Schoonhovensche Courant, vrijdag 19 januari 1945

DlNSDAa 16 JANUARI t 45 K 1215 No 9104 TWBB BLADZIJDEN VRIJDAG 19 JANUARI 1949 BURQFRLIJKE STAND Brandwttk Uetmiiwl M Hiria EH tl j un 1 Itot IH I te Hltmtre hi aUaicadam UhI ren Aar z vin I ii lo J itijt 11 M da J mK Fug jrt hii atielti I viin J de Kruger en V Hox naii Mitnna d van M Dubbel Um en U 11 de Jon xte ttnlerlroüwd O Verüpini il J eu H Zanan 7 j A MuilwOk j i U H unier 2t Olcaacn NIcawkcrk Oebtraa Al ban n van 1 oiMle en L Huogen Ittwïern Anna üe rl ui la vau de J mttwn G v Klein JcKerl t van H van Wyk en J M lleyuoop 1 Teunii I van W van Kekmn en i den HartoK CiarriK A ttiana d van J van den llawu en C VarnUiia Uetr uw 1 U J van den V tiat 7 en G C de Kreg J J O Ö ub 4J j en O HtiiU X J t v rleien K 1 immer 75 j Moltoaartaraaf Ueh ren Alt d Tan J V l i un en A T tielderblom Dva leien A v Me ien SZj ectit gen Hit inn UiokUnd Papcadrtcht Ueliort n l ieter t van W a mnbo II n M t Ki I i tmd M Klaiii en M Vtsaer CuiMlia Maria d van C Veth enJ de Öraaf Paului i van W Am Ottuii et I M de Jong OorneJj B vau L Kapoen en J Wegtfem 1 nna Pia d van W Vink en P deUraaf Jaioba d van U Tullen enü V Hemert Wilbelmioa d van A Iroenenduk en J de Koning Ondvrlrouwd f VV BAi her en M andtir 1 ner Overleden A B i r 25 j RccuwIJk Oeboren Titia Ma ia if van A Hnel en M de Knoop AdriantiR Mtrtinua b vin A Slooijea en C Siolw k KliShbetb Johanna en llHlena Chriitma dr van K T van 1 net en I V de Voa Peter DniKe imn t van A Bfier en A J H togendyk Tne alorua Cornelia Jo UannM i n Th C Vergeer en W J Spruit Alberliiis A van U H Verwoerd en A den Ouden Onder trouw I A de Knikker 80 j en C A de V H 30 j J A V d Berg ia i te Papekop en E M Ve tmsr e u alhier Getrouwd W M v d Weel 21 I en A Kant 10 Over leden Heger J chftn van D k i7 j Grietje Houwer Ml j Teuna Gerardma van l ain u j Huib rt HET OUDST BEKENDE MCBK1 M f FOLAK A SCMWARS a gSSENCSfABRIKKKN Vergeer 8t J f Ottoland Geboren Katrinim Wou Ier I van A J Radder floH Upe j Jan I van A de Hoop en A dan Bm eii Wijngaanbn Oeboreo orneHa L van L euwta en G tean Getrouwd A de Uier en P 8miU llaiikbetalilnB Langs dezen weg betuigen wil onicn hartclitken darik voor de vele blllken van belangstelling betoond bl ons 2 aHg huwc il kifceic A M Brand en echtgenoote Ammcrstol januart 1945 Lrkdott 74 BIcdco slcli aam Een aank Bscrcakoechl oud 14 laar kunnende melken en een B ercndlcaatbotfC Aan hetzelfde adres te rallca en Koakkachflljc voor Mantel leeft 17 en Pc tralcamramp v oa4aa broek leeft 15 t Adres O d Butter Ororncndllk 27 Nleuwerkcrk a d Usael Oproep Varloran Haaran ragan aif gr maat hmiagroen z ceintuur gaande van Oouda n Vhst Zaterd 6 1 45 tusschcn 6 7 uur Bericht ot terugbezorgen irgcn goede bcloonlng bit I Scheer C 139 Haastrecht Verliezer zeer ge dupecrd De waarn Burgemeester vaiv irtaakl bekend dat tlgdens de ziekte van den Murgcmecttar U wtthtiMtor C PttrMtt als WMrntmifMl faurftniMtttr optreedt Deze Is ultaluitond te spreken op het politiebureau eiken morgen van 10 lot 11 uur behoudeiu in spoedgevallen De waam Burgcmeeatcr voornoemd C PEERBOLTB Schwïnhoven 5 Januari 1945 Varloran i 3 an