Schoonhovensche Courant, woensdag 3 januari 1945

U j Bchen verloren gegaan Ook in middei en Oont Lnxembnrg incK Kteti d Dmi at hem venig teirein pryM geven Ook by KoiliefiiTl wordt heM geslreilen en m dese gebeete atre k n en ko b i t tbïtturd slrydendi troepen Het OfMtcUlk front lij iml SimriiMi lan bet i n Mfjk front II wetlerom een telle atryd out 1 brand lengewjlge van aovj t lïna i be W dUB et voor den oorh g he Higmgen de in Lttttiuen stannde Duit obe Btnjdkratbten op te n llen 1 Duits he grenadiem tt twiat n den te genatiinder eiken luutw grondi die tui ten koAie xnnatronnjen l l ed ver overt en lonia reedn na enige uren I weer moet pry geven onder ile druk I Ttn Duitaohe teyenaanvallen henige dorpen in de omgeving n Frauen burg ryn reedn aemge malen tan betetier gewnmuld Daar in Koerland UForJl een tvinterBlaj van groot © int Tftng geatreden l e Rua n achynen K K rich groote Dpoffeniigsn te willen ge an du fronten jaar vnn de oorlog ma ttrydopleven tin dood geHtreden moeten word ii en dftiirvoor i de mlerato iiiiliUv r volluig vnn iillo soldaten en tdiuifH ii noodig Het gaat otn bét be liooi ol de ondergivng vim bet l uiiti lo viidtr land en jitiBt in 1945 tal de r ote hiatorta be ommekeer ptaata grgpen wiuirviior Duitx biand in deil oorlog i WapeniiUlstand la Grlekenlanil ftp bot IIiHp he hnofdkwioHei m fAlbene hitlt een ontmoeting Uuiif ITtJAADOANO No IWW TWP E ni ADZIJI nN WOENSDAC 1 lANUARI 1 45 SCHOONHOVENSCHE COyURANT Giro 13763 Telefoon 2Ü7 Uitgave t ft W N van Nooten Schoonhoven Zware stryd in Oost BelgiS hccrke tcgtn aotle dcr g alllecrd ft In Oottt BelKM t ri 1 iixiMnhiirK i tt nol PIl Hllttfl tltWiUiflll vitii lt K t Bt iin i x Hull e UnUffh s I l irtini k loitr ilf in riWiMui8tlie liiiiffl i g ift lte trilart liotilii n iniuntfnü IM i e Mtlwaarttiice div t 8 n de Htrgil te q tiilUii n lifhlo ï4 n oriU k i ve uitaral i£ni titatr B ftttn ttg k mcl uut u tank nl Nan iJe uctitiiiii III K lergl I i tlii vim tl aaiiviillenilB i m i he lrirt l ri nriu InnssifttiiMrhiinil iof s r WesiwAtrlinioorRBilroiiKei iliii in Aiiierikiinn be trucunan allfn ef tt ct b ijoiii rt It verkrynwii en do Duitk lii Hiiuviilupilxfii warden il n nok teruKgeiiümen op h t ImtflKt Bchtiterrein Vooral op d Zuidclyki Hunk mui 4 DiiiUclia wig t n uwer i0 u k VM t n uaUtHiirt met in lit t nun t t6nR vi l e ran de IrKt mutnvallnn l F h t rf rd AnMTjkw iiiiche hgfr en troepen aan andere hpcir reii mitr k k n nudenitiiDfn 1 sing die l i r tt l Vfrd W irdl in ati Dinlithe tjdi had Itii tiibeii de loiderli van dr Kering tf I nn ten do ir rnuldt l aa ivIhg H eniliiridf1 ewB tig K A M de ntdio 911 itii Ifi xiriH op 1 Uoudinu N ohie de hi delt lie h Itflitar heett dntrr aaiigei Iron gen rp l Ht HUivnard n miIi s n wn ien til atamitfAorwiuiidHri dour W P M hu A H I B beidt ourwiirtr ltfn iteld lout yii iriioUiUh nan bi n opNiciiwjatirtdngt ns ettitt aiideiit bteii nri gutlOK oin ang gv de N lfrlin i i lu b Tolk nK init h It ui lfiien Aiinv iriki ltiW lodde ild ni t ti t intmiiHii wiitniiKc rstoEtOX van dt belr kkinK n dr lifssttèo d miulil ut ilu Nt4ilj riaiid i be be lkiii niaArt utHidHlijk luuMtord lit beututr r loschakeling van arbeidskrachten Om de e rt lam n in bVt Wtcleu dew lai lit weiitlmre heidJkttig m dcM niitii le rwud en Mm In elt or vnn d lijde an lie bfXetltfnde nmitlt de voorkviir nui lieK n dt Wftrbiirt iiininielyke KEN U MAKING g iimairegel duti 00k Un ka aklei I uron i van nrl k i I der crur s