Schoonhovensche Courant, vrijdag 5 januari 1945

l H y U15 SOHOONHOVENSOHB COURANT g VRIIDAQ ï lANUAbl iy 9 77erAARGANG QISTRIBUTIENIEU WS TWEE BLADZIÏDEN If JftilK ttii ijj n t y tolK li p liiltti dm 1 Kolnkt Mn a 1 w H I i ri vUMiii hl u i KMriik liKlwi iMV I 1 I niklin M ii ren I Mi ff U J NaUlk rp p ri ind fiiMN yont t ii i 1 1 limir L I ii ikl l lft allkiï i lKeii8Lb ji lvn nu dt noodet nmaat too hoog gesfcacn was met wachtt n op otttdlfie EokerheUl otTtiicnt Ie tltii gidurcndi rlked hun hulp kunnen volhomltn doch uilen nkts nxlilcn om zoo Isny moytiijk lu dewf nioeUlikt wlnrtrdaotn m t h n Irbetd voorl te kunnen gun VVii uKhen djt siandpunt vab liane tot in lit u om tigidvdlltn lis nicc spoedig anderen het comiii kwitnen stiuncn m t liiidragtn dic vooral In ndtur i uiterst welkom zijn deBgewensilit Eouden de Wil vernemen nog d t de mailH dtrnvoorloopig ciVe Zond gmlddig om vilrruur EuHen vu den v ersrn kt Met het oOgc het niAti rlait tn de hulp dk van ver LhiUvnde ziid n gt heel hetangeloos worden vcrkregtn IsdainAmelljk de gt Hohik att ti d l at de ke e der khidttV btlreftnatuurlik gwt liet aintalgcgadUïdenv boven de l ichten van het tomltt liee mcnttch btpaald tvji dr Ktffliid van 3tot 12 a r Maa onk virdtr zal nogctnsi hl ting moeten plaats hi bbrn Het isdrlngehBgiwrnschtdat m die deze hulpii ttbwïlWt noodly liebben feh ervan terugtreKjfken om plaats te maken voor die kinderen die haar ntrt mo fn ontbi ren M DERTiajAAR Bil HBT BA WbZËN Vtn bekende Hguur l i li openbare en vcreeniglngNiIevcn va Schoonhoven de heer C II KerHng he K HOONHOVCNSCHE COURANT Uitgave S b VV N van Nootcn Schoonhoven Telefoon 207 RhiiDse t t r kV t i l heen h4l ü k n f iitwxin vb tU Uh HtMii ge WlMtt dg boi hok Iweneii Watentuid Sehoonhoven 1 looQ water H 20 u 1 40 4 Heden is n dt volle zektr ield des geloof ta Kt en kalm na een langdurig zitkbed van ont tiecnge yaaji onze innig jeïlefdi Man Vader Zoon Bi huwdtoon Broeder Behuwdbroeder en Oom Jeliuua MarUaaH in den oudtr om van 3 laren Uit aller naam Dl dlepbedroefden Wed J Jansin Sihllt TruusHet bloed van Jezus Christiis reinigt ons van aUczonden t lak l 7 Schoonhoven 30 Dec M Wal ISa t p vciIOfk 9 tl blO In n Urn latutdcbaitalltrg lal pUnli h b Mn op d Al j ttcoiaafplaaia UI cJiira ti a op DondaiJag 4 l nua l l M1 Jaa nam 1 uu Heden overle d na een smarlehik doth giduldi gtdragen lijden onze innig gehrfdt Zuster Maria Vlnpruii m den ouderdom V mb iaar M i A WAPENS Mei W WAPl NS rekk rkerk 26 Det 1 44 X Ekirgi meester v n Bfrgambaebl maakt bt kend dat de Secrc larie dier gemeente voor hef vitvolg voor hu publiek zal repeMtl bUn mp wrrheas H ll B df VB rMieean mm 1 1 ia niar De Eurocmeestir voornoemd P BRPID Hl den werd van ome ziiti weggcnon cn opze jongste Zoon Broeder IK huw d broedt r tn Oom WIU4 m ltr ier Ubu In den ouderdom van 3ï Uit aller naam W BROeR Ktn Ukktrkerk Met leedwezen geven wi kinnis van het overlt den van onzin zeer ge waardeerden fabrleK ihef den Heer J H Jannen In hem verliezen wi ten zeer bekwamen en Ijvengen medewcrkif Zi n nagedachtenis blijft bi