Schoonhovensche Courant, dinsdag 9 januari 1945

DINSDAG 9 lANUAltt 1945 VRIJDAG 5 rANUARI 1949 K 3215 77e lAAROANG No 9101 TWEE BLADZIIDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT 2Ü eii f 10 K M llaiteard VHit De oudKte ingaxetene d nr giMueenle de Wed U de l Aler gab Ctthr Spinhoven iiupruiinIM ari re leefiy t ovaile len Wmigc Laaeerak Nniiwetitki waa liel nieiiwtt j eiidite oiidttte imviH gfh dr Jong in den leeltjjd van 8i jaar Üe inerledane en hanr ninn henben op ïd Juli huntW jangeechtverwni gin mogen t r len c n Nieuw Ukktrland A d a II a a f i i liiit ut bier overleden da baf r de Maan Andr t oud kanii r bonder bu de po ter jan Da o arlmlene lieeft 0 jaar dt Ned Harv Ketk $ diend eerst als notaltel dearna all kerkvoogd Ui k i ht 10 laar panningniaaeter geneeHt vun de polder Nieuw l kkarland Hy tvai geboren m Aftrit 18 W en bereikle du de leeflyd Min i 4 jnar en 8 mnantlen De hear de Haan wan de imdule InwoiKr der gemeente Pr ltfcb urf a NED HBUV KERK Ameldc lOen J tO tiur dK l oiiu Ammcritol 10 uur dn Hni nli ltz Herv Iteref Kvan gelUaliegebouH 10 an 8 1 uur de heer Van d Kraa i van Waddinxveeii Sckoonbovco tO an S uur ds Vau Vh van Ooiidarak v m beveittiging onderhngen en diaken Wl llot l n gerak 9 Ui eti i uur dn Oe Kniun RBM QEMEF OEM Scboonhovcn wm uur d Muil liioni Ib yer OERBF KBRKEN SnhoonhoTcn en Wil Ige Uogerak 10 an 3 uur d UtwWfira Wej la fnilliel verklaard Ciinilor iilr V Julnik te HottardHUi Br adw k üevund en twnTta demw hftndm lioen to Mulenaftr r if Ha nigfii by O mu No 134 Qoudcrak Hit eii worden niMinfe diettftUen lenield 1 Iihuh iijii iwct Hcbapaii va den Undbmiwer B verdienen Qoada T y d e l y k i e k f n h n i In het K boiiw van de It K bewintr Bcnool aan de Gvjuwe UebUen de rtKeulen Hn het Sint Jowfpavilj en en lylahjk iiekenhuU jnRencbt plaau bieleiid aan dertig paltunten OoudrlMn Vryd guiiddnf I Ü Biiianiiienruden np de boeteni mkten yf lonRelui ploleeling door het y Met behulp mn ulokken kunden fillen op bel dr ge worden gabrai ht Il C de W II op bet ii iVwlaniR gavallen dat hy een enkel brak Hy nioeet tUh onder geneeakiindlue bab indalini stellen eii aal enige t jd ru t Mioaten iiouden Oroot Ammcra V r o e g e lente Hy den veoboiider M Uroer wonamlein raatlan haefl re di op 2 Janu an eon a lianp en Inni ter wereldgahrat bt Lckkarkcrk 1 t e f a l 11 e n h o nd e n a a n Op tn aa plaatften yn weilaroin iohapen ontvreemd en er II ook aan kml met lardappalen laeggaliaald Poli rock en VHat I a rotlerle VOtir bijzondere nofulen op veri H k tier m n Ie de earite Ken lag gehoii ilen hiefl nmn f 4 1 opgebracht Bi v ndi n werden vwir de diaconie UitHave S it W N vJti Nootcn Schoonhoven c L aa0eraB hiik i k whi WH jawr mtttitreden of Ifciiooii alM eertle ilachlotlMr Amh vwDoiiKler Willeinpia VervWr rOESLAO KOST EN CE NTRALE KEUKEN Zl die gebruik maken van de Ontrale Keuken een gcxtn hebben van 5 personen of meer en In aanmerking