n een tewerkstelling gi ger Hij denhiB Ho 17I U betreffende d © verstrijkt zii ti ml t i die Jhurgunjie i P i UJÏnf tol venicii pn an di l en van mannen die m de lareti UHt tut eii lea liet emndueii mu l lrelrking algemeentj iitobiliaatte vencfna MjiO t wy R Miigevtild d K r n bet eimiomi ho It en en nnn niRUBtng No 4f lW2 n o grond hun gt mnfn unltrokken aoudt n ay aD tm bilioudM mm iitljfing wot it DISTRIBUTIENIEUWS BONNËNLIJST van 31 Dec m 6 Jaauari DISTKIBUTIEKRINO LOPIK Jt vittr raniNoenen broud L t t M riinl oenen brood 77 tWM rrtnl ueiii ii i nnui li Uiu w U 1 drie rHntii eiie bfotM uf J gram kinderioe of 2 armrgurtniout of 25ü gram vi tlTnt ainker i t 1J5 gram peulTnu blBn li Ml I J gram gnitter wnren U 02 WH gt$m kinderdinnkpneder l lïl gntni amker 241 1 k aariliippelen na 1 kg nurd ppelen 34 l rc p k wvmber l mj botinen 511 p4 en 2U nyt ier bapt l inannetyke Nctlerlandet t dtottUHwen heliooTMide lotdvtii biin OiiM lirevon ali de gruolstp di nuii k lW t it n met 10 N die tham bet begin van dwe ooriog gHslrpden it let brandpunt ligt by l n t igii uranr VnierikaanH he tro n naren ingestoleii Ondank lifU Ig lelgke dogrbraiik naar detu ingeilotcn lrt t pen en een ju vervolg daarop opgezette butt wmnp axC of ttiJfCe vvrhUjfffluiH DfbbWi In de pruviiiiies N unl Hot imd ZuiflHolland ui I lrecbt uii kirpjirbt te werken ni beL kader ii 1 11 arD id nizet Ut mtrbalveling in de arbetdBiniet Hnm om d banin v u de Diutsihe gewhiedt dn r een bendere opri ep itJbwii in te drukten ist n de Tol lisl tyd p van de ï psdukelKig ilache trcH ten u h goed te band 4n dm ub i li aut ton d Imvengeharen In dew miiuu vgfi veldulag noeawto peraonen Terpliuht met inwaarby wteedM nioer Amenku imn he nclitneming mi i de beitiiande Toor reaerves worden aangevtwrd en de sobriften ln tn tïendo het erandei p Duiticlie iefen Hte kr rbl 04k blylt 1 beirewkiug liuii leKenw tunhge toenemen i meUeminde 1 nxemhurg betr k kmg t bbjv n imuffeu n hi whe ilad Iduernadi WM r d Ihm m iian wo miiimls f Mp it tblyf ptaatH te blyvrn I Dwvinber l e botinen 511 ien d Aite arbetdKkrrtibten die mwj liakftlyKH jn voor het in i tsnd honden vnn tie o nbiire bettuur alaniede vour indl toorimetten van de werk inniheden I fl bonnen van geKlimdanrdloeeide en tuinbonwl edryven en iteilryveii vvaairtu D tuk van n Jvetloid wordt melkt Weike ui le jrovinci e N K rdtiitutotfapd aii inedHan lere bedrijven linlland Zuid H ilHnd en t tret lit xijn niUtrtn MUI belangrijke laak wordt uilkege en tegen innuming vnn debunnen l 411 vnii de miegvellen laiigrljka ojnlrntbteu niwten ivorlnn waren uorspmnkelyk be tem t voorttJIfilvoerd worden vryiteatetden wur bot brink m iiet tydvak van 10 d n niffl ojïgeroepi ii toor de lewwk l tte9miM r u t t i mei b Janiian Met telUi g in hel kader van den arbelda higi ni vaji l J uuniri VM t w nit betttuil elden Alle iteraunen die op rftstaueu luruggebtacht tot V4 iiiergrond biervan moel worden viyge i W week In verband bierttiede worsteld verkrycen een b iondur alge den vtMir nel iij Ivnk vhii I tulen metinieil geldig l wijtt van vrij teÜtng Op 20 JnnUVi K en nieuwe niefBlHmnenhet tyd4ti i van de mvi eiing van dit nUgeretkt dta h nmeten de One hcubwwy aii vrynlelling Horden allele nen gOMpronkelyk baatemd voor dewyxei welke tut dat tydnlip ler lake week van M l ei ember tut en nu t t yfitelliug tyn afgegeven on Jannan dienat doen vour bet tydvakvan Öl lJe ember tot en met 2ll Juvan maibaktthng in den inittfi Een