tusachen toiwiikeisluis en Bergstoep chc Veer een grl Xa Haaranhood t ïeo bel terug te bezorgen bl M Vcrhetj Gcikcnes A 125 Gr Arancra Voor de leer vele bewlUen van deelneming en medeleven ondervonden na het overlijden van onie innig geliefde Moeder I i elt Br ore k Inkhrr rn onze innig geliefde Zusier lJi ikb tfa Br ere betuigen wtl onten hartelltken dank Fam BROER E Oroot Ammcn Jinuan 19f5 VtmofMaaneog 15 J n tot nader te bepalen datum worden Mantels Wlnter assen wollen Japonnen en gebrcidcn goederen voor blauw en zwart VttrVCn aangenomen Vraagt condities I StoomerI en Vervcrii rirm J P MUL K Ticndcwrg 4 Gouda VarlarcnieenPortcoiaa nale m inh tegen bclooning terug bil Wed Kreuk A 55 Oroenendlgk Ouderkerk a d I Ta hoop aangebadcni Ben t ede Kookkacbel prl s f 50 Niet op Zondag te betlchttgen BH T Boe r Groenendijk 79 Nteuwerkcrk a d Uasel T koop lavroatdi Een In goeden staat dtttdc voor oorjogtcbe H I N D It R WAGblS W de Riddct Graafdllk no 12 faarsvcld Voriorfnt ftlouwa gummj a M tusachen IJsselsletn ca Bergambacht Verliezer z er gedupeerd Tegen belocMilng terug e betcgen bi Oskam Bergambacht Bcnedmberg E 96 J F Dl WITH Baéedigdlasalaur maka aar landbouwkurtdige biedteen n vraagt Ie koop Landirijtn hulzan ktn T v ni veel galden voor a nypoihaak beschikbaar ook lage ranlea Beheer admlnitlratltn en alle warzekarinsan Adres Bodagraadcha straat weg 107 Geuda Talaf 2373 Vaurtcrstunatcvaal l lica R K kjntftr Jnllruaw ol Bicla c Mevr Borggrcven C 96 tlaastrechl Vorlorani kan brulna laaran octatoich tus chcn Berkcnwoudc rn Stol wijk Tegen beloonlng terug te bezorgen bij O Oudenes Kerk weg B 55 Betkenwoude B i HUISHOUDSTER of als hulp I d huishouding liefst klein geiin of waar de vrouw ntb cekt Ook op boerderij Brieven e richten aan A Herwig C 163 Nieuw Lckkerland In rail aaatebadcni Kladerecbotat maat 28 tegen maat X Genegen bt ie betalen I Abroach Ivcrkweg 122 U Schoonhoveo tfarlorani Een zwarte wollen polsmof Tegen belooning terug te bezorgen bU A V d Wal Albr Ueylinggr 16 Schoonhoven Wla wil rvllan een paar blauwa domaaachoanan maat 39voorcenpaardam icnoanan maal 40 met platte hak Ook genigen om bil te betalen Adres R Koren Dorpstr 14 evenhuiien biedt zich aan Bahhcfbttccbt bekend met lT n werk Brieven onder no 1476 bureau v d blad Rtpirg r ft WIkktiM n ombouwflii djrnBme i in mtlinstell voor wlndverlicbtlng installatie Wikkelen moioren en andere reparatie Transformatoren en spoelen Nog enkele propellers voorradig ii C leo Brnmmelcr HaaairechiC iSO Wla ruilt een ongans wlntar as lang 97 c M i g voor een ttaaranbrook 1 1 M 1 g s en een paar naaranschoaaan m 43 voor m 44 ook l g t K Hagendtlk I sscldi k 26 Krimpen a d iael Budi slcb Dt lufirouw 30 taar met roontle v 6 lair ia taulahondiicr hef bullen Adr Mej O v d Dool Watergeusstr 107 Roiierdam lar ruil aangabodani Prima nieuw haarancoifuum tegen orgal of goede eiken llnnankotl met nadere overeenkomst Te bevragen bi A de Vaal agent V d blad Loplk dorp ia ruil aangobodeni Een lmiUtlebont ai tegen eca Haorancoaiuum maat 46 P KOK Oude Singel 36 S hoonhoven Wegens teleurstelling terstond ifc ra 8d op gemengd bc drijf Een flinke Boerenknecht V