wenschen te komen voor een tijdelijke toeslag op de kosten van deze Keuken kunnen zich hiervoor tot en met WoantdOf I O ian schriftelijk aanmelden onder opgaaf van gezinsinkomen en gtootte van het gctln bil één der ondergetcekendcn Namens de Commissie voor Spijs en Klecding Voorzitter C PEERHOLTE Upikerstraat 19 Secretaris O GkERLINO Lckdlfk 9 O TEMMINCK Doelenhuii HUWILIJK Wedi 55 j z h met behoorlijk vast mk zoekt kennismaking met knappe beich 1 D of Wed z k 45 Hr met foto no 141 5 bureau van dit blad Voor direct gevraagd Ben OBt lHploiBCcrd Vcrplcctalcr of halp by Tcrpictint Aanmelden ORAAPI AND Korte Dlik 12 Schoonhovep Wallla Vaahoudar wil koelan opstallen van een gei vacueerde voor overeen te komen prijs Adtct lANOPSGHOOR Ouderkeik a d Ussel Wla ruilt een paar In g s z bruine mcls eilaarajcs jnaat 36 tegen een sterke Warhbroak Bameveld Ol v NoorUtraat21 Schoonhoven Er biedt zich aan t n losrsnlcnacht goed kunnende melken oud 17 jaar Adres A Sllngeland Mlddelwea B511 Nieuw UVkeHand Wla ruilt een mooi blauw longenscostuum leeft 12 gaar tegen een witta Waanar ram h oet een goed dier en getatoueerd lijn Te hevr bi R V Zanten Stolwtjk Terstond gevraagd fan M l a voor halve of heele dagen Adres H Bos No 16 Molenaarsgraaf ro koop gavroogdi HandwoganorwiJenm aa ra koop aongabodant I KIndarwagan f 35 I Ktndarwogan f 35 1 pro i tlgaSpt gaM35 Adres Gcrrlt de Groot handel tn manden en rieten stoelen annex roerende goederen Voor straat 27 Ukkerkerk Gevraagd een n ff M U voor halve dagen met mlddagnvaal niet ouder dan 16 laar Hrieven aan Kantoorboekhandel Fa Wouter de Gruiiter Lopikerstr 36 Schoonhoven Ta koopt 1 zoo goed als nieuwe lotalt I vo f 40 en 1 voor f 30 Te bevragen bij P Deelcn a 70 Streefkerk la koopt Ben Joonmo Vulkochal met circulatie Prijs f 60 Adres E van Dijk Oude Haven 34 Schoonhoven Ocvraagd Nat Malija voor halve dagen flink loon Adres H de Vaal Haven 29 Schoonhoven uavraagdi ion paar Klndarlaarifas m 24 of 25 Tevens gevraagd een Jongantplutfour keftild 16 f V GROOTHEEST Haven 42 Scboonhovfc VarloramEen wit larfaran poriamonnol met inhoud lusschin Lopik en Schoonho ven Tegen beloontng terug ra bezorgen bij de Schoonhovensche Crt ra koopi Ion iwarla HordOrshond reu l aar oud P Doel Oroot Ammen o koop gavraogdt Ean rotmolan Comm Venn DrogerM VEHOVE Nieuw Ukkerland B 253 Tar ovortHimoi HOND goed waaksctr Dersjant Haven 18 Schoonhoven la rultan gavraogtfiEcn paar i g a n i riesche hcerenskhaatsen teflen een paar ronoa damaftchaattan L V d Helden 24 Nieuwpoort la koop gowdogdt tan Ptmfianboak Klavarscrfbo f ruUon tagan l boak fcijferaccoorden AdresW d Hertog Kw 72 Ouderkerk a d Ijssel T r d hlilMK den hoogbekroonde Draadh Fox Terrier reu ii arKeoBB Smm HlBvaal o a Jeugdwmner I944J een der beste Fox Temer reuen in Nederland KvoMAl iorceoaa Elgemar Grotleman Hekendorp iZ H Wla wil rullani 1 paarig st z zw m schoenen maat 29 voor boby tlobpok Heikoop