Schoonhovensche Courant, vrijdag 12 januari 1945

DINSDAG 9 TANUARI 1945 K 221S £ ag n haard g ua waavJI Dit galdt vooral voor daivn lijd want julil h l I mutle fen variterktdan hulielliken bané 1 MUI H Hniuiih rK en U Sp j lirofk Jan vfiii I j ilun in i n 11 1 Oom t arla Iniin t Ihiro hea d vanK M Wierini eiiN dedrouL arm Janije lheodor d ran W Mai tüg en J de Jong no s van A Vlot en O Tromp Hiidertniuwd W van den Hu Ht j en Koet r IJ j Ovüi leden I v an der I iaK Mi wudnue van van lloiivveingen GortDehtm deboren Jnn Jooi i vuu 11 Vernieiileii en I v tl iMi y len Hinilrika l tla W ilhelmma d van Hrinkmnn en O on te Vuren Anne il van J tlarnkanip en J H lr fe Anj Maritareth tL van I J II 1 J M NieuwHlaii en UUanimera Janna Uargaretha tl van A H Viol oren en A Kenlie Harhara d Wn V v d QioBsen en HlAmiriient SiinaAdriana d vaiiA I HleirenB en It Htinil Mann KozaNiltnilnn o van V ItiuatoenN OliindiOrlrttuwd K V d l ntien eu J ileStluter Overleden H Brand 7 1 ethtgenooleivan IWulfoe V d J mgeBlj weduwe van M W v d Linde Nederveen i8j ie DiiH en J F Leeuwen TUj ei ht ten K te vantj Mvd Gaag A Kmayaveld 411 ethtgentml van J Hot te Slie Jreiht Lckkarkcrk Gebaren Jan Frnii8 I van M Uroere en de Jong Ondertrouwd K Oomr en H I Hoest 18 J J Groanewegen d Wnden 22 te Nieuw I kkerlaml en A Verwttal l J j Owtrouvvd D v d l iM l 21 j en M dcMi Oudi len 20 Ovelletlen H Minlde Olj wmin van H Muide K Kielveld HIj wedn ty hg VBrweï iil jkl dun 7011 wan nnigiiiyk retd 11 h idiiK oie lutM K o ter Hiintal ktndortn kiiiinrn worden uit onooditid FIBTaBN gestolen IVea rgwie len iliu Vry t g op e mlieiid plii U n in de tad oiibeheenl waien u hter elaten iijn de buit van iirijri IjeHjiiner geworden Waleratand Sehoonhoven Hoog wattf MOp I 80 H BURGERLIJKE STAND BleakcBigraaf Uehoren Tem i 7 aii t lirandt en J de Krey OierIfden K de Koning 79j Medn an N de VneB Gapellc ad IJiiil Oeboren Jim 1 an II Kegin en P Iltg Hendrik l eiiderl r van 11 1 Karrenianen C M Oiiwerkirk hj it t vunZ A de VoRel en 1 U eyl ng V Il lampje d van M llaardnian enN Kalkman WdheUntntt JohnnnnKlii d van J i den Imtui en Verhoef Johanna Maria d vanj van Manneke en J £ u er Overleden A Man enbroek 67 jeiblitentKil vah 1 K Itoogend k V Wnylwyk 16 j A lerlouw fcO j H htKenw t nn B I wig T J Mast 1H j aicse n4am Geboren Witlem t aii J den I uom en Ive uwiii Johnniiea Hendrik t van l au Hekkuiu en K M Vehlhiiuen Jrtfdbnt Klaas E van C de Kok en M Mrockbiiiien orneli Hendrik niterhoutlfn ln lrum i NH inaEmBas Hcamraadttingal 304 Ulaf 36155 Rott rd m Rcuktlotlaa tooi d InduiM Indi ies9 NV POLAK é SLUVAMZS MSi t Si t tAHRItKlN lêTtnnn uH iii t nd aaa dt van A J Muilde I Ouweneet W j Heaouwen U Wn MtDi 68 naduwefatiM D SI D e inb4 r BHlaimdatUHi Do li ti waarin de becJfiilsresultaten meestal luorden bepaald IS weer aanaebrokei