatievergoedlng voor erwten van oogst 1S37 welke zijn gedenatureerd in het tijdvak van 29 tot en met 30 April 1938 ƒ 1 20 pej 100 K O zal bedragen voor groene erwten door handelaren gedenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C en ƒ 0 70 per 100 K a voor voefjererwten door telers gedenatureerd De steunvergoeding voor veldboonen van den oogst 1937 welke aan de daartoe gestelde elschen voldoen en door telers of bandeladen zijn gedenatureerd in genoemd tijdvak zal f 250 per 100 K O bedragen S Oravenhage 29 April 1938 Da moda voor deza zomar Broderie op wol en zijde vanaf l tot6 Crêpe Tennis xaiv r ijd in tF peii ruitde uni V blouse 10 1 sport of TKcantia Tailleurstoffen Nieuwe doMiiu en kleuren vanaf Jm r 90 U vindt bl on aparfa nouvaauté t ST All N wordan franco 1o g sen4 n DAMEN Ultlluitand g v ltlgd HOOFDSTHO ROTTERDAM een tyd van opbloei beleefden Toen de weken voorbij gingen en Guus nog steeds niets naders van Leny boc de gmg hy op zekeren dag naar Londen en nam daar een detective In den arm maar het leek wel of zy van de aarde verdwenen was Ondanks alle moeite die men zich gaf om haar op het spoor te komen bleef zU onvindbaar En toch was er binnen In hem een stem die hem vertelde dat er een tyd zou komen dat hy met Leny gelukkig zou zyn Theo en Lif y hadden een heeriyke verloving ZlJn vader en hy waren het er over eens geworden dat hy nog een Jaar op Greenstone zou biyven werken en dan In de fabriek van zyn vader komen De oude heer Visser voelde zich trouwens nog krachtig genoeg om het bedrijf alleen in handen te houden vooral nu hy wist dat zyn zoon op den rechten weg terug was gekomen Zoo werd er besloten dat het huwelijk met Paschen gesloten zou worden HOOFDSTUK 24j Leny Winter woonde nog altyd by de Salonnis in Genua zy had hier een tehuls gevonden terwijl zy In Engeland niemand had By Juffrouv Haan wilde zy niet met leege handen terugkomen daarvoor schaamde dy zich vooral omdat ey voor vrooiyk en rijk vertrokken was Het eene sieraad na het andere werd verkocht om het noodlge levensonderhoud te kunnen bekostigen want de Saïonni s waren zelf arm en verdienden juist genoeg om te kunnen leven Ook haar mooie kleeren had zlJ verkocht maar het had allemaal niet veel opgebracht vyfhonderd lire had zy er voor gekregen van een tooneelspeelster die de elegante kleeren wel wilde hebben Het zon niet lang meer duren dan had ze heelemaal niet meei SSe wist werkeUllr ragad mat S cant UuiIbIIMJ wordsa oftganoaMS dTariaatlta nat diaaauaDbiwUngan tiaaq Mi Banbad van ia handa goaiiafaa fnlat van handaldntvandan QaraodM au vacloraa ukan on M n Swnifchtje wHrt pfghtlgll Xe koop LEN HEERENRIJWIEL In goeden staat Adres D 130 Bergambacht Post bestelling Schoonhoven Te koop Een in goeden staat Bijnde WRINOTOBBE Inhoud 280 Liter bij M C BOGAARD Bene denheul D 25 Stolwijk De spaarpot Ik ga met hem naar den dokter Eergisteren heeft hij een gulden ingeslikt Waarom ga Je dan nu pas Omdat wij den gulden nu noodt hebben Er biedt tich aan EEN CHAUFFEUR kan melken ook Brieven onder letters B Z adres P IMMERZEEL Agent Schoonh Crt te Moercapelle DRUKKERIJ VAR HOOTEI SchooDbcf an Te koop Zoo goed als nienwe AUTOKRAAM lang 3 M breed 1 80 Te bevragen Bonrepas 8 Sinds een eeuw komt men tot ons voor Drukwerk of men keert spoediji tot ons temt Te koop gevraagd Een gebmlkt BOVENSTEL van een Blokwagen of van een groote Brik Adres P TEEUWEN Bergambacht D 51 Pmtbestelllng Schoonhoven KO Met flinke aanvoer vlotte handel UTRECHT 29 April Vereen Groentenen Vruchtenveiling Utrecht en Omstrekea Asperges wit 32 112 dito blauw 18 59 raapstelen O 40 1 10 radijs 0 60 1 80 rhabarber 1 00 6 90 wortelen 8 15 per lÓO bos bloemkool 2 21 komkommers geel 4 14 dito groen 5 