ons In eeri Directie in Personeel der N V Vernis Verf ♦ n Japan lakfabrieken Hermann A Sihriiidir Co Silioonhov n W Dec 44 Heden oveileed zuht en kalm onze beite Vidtr Hehuwd Groot en Overgrootvader DIRK VAN HARTEN in den oudt rdom van 85 jaar Namens de tatnihc Wid C K van Harten Nicii i ioort 29 Dec l H 1 lloofdiir xn hcqtifai l hMit D nad g 2 januiu pi if a l t Hed n bthiaydt lut dm Hit rt in leven en dood ha een gtduldlg gedragen lijden zacht en kalm van onie iljdc wig te nemen onzen Innig gekefden Vadi r Behuwd Grooten Overgrootvader HImHduh dr Koning W duwnaarvan prlt t Vrle lil den ouderdom van 79 Jaar en 11 maanden Uit aller naam B Blonk dc Koning Blenkcnsgraaf 29Dei l H 1 t rH l lalal Ing h lt md Terstond A vroagdi Een nel meUje litfst kunnendi milken of gi ntyen te leerin Chr de JonQ Gr Ammers AchteHandCyi ClfvraaBdi Eenfllnke Huishoudster bij vader en zoon I Hailing veehouder B 87 Oouderak Plaaislng gcioclit door iiili ouw niit dochiirfje van 5 jaar In een ha la houding Go d kunnende naaiin Loon geen vtulschte Wit preKly thuis BriLVinno Uö5 bureau van dit blad Blcdi Kh aam NIÏT NBISIB M laai bl een boer omtrek Schotjnhovcn C let eld Havenstraat 15 S hoonhoven B I VerslelniaAi vnorkosttnkkmivergoedirtfl ¥ WilWW8h mil julfr liledl Ich aan als bqlp In dcliuUboHd Bii hulshoudster of Icu deroelUks lafst omgev Strcifkerk OrAmmers Nieuwpt ürt 1 f yt rik SalarK geen vcnlsthie i rleven H de Ridder Kerk airaat B 2 Groofs mmen m IMS WOENSDAO 3 AH In alle sillie de dagjigf piisecrd Vfjarot kon terugzkn op e derltg artDr itirn tijd bij het bankwi eA Hoewel lU banki wairaan hi In dl lbo der larcnwerkza uai van nanm wlnaidcn was hei m t t n licliaam di h lzl n aienittn lieci viTten Ue liter Kvrllng begon dtrtlj ytlcden z n loopfcian bl het biikantt Amttif Hojl kan df bink Huydecoopci Ïin Diclen tcUcr hl Hei ds h 1915 w ff daar bevordem tot proGU atl rhou en Dp t Juli 191 Iptgde zijn bcnOinil tor directeur van hor kantobr St haonhc dit de krii van nfr M A Oirup OiKltldcin ia Enkele liïpil ttr volgde di naamsv dcrlngin RAtïerdjfniSLhv bankvertenlglrig HoevitclutI lub eum oowtlaliliit ziï veren daon de tl daomstandlgtiedei gi vUrdlli Acrvuld eenpirlodcdit iordtgcl nmerkt loot de totstandkoming van fcikres atiratie t ËEN FAIfTASr Uc wet 4c 4i lUi in detr tt d de meeste WitnKn a losÉcr zlm van hun igeld d heeft bli kb iar t lat beuogM h pfr hliikh ir cM K Ugdlf gcnoat beuogc nisl ulk te mjJ var d epj a Htvly i i ono tad tnooten Moor alFifrltll fant 1 m V I il II If llltwl JJ kfli Il Ble iurln voor ptr Jl Hfl i tt hciiifd tt 1 1 ntn uj joii iirtiai L 20 Jl r til W n k Ai lyuf lllep hierfiopl n pikkin gtkavMn H i niwü dat t ltd eXWjhtt zi n zeer Wc pin KI O ouder ing grootcndei huhlioudehlk lit Eik maakM Fu ir nnkflbedtf y uiikwaid in m polit iee di heer Kerlliit an piü zaak werd UL i i wi deze cl lirfTfakjkvajiwxirdeJrlnUvOor tal ariikelen It ll jfwaffnle van ni gczep beheer eii eim accu de Iwlft van li t loualbëdrag Üj vulllntj mogen üntvapifen iith erl en in be au t niineB BRV K HK Iil tredende BEGRAFENIS A I E