Net biedt U alle i oordeelcn iv ral de ReUalIncra iis U deze Dakkundig laai op maken Wi uerschaflen U de fleikundigo hulj gegrond op larentange etoar nj Op uerzoek komen uiiigaarrc mei Ü praten AdiiilnlHtrallfl kauloor Kuldllullaud oorhc4 n flLBLfl ïSfcRDflM Wfqeni omstandmlieden IIihum NlUfrlCI HMtH M Uk II i3N Heden overleed tot onze die vc droefheid onze lieve irouwe Vader Bihuwd in Grootvader dt Heer himon 4ar 4 ut nilUk Weduwri V Mevrouw AdrUna Willi ImImm nUukrH In den ouderdom van 78 jaar Uit aller naam W r Groenendijk Goudj J Januari 1945 Huig MirtanMirait S Llavar t an bttoak l a tciu dfboia llnQ htcfi Ma4n Eiiwn woonkamrs BRm siaaiiRamttPt VAN DER DONK s WONINGINRICHTING Arkalalroot 4 Gorcum DL BUkOEMf ESTtR van Bergambacht stelt de gttegenheld open tot het ln lirUven naar het KIKT der Gemeente staande op het rietgors te llcrgaloep Inschnivingbbtlieiten v6ór 17 lanuarl a s in te leveren op de Ciemeentesecrftarlt Wktt loopcn Vrijdag 1 Airedale terrier bruin m zw rug luisterend naar de naam Toy Inl gevr V d Vet Kerkwcg H 119 Schoonhoven l BlilietalKlng Voor de vele bewijzen van deelneming tljdena de langdurige ziekte en bl het overlllden van mijn geliefde Vader en der Kinderen Grootvader den Heer W Bo Wan betuigen wij onzen oprechten dank Inzonderheid aan den WelEd Zr Gel Heer Dr Banen Arts en Zuster Coi voor de liefde rijke behandeling Wed C Llgthart Schenk en Kinderen Juffrouw T V Diggelen llliverium 4 Jan 1945 WaggclottpcBi Groatc tr i harder m halsband mit plaatje 1944 Tegen goede belooning terug te bezorgen bil A Verdii iiJ Z dwarsw Meuwerkerk a d IKden ovirloed na een korfiondlge ziekte onie lievt man broeder imager en oom de heer kr Hoogtfldtjlt Cxn in den ouderdom van bl na 7y Mar Wh treuren niet alt degenen die geen hope hebben Uit atler naam Wed A Hoogendlik Hoogerwaari Ouderkerk ad llisel 5 Januari 1945 Da laiaarJahaiiallinij t plaail h bb n op Uoadaidat 11 laauarl uiKhan 12 ah 1 ui i Vaiiiik r n hal tatlhnli half wn HONDEN EN KATTFNBROOD Van I I I en mei Hl Januari r l i I bmi nu II an 1e liatrlbuliek ik r Imnd nbriiod lB ir t lioeve l be n bomlenbroial b clilkl r n lel l il den tmn voor 1 VtKluKkN een donkerblauwe gabatdmc RasPtim o n I t bigrnares leei gerlupeird Adres Mei de Heer Kerkwigül7i Hergambachl Hiedt zich aan ei Hclal voor dag of d g en nacht Briev ond no 1425 bureau van dit blad Vcrmiat i KBaaaa gemerkt met f op den bek en een g t In de rechterpool en vcrmlai tea paar oada waocagem m CvdHeeAs 11A It en een paar on f waatn gemerkt m t waarvan een m Indiii he Inkt 1 egca h b i terug te bei bl Gebr V d Hee Hergambasht D2I Zoo spoedig mogelijk gevraagd rto Haisjc voor hal e da gen of Mnkc W rkelrr Adrei J W van den Hergh Lopikeiiingel 7 Willige Un gerak post Schoonhoven ucvraagdi Een nette Jongen om opgeleid ie worden op de