g v Moet goed kunnen melken en ze fstandlg werken Adres D v d Berg Lekdijk West 2 Jaarsveld Wla wil rutlan z g a n hooga brulna loara aa maat 37 voor een paar toga oomaatcnoanan maat 39 of 40 P V Ooitrom Koe traat 122 Schoonhoven la ruil aangabodani fan bi nanan bultan bond 26 X 2 voorblnncnen buitenband 3t X 1 R Ooms Uitbreiding 45 Groot mmers To koop govraagdt Ion lodder 7H ii 8 Meter Adrea W Ver waal agent Schoonh crt Bergambacht Ter rail aufabodeai Een ptaatstoof 1 watch achommel s g a n en een paar hooge heerenachoenen zgan voor een paar damcaschoenen maat 40 en 2 paar heeien schoenen maat 41 en 45 Adres A Duhen Achterweg 107 Ammerstol r huur ttvrmm dl GemcublW rde ofongemeubl leerde Zit Slaapltamcr m haaikcii of gedeelte van wnnio in District 10H van den Prov Vocdselcommissaris K O Blonk Kerkweg 72 Ouderkerk ad llssrl Wl wil rwllanT 1 p drie kwart hak zwarte damesschoenen m 38 voor platte hak damesschoenen m 39 1 paar zwarte damesschoenen zoo goed als nieuw platte hak m 38 voor drie kwart hak m 40 1 paar melBfeisc boenen m 23 oude kwaliteit voor m 30 Adrcis Gezusters van der Hani l nger k No 4 lo koop ot ter leen Ïovraagdi MUZIIKOIKIN KUvarscrtbo bl voorkeur Psalmen en ChrlsteUike liederen N v Duuren Laagelnd 19 Langerulgeweid o koop aotfraagdi 6 i 700 ituks arwtaiirljt fiinke maat Aanbiedingen te Hchten aan B Goedhart Halve Maan 3 WilllgeLangerak Oavraofldi lan Varttalnaidttar omtr Schoonhoven Br onder no 1465 bureau van dit bUd re koopi I taanaa stoel f5 LcnalBtitoci 1 vogcikeolilcif 1 Ibce emmer f l drlnkbllkkcn f 2Bakelc broodtchatcli 30 et per stuk 1 dnlvcnklok f20 C de Groot Lekdtjkitecg no 1 Ldikarkerk Welde gevraagd woor a s zomer voor 5 9 pinken Brieven m priisopgaaf onder no 1455 aan het bureau van dit blad Een I g a n dopcorl op Cotllngs assen ta ruUan tegen brik of dergellke Te be vragen bit Alb Swllnenburg agent Schoonh courant B 8 Ottoland loniUredMim IMlTlrh l iefcoonliOTMi varaniwaorMMh ót dvenafitei W lOH te ehoonlio n Ulwfvti w s SB tea te draeahevs KMeattl mi P Min SCHOON HO VBNftOHB COURANT P a 1 HiKirii mr l Ho iriiaiir up 18 Jmuiin moi l un I I H H g lllDkland ie Hoag Hlnklnnd op 1 JttiHinn tuivcnen 0 ll80 Ofllrl l Pnblleiitleii Tocwilslagcii klodcrdruikpuvdtr I t i t ruluiin UtniffHiii vmi nut Di lifiiitiiiHtiL vmi lifttiilboiiw en Vi iitifin maiikt bukviid dat la dixtri hutu lienatvn in ilt provinairi NoirdHoliiuid Zuid Holland eii Utiaotlt ft n lielHilliaieii iHiteiv mlpviiring van d Mior kiiiilerlrMnkpoxdiT tumn mwn boniten R 03 KadurAnda da wsfk van 14 t UI 2U Jnniian M UwwijimgHn iiilleD iiUraikan met nf gaKnipten hnkt rbu 0iftio k Op d te tuflw iiiiyen kHn t t ualer order f t ii kitiderdratik Ufder worden be trokken POLSBROEK I e plaAlaBlyka lurttH6iioader Ie Pols bruek mankt bekend dat alle liuiaBUcht nt H nrkcnii en Bchapon voor 10 Pcbnuirl 1945 KeitlHi tu tiiiwt n xyn Nft dewii dutuiii iivl on Ier Keen voor wnarde etn in tr liKUi tot alaibien meer ivurden ultitereikt l e I B K J de Pater Met blijdschap en dankbaarheid geven wl U krnni van de voorspoedige geboorte van ren docntcr AaH l lrk e A de Ridder Ae M deRldder l Lettink Schoonhoven 8 lan 