Hoofdweg 73 Nleuwerke kad l sse1 la koop gavroogdi Ian goad fornuU B SPAN QljbcUnd t3Z Brandwhk la rullant 1 p tcnootsloorian m 37 Egan vooreen paar maat 39 Event mbijbetaling P deStlgter Ooudtcheweg A 13 StQ wi k lERSTIOOUDSCHI KUNSTSTOfPABE IJuelUan 84 Ooudt heratcit alle aehade aan uw kleedtng sooalamot brand ent Ia koop gavroogdi Ian Mandolin Brieven met i ljiopgave aan I DE JONG UkdDk 273 Amiiierstol Wla ruilt een paar goede longanaichoiuian m 40 voor moot 43 of 43 Prins Nes 28 ihooiihovcn lo koop gavraogdt Ian poor choaiajaB leef tgd lU l2t en loorilai maat U Adres A DR BIE Dllklaa t B220 Bergambacht iicuactCHi Vmnlwoof tiDl irrtemn v nLoB tt Kkoinke tv t lwtiti ON M Mm ita ii 1 seiKwnlNntfl Ktaret P i i tanïïiaanpab t 1 paar in O t heerenschoenen m 41 tegen bl OvaroU ing R m 4K A Rietveld Noordclooi 198 Kil ttVjr mnlwoaf tiini c1 l l SCHOON HOVBNSGHB OOURAWi i Q 2 i ftwfdli iK ciilkiuirl ikK ttliliK ijii ui tfer ikl t eiteiinl Vi r hel jrfl rinl voui lul huupeii vaii ïüü Rrain of on j i njii k van 7 W Jiinuurt IV i ttevper 4 ili ppy otie iii t j n n el W Doh uiirflikinu hI iilituln licbVien t Mimi I IJ ta wiiikeliiTH wonisii inne lAiiHtr olit up M tiiiiiliikf H Jhii 45 vhu lewrl lil li i it Rn Jftiiimri mI tie 9 n uur Hl ilftyk o Diintilns H J i Hllshffiiiig i Mii liliHl n iiitlliiiletid t ntinn 4 vim l 10 Bttrki iiwimile tcfi K iuk y Ha rtf fie vmnl b irm n Miwnflwr 8 Jamiari MSvuiilO 11 mtr l ylïe tirniU lHiiili o aHiijtowmmi wm o mdBrub op MMsndng S jRrumri 4 kfiifi V KHtiilfVpniifct VHOtlaie hun ii M 0 imr Sliimkrtiirt en inl K öl ii ii ktiii I ll iiiis riiililennfi l tle viiri g or len overgtlnurf ht t piililiek tt iil idinK C bii vERLENoiNo oBLDioHEiDs PLAATSELIJK NIEUWS DUUR BONNEN De n i liwheidi timir aii ilc iMioiien lM ii IMÜ vMl Qoudcrak Jnlulnri l ij il w imul dtt iwMd iiouilknnii erlri Kii i m Oj h Inn wil hut 2 jnnr KflHt n kijii Il Jmiimn ünri Oii de e bcintusn kn tnt t heer I v d Heriir Til urn derhalv tot uHeriyk dien diM uin 1 dl eiitHld nia hulpt l ller by d l I of ongevetT 90 ttrnm i iolié wordpn Oniiliiebrnken liwefl de iiibiUm em Kek ht diMli mlilmleiiri In dia dn kwart nw xijn tnak H het hulp irimiliekrinden wnw op bon 2 V HwnkHiiiiniriilliier me Millel wwudmjt Bpyiiiihfl wtrd v iriir i£t Voor nmv r vennld iKiu U n m hepafthle diÉinbiiti knn BeMchop Ru 1 Kprk ruil enfteri in ir ii Httverd vonr het ha gpknincn vnii fffliO lantrekken witti tioter Liiiudl Titi v n i ni e4e nn de Ned Hen ZimduKiibtner hiernp tiifiniK K l tfe aoh Kil lerwijt d r denielf len jjembim HCnirnEPIIMRPM Hjinnd rw Kirt lid f wi liter PUaUel ke DUtrtbnUedtenitea r tidni zifkit LOIHK Bergamhacht t e neet Ic u nd u e ll di i il t tie ien l I onik miiakt dienM lerdftKHN ind n Z md K beWend dftt a oaxQticende winkelierK wor U de diun vernilj do ir dokter 7uiia n a v Mti voor den vetknop vun H Kreee bfrter muiuilfiid i tt ti in onlvnnsfi Blukeoagraaf Onder het vee