Drukkerij van Fa Wouter de Orui ter L We itraat 8 5 Schoonhoven Oaeraagd an Vcrairl naalairr aan huti bii Mevr Zwagerman Vootstiaal 140 t ekke keik Meden van o hkeng gaan na een langdurige ziekte In di vaste veriike ilng dfi geloofs onic lieve zuster Iwhuwdtuaier en tante Nttltli d Jong In den oudtrdom van ruim 77 laar Vrectwtjk M de Jong B C de jong de Jager Alblaiicrdam D M Ktetkerk de Jong J Rietkerk Maaitmht G H Fcgdemnn de Jong W BegJ man Nichten en neven Haastrecht 6 Januari 1945 I la DOtioopiga laiaaidahaMdllng Eil plaali habbtn ia Maailiachi ip Wo n liaa IO n on M u Er blidt zich aan i n tongan oud 13 om in het oerenbcdrllf opgeleid te wor den H Suur Kerkstraat 25 SchoAiihoven Wlc ianriea een evacut met pa geboren ktnd t IC halpan aan c n ktadcaraffcii Genegen den te koopen of voor gebruik vergoeding te betalen Messinger Polsbroek 97 100 Buldsn bclooning voor degrne de mijii dimts ets waaraan een mand met gereedschap welke Donderdagavond voorTttlm hun ont vreemd li terug bezorgt L van C m Koestraat 16 choonhoven fcr blcdi tlch aau lAagc man omitrrcki 40 jaar voor koit en Inwoning genegen dergelijk boerenwerk te verrichten hoog loon geen vereischte Adrei l iscldi k 47 Krimpen a d IJiar SINOIN NAAIMACHINIi Mrparailr timmr val larHdv aliMtrNHili N jJeleefdaanbeveknd Agant J Dubbalriam Albrecht Betjllngstraat 4 Sv hoonhoven Ook voor andere meikea tiavraaidi een swarl paard voor de kost en licht werk Hr agent choonh Grt te Bladt ilch aaat iVcifc l nt D 14 I op boerderij voor kost genegen melken te leeren Slujis Eenlgcn D jk A 39 Mergamlucht üavruid voor de koat Bva r tt hli ot aaa klala paard voor landbouwwerk fyecn ploegen C Koutslaal Kotitraat 113 Schoonhoven Hlcdt ztch aan Ban Hiilalioudatar voor tiidcllik Adrei Noordelnde 23 Zcvcnhulun Z H Ifhoni hüttn VtTlaloMirdclIlk de iverlenlrs w tLUB ir Vhonnbovrr Dlmvtt on T aoi f Hiwffl VhMWhovfi SCHOONHOVBNROHB COURANT P a J W y d Htitit drn Bchcl fn ifn ftim tiimnrift in AHuwttiKlteitl Vfn l t vol lalHKf ppifonful tiH itfN rukflii en hem Keprptfii viiur yn plu litNbiitra hMii n U vr NftiueDi net pirHontttl i ii ih ih rwlifl iiviTlinij liftde ile dirwt iir ilen heer Prii t i en n n liprik i n ler imuart ifT vpniuiftinK v ii tri blt v nil nan denken dnt nu ii hem gnitrne am Keboiifii had Nftinenit het brstpllenile pt rsonfe en hIk iiiilütv oiiHegii Hiiriiit do heer A il Orooi een afst hf nlawuurd uu hatildtt aeniKe hfljinn niiife np uit d it le dtntiMijKTui dif ng zaïiien ni t I ni t had uutverkl Aan lift iiid viui it ItijeenkiMiiHl la kte de hvex l riij t den dirrdeiireii hvt pftKuneel o ir het itPBi h nk n liei nfBihnd dat men hem liereid had DB BROODMAALTUO De er HtrekkiiiK ni ven nt kehjXPt Iip hrqod niHRltyd ottii k iiUrvn htvtt Zundni vpiir du twee ti ketr plaatB t l od liet ciiinil had reed ly net op kleine