45 ONDERTROUWD K O BLONK en W V d DOBS 9HË5 Li 9 Jan 194S Katwttk a d Rlin Zoo de Hcerc wil en til leven hopen op 23 Januarionw gelictde oude bchuwd grooten ovcrgrootoudert I R Eijkclboom j L Eljkcibootn van Eijk i hun i SO jarig tcMnrttiitgiBf t te herdenken f Dat zt nog lang gespaard mogen blUven Ésde wenach van huo dankbare kinderen R B d Jong EMkelboom P d long M Woudrlchem ttikclbQoni p Woudrtchem kiMn AchiaiklalnklndaNn Dordrecht lanuarl 1945 N ren angdurye onga sieldheid behaagde h den Herre wan onie ihde weg te nemen mlm Innig gelwlde Man en der kmderen Innig geliefde zorgrame Vader j nlM lerT o Vlle in den l efti d van 42 Jaar en bl na 11 maanden Allen die hem gekendhebben zullen beseffen hoeiwaar ons dit verlies treltDe dlepbedroefde familieWed I P vanVlietdefonoNeeltleArteNieuw Ukkertand A 61 8 lanuarl 1945 D f r l b n h f Vru Mede namens onte Kinderen Behuwd en Kleinkinderen be tuigen wli on erkentellikheld en oprech en dank voor de vele bhiken van betangstelUng bi gclcginheld van onie ondervonden A van HouweUngen M vanHouwellngen Stubbc Streefkerk A89 Jan 1945 77e JAARGANG 4J jr rheenwei m SCHOONHOVENSCHE COURANT 45 Tabnk prkiiK I Mi milt Telefoon 207 iV SJl 247 2b en Sof Hoen Uitgave t S 6 W N van Nooten Schoonhoven Giro 13763 m 44 248 en BA J kt U ftT m aardappelen t ni Z7 Jan 243 J 0 gniiii peulvruititen t m 1 ebrus l SOfien K 2t 1 j lgiatii cranA ieriiiK n MilHoenen stormloop tfgen tOostelijk front Warschau gev illen dflsrby kun wmerten In de nuu Bni b Ie mctrdfrbeid imi bchnlen Movendien nant door de jMd nn k Hftleliike bovoe dheden nehnudeii de iiarlitwuker J A dm tydena de vroege ini rKenurvn een sak lm H l b ll rl Villi Saliniki njn ind triekoleii yerv H rde l t helm K IJ SiKtgram 4 i derdninki Ier n tetirrueerl om tw demoek lueek d t d nn lKwaker nl lm 3 ïebniari Kebt t le lijkefnint dat iB diH xan da K rti iitlien lot de l f i Ien en dpoiilimmtiig trnin Memel Ji tliano ten gignntisrlii ♦ haven met fttige tryd ieng ioih van de Sovjet oflen e itieien ïie in de afgeliKipt n mek hltfroenvolgeiia met een eiiurni ge weid tegen de Duitsrhf Ihitea sijn gelam eerd Miïiioeneii Sovjet soldale lrM A l V i f nk iMle lOU kg k len vnn i n pnïJÖ m II 2 Rü7 en r402rn 4U r liiisterd bn t Aan koaH ftr inleg el 1 rnnlaoen eenh i litloilet tween in de afgeln iwn dagen ruim eep eejivttrvRngen lo vrsuchmiddelen triitnunK n bendiHien De ttr d op Lbiob g Vf lil ip het ho f de PhilippiiQKn I uit n loopeii vo ldi rend lorm tej n de I i en miR t ml t i ii i 1 umleniiK Zy nadt ren than Mtti kg aan i tier en vel ongeveer of wairhptwder lm 17 hebruaii il ItlO kg ii aan ijmker W kg terwy i9 ranla ivimi eenliei iM dlet olt enkele mudden nnrdapi elan vnn eep eepver angende wn rhmiddplen Bij eiUiid de VKIl I eiuter verniAselden cmrls werden or a9fh o dar tin 17 Ft bniari een 7 ju iKmneii welke reedi v x ir een dunrvoor be iiuilde dniiiiii bij de m uit eniit niet uilslekende wapenen 7i é r rE to reetl noif nooit te P he leltingen inde bergen L I J HiMib Imhtmndt II aief VerdeellBff van DalltcUaad I ima he verde liginfjeii vtiurpr f dfMtrulaiin llf tllN il £ All leri bnnne nen behalve vp4 f aelk