13 kropsla 1 00 4 20 prei 1 50 6 80 roode kool lOOO llJtO savoye kool 75 77 n aardappelen 33 35 per 100 stuks aardappelen 5 00 6 90 andijvie 7 19 bleten 4 60 dito gekookt 5 10 waschpeen 11 14 stoofaia 4 11 peulen 58 72 postelein 14 18 pnncesse boonen 131 140 rapen 3 4ft 3 Ö0 snijboonen 0 85 1 12 spinazie winter 12 3fl dito zomer 12 56 goudreinetten 13 31 winterjannen 6 16 uien 9 10 witlof 4 19 30 per 100 K G peterselie 5 10 seldene 5 9 tomaten 24 54 aardbeien 23 115 per 100 pond kersen 6 8 per stuk roode bessen 2 20 per bond aardbeien 0 20 5 70 perziken 7 39 pruimen 1 7 artisjokken 24 per lOG stuks schapen t 15 38 handel stil lagere prijzen BOTER EAAS EN EIEREN OUDEWATER Mei Kaasmarkt Aanvoer 18 partijen samen 810 stuks wegende 4050 K O Ie soort geen aanaanvoec Prl 3 met rUksmerk 2e soort t 21 23 Handel matig GROOT AMMERS 30 April Aan de kaasmarkt alhier waren Zaterdag aangevoerd 18 partijen met te zamen 584 stuks kazen wegende 4088 KQ Prijzen met rijk smerk Ie soort f 23 24 Idem 2e srt f 21 22 Handel matig AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT ROTTERDAM 2 Mei Aardappelen Brlelsche eigenheimers f 3 50 3 75 Zeeuwsche eigenheimers f 3 3 26 idem Bonte f 5 25 5 60 Idem Blauwe f 5 25 V 5 60 Eigenheimers Blauwe 1 5 25 5 80 Bevelanders f 3 50 3 80 Red Star f 3 80 4 20 Industrie f 2 50 3 oude aardappelen f 2 60 3 Bontjes f 2 00 3 20 alles per HJ Malta s winter 14 15 cent per Maandag vette kalveren aanvoer Iets kleiner handel lul prijzen Ie en 2e kw als Dinsdag 3e kw iets lager schapen en lammeren aanvoer korter handel traag prijzen onveranderd varkens aanvoer rulmer handel stroef prijzen lager zulglammeren aanvoer klein handel redelijk prijzen iets hooger dan vcu ige week UTRECHT 30 AprU Veemarkt Totaal aangevoerd 4260 stuks vee waarvan 1250 runderen Prijzen sUeren 28 32 cent per pond handel kalm prijzen voor slachtkoeien 2e soort 32 36 cent Idem 3e soort 28 31 cent per pond handel kalm iets lagere noteenngen vaarzen f 160 240 pinken f 95 150 melkkoeien t 180 150 kalfkoelen f 190 320 varekoeien f 150 230 per stuk handel matig prijzen niet l er 1150 nuchtere kalveren f 5 7 50 per stuk handel vlug prijzen hooger 430 magere varkens f 30 50 schrammen f 22 30 980 biggen f 15 22 per stuk Wanïlel llauw prijzgn iets lager 160 magere Advertentiën Terstond gevraagd JWW een boerenknJIir P O besiist beste melker Zelfst kunn werken Brieven met opgave V loon en leèitijd aan ü RHLAARSDAM W2n jouwsluischeweg 61 Alphen a d Ri n Wij ondergeteekenden Commisaariaen van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij gevestigd te AMSTERDAM onder Directie der firma De Jono Co hebben het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording van de gehouden Administratie over het jaar 19i7 welke door ons in orde bevonden zijnde met onze goedkeuring is bekrachtigd Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van onderscheidene Hecren Correspondenten en Deelgenooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons bij vernieuwing van haren bloei en welstand overtuigen GEVRAAGD voor direct EEN KEURIG 2 MEISJE goed en zelfst kunn werken t g g V Loon ƒ 25 p m Mevrouw BERTRAM Stadhoudersplein 33 Gevraagd een fl inke dienstbode P O niet beneden de 18 jaar Adres Mevr Q KOOLSCHIJN Spoorsmgel 14 Delft AMSTERDAM 29 April 1938 Mr J LUDEN Jhr Mb W C QUARLES VAN I3FF0RD Jhr S VAN CITTERS F M L BARON VAN GEEN Mr H TH S JACOB Luchtbeschermingsoefening Lopik Jaarsveld en Willige Langerak De BÜRQEMEESTER van Lopik Jaarsveld en Wllllge Langerak betuigt hierdoor zijn dank aan allen die In eenigen vorm aan de Luchtbeschermlngsoefenlng vrijwillig hebben deelgenomen zoomede aan de Ingezetenen zijner Gemeente voor de vrtjze waarop aan de lastgeving