uUsmidenog wordt liierby rr tèrv 7hèrbwTrvan di gTb Rrlie da uet wordt de verzorging van Kf att r kinderen g boren 10 doch ook in het uiterite Zmden in tew rkge t bte peraonen al mede IWH voor de en w m t bet MiniN enHyoganje lyn de boUjew alen nog h inne fï nsle en jn ronn oJ n 51 Jiler per week ge w dh Mateeiïa in de anval Zij oiilvvikk len doende male gewaarborgd Tegen aanteekening van het gelHl oOl uf lOT kinderen tie Ier uitvoering daarvan uit te vaar tvlingebewya tullen de distributie digeii vrtorst brullen dnn wel dete dtfnntfla voor eik deter kinderen ten tratbt te untdmtcen wordt geelrall mKHtrantHoenbonuen melk 1 uilrei met gevangeniRStraf op grond van ken voor bet mdrek van 7 tot en nrukel 4 der Veronloning No 4 U 41 20 Januari I lnata en ty l deier ml voor roover niet oji gnmd vnnundere reiking Kullen dooi de pliidlselyke bepalingen een waardere alraf kan dlambulledienHen woiden bekend ge worden o igulegd Uitbti kerit medeUiM kt In vertiaud nel bel t oven plegera en niedephi biigun worden uit atnande ia da geldigheid der miit dadera gealrafl ft l nemen van ninatHoMibonnen inelk 1 waHrun btt reg êtt op bet gebl d v r d BiointknDgfianimer van de lulreikende bwttpohzei blylt OBMngetaBt Hiiuen df ibutiedienet als opdruk vttor dffTonden vmiarui of wmirop n b een katnt verlengd tol 2 i liinuan oWjeroept n man veratopt wurdeii met iefed b leering verbeurd PLAATSELIJK NIEUWS De bapiilingt van deïc Bekend maAmmeratol I w edok eMtdag en Merke VVeatwaart gen bte itnik J J i baudeU met de be 111 bet vakie t K op 1 stamkaart de en liebben Ook inderdiud eemg ter l U vf 1 beketidiiiaKing uf lOT Kinderen en inneniing van een reiQ weten te winntin Alh teekeiien nyien erop 100 aordl uit IJerlyn gemeld dut de boIi j viia tliK be legera nuk in Ooat I ruitien bin nenki rt tut liet otlenaJéf ïolle over gaan Daforder van Hitler Ter gelegeuliei 1 van de jaiir ffl iselln heeft en n oZ l löo l e nil l2 onmiddeHiJk in wj rkina m ïïêt LV nReti i ehouw w deron n e ioogdn ooa ve metlgd Algemeon OenmOdigdo voor enzai WRin liel MMte de totale oorlojianiapanning j Il v omhi bor Iver eeni iiig jideon wnmlii ook vul BovenHtaaiide veiordenmg aiiiim u ouder ep belangateUenden legeiiwour vMi benegdo Uultame tyde ler toecligirtr Bfttheldtliunn tieniillddngs bi hUng opgemerkt brengt 10 formeelgenouden werd in i lan van dew recbtenjken xbi kliinrbeid in de aifiiio nvondn vernniuk rde de bufang lelllng lie weike ontstaan h dour de i ttMl leU lUl aittuentyn wwr l tK Kitd regelen die in vei hillenile deVten door den heer J W Ooatbdof 1 e uit dea Inuds tn de ftvhtei omt tiLTKende de Txiftimg van Zm haruic l liMW ii weken i grond van nlgenueju bim gi l 6d vooiging tn ten ï ini itlKi piilingen reedagedeelttlyk leii inlvuer deelte las Ken goede pliuitd wn op yn gebrailil het pio iranuni gegeven nan bet iiii Wnt de aanleiding beirtfl vvuidlgu gen van UurHlIiederen door de l r weïi II tip den invloetl weiku tte r luigen vn iloor eea koortje iilt Wt perionee De heer Oosthoek vertelde de Kerffge biedunia de heer J ICont hoileeuker tverhn il gelileia To li 11 bt ICeriilfeesL vraarnaar goed gr biinterd werd In le pAiixen vv it ii de kinderen n kehjk getrncleer l doftb htl tiifpk teieni nmgelijk iilie beioekfi en vernnapering tuin Im hn len i e Kioileren ontvingen aan bet einde n nrien buekwerkje Helieer OonIjoek fiool dit goedgeaJjuyrd Keral feCfl met dmikgybed Ouuda Huil niiin I oud g ea lagen jen liiiite van de faioilie De Miiming