en 11 tenielk mogei eerat by at evering der go leren aan den wio Lelier uordeu afgegeven 0 K n rl M Me vooniileverif g kan 1 i iiiiKbruik ten nadeele van bet pii bhek Hiinleithii i Ten Itij Itelmmiotf aan Narnie niaat igden ml de Centrale K oken moet voor kiiidervoeiliiig worden ingelevenl htiii iOiï viKiraartt loor wHka bemoei apiwlen en lOl voor suikerbieten i k niel lu Ze pnkten u Nel en B vendien veidweiien i auto wielen met handen Aan geld werd voor ongeveer l H geatnlen terwyl o k ven bilteiide hoe veellieten kbeiling bonnen en diatn biilie lie hei len werden onivreem Gouda Kindervoeding Het Jouduhe oii il uitsemling i UrilarlKi minuter lan bun landfiche laken Y len heeft m bet Ugerbiiia éen verklaring a gel eg I ehe leitlinK niel x Mwkel KM kan veraianng aigeieg i omgaan met de ter beaihikkine B n ftK f bem aiaande nheden n om rnn meen r Fr naob H oin en ineen torling Tan liet front te ruorkomen wyken de Ihiiudierit lerug Zg moe len dit doen want Indien de nanval lera erin loiiden alagen hel Duilacbe front te ien tiiii en ti en jh o volkomen te verbreken zou hvl ihana rveda Kroote en urgente ge aar viM r l iiita ti lan I silinkivekkende vormen nanne men Men verheelt lo militaire krin gen te üertyii met dat Ue liHttand iwn hel 0 Mtei k tronl Allerminit rooakleiirig genoeratl kan worden doch men vertrouwt op i a betere iniliUtie eigenxihapfien van d n Duit chen aoldaat IttiMiiri h verdrHg len nanaien van de verdeeling nn belangrnke DuiUrbe tbieden tiiMthen de belde Unden ingen reeda meer = u iiuen i li n l fn h d se Imnn n mag reed van niiiler beeft hierop geantwoord f rden Imw ultieiKlmg iiHar ry lag 1 1 lanuaii de middma 12 u mets l ekend was over het T ten bn de btir f w rden gfk be dnl killen vnn een atKidaiiig verdmg waarby I mnknjk en de Sovjetunie bet Hobrgflliel bet N uir en Kijndal ileiu en deeleti van l ommer n van Duitaihland souden verwerven Kden seide dal volgeni een uitlating van tleu hranmlien miniator an buiten landatl lro p kotflcmirrugnAt kunstliunlog brood binem ed gestolen v liet oilciinderinE gery ilaI Itachten lelf manliyden te i nn vieescb en aardai telen umiimiela aan het cornii i ege e i t nrien Sti i re hl geven p bet k K jen van 1 klhigrani Fvaruapp ieu Uouda lleferking nnterv r l eie bonnen t e en voor oo ver brink ni een publKnlie van het met vhm de ei tmle K uken gebruik SMken deie kwritie wel ter J oudMhe gemeentebeatuur blykt dal genmnkt wordt I mderdag 2 Januari worden iiigoleiei tbydenardnppelban lelaren de verlangd legen nt angMlbewyo Salkerbleten op do boa I I Ie pr vin lea N r I IIottHud eu ni KHol nnd ttil op de bi nnen tOl vttn de der4 niHKikaait 1 kg auiker bieten 3 ranlatiei en Ier t ea bikkiiig worden geatel t O te b nneo moeten voir Don lerdag IH Januari by itaii Srttenlebandeliiir wi nlen inge everrt eag wenacht teg n ontTsngiitbewyii prake was gekomen op di te Moskiiu tUHsrben De gebr ht moet worden ml de water vooniemr g frloopig n g atnndhon den feu tieroep wnrdl gedaan op hII verbruikera m de grwKsl niogelyke iinigbei l ut a bl te nemen Qouderak Jubileum In de af geloopeii week vierit te heer T v Ilengit bul besteller by de 1 T