tot verduistering der woningen enz JJ Donderdagavond Is voldaan De Burgemeester voornoemd SCHUMAN 30 April 19 8 HOFSTEDE Vllti HEERENHUIS Polbrook NOTARIS a C KOOI De Stichting Drinltwaterleiding Zuid Utrecht tt Jutphias brengt hiermede ter kennis dat in de Voorwaarden voor Aansluiting en Waterlevering enkele wijzigingen zijn aangebracht welke m hoofdzaalf bestaan uit de invoering van een Voorschrift voor Binnenleidingaanleg en van het instituut der Erkende Waterfitters Na 1 Mei 1938 moet de aanleg en het onderhoud van de binnenleidingen geschieden met macht neming van het oopSQhpift aanlag binnenleidingen O Z U I937 fcrwijl deze werkzaamheden uitsluitend mogen worden uitgevoerd door rkand watarflttari Voor nadere inlichtingen wende men zich ten kantore Utrachtfchastroatwag 17 te Jutphaa te Lopik zal op Vrijdagui M en 27 Mei 19384 bij Inzet en Afslag telkens des vjn 11 uur Zomertijd te Polsbroek Dtap in het Koffiehuis VAN DEN AKKER ten verzoeke van de Erven van wijlen den Heer C VAN ZELDEREN pnbliek rerïoopen I DE HOFSTEDE bestaande la goed HiderhoBdenBouwmanswoning plaatselijk gem 90 met groote SCHUUR en 2 VARKENSSCHUREN 3 roeden BOELHUIS Polsbroek NOTAKIS H a KOOI te Lopik zal op Vrijdaf 13 d 1938 s morgens 9 i uur te Polsbroek No 189s Noordxijde ten sfcerfhulze van den Heer C VAN ZELDSREN plubliek verkoopen om contant geld Den ffeheelett nayelaten Birgor lnboodol meerendeeU n o goed als nienw als Mahonie en eiken Salon en Slaapkamerameublementen met Buffet Spiegel en Dressoir Orgel met stoel Trapnaaimachine Stoelen Tafels Kasten Klokken Spiegels Lampen Fendulestel Barometer Haard en Haardkachel Fornulien Petr stellen Ledikanten Bedden Matrassen Vloerkleeden Gordijnen en Overgordijnen Schilderijen Ornamenten Serviezen Glas en Aardewerk Potten Pannen enz LüXE AUTO Chevrolet 3Ï 2 Heerenfielsen w v één merk Diesel zoo goed als nieuw Brandkast party Kippen Kulkenhokken Kisten Slijï teen Gieter Handwerk Brandhout enz Eén uur vóór de verkooplng te bezichtigen HOOIBERG en verdere BETIMMERINGEN benevens diverse perceelen uitmuntend WEI EN HOOILAND ERP TUIN WEQ en WATER in de gemeente VUst Westzijde tezamen groot 16 HECTARE IZ ARE 82 CENTIARE Te vellen In 3 perceelen en combinatie In buur bU den Heer J DEN Boer Ws tot 1 Janyi Mei IMO voor ƒ 1440 per Jaar IL Het voor enkele Jaren geboawde keurige HEERENHUIS plaatselijk gemerkt 18da met flinke GARAGE KIPPENHOKKEN BROEIBAKKEN en verdere BETIMMERINGEN benevens SRP WEG BOOMGAARDJE en Tuin In de gemeente Polsbroek NoordzUde Brand verzeicering Vlist De directeur van bovengenoemde verzekering brengt ter kennis dat de rekening dienst 37 van 4 Mei 38 gadurinila 8 dagen tw Inzaga llgL De Directeur A DE GROOT Vllst 2 Mei 1938 NEERENHUIS Schoonhovaiu NOTARIS U C KOOI te Loplk zal op Dinsdac U Mei 1938 s avonds 7 uur Zomertijd In één zitting te Scfaoonboven in het KoIIlehuls DEN HOED hoek Koestraat ten verzoeke van de Erven van wijlen den Heer C VAN ZELDSREN pnbliek verfcoopen Het voor enkele jalen cebonwde keurig Ineerichte HEERENHUIS te Schoonhoven Spooratr No 14 met SCHtJUBTJE en verdere BETIMMERINOEN benevens TCIN Kroot 1 ARE 93 CENTIARE In huur bU den Heer J A WOUDENBERG tot 1 Mei 1940 voor ƒ 450 per Jaar Betaling der kooppenningen II JaU 193S Aanvaarding met gestanddoenlng der huur bij de betaling Te bezichtigen 16 17 18 en 19 Mei vjn Id ia uur op vertoon van een door den Notaris af te geven bewijs Breeder bl biljetten Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris groot 21 ARE M CENTIARE Betaling der kooppenningen U JuU 1938 Aanvaarding de Hofstede met gestanddoening der huur het Heerenhuis in eigen gebruik blJ de betaling Te beslchtigen 10 13 en 17 MM en op de dagen van Inzet en Afslag