v nn mevftnr nt8oe ibi nnen H Ver eer den veehouder de K kumt mondLfkdiiW Wffll J l tmr WielK be p ttlnimteer voorKit It83 N V d Ho en Kerk ilMRl i De vrouw B i d ir da 1 df Biuin l opikprwe Ooit 182 gUdheid loMnnig itavellfn dut iij huurHAA8THEGHT j In el e h ft hntp J K r X n ai neiiefr rnoXm i nbannan melk wurdan d W v o nd a de Tm U u Zoo de Heere vvd en m leven hopen ome geliefde Ouder H Rietveld en H KUtvcld van Vliet op 15 lanuarl a s hunne 35 rigt EcMvtrMiiiginf te herdenken Dat zM nog lang gespaard mogen blijven li de wenBch van hun dankbare kinderen Kees Adri Nel Huibert lOleuiHpo t ïanuarÉ 1945 Op Oudeiaarsdag 1944 verblilddc de Hcerc ons met de geboorte van onien Zooo n iJroettJe 8ERRIT WILLEM D Neven T C Neven Slingerland Nclly Oitctit UWkerkerk il Dec 194 4 Jullanailraat 55 Met dank aan God geven wl U kcnnli van de geboorte an ome Ooch e ANNY Zoo de Heere wii en zij leven hopen onze qelufde ouders en grootouders Jan Sloof en Cornelia Sloof de Lelt den 1 Ie januari a s den dag ce herdenken waarop zij voor 40 laar in het huwelijk il n getreden Dat ii nog Ung gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen behuwd en kleinkinderen Stolwltk lanuarl 1945 TdUwrg B TZ D Wisïeihoul A W a hout Sterk Qiessen Nkuwkerk Jan 1945 No 250 ONDERTROUWD O J ffftLOUW en C tf HIK hebben het genoegen U kennis te geven van hun vóorgenomen HuiwlMk waarvan de volfekklng m1 pla hebben op Woensdag 10 Januari te Rotterdam Schoonlipven Haven T3 j 1945 Rotterdam l VarMnlgiflfl vin Vrijzinnig Htrvormdtn Krimpen aan ds Lek ZoBdigmiddig 7 Jin 1945 nim 3 uur Ds TJALSMA uit Rotterdam Mllbnsestr 157b ToekomsHg adre Haven 73 Heden behaagde het den ïlcere v in on weg te nemen onicn besten behuwd grooten oveign vader w du n N U KI TW in den geiegenden ouderdom van 94 jaar en 8 mnd de Jong Bij de ctio nnoe nach Courant kunnen geplaatst worden enkele ongeschoolde arbeidskrachten om enkele rtlalen ler weet bchie hulpwerkzaamhrden ta verrichten Aanmelden op Haven 25 Schoonhoven Wed A de ong Booy en kinderen Nleuw LekkerUnd B329 j December 1944 h l op Do i i Uledt ttch aan N M i B lbod V d 22 aavroogdt Een Jongen of Meisje voor kantoorwerkzaamheden T Ooedewaagen 6 Zonen KantoOT Schoonhoven iMt vggv Adres B den Ouden Haa strcchi D Bltdt ilch aan menod bedfllf Brieven onder No 1415 Bore iu v d Blad Telefoon 207 Verbitterde gevechten tusschen Maas en Moezel Sovjet Russische aaovalleD t p d belle Ihnkeii v iii h t biitd MUI il wuileri luK iii BbIiiIi en l ineiiilmrtf wor it de iHnlote dimeii surnre gaitUiPerde druk iiittteoefeinl diu blykhaiir tnu doel baeft le beele Oiiitiiahe wig ui het geallieerde gebied te si lieideu van hei Dml ihe iiooMgetachisterrein t ji de ime t t imt lyl P pinten van du Nuurdelyke en Zuidelyae lUnkcn wnaden tian ouk verbtttfrdi evei blen witarb de AmanWfiiipti atwetlt inauwe itrydknt btaii nanvuort n en sunru vorliasen lydeii In dt nuiKKMiig vnn Koiilttliie