I v I r i Ht e ala oo dan g yu nnder gwHieerd J ml iajubtleum He beeren K Ii Oauile t ala leKenwubt teitt n u i lie overinaiht van de KomuUib Ie V pl mngitletht rden bij Ntateii verleg gera Üe Sovjeia hebben ip bet oogen blik reeds annKieiilgke vor leringen gemaakt I ign tiel gebeele iront v o O wt riui n lol de onmi Idellyk geHÜteenl Onlaiten op Sicilië lyn ongetegeldbeden out enalweige t p Sii bfcireigde tad krakn bebiwn da taaii tengevolgebol jewiattn minaleni 12j infanterie ringen dü ir jonge mannen die wawn onder tennd door taliyke ngeroepon voor het nieuw opgeriiht IialiaaiiHfhe I aer t opp rKe el m V ncl verzette de bivoJking wapenen legep de mlyvingderdienat taukiurpaen en riillprie m de try 1 gebmrht en het i nog niet te leg en waar ileiu geweldige marbl die lecbta te vergelyken is juel de Mon goolKbe vloolg df die in hel begin oniêr jaartelling t oat Kurof ver oTerde tot ataan gebrarhl ia wor den Hel gevaar beatant niet alteen vour Duitnebland maar voor gelieel hnropa en hieruit blykt dun de ge nlerantie wnl rverhruik tol de heltl terug Inh VZfT i rWn bet l loh met do vr Ut f i iiti larli g iiw il l baaluiir d r l l I tu ilei inuil i li Ki i li d iijubil rl ha I L IH iia dl ii 17 Jaiiiian n iK in el plitbtigen irenge riihten Vi nduiir geoeland op alle be t Smlifl Il ma wordl aan ki n l l d H hai i aji bl k U n de laida iniod nri Mannlaaiing aan aiiLhai k iiidar kiiimaii hun hunnati alanog iouv l 11 111 iiilarlgk 1 Janiian lan liandahiar De Dardaaellea foopead 1 Anienkaaiimhe Imru biendieni Qondarak Up la b iar la ij laii d J liandeUran op al B un Midnnk dr kouda J W I Un wl londar n iari iaj i rea l drie jon a jailie nkondij iiig l it n fanng wtldua ilsneJIfii vi r 1 Kenlliear la irhear viuirt ü iini e leld hnefl In ieif alKK hebtwi DuitscbarK Brlticha aaBv l kit l J Car arel l ek iiuati unian üterpiajaan lia 11 hat oofcanblik do r Dutta lilaiid wonu jjaToer Nleaw Mrdappelbin J aan dyk A 81 an MiKllin prijs Renavi In bab f 1 ü LX i T z ï z Ik onuraanil J n h indar jLrl id l l u r Hy dan latidbitiiwar V lyn wa iaroin tvaa re bapan gaalolan ailan da Bunau da ninnbn H i r nitalai ha ham In unnraami aii dan vaah imar bar W r rf n rmmd hadd j D l val aan K l cht Oaiien lata feiten lyn la Dtiitarham t ian mat tntarantwoonlaiyk Kaatamd wk baren darï t tDu ïï r r d r ï r KV r r ar nl oor l lyk iptiml t h iaZki Hal L H l ndbonwer S jii rm ral nn da i iil allaaop farr n Jr l l kl i ear ge gelglad en de manaohnppen kunnen H echti weimge nieient v H rii h ultiien BBSPRBKÉb GBRBRANDY EISENHOWER De nnnii ter preci lent van 1e naar h n geUnd uitgeweken ederInndB he re geering t erbrandv heeft met den ge aliieerden opperbevelhebber I laen bower een lesprekmg gehad In de eer le j Inata ib de levensuuddelenvoor itening Van Nederland Ier sprake ge litena werden ook de 1 17 l ikh U he hierby liaaing in lam geënt te oneeren Doch de Duitarbe Ugeninaatregelen lijn voir foover mogelijk genomen en ook nu vertnmwl men dat het hole lewiatiaihe winterodeniiief tal vait lo pen op de Duiüfhe verbelenhekl De beteekenia t ii DISTRIBUTIENIEUWS Offieieele Boimeniyiit vear d N k aa Dl t M UT JuwaarL Toor