tot 10 UUT Breeder bij biljetten Nadere Inlichtingen ten kantore van den Notaris Elke advertentie In dit blad opent kanten op nieuwe klanten Veiligheid voor alles Ook voor U Huurt een loket in onze branden inbraakvrije klulslnrlchtlng Reeds voor f ö per j r kunt U huren Ongetwijfeld is dit bedrag niet te hoog voor rust en veiligheid van al üw waardepapieren Eigendomsbewij zen grossen van Hypotheken assurantie polissen diploma s aanstellingen effecten spaarbankboekjes juweelen goud zilver enz enz Rotterdamsche Bankvereeniging N V Kantoor Schoonhoven KortedIJk 9 Dir C H KERLINO ken f 80 130 stieren f 100 150 graskalveren f 40 80 nuchtere fokkalveren f 10 18 idem voor export f 4 9 drachtige varkens f 7J 130 natte zeugen f 50 75 overloopers f 16 85 biggen f 15 25 schapen met lammeren f 30 45 schapen f 12 18 lammeren f 8 13 ROTTERDAM 2 Mei Vee Aanvoer In totaal 1714 waarvan 577 vette nmderen 221 vette kalveren 11 nuchtere kalveren 179 schapen en lammeren 725 varkens 1 bok Prijzen per K O Vette koelen Ie kw 76 2e kw 68 3e kw 52 66 vette ossen Ie kW 70 2e kW 66 3e kw 54 58 vette kalveren Ie kw 105 2e kw 90 3e kw 55 66 varkens levend gewicht Ie kw 52 2e kw 51 3e kw 50 schapen Ie kw 50 2e kW 45 3e kw 40 Prijzen per stuk Schapen Ie kw 28 2e kw 24 3e kw 18 zulglammeren Ie kW 15 2e kW 12 3e kw 6 Overélcht Vette koeien en ossen aanvoer slechter handel fnatig j rUzs4 PAARDEN EN VEE AMSTERDAM 2 Mei Ter veemarkt waren heden aangevoerd 33Ö vette koeien waarvan de piijzen waren Ie kwal 74 8ü enkele hooger 2e kwal 69 72 3e kwal 50 64 per K G siachtgewicht 50 melken kalfkoelen f 180 240 per stuk 60 vette kalveren 2e kwal 52 60 3e kw 42 50 per K G levendgewicht 136 nuchtere kalveren t 5 9 per stuk 68 schapen f 19 27 per stuk 527 varkens vleeschvarkens wegende van 90 110 K G 63 4 zware varkens 81 62 vette vaikens 58 60 per K Q slachtgewlcht Aangevoerd 3 wagons geslachte runderen uit Denemarken GORINCHEM 2 Mei Veemarkt Aanvoer 63 runderen 8 kalveren 649 varkens overloopers en biggen 19 schapen 51 lammeren Prijzen bij kalme handel zware kalfkoelen f 180 270 melkkoeien f 140 190 kalfvaarzen t 130 190 gulste koeien I 130 185 gui£t vaarzen f 115 150 pia 3 TtTrKKDT BLAD Buitenland Londentche basprekingan aan groot succas VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING Zoo goed als een militair bondgenootschap Na de Pransch Britsche besprekingen die Vrijdagmiddag eindigden zijn Daladler en Bonnet per vUegtuig naar Parijs teruggekeerd ZIJ waren vol lof over de bereikte resultaten Vóór zijn vertrek uit Londen verklaarde Daladler aan de persvertegenwoordigers WIJ hebben sinds 48 uur ernstige diep gaande besprekingen gevoerd Ik zal u geen bijzonderheden uitleggen en evenmin de conclusies nader aangeven Gij weet dat Ik geen beroepsoptimist ben maar ik geloof werkelijk dat nooit de overeenstemming werkelijker uitgebreider en dieper Is geweest tusschen GrootBrittannle en Frankryk Bonnet legde de nadruk op het gevoel van optimisme en voldoening dat hl gekregen heeft door de besprekingen te Londen die in een sfeer van volkomen hartelijkheid en sympathie zijn gevoerd Na zijn terugkeer te Parijs heeft Daladler nog een verklaring voor de pers afgelegd wy hebben tegenover ons mannen Tan absolute loyaliteit en openhartigheid gevonden zei hU Bijgevolg hebben wlJ met volkomen vertrouwen de voornaamste vraagstukken kunnen bestudeeren die de aandacht onder belde landen hadden Ik meen te kunnen zeggen dat de besluiten die genomen werden niet zullen nalaten hoogst gelukkige resultaten af te werpen Uit het verloop van de FranschBrlt sche besprekingen Is duidelijk gebleken dat er aan weerszijden van het Kanaal Tolledlge eenstonmighekl bestaat onr de tactiek die bij de