KI haii1 epiii ie i teiin Tttrkre ttn en ineile daard wr konden ondaK Cflfx on ie xeer 2 km It r n laniiiien Zy kr tfn illen vijl txiU rhanimen waarvan n gi Hinevrd mei knn thnninK taee Iw Ifft l met hiwifdkiiaa en Iwee n l witrKt en bovendrfn e ii beker warme melk De timitllijl mnt leenaringen van de mute grondiger iZoo dc Hcerr wil en zi f Itvrn hopen iiiiiii geliefde Ouden A G Branawltk O Brandwltk Vcraluia op 14 l nudrl a hun 25 rlgt Echtvtrttnlginfl te herdenken j Om il nog lang geipa rd I knogen bli ven is de mnige wctifch van hun dankbare i Dochter Marie Bleikensgraaf Jan 1945 On vsng l a IA Iknuitl lledrn bchaagdt heiden Htere tot zich Ie nemen na een smiicelijk doch gcdukliy gedragen ll den onze nnlg gcIjLfde en zoigumi Vrouw lmdir Bihuwd en G ootrrtfiëdcr l lelcrtje URBiBleeKl RCb dau OHdaM m den oudi rdom van 59 laar en 10 maanden Da aiwacJldna dal lil da niit ganlat dia at ovafalnfi voot tit vul T n Ood 11 on loiiioui Uit jller naam Joh Damiieeut Nleuw Lekkerland SJan 45 a a btgi anl hatfi DV Oln dag 9 lan IMS ba 11 3Ü uur ic l uw L kk and plaal Groota daoktudthald laaananud Ouilaii an Iruoiouddi BBUAMIIITO NI VTN Al IHA NLI TN Bwarlebal op 17 Unu d n M h ia nk n wiMJp tm öo O Jarrti In li i humrl k itailtn n i M nofl Ung OMpi ii Il b li n I d w ni h mn hun i hb ra KlnilMan an KUtnkin bauw I M SLUYS M M U1YS Houtan A A l HAZA SLUYS I I RAZA n Kindatan Vlanan C I SIUYS H H SLU S ilHAATEN n KiDdaraa M STRAATFN SIUYS rtl TBAATEN n Klndaraa I C iLUY pi O M SIUYS ttORRB O I sun S ao Vaftocfda llaMlan Zr M liPATRiCIA IA M SlayiJ UiiacKt A UYS Z M HKl ENAfW M SluytJ Cabauif C H A SIUYS Cab uw l l ua tl H1 UftiikbelulKinK Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bl het overlllden van omen Innig geliefden rorgiamen vader Se huwd en grootvjider den heer MUadert lluanRB betuigen wl on n oprechten dank Uu aller naam Joh Houman niaaktnigraaf Jan 1945 VHIÏDAG 12 lANUARl 1949 77e AARaANG LOPIK BONNENUIST VOOR HET TlfD VAK 14 tm 20 JANUARI 1945 No 9102 TWEE BLADZIJÜBN br jil SCHOONHOVENSCHE COURANT vier ntnlvotiufn brootl wee raiitHoeii n hroo l diie rantwtenwi broiHl t f J i urani kmdernieel ol til gratii gorliiioiit of ï5U gram voettinga milker I K uirihippelt n iilnnr luii Humenlen iii l bwran vmir of 0 1 l 2 Jfiiinxti WHCi 12 gram vleest h TtHafoon Jg7 mm y i S S W N v rf Noott n Schoonhoven Uiro 13763 Amerikaansche landing ÏÏ l X i kTniH S op Luzon zi r Mi i v vlütit en landatrydknuhlenliflbbeiKutn venlendcr verloren nj HKKi man Innillnir im op 1 I i 1 middel of aw lipoe ïêr m de Ubakaknnrt 1 gr ctievr ep vvldig tni 12 Mn tl 4Ö IH bonnen 2 1 en 247 voor vteaach gn ve rlrng t t m 20 Januan l WS EXTRA ZEEHRANTSOENKNw IW onen in df provinti g QotiU H II ml uid H ilanl Uli i het k o Mjii iHn las ar tiH tdde n du Japaiii t IUI2 II er K r langtlurig en lel