waar het teiitiiiui ter i tBcblen adiyiit te liggon liBbben ie Anienkanan weten uior Ie dringen iri de Llititti ha liuiait Door da kriu htife Diiitiiche legen maatregel en hebben de Ainarikrnnao dtt aiiiivaiikelyke ocraii nivl kuiineu iiilbniteii en k h weer nxteien lentgtrekken op liilii llllgHngMpUllt Kij liiistxgiie heblieii UuiUi he aiiii vtlleti sletta tot gevei iilen ii guringera onivkng geleid en geen noemanswaardige winst viHtr een der partyen opijelevanl Ann het Haitrfront nanr da Unitscha legerlfliditig een nüeidiugoofren taf had logeset xwren da A uenUnnan nieuwe laiikreiiervea ruii xij xyn r at hter met lii ueflaagd lo de Ditit che lintei door tednnuen t ii Duiliplie aanval leid Ie n bier I 1 de iierovermg van Itiget teiu 0 kle1l ou dan vau tri l oiirg syn weer lievt e gevechtaii ontbrand lu Italié ly Ian de Vnade he troepen zware renieaen liy hun door liraakpiiKingeii u ur de liiudeiigie Ji y het tK ni mt io meer lil het feit dat ni hter bt t front iiietiwu reseriei vooi Umt H re HrtiM ti leger W ï deu ilJUl gatitard leidt de l tiil obelegerlel liiig af dat de yiiid vuii iuii t x n aanvalluti lil dej e nei tor i of l te itelteii Hcviga gevechten In BocdaP at In de tlongnnrsi li bonrdstad tfforden verhult rdw geve liten om Ik luim an elke straat g evenl VerdtirWeal waarts hebban de Ituiisrhe Iroepeii deti bolsjeniiten iware verliezen t e gebral lil by hun orertiH lit over ile Uonaii Z Htwel op de Noordul ka nli op da üuidetyka oever la b uedig gevochten Ue Hirtiel Itopsisi ha opmauilt naar hal Westen op de oordalyka oevar de Dunao ix tiians upg vsiigan In de otiitteving van Milnu iiab lie grens vrii o t l iuiaeu Iiuhbfnde HiiBMan eeti nieuw tijlen ief mgezei waaraan nog geen n id rw byionderlie len beknud syn UITWISSELING GEWONDEN EN BUHQBKS Op initialiej van jjel IiiternalioiirtU UoO Ie krui aal binnenkort tin wit sariand weer een nttwisteling plaatH babiwii Hn zwaar gatvoiida krtjgRge BALKANUOND Dit ZMlUerbiiid kouimi beru hlan ovar iMirbert idingen van een i ude rantie tot altrhlm an eal nieuwe bond van Kalkan en l unaiil ti len Veracbillende tindarhnge moeilykheden tti Mii ban deie landen tonden ter üjirake komen en o i niomfl jb lot ojibwfiing gebrniht worden waar d K r de rust p dit woelige deel van Kurooa lekerder T m worden Het DN It wijst erop dat ih gelieela nieiiwa br ml eii de evtfniiiuele bcaluilen onder RuiiKrhe iirotet tia ftaan an dal de Kiirolieaii he invloed op du Balkan rywal geheet verloren kou gaan UI rBKBIUING DIENSTPLIOHT Inde au mg tl Malen nu LaalsU waarschuwing Hal allan tmn hoornen n itruikan aan siratan It ook voor de elganaan ilrang verbod Da bevolking wordt gawaartchuwd Ovartredlngan yan bet varbod wor dart all labotaga tagen da Duftiche waermacHl betchouwd an mal d twaanta ilraHan hel afbranden van hulsan vergolden Wahrmachtkommandanluf Gouda BiiNNEMAND WIELRIÏDERS OP HIÏWIEC PADEN 1 ll ibere s n id 1 Jim ifiilirer