de llleiribnll krlnren nohooataovcB eu lla trf hl I Ik lier volgende bonnen tlerdt N M Ikaarl ge ft re lit koopeii van 3U3 304 4 ranUoeneu brno t ge kaart geldig verklaard voor bet kooi van 1 kg HAnlftppelen per liou Dece aardappelen m elen vtnirn over niet vun de tentrala keuken d da dieetkeuken gel ruik s i worden gemaakt v r Donderdag 18 Jan worden ingelen rd by dan nardat pelliandelaar le wenacht tegurr onivangatbewya Degenen ilu op ts J i i ri nog niet m hut bent xyn van le derde noud kaart kunnen hun bonn n alaimg uiterlyk 24 Januari by den handelaar inloverea Nadat de biuidelaren hierop ïyn he o rr nd xnl onder nadere aankondiging lot atlevenng worden de overgegaan do h uitsluitend in de het week van VI lot tn i het Weetel k front ainkt tlmnn in het niel by de gebeur Jaiitiari Klk rnaboaBeB bUI meer aMif n UE 1 1 lliiins lu iiiiik lil iimdt tna lnt Jafn i r u kaaraen in da priiiim p Noorri Hol ailkSYm 4 UnVrr K l k Ki an lüll tn 1 11 IH ir n dienen fa than SK io nl anl n n v i r dil arlikel 802 100 gram kaaa geldig t in 1 na lar mier 1 tabnian h 01 Milegvel lüt I lier melk teniaaen in Polen vikimI nu de ge 4 ranUoenen broott uari k niu 11 en ver terhnit he mo H Jkheden vêeblaactivitflU in Ihilgio en Luxem burg nog verflauwd m Tor weem lydtn van HoutTalixe m een uteuw optreden behilndeld front ontataan waar de Amerikanen PLAATSELIJK ISIEUWS Btrgambacht Oa n aeakn ndifïa dienal ilBulaK i nd en onda w r ll ila dieuil ïeruild door lokler vo jrt lurend aanvallen on leinemen en drt Duitmhers langzaam terugtrekken Hy fUflt i m werlen veri i hNdeneaan alen dt r gealheeriloii uiIeengtBlag n 11 by BiiMi h a or j l t eiinge Diiil b waren Geatandaarditeerde aelk Ingaand s j nunri im het vetgebftite 11 de ge tiin laardmeerde melk vat gd van iJVi tol 2 p t EOEDEFLINGEN 2 Liter tapt melk lm t PUataeMJke Dietributledienalea HAASTRECHT Dtlreiking nuilHoenbonhen lenheidi ïeep en WHoihuieiler wegena viiilan nrl eil en am m iWira He periode 44 en lt periode l i Ie y de v lor extra varatrekking van rnntaoeiibonneii eenbeiilMeeu en as hpoeder wegena vuilen arbeid in ihe tegeiiH tie een Amenknamr ie roep mgeaioten Vorder u Ua rl Olaaaen Oadakark T it mdarlmit Ier Ne l Herv Kerk i gekman la 1 Februari haar H len Dikken die n ik reada n IIH t il nn dii anibl verviil la Hat restaiiratiefonda er Hen Kerk la l i ir var billen le tiflen en lila ten jteatagen tot I 413177 Oouda De dielalallan reak a Hy var liilloii le diafilallan en in n aan braken war len aan vee ont raanid vnlRBii de Amerikanen wlechts aar e iPii l da leruRwykende Duita he iroe D 01 integvel t lX gram taplemelk poeder of r LMer taplemelk lm c rebrunn H tnlegvel Hlgram tapteinelk poeder Februari Keedn eerder antjgeweun H iH 2 i gr boter lm t l br K l l 260 gr suiker t lu d febr 2fl fi gr kollii Er 8 Febr Il In de KiMH ayn de AmerikHtien y natten met iwiire verlieren teriiir geaJHgtn Ia Griekealand Ie radi ireda varkiaani mtaTe t rr l ï cb k p daarvan ri l l f Vanielliprekend hie in rZ Tr JlZ ï T r J l trek K laurrogiuit t m ïïsrM z rr z sz r iz r Un ibana vrywel nunmile t ewliuiden weergekeerd De 1 J A s nu naar l refmer genernnl I laiti