ge vothian om h t beiu van Liison en het Slet er iiiMr int dnt de nativalW van tocD ook verheten venleiligem sul en blyken De lap tni ha legen inwitrB eiiin zijn onmid lelliik heaon iien toen de plaats vfin di landing bekend v rtt Alleen ilesa plant kun en verraming lyii want door de oi duren Ie liuhtbombardetnenten va de lisatate weken wna het reeiU dn N iT 1 J li II ii l l riek iil i l r l i kH i I ar luo n ng m uu 1 nr dl IIM prok i k lvoo i l n t mmün Hiri ver ilk nielriio Bluk d II i n I en Uliacll 1 dB lUnkBllBi I n ii f Vi l l kw4 ilfn annn angi ll F da an rr l J d eBniiB r ml eil l r m l d i j n n n le er l iKir ï r ilk 1 1 1 niOMluk drlms i iBr KBluid du n lioiinri ilm ondfr nfiilfn Uhoniiiiiisiill BwUiin i ï V eioml r lül du 1e iniml LkIh ij d ïi Zn P M f o I 2U J ï r V l rrn l l ll i i l rn lB l Im it lyk l l k gewurd D d l 1 Vin riknmiii TJ L ii clk iidiKii ii xg pi n nf h 4 r 1 kiiniiBn r riTinuier lllD Jlrf l le l ii SI dl n t wnrlen lii e tien l II tOCTlagliBBdion lien ii d Inilial 1 T l lid lil rHBl Ie l lllhuuwliunkanrien l r l lan Bld m l B li lnl uiied en lBniiil l n B mden eai uitreiking lerrant nb nn n plaauelgk h kelid niaktn Kappera me lii Iie indenlen rett uiiiii u de analnniie r HHKrnimBi e l k m1 g n g on er t h k eiu wokverideeg ier pei n n erk aan u de g new n erl and M ui il l ra liiierenili arladi Ininlarl en lan io ik indi en rtl rrt Hl l IWWRl 11 l d ri te HU 1 nel I Maar r d gel iiik nB e lr iu nen I een p i e einl ei l eep w h oe l r n MlHuerklng Zu Ulenei 1 aanvraaal riunUer b 1e i ril uiie liBi 1 i É 1 1 1 IlliHIfljk wed ruMi in Ie l e ll lril HBh n ien u tokeinl mak o waiineer de n nl H buDnan lullen ror len illg roikI DE DEROB NOODKAART Op 1e n tndkaatt o Jaataat lerniBiü r p raonen gebuien in l ll ut r ger an op 1 n dka rien al l ir leriiiiien g b ren In Imo r ür Mr f laie r lt n llK lMl n l id nj wuil n I iTi B CONFERE NTIB BOOSEVELT H n i d k n l lei l nin rkm V v r milit mou lliniii niel i l igtiei nUWynlLL STALIN l i lileifUiid in ill rni i r d l l de JapnnsiliB vli ol himr al a Il l 11 1 Uiil lti i e a i K Bi lih iimMi rl l 1 I i lnitl l mlB lioiidmi di lu l l i Uw lin dB ie l M lot 1 iu 1i ik el nijelijl m ud iijiihljna alle Vmenkaan h I n hrigen l l talui e i heelt anngenuuien aal Inleii varen m verband met de ernstige tHlffigmg ille dex l ndint en vormt n v mr hel Japanai ha inoedHrlaiid De atrljd In Bcigll Zvwwel op de Nnordelgke ain op de Zuidelyke dank van de Duilat he ail laat in hel menknans he gelled m Üelgie woeden hevige gev K bten die luetatal ontwrongen ign aan Vnien kaanstbe pt inxen om de Duitsi he wig te vertneiigon Vooral in de btiiirf van flamierge im Ie strnd zeer er hitterd Hal la la e zelf ia reetla en na JU Jauuari de dag der be lig ng ZUIOELÏNOKNVOEDSEL van t ii Aiiietlkaauacheii preauleiit In