on iutinii BaTtM iieneraal tour de teiliglieid wy t er tip dut d butlMlt tgd veelvul JiK I wnargeiionieii dat viielryderi oow ip de aegen die Min tif l padeii xyii voorcien gehnilk maken van de ryweg en daardourhel PLAATSELIJK NIEUWS Berkcfiwoude Het oudxie lonnije tnu den hear H Vlot luid lit t nngohiU ly ienn het sebanlSenfy len ijii bveii ie breken Na euret dour de F ïl EU ie ryii bwbandeld i hy wp dokters ad lei naar en xiekenbiilN te tiouda erMH tit waar bet l een h ireret By ten lu er H Mtirkus iiju dezerdagen uit bet bok L ouljiii n nl Deief diigen luue l Inj x br kaan aen beter ervoeriuid Ie i eii palient i er ittrner lumr bit iiekeitiniiiworden B ffkcnwoud ed Jierv KerV Hel Kerstfeest van da Ned Herv indiiKSw bixil werd gevierd op de KersUlrig Ondnnkii bat y tteiniaak was do kerk vul Ka Z veiibiHsMi open Ie ntet aen wiMird to netltoni De kin deren braililenlweenteinioigeeo kerslcanjata ten gehoore afgetvUHeid duitr tukken van bel bybelsi ti Kerslttirhaal u op het urgiet begelei 1 dt ur niej M Koravaar 0 i bueinnde yte verleide mej K I ini lee t een v y Kerstverbnal en aen klaa tong Iwee slaniiulg iillw Na bt Knkelo leerlingen die nlfctii ul nii ile tindatfN sfihitol namen werden d Mir den predi katil liieuenjirokeii wuMriia alle kni deren die gelrnfleerd werden u i lio iflademelk en M iaoulaaa nog een KerMt deAnt eontvingen en evndanklied iiiilueven Als ouderling der N ed HarvKerk werd bark tzeo de heer VV Boib 11 als duken de heer 1 de Jong iitsiiiiliibi leii de lieeren N H m teegt enP de Jong nis kerkvott d de lieer A ltt ns ii j Brandwllk l edit blherle heeft bmr een tweede aliubtuller gei iscbl Het K jarig doihterlje vnn den heer Tukker is am deie riekle beiwuken Capallc ad 1 m 1 iïwaar ge Irulfan gesiii Het lOjnrif zimn t e van T AlHiink in lie Dintllestrital begaf III tl eernie kerntdag f i liel ys en bad bet ongeluk er dintr Ie xik ke valer die hel ungeval ml yti wontn mg waintda iii li op hal ys otu lyn iKmt e te luilp te k men diii h tnkte er eveneens dour Hellen zyn veruronken De lykeii van tader an loon lyii twintig luitiuten na bet ongeval opiiebaal l Ininid Itds is in belinifde gesiii een eenjarig kind aan dlphlharieuverladeii In de atgelcHipen week zyn iiideia genieenle weer fi gevaJleii vanilipblherie gei oimtataerd Qouda O n V e r w a h l o o n t kn lilt pi lig In een vorig niiniiiier ninldilen ny reeds dat iii een wuiiing Giro U763 aan da Meynk ii e uiilungs ila28 jaiue liaAunt r dian ttiis luingetrurfeiji Het politie on lerz lek m due xitak beell enii leer torinssund renilliuki gnhml Hy de t tle UBid nuiiiultjk in bet b old iiin nel mIiii btidloreeii kogui L ev nden en bet btaek dat d r da doodsonizaak wil 3 eh met de kliil die de Vnl met d o d e 1 y k geT o I g De 12 iiingH inej W H Hroik viul In Imnr woning aiiii de tj itiwe van de Irup De vulgeiulu iiailit i zy aan de verwuiidliigen uterledeii Oorlnchem K r o 11 g ongeluk l l hel