UINO P Van lieuiekoni Vn e de t l i f enMifilulfUHÉ bf Kuipiren l4 ifiredinded kittrnGT m tMd itiildt k tiri U r l r ln hslMi minckenÓ P van Sitipe zl n allen door Img U lerMinlAbisU lluig i tlUH H i n enlinii Tïiukdlfliii t leii 1 b liei i I k iiiuiieli tlM en l lir nswlMt MimhIbouM l f lit uhfki h iil tt ervti dal iwtu inmi illt hun ti hit kiescollege herkozen cnhebbtnhuif le dtXT vn on aMil uut It tf i herbinoeming angcnoiALii K ii unaiioiiil Wpitrtiliib spcWJimflin Het iollcge mn notabelen heelt dtn l l 8 1 iivurtfliileiie die by i ii heCrA Urinkalslterkvoogdgikozen Inde lu en iii iiit iter tetliDl ohfl i i i plaats vanden heer C H Kcrllng niiu d r kli t n utviiutit1l bjokil VoordenhterKi rlIngteindigt hkrmcde dilb wtw ver 1 do lUr tlti i oiLi v l een reeki van ruim 20 laren gedur ndc tmUpeler Kr lWA tnlri eutti t èfi welke hl de funlctle van kerkvoogd hceri itt ItK llUK Ivr MoUf nui IwtHir b velke BIcdl tich aan £ n nette longi man oud 24 sag zlcli gaatrni gi plaatst in bocrcnbcdrljl voor kost en inwoning Ook gent gen Ie leercn melkm J v Zwtenen Burycrdijksiraat 32 Krimpen a d IJssel J DQQQFKI blijft bet speciale adres voor het lilpan iM n J KI sfharen en messen slagersmeistn iU hakmessen bijlen zagen ins Alle voorwerpen worden zorgvuldig en vakkundig ges lejien Wegens gebnk aan vijlen kunnen vo loopig geen kdttl molens aangi nomen wMtUn Voorts wordt alles desnoods Oji proef geleverd V lat lacfe wel op hel fuUtt adreai I KO l£N InalruaieBi IMpcr Laagc Welsiraat 9 Scbounfaoven Verloren leKersldig gaandt van üirgitoep tol Kadijk Een doublé armbaad Tegen bcloonmg terug te bc lorflinbilO Mak KidljkE2H BcrgMnbacht wamharii Van Dijk Schoonhoven Verloren Ie Kerstdag een paar zwarte beanp iscn gaande van Ottoland Vuiltn dam Hrandwijk naar Oroot Aamcn legiu hooye bif looning It rug te bezorgen blj R V d Veer K M Fortuyn plein no 1 Groot Ammers kan wageni kotansabreh zoo wal hier ets in Gouda VOor loopig nlar m r voor de ha handeling d r Wtich torgen Bij evonlttoolo hervatting onl vengl U hiarvan direct bericht ala M aanba alMiA I V A N D IJ K V Tot nader aankondiging zijn di spraidntfen van Tandarts VAN DAM ah volgt Maandag en Vritdag 1 2 Woenaaau 10 12 De Burgemeester van aeeaamlNHlil t a AaaaMnlal Vorlofen Woensdag 27 Dec een Icsren Nnforband cboco donkerblauw mei wii tussthen Vlietbrug en Zuid broek Bergambacht Teg btl terug tcbei bl M de Waard Lekdtik 32 Ammerstol brengt ter kennis van alle landbouwers n neringdoenden tn die gemeenten dat op de ri retartet n dier gemeenten verkrijgbaar zl n Ondtrhoud n riparttitt vjn alit mirkm stUcif matkiHts Beleefd aanbevelend J H Terdu L Achterweg 59 Lekkerkcrk rlehllUufn boo l handfltMi bU het eardervB door Ikaiiactae ullllalrrn Ta koOf een antieke pan dul klok Prijs f S Wed I agcrwel Havcnstrtval 124 Schoonhovtn De Buryehicesii r voorntwmd P BREED Bekeadmablag Solar carbidpltton ta koop SI U1 S Rijwlelhaiidil Eenigen Dijk A3 Bergambacht OndCTgeteekinde maakt be kend dat hij zijn 10 koop In prima slaat zljndt manfelkochsl Ml niiuwe l inneni otPri sftiO 11 Noorlander