verhtiii l ineUelmi liKeinnülai li in 1 Holland mllen TAPTEMELKDON VOOR KINDBUl In de priiMiiueH N x rd Htdlaml nid Holland en Ltit hi al ten be hoeve van kinderen op tie b Hi 1 40 m het inlegvel van 7 Juimaii lo eu metaO laninn 600graiu tapleinelk itoeiier of fi hier inpleinelk best luk t anr worden gesteld Debonnen C407 en 1407 zyu voor helzell l igilvak aangewezen n het koopen van 2 N plaalBVind n Uy leidB Brd8r l Btlen in enkele geiueenli dat ty I tsn I inals der onlnioeluig van de weer oinslandtglietlfn zuiiilen nf liiingen DISTRIBUTIEWIEUWS Oiflolerle B iiikmiIIJhI r d wrrh au 14 t itt 1U iauiiwrl voor dv lIlBiribnili krlniien Nehooahoven eu llaaairetlit iuaia r ii reetia en J de innen viin de kale maleii van Imaetler verwiaaeht J kaarten II g c re ht o l t Het Ihana wederom door de Dull V chera lierootueu Km h da Ani iilc Bn fll 4 rantatwnen Itrotwt l 2 rantat m n brtxal of bloem rhen liernotueu lot h da Ameiikun irhe drtik in deze set lor duurt voort evenali lnj Haati gne wiiar uok heen eo weer K le gevePhlen worden gelevanl Over hel algemeen ia de atryd die hier gevoonr nordt m de laatate weken gtvlieel van karakter veranderd waar eersl een massaal Onitsth olieuaiefgrooteslrvdkraduen aan weersstjden op elkaar deed lait en It 04 12 gram biler H lK i I ljil gram stiiker I 00 iM gram kindernn mmit ol vnettingMuiker i 1 kg aardappelen Kt I rantaoen vleest 1 237 2t graiu koüUmirrogaal J M ri I aangewezitn v r het kooofn vun fN I 1 Hiiland fiilHnlInnd e n l i 19 nu eeu Hlryd tiisstlien veel ire m i hten ontatann Dat wil P tnds het Dmtathe ollensief iwe ier il taan is gebmcht door de Amen Imlegvel 1 raiili uinst he tegenaan vallen sijn de legers P ng n l waschmiddelen of in eide lyden natiiiirlgk niet noe l ler enswaard tn aleikle afgenomen fnlegvel geldig vanaf 7 Jan any rantatwnen eeulieidslotletteei r 1 1 4 1 in fiviiiaiik kleinere m i bten ontatann Dat wil P lagiïen tnds het Dmtathe llensief iwe ler tot staan is gebmcht door de Amen Imlegvel kan aan in ens waard doth de gwvedilen iijn nu tiietfrVan f plaatselijke aard waar eerst divistM pl ll elkaar bestreilen ia thana stryd onl y vel geldig vanal brand liissrhen conipagni n Dit wil WH gram laplemelkpoeder j gaemaina leggen dat de sUdd minder 1 l all fel 19 inlegeiuloel In hel Luiemhnrg t X ui che gebieti byvitorbeetd waar nog Rr heetreep Men dient deze bonnen by i n Inelk tuindelanr m te laveren AtlevBring jM r b t i n t WW gram laptenielkpoedBr of n 7 lt t en met 20 Januari Op deze bonnen moei ook aan jK rBonen die lol tliisverre veen vuate kinnl vvaien worden afgeleverd NIEUWE AAHDAPPELBON I de pr ea N inl llujlan ml HntlaDd en tre lit lullen r 1 wu k van H lul en luel 11 Januari imiak lln h n 3 r Ie bunnen 2M n 1 l e l n bu J n 1 dlMii lip dele bonnen mag re n van de grooUla g v l len g M I bonnen