op de teyiik ide bt eft ikh bal ft ten een ei lilelyk drama afge peeUI Na oiieeniebeld ii er bet aanmaken vnn de km lul beelt de 21 jB ige vr 11 h en rtj nut een klinklmmer wiiarn e le i ïüOket bil gekloiii dt Iiuinei kittntr binnenkwam haar mim een 2S jangeii uiwtaaJbowerk er tn een vlaag van drift i en klap op liet aubturhvHtfd gegeven wnardiHir de nmn up Ming dotid waê Dti po Ihie beeft de ri tW ivi arrent ge ateld Ey lieeftbekeijd en verklnirdiirh opgewonden te hebtten over het feit dut baar man in beil v f gebleven en bel kloppen der kolen nou haar had oAeritelnlen Hel sU flelyk over t bot in voor tiei lie 011 tiiE ek tn be ü ag genomen H t et b mar vvna m bet beghi vim 1 I4 getrouwd en bad een oiigette von Ivtee maanden Hekcadoip Totn de Imidltouwer AV H Vrydai len tibellje boot iwutr binnen leed had de arl e deril S het ongeluk van een voer boni te vtilten Met bevigu ii ett tige p tisn werd luj iiiiiir bum vervoert waar ibikler m lieek twee gebr ken ribben connla Iperde Jtuitdat t vt oili Dpi ru xul eten houden Ken deiei nachten werden hij I landbi nwer NV H Uiud anrd iv Melen ml d ki bnitr gentolen JUkkcrktrk Verdronken Üe b na 2 jange R Kietveid verriLbtie ig wei kxniunbeden op r tt fthKef Kenige lyd later iiiiate inen bem en V odd men Item vtMlruiikeii in de iiiiii i li 2geode aiooi W dero ni diefata I i e nHy de brandeUiflenhttfidvl A en Hoogenboeten im een groote noevetiiieid kolen ontvreemd en de hefr 1 Vuiwc ïd Ui SH INit 4 diJ bUKPO U tlovondeu eB i bi i renpoiteioounaie met laU een damBH oi temoni oeni inh een gehrei kinderjiirkje et 11 bril tn i tui Hevrai en Marw nauweekateine tlclio aiw n EEN WEUK VAN BABMHAHTluHEID Nu n ledrrvervuld 1 vui zoryen voor het elycn bestaan vkltuitera ird steeds mlndvc m rekenen op de steun van anderen Toch to hulp In vele eevaJlen dringend noodzafcelftk w lUn alrt vooral de kinderen bet abLhiotKr wot den Viin de hongersnood Het is een bemoedigend verschiinsci lat onder deze omsiandlghedfu cnl elc stadBcnooten het nieuwe faar hebben ingeict met een d 4d van birmhartujlieid t n nastrnliefde die in dtii donkere cUutn ni talv nhttiagesinncn eenzonfir ttVaal doet blnnenolbdtn rnktle Strhoonhovervarcn hun aantal IS sUchts uiterst yerfIng hebben nainelltk het iniltdUcf genomen voor het vcrstukken van een goede broodtnaaltIM aan kinderen Zl hebben m overky nut de duktorcp een h st sanunyestcld van gejinnen van wer ulieenlooivcnde aard waarin de ouders niet zoo gelukkig ii n dat zli Ifunkmd nog hcc noodigtl kan nen toctioppcn L te ouders zijn op vilen detijke wliic ultoenoodiyd eenmaal per week ten of meer kmdercn naar de achterzaal van caf Kavelaars te eenden en zoo Kwamvn daar Zondagmiddag ongeveer 180 kJeimies bijeen i vonden een pUatsie aan ooic tafVls waai op i1 spoedig ein beker heerlijkt tnrlk cnnnstaI cUje van vijf boterhammen belt yd met worst tn hoofdkaas voor btn werden neergeïet Het laat zich ni I mociliik bcynjpen hoe dankbaar vele ticniillm ouderi ge sMitid itin door dtc ofttr Om de omvang daarvan Cc ihaittn dient men te weten dat dezL nkLk hulpvaaidige tadgenooten bet nU t ilteen pratltsch geheel uit eigen mlddLlen hthben biieenyebracbt maar bovendien imt de hulp van eenige berridvaardige bandtn alle arbild die aaif de voorbtreidtng en uitVL eTlng van hiin plan virbonden was h bben verzet I Ikt wnk wil mm dm kicinties eenmaii i m di rneUiJMt dUjd bereidfnvn i l T nootfio üe orsaiitwtS J verzochten hun namen op de flro d te houden wil