p aG Noorlander Haaitri htD32 taak In luioaadea hoeft overgedaan Tc koop gevraagd Ein brik of platte wasin Gebr v Svhaik Kerklaan 8 Willige L ngttak aan iljrt zoon C VAN DAN Dank voor het vertrouwen al die aren aan ml geschonken Ta koop aangcbndent een paar goed onderhouden chaaUen f 10 Ooms Proven ierstraat 10 Silioonhoven M van Dam Ukkerkerk Scliuagt 252 Wla wil rullan e n nieuw haarancoiluum maat 48 voor ivn voor xitlogsch nwe wintar a maat 54 A dr A dt J ong Polsbrotk 55 Wla ruilt zw datnessihoenen maat t7 voor dito maat 38 en een nimwe dorik rbhuwe japon m 42 v dltomaot4S D dl Jong Laagclnd Noordetoos In aansluiting op bovensUandc beveelt ondergiteektnde ilth beleefd aan voor t leveren van Ta haop gevraagdi De volgende camplctc aargangen vaa bel Land bouwblad De BoerdcrQ 19il 1932 i H7 l M8 193 en zoo mogt l k van 192S 1926 1927 en W2 Of soms mkile lomplete jaargangen uit dezt strk Aanbiedingen aan C DEVOSAz UndlTQuwer Knibbelweg 17 Zevenhuizen rZ H laad en tnlnbonwzadea Hu hoopt door nette bvdlenlng het veriroHwtn waardig m worden Cs van Dam Sttfauagi Lehhvrktrk lilldt OpenbareSchool Wla ruilt een knot wol om handhchoi ni n bri ten tegen een voor oerlogsih inter lock domashamd ot aan paor kouian v Houdt HuiswegSb Hergambu Wla ruilt zwart lakens pak legen oummlinanan Alb Swljnölburg agent Sch Cit H 8 Onoland Te koop gcvraagdi Etn Qchoorapparaat A DOT Mitld lwtu 5WB Nkuw r kkcrland In ruil aangabodeni em paar goede Moil asichof nan maat 35 tegen Domasfchoanan m 37 i i iw g a n Wlnlarjaa keft 1 i tey n Haarancottuum T liMWpi UvrraiB Hiilaraa eschlkt voor wagtnboonun 10 Adres C P Woud n berg Haven 34 Scloonhoven Wlo wil rullen etn paar bruine n cis tssi hurncn hoog model In yoedt staat m 22 voor mols afschoen n m Teraecrnaaic gevraaitd Ben Bruidsjapon nuat 12 oi 41 llrn vm aan boekhandel W TIM MLR St hoonhoven v 24 Ook sitnigen e koopvn Adres B tloltroj Tiendweij 1 Willige UiBMtrak onietriiaiirui IKIIies It ScIMnhevcn VcnMwborddllli iaat et o lïfrif i tt V MüU ie clMoalio I wsiitt J 1 K aa MWfa Ha i SchMMbevth CoiK ntrisch lanval op UMÜuhland te aclH n7 Hé iga strll In België uWell 4 lUiik viuid liuii i iitlihuil lil lltft é IR reti x Hif MTfiülTeiide fttyd nuinaii ti j lu nve lkalten pliMnlaiiifiii e k H litt fi ni vi enfn ViM titlitid t vHn l mlORne ii lejievp Ii ti livv iK fill lit 1 itrli ttn n iti 1 i If xvrani a i en lai tie n t ljriUHmmrtia Hnk ik Wö m hult ifi f iie b Jii lijt 1 Keiifee kleliii 11 lil Xliifrikam n enr her MtfftiMiijti lltanu iiH l i i Diiii iitUiIflii iH Ir t Lijy rtu loni Iniru J tibbeii iIh S elêitl tilt terreinwtitKt ukIpI iW vun a oil llAiiintttlinia lie dmir le iriiaukiinen w r iiiiii iii er in kt bruil wiui teatel l iMt l fte k nt illi Ut do Diiitiitlieiftrydkitii lilnii de unie wpe rbfbl endih r m kt ii Uf gevai lilfit npijltfioni s i eilitttr met Aii ktoi Ih uin iaUK PU Eiitkeii iii hft nivl bu iliu verier N mt iclyk m d AnlBtmtn v uir hi t huofdic Vei litaivrrttiii miilit t geheels estelyke front ii ci ni Tikfinifti plagen daar ludeeetnii i1hii de l iiils lie tor leniiKen