mag reeil an kaart geldig w r l n verklaard tu k n p KliBverd erd l l 1 tmerik lien V 1 k l n kg ird ppriw 7 jl Ut Mn nyal m i l uüd l rTOunki l ll kouhl niel uil nl enng perbun I e a nla p ll ien nmel n uur leid N 31 J waarin x m 1e l nit b linie l li Bn irilap elen v r o er niel van 1 enlrale keu h Ti v t MEDEDEEUNGEN PlHtMiyke DlitrlbBUcdUnttn raad syn m itnider nadere a uttton iii iLi j 7 rinlevring kan llgi g J T M eS l 1 Kegaiin l li ulUlnllend in 1e eek l ui Un Z r van H tut en ine 0 J iar iSlnX wT Ta AFLBVERINQ VAN TE UCHT I H 17 Jan BROOD f i lilt l iilierak hO J K H kk VU vel kla lilen blukl di erlmk t l H I Jan u 1 g t edeB n fll l volgeml r ll aan ker jn i e v r l 1a l t l l O 1 oho Ie plan lie IcWlK lol en mei waar 1 r nli n n luig ij t l uiiiiR Hl i i i i WkWi et LiugwXè rib i r il II 2 en VU inlegvol 1 nnl g en van t erlng eewnlit en bêi ï 1 W n d t ffllH nR lui luf lra lilMi g t j j cmnnikiuni riïl S S lÜi Il f te leeeren 11 1 preekt vani ll SCHOONHOVEN Mvreeii llt il l iiik wam be tr lllng SCHAPEN Amtoi i ï verdient l e l rii bebee tliiiig al = OBSTOLEN leniiail 21 M m l m of troop f l hiertegen l n u k treng l I 1 Uui m n S l If i l luur f mg I rikk ll waadernrlg mi All gram IKMI jamofkun 1 bg een gebleken o erlre lli g e J k l lo I loleu K7 gra iK r ie o c j düji ix K tKüü i nn Dinsdag up Woeiudag opnituw jrlaten door 1 in en I e Uillt 1 l iii n ni t ut leiing voli ken g bruik lal worden gemaakt v r Idlg Volkagrenaill r iM n l gebBeledag ii v irinlB riog i voor Z ler la 18 Januari onlen uiael ver l f ll te naaDVall n n wi lBn t 1 m van melk n lapte b j l n aar lappelli n lelaar le AnieriklIhDI lie pen tratim len lotle i t t niet 1 doen goederen aan den Ten Suord Wellen van Nijmegen n aMlia i 1 1 11 OlltfMWiFlllill lu 1 1 if T 7 J Ill 1 nl ng tb ij goederen aan d n wink li r w r l u Na tnl de han lel Hierop be a ójmegen wdm een heruht ml lUrlyn viel een 0 Keoorlfn id voorin Oanadeesche lootlruep op 4 JAniian mishiuik ten nndeele van iiel i het dorp Hemnien met vlammenwer aanleiding geven api e en ViKtria ayn de t nde tanka ann Met zware verheien J l miiii aan warme niaul onden de t anadeezen di plants bin t tie Centrale Keukeu moet nendrmgen aimladien hebban Duit 8 le rd h n ÜV viwiraard phe troepen hour evenwel heroverd liet Saarfront vormt nogateedaeen tilrydgehied van iet tweede plan De Duitithera hernamen liimnilingen Hg een Aiiienkaanat he aanval werden 200 gövangnnen gemaakt len md W es leii viin Dili h bezetten de DiiiUt hars eeniga heu eli en wisten binnen te dring n m de oude verdedigtiigaw r ken van de Maginot linie oowel len Niwrden aU len Zuiden van Ktraals ir i lieflige Amenkaansihe nau vallen afgeslagen waarlnj de Diiii ihers i p ét punt zelfs ii g ei ig vordering ktmtlen maken Om Bocdapeat wonit nog 8if fl ts iieug g airetlen t f