oplossing van de hangende vraagstukken moet worden gevolgd Dit betreft vooral de spanning In Tsjecho Slowaklje Enge land Is bereid Frankrijk te steunen in xljn actie teneinde voor Midden Europa een vreedzame en billijke regeUng te vinden Als stok achter de deur staat t contact tusschen de Brttsche en Fransche generale staven de kwestie dus van da militaire samenwerking die in vele berichten wordt gekenschetst als n militair bondgenootschap De bladen hebben aangekondigd dat de samanwerklng van de beide defensiesystemen van Frankrijk en GrootBrlt tannlè reeds een feit was Het offlcleele 1 communiqué rept daarvan niet doch spreekt alleen van het voortzetten van het overleg der generale staven opgrwid van de regeling die daarover in Maart 1936 te Londen werd opgesteld Te dien aanzien heeft minister Hallfax aan de Itallaansche en Dultsche ambassadeurs te Londen een geruststellende verklaring gegeven De algemeene overeenstemming die de Brltsche en Fransche ministers over de poUtleke kwesties In de wereld wisten te bereiken heeft de Indruk gewekt dat de oude Fransch Brttsche vriendschap thans to volle omvang is hersteld FEUILLETON LERY S LOT Roman van VICTOR VAN DUKK 27 Ja dat ia ceker Jammer Maar wat zullen wij er aan doen Jk zai je eens wat vertellen Guus ik heb namelijk ook een nieuwtje voor Je Lucy Lion en Ik hebben ons verloofd hoewel nog in het gehemi haar vader weet het nog niet Maar hij mag me graag en Ik weet zeker dat hij op onze verloving niets tegen zal hebben Maar nu zal ik er haast achter zetten Ik ga dadelijk naar hem toe en zal den ouden brombeer wel vriendelijk weten te stemmen Als de zaak In orde is ga ik met Lucy onmiddellijk naar mlJn vader Ik verlang echt naar hem en hij natuurlijk ook naar mij en dan zullen wy fcet vereende krachten naar Leny Winter zoeken De verloving van Theo met Lucy was spoedig een voldongen feit Meneer Lion had dadelijk zyn toestemming gegeven en s avonds op Uonshouse werd deze In intlemen kring gevierd Theo stond er op dat Lucy en hy reeds den volgenden dag naar zyn vader zouden gaan om haar voor te stellen waarmede de oude heer Lion zich kon vereenigen HOOFDSTUK 23 Op het kantoor van Albert Visser was het voor de ondei eschlkten haast niet meer uit te houden Sinds Theo vertrokken was had zijn vader zich hoe langer hoe meer in zichzelf opgesloten en daarvan had natuuriyk het personeel het meest te Ujden Zoo was hl weer te keer gegaan tegen Gerrl Hofman itn Kaï er zeU nog vaa NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Schoonhovensche Contant konden zij niet komen Er vleien 24 dooden en 40 gewonden Om half twaalf trachtten de toestellen opnieuw Barcelona te bombardeeren maar werden hierin door de jachtvliegtuigen der regeering en door het luchtafweergeschut wederom verhinderd Niettemin vielen talrijke bommen in de omgeving en by deze aanval zouden 15 personen omgekomen en 20 gewond zyn Londen in gebreke gesteld Naar Reuter verneemt werden vrUwel alle Britsche koopvaardyschepen die zich op dat oogenbhk in de haven bevonden het waren er twaalf door bomsplinters getroffen Een Britsche zeeman werd gewond en moest In een Ziekenhuis worden opgenomen De kapitein van één der schepen de Stancroft heeft aan zyn reederij te Londen een telegram gezonden waarin hy zegt dat de Britsche schepen door Dmtsche en Itallaansche vliegtmgen werden aangevallen Alle Britsche kapiteins aldus dit telegram zyn van oordeel dat de Britsche regeering niet voldoende zorgt voor de bescherming van de Britsche schepen en dat de Brttsche koopvaardyvloot voortdurend wordt aangevallen Het Mei feest van Groel Duilsch EEN GROET VAN BENESJ Aan de vooravond van de 1 Mei viering die dit Jaar voor het natlonaalso cialisme een byzondere