In iiivelleeren ra lietibun vtioii hiMi uttdn dofUh I ÜQKen VHH een hezpitinK vim dn Umi at be liidtiatriegebieden in bel Rijn nnd en het Kmirtiakketi Na vnt htiii e j eveohleiii l iUniteii H lie stiij 1 Iftitr Ib iis wtier AlgiJliHlwd X Int over lift nl eiiii tiii aan hot Oott ii franr tmtt heerst lil w utTNaii illiiuii llüiijtiinje ultjtwXondfrd inuet if urdeil Nor al Is dtteiide sov tit niMeii IwviKe aaiiTalleu on de lIoUKHanthH huordstad H e la pent lil beul Ie k yKet len NiKirden van hel l latlenincer ik een iwnrt wii s hHltige strij I oiilbrAiid wior du i v rKaii eii uver dt l iinau De Hu j l riiM eii liebbt ii m brttekkclijk korte lijd tie jfuidetyke tiever welt ii te bvteiken diHli leden by litin it t i lten oin nxer te Bleken iwrtre terheiMii Knkeb f roi pen die tie Nnnrilelyke uwver wrimun te bereiken Herdeii rt ttien li e ver nietig t in het wiw len te Duiiatltenf Heerviiur 1 e be tt eiint tit dtinrby klanrblykelyk voor om de wet tt elle lien votir de ltiiH iHtli t troejieii itie by lie itroole Imi lu iii le 1 uitiii ten NiMirleti van Htieiltpent rvt ilsftiji iln Noorlelyke oever vnn ruiumtaRn la het bttHthr kfl gebied aaa de Hlo WAAksthexrei s ffttedt tlnii onk tevene en venvanlf doch blue li t ntryd tiixHctien Hlerk tKnklurtlintieH en r p t mie iDtaiiturit In Herlyn wydl uien ttudertiisat hen vry vtMl AAiidutlit Mti lie overiKen weinig Ri lieve houiliiig van de Uiiwii SI li Ifjier Mfii venmtlenitelt tlitl de voiirlteifi linfjen vo r een j roiit win roll iihitdleiceiideO letelyku DuiIki h grenN hok i t K haet gereed xyu uf dal au tl re redenen Hniiwoaig syn tn voorlinüi I tylni ke voor het iiitttiyveit van lilt ullmiNief Mttunyit lilerl y o de Hiole vvftnnie ditt tn liet j uiilieer Ie kiiitipgulieclil wonllattii eunittnenieene anti val vnn alle iijtlen nji de Diiitsi hu veiling Men veründeiatellde niogelyk litfid VHii et n tuilitusUtii nn du conferantio van da dri grootan iliB It gen Iiiniinn as ftangekimdig I Nil yn hez mk nun tthena liet ft Oliiir lult aau Uu laevidt en 8t lin een rtk i purt jjeKtnilen yver lyn bevindingen m de Oriekflche kwestie Uit n du iniiiid ilelii ver p it ipiU gedrevrn ni eilyktielen mei d einigrRiilenrt ttering van l oien ïyn twt verileie reienen MKirhel hytieiiktiinan Hn de drie ge üliieerde leuters olitenH erik hteu ml iii rlkii tuti de b jeenkonist op iieii jlriml terrein i liiata vindeu üiro 13763 TUttKIIB BjIbEKT mist IAPA üte tie lieer Jwnsen daiir utig bn I iiit In etii bntJikDiiisll van l el Turk k n jeng 1 Mpr titelt veel mei lieA Oil II i ei ï Hldnav nrt uHAnkttie J C lU ienrteriveM e gtliiig li viifi L iiu U WiAnsln Itv l illi twuik tU ü ♦ y l rel li I ii er rJieUiiigth vnn 1 urkije Ümel Japan i K mii kryk lotl WH VeJi nkel llelbel Hlt 4rx H weMB te teiiit lilen lil l iuKM i if hiinifiïii eirekkin thi heer U hlot uit NiBUwpuori gin iidiiblAtlnliH een Ii ibi Ii gi vtijg weiw hle aau dt graf enige korie ty I door luikyi n een hieiniAen K t M J er voor itendhtiden waurr n net U neiiyden vi n den Oieer Jansen fiin llKBlHnd gAnoiutti K M h Ideii a in i vele