tiiitken vin eii soliiiilketder up de ViMi iiiiiHrktgeniakte Wnun diiK iiiiirKen ile nrtieider de H under eenitfe xwiit tjjereii pliiien Nadnl de man die betige ynen leed uiider de pliilHO vanda ui u is ebrinld KmNltiti erde dr wu vn een Wenfrat tuur en gelantte overbrenging na ir het idekengaMtliuii lielgeanxeücbt lde l H r Je len vun lit l Ne I Roode Knus die tevoren het I ei ii gespalkt baddeii Diefstallen hr gtmt byni geen we k lu rby ut er wurdl een kr iNlanri k loii ii Ditiiiiiai wn de knilbuiiwei vun 11 oui do l ruuta llaarmbe K i la hel i l n lil Jl t I e uiursens w i njn rurkeii veidAoium Ken p iiM lil cl lieid s eromterrtli lli ii ilal hel liei t tor pltuitiie i e lu il wns Ook lietaaiilal ryai ldiwfslalleii Hiit nog 4lee Is in ai gvuda lyn Men out tag ziih lelfrt niet uiii de lii t vnn dr de Kldder die in de VrkeUlrant wa geplualftt te melen Viiuri nenleii ruwielihelRtnlien iiaiigegeten iluur I V d H en de K bei ten in ilieiint Mvu de l lvtM ri enmv duur W de M en A J l deed iiangifle vrin diefulat van een bitlf it i I a ird p el n ml ijn imkliiiis II lil dn Hineiidyk lerivyl ile M t H 1 aniditpieieu Ing iteutu en vim zyn land op da lg llei iiial JnHts t en elide brwveeliieid wer I out vretiiid uit den kuil aan du lielMkade vnn J K Hn H Hnn de Jpi 1 t Iflutrnm wpt een volwaM i n kuinju Kestnieii uit een m limirlie tii liter iin woningen vnn V 7 werden uit een hok at bier diens woning aan de Pump traat twee kippen en i fn haan univreenid Mej V aan de rkelatiTu t deed aiinKiHe van di f lnl vttn een jiaar daiiiei haiidai hoenen en een hgj ptim h iitinen lieerauregeiijs Veelbelovend jong m e n sob H H t Apyk deed aan gilte van diefstal van een bedra van I 1 1 Tit hal pobiiaunderKoek bleak dut dw 14 jarige M v d U tnih hiaranti fiMll lig bad genniakl Hel geld werd 111 zyn geheel leniugevunden O p 111 h t e r It an t werk Mtj O H ie Vuren deeil niedadealing aiu de jxilitie dnt n aan een perxomi dia tu ii ni einde I v d K uu Qoudrlaan Ie vonden Ken pnar kindeiwnnijes en aan fietstnsi b inat liaiidmachme lul poslouin dt K oa Oleaaan Oudrfccrk l olleda m du Ned iï T Kerk v M r preiliknntsïwduwe en rteeaeii heeft opgabmohl f 1 r 7 Hekendorp Dlefstullan By alk der limdnoowers F d llrifl en G Nol ai IS in da nmbt een varken gestolen De gebr van Duro erniiNsen een srhaap en van den koopman 4 KwKHk e ders wtmnaditii zU 1 si h tiieii die onder deia gemeanta in bat land liepen geatolan Hal en BotlBop DiefsUl Dexeelunider J veimide in do aigeIl jieo week drie xi bapen uit lyuweimml De lieareu O de lunit U enJ de Jong D iiju raspei tie elyk alsdiaken n ouderImg viiti de Nad Hen Kerk heriienuemil Dialalal De veehouder de Jvarni slo lO de ntgeluopau wt k driet hK iuii uit ziju weibni l I beeren ti de Juug Us en Jde Jniig z yn reitpeilicv lyk nis diaken en OU lerling vnn de Ned IttnKerk bethenoemd IrfkkVrkerk 2yn kind unred De f j nua dri llioot kwnm Nieuwjiiar imddng