wijding had daar het de eerste viering was in het nieuwe Groot Dultsche rijk heeft dr BenesJ de president van TsjechoslovaktJe het volgende telegram verzonden aan RykEkanseller Hitler By gelegenheid van de nationale feestdag bied Ik Uwe Excellentie oprecht mijn beste wenschen aan wg Eduard BenesJ Aandacht verdienen voorts eenige woorden die de president Zaterdag by gelegenheid van een bezoek aan het nieuwe beursgebouw te Praag In een toespraak gebruikte Het verheugt my te kunnen wxistateeren zoo zei hU dat uwe activiteit evenals de bouw van dit nieuwe huls het resultaat is van samenwerking tusschen Tsjechen en Duitschers Ik biyf betoo gen dat er oneindig meer dingen zyn die ons binden dan dat er zaken zyn die ons scheiden Slechts oogen welke gesloten zyn voor de feiten tien het niet OOK OOSTENRIJK VERBRANDT BOEKEN Evenals dat in Dultschland la gebeurd zullen ook in Ooetenryk boeken van Joden en tegenstanders van het natlonaalsoclaüsme in het openbaar worden verbrand De eerste verbranding zal plaats hebben te Salzburg waar boeken verbrand worden van Bchnltzler Stefan Zwelg Emil Ludwig Vlcky Baum enz RUSSISCHJAPANSCH GRENS INCIDENT BU Korea Biykens een bericht uit Seisjln Korea ts een patromllevaartuig van de Japansche vlsscheryvloot in voUe zee Van de Londensche overeenkomst verwacht men dat zy een kalmeering in de gespannen Europeesche situatie zal teweeg brengen Nog juist vóór Hitler s bezoek aan Mussolml staan Engeland en Frankrijk hand In hand bereid tot medewerking aan de opruiming van de Midden Europeesche verwarring langs vreedzame weg Starka uitbraiding dar Engaitcha luchtmacht IN SNEL TEMPO De Britsche regeering heeft het programma voor de versterking van baar luchtmacht nog aanzleniyk uitgebreid zy zal einde Mei 1940 over 2 750 vliegtuigen der eerste linie beschikken terwyi dit aantal volgens de oorspronkeiyke plannen in 1939 totaal 1750 zou bedragen Deze machines dienen uitsluitend voor de verdediging van Engeland Met de vliegtuigen buiten het land en die van de vloot is hlerby geen rekening gehouden Om het gestelde doel te bereiken zal in de vliegtuigfabrieken Inplaats van met één ploeg met twee ploegen gewerkt moeten worden Daar hierdoor gebrek aan geschoold personeel zal ontstaan zullen besprekingen met de vakvereenigingen worden uitgevoerd Bovendien zal het vermoedeiyk noodig zyn ook het aantal fabrieken uit te breiden De productie wordt practisch verdubbeld Reed zyn de eerste orders geplaatst en wel van het reedji In gebruik zynde type al zullen ook nieuwe modellen worden getrauwd DE GROOTE 8LAGSCHEPEN Engeland ea Amerika ilJH het niet eens Verder wydt Engeland alle aandacht aan de vlootultbreldlng evenals Amerika De besprekingen tusschen Engeland en de Vereenigde Staten met het doel de tonnage vast te stellen van de nieuwe groote vlagschepen die zy gaan bouwen schynen echter op het doode punt te lyn gekomen De Amerikaanache ambtenaren verklaren dat Engeland erop biyft staan dat een grens van 42 000 ton wordt vastgesteld terwyi de Vereenigde Staten het in verband met de tegenwoordige Huekerheid omtrent de plan nen van Japan noodzakeiyk achten dat geen grens wordt vastgesteld In de eenlge bUeenkomst die de Britsche en Amerikaansche gedelegeerden hebben gehouden trad een volkomen oneenlgheid aan den dag De Brttsche gedelegeerden wachten thans tot Washington aan de Amerikaansche deskundigen nieuwe instructies zal hebben gegeven alvcwens een nieuwe bespreking met hen te hebben Er is echter geen enkele aanwyzlng dat de Amerikaansche autoriteiten van houding zullen verandereo Manw bombardamaat van Barcalona BOMMEN OP DE VOORSTEDEN Talrijke dooden en gewiuiden Eenige van Majorca komende rectttsche vliegtuigen hebben