InkingdÉrbiUekktaKen K t r M U K fl l ii l Ikimdar d deeariteaiapvorindB Wel1n ii iudiii eii e uulsiiiulriik vuiitte UI 4 J yMo t U Hj teken lii verljHii l imt iieï tgd 41 Vttn tlu KS lil lip mindraii Il hIu iu t vel lllttDollRltl iieï tgd i4iaiek vBii een hieiniAen K t M J er voor 7 j u king hIh ia I iiii a ONZBKBKHEID IN PRANKUljK t itlen een plaati I uil kiekte Nu hebben til het Konmkryk lu tmnkrykl tir Uyiien vtx ildiirttnil mts en iniigMii yo naam gt iil n aken l niltst 1 f n iluitiaal m ixlicii ti en Imi Du heer K de K u i pf r geiuigtle ger9 ditiervnitv riln ljl rden Nnaie i van ie gr te WeUliui I die de tievie gewerkt e h b ieii met de Unitstlie aai de Jlefvnlriuilit giRieeiiie van bezellingSftiiltirjteiten t viuitHei l meiiwiifn il orde Sniliiunielvii i geruim Laatst waanchuwlng Het vellen van boomen en struiken aan straten li ook voor da eigenaars streng verboden Da bevolking wordt gewaarschuwd Overtredingen van het verbod wor den all sabotage tegen de Duitsche weaemachl beschouwd an met de iwaarile itreffen het afbranden van hulien vergolden WvhrmscMkommsndanlur Gouda d en lly veTr4 IiUe die i ler liieer Ills lil till tie kerkeraal hIk diaken en I len hy nU xntKlMUIg om giiond lifi lire lentil niiiirsl iiflrc leil Wtrd liy itiideiyk in het Kiesiolhge lient eind Niet lang gtlti t n Ker l liy lid Vnn het l iMtiliir ilei htliool v lor llir Vulkioiiilttinya u a htwdmu hy sleilit t ii vergn lering In eft iiiogeu lueemnkt n Verder verltnir de nr l e ereen guu lil l iiit liftit ii bibiiutliüi riH V y sliren aldus spr dus op vele pbiitl sen die by lt dig ni nterliel dotli de Meen lieefl gegeten en geniimelt de iiituui dee lUere sy ti elt oll SCHOO HOVEN TBRAAHDBBESTELUNa De lieer l H o r d e u sprekende ala viifml vnn den ovarledene tatt iti de groole butAdgeletlitiK op de dmideit itkkereeii lievrya vau wiwideermg our lie vele gou Ie werken waarviKir de JANSEN IV I 1 K H I V U l t liegmafjili h l ntiilTet k ovenuhtit vun den bet r J M Jftiiten Ier ii Ih werf b aleil Y tK l ttg atiHtt v u fa miUele Uu un vrientlen volgde te tuiar die d iftr Hi lireiMer A C wer l gedrag n In de HiiU Hrtieute tie beer H 8chreuder met gevoe de droefh 11 h dn l l 1 Iii r l l i IdHK i l i uiM lil wu inu jn t u tin lip i lil ml ii lu ve trootd I e en btAtlu uil iih itit van liaar en van de lainiile dnnk nun Ueii iliw y 1 t ni il l iiiat4tt ei r iie weien ut hun be ung le ling t K i ileii Umiwjaet Au j ttEMl m LJE eii UI an leden vnn liei klcitollege de kerkv Hig ty feii ite kerkeftad der Ne I lle tt trilmi k ineenle kiinliK r en fa riekt ver tlill ten p o ieel tier fiiiiiii meinier nlge I vttaritigden vnn Ntuiukiinios waitrvHii JIJ de oveiledeue l e Iiiurdllit Wnt personeel dur soiittagHHitioul F unit heeft verwek in hi l gai familie in de wurkknng eu n vele relliiK u en inaulKi hnppetyit kringen wier work de jnipithie en SPIJS EN KLEEDINO en CBN de Kleun v n tien overledene gen aen TKALE KEUKEN De Umnu Me 8j r geliligtie van de grtwte werkuul v jor Spy eii Klet iing die tifovele de bAwAA nliedeti en het latlvol oji jxien