Schoonhovensche Courant, dinsdag 23 januari 1945

tta 9IM TWEE BLADZIIDBN DINSDAG 23 JANUARI 1945 77eIAAROANG DISTRIBUTIENIEUWS SCHOONHOVENSCHE COURANT Uitgave 1 S W N van Nooten Schoonhoven boUiewieten ertn zijn geshagd diepe nKMCVAH lUiCIlU C penetraties tot stand te hrt ngeli In UDTlCllUU lllCUna iiel Kfhiel van opt ir SitezK zyn tie SCHBEPSRAMPOPIISSELMEER lissen e hter op de formaties van de By een na htelyke aanvaring o I et üuitsclie Vollts8tL m KesüotenoD n IJ Mei meer by V rk tvi i then i Um TELfcGRAMMEN dere zelf streek werken ryntlligers merbooteu de Groningen 4 endeJan l uit allo tan ien dagen nncbt aan het e een ie Grtmingen 4 gezonken naneggen van nieuwe verdeliginge j eveer hondertl ojMsren werken Het starre veraet in öilezit n mjo ei nr n vyf en iwmlig er bemoeilykt ondertussohen sterk hel dronken 8CHOONHOVBNSOHB OOUBANT P a J VBIIDAQ 1 TAWUMtl Wi K MU eaa siudt t UsU wat ar i verdwenen was Vrywei tenel Jkerly I op WoBpsIflK verintfte v d Hek uit heizell Ie s lm ittje 20 1 hoonetistaken BONNENHANDBL De Schoon h veiiaar 1 r heelt dg de o ilie aan giite gelaan van het Mtrlie van 4 bonnen no ïfiS van de twee Ie nood kaarl netk boniiuinnier luKeleverl niofêt worden ter verwerving van de fier Ie nwidkawrt De oliue tlie de ü4ak niet gel eitl vertrouwie stelde een onderzoek m waarby aarï t lu lit kwam dat Ir gedurenlede geheele oorlogittyd maaniletyka eanttte bcm kaarten verkocht had Dalselfle had hy ge laan mei vier no idkaarten suo ditt by de bonnen met meer bad om metiwe kaarten te halen Tr is eni ge dagen in arreit gehouden en Ra lyii iiekentetiis op vrye voeten gesteld GEVONDEN VOORWERPEN een paaf daiiieshan l Unetien een ring met eeni e nieiitele een kinder want a en een ortemonnaie met in h Hl i Inli hlingen verstrekt de polttie PREDIKBEUI TEN NED HBRV KERK Amcldc 10 n 2HUU la Poot Baaachap HO u lees dienst 2 n dx Haoselair van Jutpliaas Bergambacht 8Üen 2ii ds Buut van Dellshaven Haaatrccht 10 u da de Voogd van der 8tratten N H Oeret Fvang ilOen2u I v Ie Pater He niiiiriH ikirig vennifn i komen nioe teti du luj d UxKiAtit iiilr tkittK nitt variKeii nHHinlysi ingevuld meebrrniten by hel aftinlen der bonnen Aan ra K fiiriiuilipreii voor n elkerM nioeten in Ke tienit worden iii de waak van 22 t ni 27 Jnn Uja stnmkHRrleu moeten b de uitreiking wor len overselegd De uilrpiking lal plantx vinden te Ueikenwoule IV JAn 45 StolwijW 30 Jan 45 Gouderak 1 tab 40 Ilaaalrerht 2 Feb 45 NanitieikinK vindt niet ptant De lokalen xijn f cnpend vanU 11 uur DISTRIBUTIEKRING SCHOONHOVEN Na iiilreikniK Noodttawrlpn 8e herie en Inltevellen in df UUtrlbatickring Sefaoonhovcn zal pUatH vin dfii te Schoonhoven op Munndng 22 Jaiumri te Bergambacht op Dinadag 2S Innimn 9 Ammeratol np WoenR daif 24 Jitniiari telken van It 12 uur itr Ug De l elter zyii MiBlK en suUen apoedig vour den reiliter worden fjeleid ook voor uw pianoj lOlJIM U Jan Veemarkt Aan oer lOl dieren WHHrvan i biggen lu r tnd ren S lui htere kaUeren 12 graHitalveren en 10 HÜiapen iraEcmai SCHOONHOVEN Haamraaditingal 304 Talaf 38155 RoUardam kandorp lOu de heer Matte godsond te luïerewoude Hoornaar 1 HO u da Wteboi t h van U Oudekerk Jaaravald i80u ds P stma 2u zendeling lanis vauZeint Lopik 3 sendelingTania 2 nnr de Pustma van Jaaraveld Polsbroek nVllati BOu ds deLaeiiw voorber H A en Doopsb 2 o ds de I eiiw Schoonhoven 10 en 3 u ds Jfwddt VHii M runobaiht oil REM GEREF OEM Schooohovut V tl uur 1 lyi GBBEF KERKEN Haaatrecht 10 en 2 nor ds rdnm n Üchoooho ven en Willige Langcrak 10 en 8 u ds Hoekstra WaUratuid 8 boonboven