Zaterdagmorgen tegen B uur de voorsteden van Barcelona gebombardeerd Boven de stad zelf de auto ge± prangen en zwygend omarmden zy eiitaar toen stelde hy zijn vader aan Lucy voor Stralend gaf zU hem een kus waarmee zy tegexyk zyn hart stal Biy gmgen zy nu allen naar zyn prlvé kanu ar terug en daar vertelde ineo hoe het op Greenstone stond en van de ontdekking die hy gedaan had en dat zy nu bezig waren de bruinkool te ontginnen Albert Visser beloolde zyn zoon den volgenden dag mee naar Greenstone ie gaan om het werk in oogenschouw te nemen s Avonds na het diner toen zy gezameniyk aan de mokka zaten vroeg Theo zijn vader naar Leny Wmter en hoorde tot zyn vebazlng dat zy de hoofdprys gewonnen had en dat zij een zeereis aan het maken was Niemand had In langen tijd iets van haar gehoord Toen Theo weer terug was op Greenstone deelde hy zyn vriend alles mede wat hy over Leny te weten had kunnen komen Deze was radeloos dat de vrouw die hy liefhad zonder geld en zonder papieren in de wereld rondliep en dat hy niet in staat was haar te helpen Hy verzette zyn verdriet door hard te werken zoodat hy Leny als hy haar had teruggevonden een waardig tehuis icon aanbieden Albert visser die zich op Greenstone van de ernst van het werk had overtuigd was na dien tyd vaak teruggekomen en toen hy zag met hoeveel volharding de beide jonge mannen werkten besloot hy hen een groot bedrag voor teschieten zoodat zy daarmede eenige belangrijke machinerieën konc en koopenen tevens een van de grootste schuldelschers betalen M Ook het dorp rondom Greenstone froflteerde van de ontginning Hier en daar waren aardige arbeiderswoningen gebouwd tervui de verg chmenrte viêk$is j streek van toen de Jongste bedlende binnenkwam en hem een vislteltaartje overhandigde waarop stond Fred Lion Xaat meneer binnen zei hy en ging achter zyn schryfbureau zitten Even later trad meneer Llon binnen en stelde zich voor Wat verschaft mü de eer van Uw bezoek vroeg meneer Visser Ja dat is moeliyk in één woord te zeggen het gaat namelijk om Uw zoon zei hy Zoo en wat heeft ny nu weer uitgevoerd vroeg Albert Visser Weet U waar hy zich ophoudt JIeen en het kan me niets schelen ook ik hoop alleen dat het hem niet goed gaat dan heeft hy zyn verdiende looni Nu die wensch van U gaat gelukkig niet in vervulling want hij maakt het uitstekend Zoo nu dan kan hy zijn ouden vader uitlachen Neen meneer Visser U beoordeelt hemheusch verkeerd ik kom als vredesapos tel naarU toe en ik moet erkennen datUw zoon een kerel is waar U met rechttrotsch op kunt zyn Hy wil niets liever dan zich weer met U verzoenen En hyheeft my gevraagd U een beetje voor tebprclden Hy brengt nog iemand mee wilt U eens voor het venster komen dankunt U het zelf zien Albert Visser was opgesprongen en liep vlug naar het raam Daar beneden stond een open auto waarin twee gelukkige menschen zaten die belden naar boven keken Albert Visser wendde zich vragend om Ja meneer Visser ik ben Fred Uon de toekomstige schoonvader van Uw zoon Albert Visser liet hem niet uitspreken Hy rende naar de deur vloog de trappen af en stond even later by de auto zonder Tleh om de ontstelde gezichten ran zyn persocuwl t bekommersp Theo was al uit MAANDAG 8 MEI 193 Voor deze oudjes hield Prinses Juliana Haar dochter nog eens extra In de hoogte opdat de oude menschen de kleine vooral goed zouden kunnen zien Daarna trokken bonte ryen van menschen voorby steeds juichende groetende naar de Koninkiyke Familie verheugd dat zij de Jonge Prinses thans met eigen oogen mochten aanschouwen Zoodra de laatsten van den Baamschen stoet hun bloemen hadden neergelegd op den stapel die intusschen reeds een respectabelen omvang had aangenomen begon het défilé van de Soester ingezetenen