m Si tmonhotm ii iiiriiitotekenil tre len w atme le de heer Jan en auh werk tot sleiiu ven iMn liy lende ge de vnlte tevredeMliel 1 vnn t ii i lief tiniieii liefti vernoht tloi h diHir de had verworven tme hy nas vergr lenl ty UninitHndigheiieii lUnrmee niei op met itet t eilryi dat Iihiii lief wan ge iit on Ie toet kondoirt ann lieelliuli worden en wimrin liy su li een ver nu liet Int aangelrokken vuii die ge rtnt t riteiijke tiiak tstj ojigr tntg n minei wier inkoin ten met toeieikwud De heer H tireuder tioopie itatGil jyn voor btktisliging vnn het vrij lm ige de weduwe in stunt ni K lil stellen tiinef vnn de t entrale keuken l eiin potjr itrti heeft ntin liAiir kind Ie lelden m I de vader ï h duidelyk gegeven a tweede itpreker lonstateerdi Nntat rrenili mat droi f hei i mnd luttele jaren hel jier oiieel gemwmde tirnin voor tte tvteede iiulhI o i deie ptaali liyeenkwaui Deie ter do Mttude slag altlus Npr liet fi vuur ons tivfleaape t ii Het uikelyke is lUt wy llHt hen lie voor de hllip der i nnmiaiie lil nttniiierking koiueii worden lu een lidverltniiie in liit nuiiiinerii iger iepuii zit II aan te tnetilen voor een gedeeilelyke verg editig dter koaten WIE ZIIT aijl VtH ral m verhntid met liel toenemende naiitiiltilerHiHilen onlttint t de politie tie lattste dagen herli uildei k Rnonienie hrtefjea Hoe eMtiteii ontbreken er ook tieel itik wyU byzomlerlieilen aan die voorliet otitteiiook van veel gnioter belang s n dan dt inseiiiteDi konden vernioeiteii Dezen lyn dan Voor de poJUie on eUtiHitr omdiil ly liiin ndi onsen fnhrif kit het vertoieii em verlies wel deie vHHk lietungryke inlitlilingeii daljonherolelhaan want wie syii itiik op dearlfde wyza wiltli weet Daarom lirengeti vty hier ifearne banr verioek over lat tie sthryver leigelyka briefji daaroiitltfr iii k syn kHriikieteigenai Imjijien moeien liel l en het tweede At enl lit de iierin nermgiundelioogeineusi lietOkeeigen ohHppen lievty in k i liei r Innseii mot liien henon leren syn Heller nor deel yyn Ir lUWt krm lit tyng h Ie litul vr van alle mensi liel ke kleinheden s ii letfei Spr bearhmi te hel ala ettn groot geluk tien vervidge hun miaiu en itdt t o n goeil ineii i 11 Ie hebben gekend iiielilen Vtior otie ihAariimkliig daar Aan de groeve eic tin J V ite vnn hetioefl hIk ly averigens tmilen Brnyn op tie woonten van den ite nik ilaaö J f wonlen fepMttliinst ilat de daten dea nieiiaohen vreesd OEVONDBM iile keuken yf tnloiiH vnn de ler talons nl ven iiU het gnts Hpr m rlieiigde IK het vt U goetle dal vnn dent en blauwe nol bliiuwe wollen Bg Hprt köii Hl verblind met km leituuitti i hoen K n groote verdiemilen np maatarhap velijk en kerkelyk gebie I Aan vele goede dingen heeft hu m 1i mogen wy laii Veten heelt hy de neg nnnr OodM Vadefhuls vrdlen wiiten un we inngen de overtuiging lielitien altlun de ptetllknnt dat liyyelf die Weg zil hutdien gevmiiien De liei r Koruvnar uit Uouilnauii spiak naineni vele vrienden len bedeltje lat hl I en eei KERK EN SCHOOL iHlH KI llkhN llHrun iHli biiilan lift Oliirlrt lr Boiiiirnl Ht e r l Wrrh vNii 7 I Hé It