oj liet yn te dubt oy een wak en ging r dui r De vnder dia op liet oniievid opmerkzaHin weitl geiniinkt HpMug gekleed ta water en wist zyii kind ni b ji da onder bet y van laan la balen Nieuw Lakkcrland Nu du heer de lliiaii Iri iMurledeu ip de midste ingeKileiie duf Keiueiinte mej de nB l 1 1 wigt Ooflerwijw ZiJ w g ttoren I l briiRri Ib l au du I yoa li4jaftr H eg raf e n 1 s V o Il nn n Donderdag h td biar de l i aardtbesttlliiiK lartN vtm wylen den baar V de Haan mil kant lm i b r bij de ptmteryoii Viiji we e d iijl nui tandigheden en dn in eilyke rwi ge leg nlieid was de helmigsiijling niet Euii triii I lts nil leiM lii t uevtti yoil zyn gewee t IM au l ur n die Ook ten sierfhuue een ruuwd ei i had ga lel I hiel I iiiiii de gruute et n In II iide l kreile De Itegrafems liemiar nprnk ivuordvn van dank Woenadagnni lil i in de k leumolen vnn de f i de 1 1n e rukeu Ongeteer 2f 0 ki t irwe en d ikkan erwten zyn ontireenid Rceuwilfc kinderen ann Uit eten Ami de upruep van dedmoonie der Ne I Herv KerK vnn lleeiiwyk ftiiti lie geiiieentei deii die wnt ntimer in bet Miailsel zilien om diiarvi or in ianmerking komende km leren dex im idngs a in tafel te neme i m een vvelwiUetvd VI r verleend K ii llink aanlil kinden n heelt des nu nlags een guedi warm inaftll d Sllcdrecht Du s bavb uileile ten bnta der Kerbn i j ly vmi tin Ned IDrt kerk heelt u igfbrm bt I M I W DISTRi UTlENIEüWS AFLEVBHING LBVEKTKAAN lu imnsiuiling up bet Iteitm dej t lil iimd epulili eenle benciit vol ians helwalk het den npot ieker en apn Ibeekh lende artsen leromliMifd is levt nram nf e leveren up ig Hl re t iteii wurit er de nadruk op f e leg I dnt fltlutennt sim bt latUn vimit MHir imter de apolliekera en apotbeekbuii lende artsen het produot nog 111 voorraad behhen LOPIK BonncnUlat voor het tl dvak 7 t m 13 laonarl 24 Mtrr niiilrtuetieii brOiMt 2W vier ranlnoenan brooil lio iwearaiitsuanen hriMHl of tdoam H M 2 10 gram kindermeel of voedingHHUiker 4 1 K i luirdappelaii iiloor on minienten in la leveren viMjr of op Januari ISHü 2 UK iiram knnf ÏM 1 Jó gram vleen h De bonnen 241 en 247 iyn ver4angd HEDEDEEUNGEN PUatieiyke Distrlbutiedlenatea HAASTRECHT Uitreiking noudkaarCen 3 acitc a Iplegveiicn De iiiitt ikitig van mxal kaaiten Herde sone en inlegvaJien al plnals hebhen te Haastrecht Vrydag 1 Januari en Zatnrdi IH Jaiiuan van 9 II uur Htotwyk Uoansdag 10 Januari en Dinsdag Ifl Janiiari Itmidanik DiMiiierdae 11 Janiiaii Berken woude MR ndng 15 Janmiri Vlist Woensdag 17 Januari Htamkaartfu mut itilegtel HNmadn da bminen L Ven ot H lit vnn da a noiulknart moat wordtin overgelegil Indien bterhovan niet an lera vermeld tijti du tokalen opend vani l Hlien van 1 8U 8 ÜUu SCHOONHOVEN AFSCHEID B PRUYT Met eeniga pieilitlgliHil beefl Zitlerdttgmiddag de Iwtateliat h e pi t ilj i B Pruyt im an it janve diansliyd betstaalMbedtyf met tenainen verbileii deze een te dag vaD 1 11 ruitend beitaftn heelt da