voorafgegaan door den burgemeester van Soest en deputaties van talryke vereenigingen Ook de burgemeester van Soest plaatste een groote bloemenmand op den stoep van het bordes waarna de groots schare Soester inwoners in groote massa bloemen aan de reeds opgetaste hoeveelheid toevoegden Duizenden menschen waren op de been Na afloop van de bloemenhulde zyn de belde burgemeesters alsmede de deputaties van de deelnemende vereenlglngen ten paleize ontvangen De Vorsteiyke personen onderhielden zich geruimen tyd met hen KOOPT DE REGEERING ROGGE OPÏ Protest van handelaren De regeering schynt volgens t Handelsbl kort geleden aan het Centraal Bureau waarby vrywel alle aankoopcooperaties In Nederland zyn aangesloten een strikt geheime opdracht te hebben verstrekt tot aankoop van rogge over te gaan voor rekening der regeering Vrydag reeds gingen hierover geruchten doch Zaterdag Is uitgelekt dal de regeenng inderdaad een dergeiyke opdracht had verstrekt De particuliere handelaren die zich door deze opdracht benadeeld zien doordat hun de provisie ontgaat zyn aldus het blad zeer verontwaardigd ovet deze maatregel Zaterdag zyn de Noordeiyke handelaren telegrafisch in spoedvergadering te Groningen byeen geroepen en hebben Ineen telegram aan den minister geprotesteerd Gemengd nieuws DE IN ENGELAND GESTOLEN SCHILDERIJEN Twee ervan teruggevonden Een week na de opzienbarende schUderyendlefstal In Chllham Castle In Kent zyn twee van de vyf kostbare werken teruggevonden n 1 Gainsborough s portretten van William Pitt en lady Clarges De stukken vertegenwoordigen samen een waarde van 30 000 pond sterüng Er verscheen een man op het itantoor van de firma Tyler en Co In Holbom die een belotwiing van 8000 pond sterling hadden uitgeloofd voor hen die inlichtingen zouden kunnen verstrekken over den schllderyenroof De man meende daartoe wel In staat te zyn en de firmanten toonden dan ook byzondere belangstelling voor den bezoekffr Maar dat deden ook de detectives van Scotland Yard die zich eveneens op het kantoor bevonden zy arresteerden den man en bleken een goede vangst te hebben ge daan niet wat zy dan zou moeten beginnen want zy kon de vriendeiyke mensehen by wie zy woonde niet tot last zyn Daarom besloot zy werk te zoeken es vertelde dit aan Edith Leny was biy toen Guldo op zekeren dag thuis kwam en zei dat zy op de macaronle fabriek kon komen werken als zy dat wilde want dat er een plaats vrygekomen was Zy kreeg een hongerloon nauweiyk vyftlen lire per week maar zy kon tenminste haar kost en inwoning betalen In deze zware weken was Leny een ander mensch geworden zoowel geestelyk als llchameiyk Llchamelyk voelde zy zich niet heelemaal in orde De Itallaansche kost bekwam haar niet zoo goed zy was er nog niet aan gewend zy aten by de Balonni s In hoofdzaak macaroni weinig groente en nog minder vleesch terwyi alles met een sterke olie toebereid was Haar maag kon dat vette eten niet verdragen zij at weinig en was ontstellend mager geworden En terwyi zy ook geen geld meer had om haar haar te laten verzorgen en voor haar kleeren het noodige te bekostigen zag zy er werkeiyk verwaarloosd uit Maar dat was nog niets vergeleken bl haar innieriyke bekommernis Steeds gingen haar gedachten naar Guus Zou zy hem ofrft nog eens weerzien Of zou hy haar al weer vergeten hebben Neen dat geloofde zy niet En door al het denken aan Guus kreeg zy hoe langer hoe meer heimwee naar Engeland en toen t Kerstfeest kwam werd dit heimwee byna niet meer te dragen Urenlang lag zy In haar bed te huilen en lang zou zy dit leven niet meer kunnen uithouden dat wist ze En in deze dagen kwam zy tot een besluit dat zy onmlddeliyk ten uitvoerbracht zy schreef een brief aan Albert Visser iWordt TerrplgdU