JaUHnrl Toor dr lUatr biiil krluKon lilpbooali fen cu llaHatrt hi 24 2 i 4 rantsoenen brood M 2 ranUo ncn brood ot bloem k 01 2 50 fram kitulerniecl of yorlmoul of vpedin ssiiiker R0 iiORTimkinüerÜFankporder 248 t kg urüappelen t 4 rantsoen vleesch lOd rain kaas Op deze bonnen maj reeds van Vri dag lati des middags 12 uur af worden gekocht met uitzondering MAn vleesch en aardappelen Reeds aangewezen bonnen 278 en H U2 300 gram of ongeveer 4 d I spijsolie Aflevering van spijsolie al ptaaU vinden door not nader un te wijzen detaillisten zoodra bevoorrading hieft plaats gehad Met publiek wordt er op gewezen dat deze bon nen mei van te voren bij den winkeliers mogen worden ingeleverd Alle bonnen met uitzondering van dte waarvan voormlevcr np is voor geschreven alsmede van melken taptemeU niugcneersi bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven Ongeoorloofde voorin levering kan lot misbruik ten nadeete van het publiek aanleiding geven Hij deelneming aan warme maal lijden Uit de Centrale Keuken moet worden ingeleverd bun 48 voor aardappelen Voorts zijn de volgende reeds wn gewezen bonnen geldig ni I i jan Til eén rantsoen eenheidsloitel zeep 226 R 29 en C 402 fintcgvel één rants zeepvervangcndc wasch middelen of wast hpoeder 2üti en K 2ti Qgrtm versnape ringen 228 m 2 tl en 247 1 ranlsowt vleesch 221 2S0 gram jam of stroop of 12 gram suiker 246 2 u gram stroop jam of kunslhoning In de kripgen Schoonhoven en Haastrecht worden uitsluitend bon nen aangenomen voorzien van kring nummer iQ3 of 4i O Hiervan wordt onder geen voorwaartfe afgeweken UnUElKINU DEUUE NOOUKAAKT tn Suord Ho land uut Hol itn 1 en Dtreoht löMen diK r ilf die tnli ilie iRon len op HnlerniO t ki ndijen dagen ninnr voor J Jauueri n ilkniirien derde Serie nt ri ede nieinte inlegveilen wor leii uilgeiiikl liy hel afhnen van tleee liiNilnileii moet te leLhlhebliemtt id Eyn te niHiniigle de twet tte tliairit iilietlnm kimrt n tiet ihans in getiruik aymle mligvel overleggen en teven bon 2 W 1 f U Ct van de Iweetle noodkaart inleveren Zy the lijdelijk bmten bun wonn gemeente v rtuyf In nde n nu uen tte nieiine noodknitrtLii en inlegtellen af lialrii MJ de diatfilmtie lieiiHt in hun tydeujke vtiHingi iiHenle i k al het ft nmwiaaeting mui de twee Ie distiibii tleatamliaart nog niet pltMts gevonden Men dunt er evmwel rekening metle te houden dnt Ie nieuwe kner en a eehtt tetdt lyn In de ilistribu tiekrlng waar ly sijn iillgeneven MIBUWB AARDAPPELBON In N llullami Hollumltn tr üiisyn Voor de week van 7 to ui met IH lanuitn tie bonnen 1 S vhu te twee de nvKHlk tvrl g l ttg verklaartl vt T het koo teii van 1 kg aardapi e i n per bon Deit lionneii moeten voAr o ver mei van tie teiitrilje keiilcen ge bruik kan w mten gemankt vilor Uen tierdng 4 Jnniieri worden mKelavérd by den eardappelhandelHar denge wenstht tegen ohivang tl ewys Nadat de hnndelarcir tderop lyn lievoornuid nal xonder iinlere iifltikondiuing tot attevenng wortleii oveigegann d ih mtsliuiend in Ib week van 7 tot n met 1 l inimri OEEN VOORlNLEVhRlNQ ON SPIJSOUE Honiitii 1 tm K Ui vnn