Hoog water 0 20 u 210 + H VBUMEIJ t bekende liguur uil 80110 nl oventi stadsbeeld II Verniay lu giiteren ulotietingoverle den JCyn bekendhfid dankt luj voornaniflyk aan yn functie m genieenle dienst aiNoliiiswacliter en hulp an den biivenmeeiitar Oedmende een langa reaka van jaren heelt Vermey beter be ken I alr Maan deze beide fiini tieti er vulden bovendien in iijn partiruliere be8tuan ele bulp li nsteD nan tallooze Btiulttenooten beweien GEMENGD NIEUWS DE ZWARTE MARKT De politie in Ucn HartK beelt een aantal prijn opd rij vers learreatecrd die van de nooiiiofdtand iniBÏ ruil mnakten dtxtr liet vraiteii van onbelinorlyk hoojie pry en On wan hrood verkmhtvoor f2 persiuk 2 0 kg hout voor f 2lMl peen voor f 1 65 per kg men vixw f3 5 t perkR en apuryners voor f 2j Met deïen 78 jwritjen m de laatste van Pin tol vo r ry korten ty i irieial van byna onaffe lei lelijke vrienden de klokkesteller Sperna Weiland dan Besten en Verniey heengegaan CottperatlBVA Bosrsnteenbank ta Bergambacht Rtnttbijichrfjvlng voor bookjtt loopondo rtkonlng Maandag 22 Jon voor Movenberg Benedenberg en KadlfJ Ointdog 23 Jan voor Dorp Dt k en Dilklaan Voer bothjot Spiargold Woensdag 24 Jan Bovenberg en Kadljk Donderdof 15 Jon Benedenberg en Dtik Vrlldog 26 Jan Dorp Zaterdag 27 Jan Kerkweg Elke dag 9 12 en 1 30 4 uur Het Bestuur ONDERTROUWD ITSKE TERPSTRA T 8 ï A BONGA Haastrecht 10 anuarl 1945 Da huwalIjkicoliKkklna bapiaM op Vrl d a 2 I br 19 5 i H i tclii kaïUlJka l z gciiii ff plaaii vindan om 3 uut In da Nad Hnv Kaïk diaf Heden overleed tot onze grcotc droefheid plotseling onze beste Broeder Zwa ger Oom en Oudoom HlRMIkNUStfCRMEU n lavan ilu iwichlat bl da Oa maanta Schoon hovan In den ouderdom van 7S jaar Namens de famthe D DE ROOIJ Schoonhoven 18 Jan 1945 DIEFSTALLEN Van deOpweg ign twee diefstallen gepleegd waarvoor wellnH ftlwbtft m tlaWr bealaat Ue heer J Kikkoert wonende aan de tjp weg möBflt tot de i om liiaie van dief lal komen toen £ yn tiets die by te Ren etn h uut yp het land van P V d Hek aan de Üpweg geplaatst had Hiermede geven wij U kennis fcn het overlilden omen lieven Man Vader Zoon en Broeder ARIE DE GROOT In den leeftijd van 33 jaar Uit aller naam A JAN 2 00 de Hcere en zli leven hopen onze geliefde Ouders C J Pola en C E PoU de Bruin hun 40 iarlgt tchtvarttnlging I te herdenken Dat zij nog lang gespaard mogen bll ven lade wenach van hun dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Ouderkerk a d Ilssel l n 1945 A DE GROOT Az Bergambacht l Jan 1945 Zuldbrock £ 196 81 Oecembrr Balanndatum Uankbctulitint Voor de vele blijken van bc langstelling bij mijn IS arl aoibtalublIcaOT ondervonder zeggen wIj allen hartett k dank D A v der Laan Boesberg P van d r Laan en Kinderen PTT Kant Stolwlik Jan 1945 Meden overleed zacht en kalm ten hvilze van haai dochtrr in den ouderdom van 73 aar mi n Innig ge liclde Echtgenoote en onze c Moeder behuwd en Grootmoeder aj eli e lre ll nd b Uakbvalrvcl Uit aller naam B S REEFL ND Bergambacht 17 lan 1945 I B land D laraardabai lllnq iil p hanban ta Lak aik tk op Zito dag ZO jjin al Varlrak an hat I Fhuli ta Vit gamb cni 10 W u Pe ti d waarin de bodnifsresullaten msaslat worden beoaald IS weer aana bro en Het biedt U alls uoordeeten leorml i v de Belüetlngea als U lez uskkutvdig laat op maken W uerschaKen U die deskundige hulp geqrond op jaronlangeeruar ng Op uorzoek komen wij gaarne met U praten AdmlnUtmtlekanloorMZuldHolliind Voorbeen ALBlftSSERDftW Weoens omstandigheden tbana NI llkErKKItH WUk B ISM Qoirondin 1 Babardlnt Jis beige 8 Jan Adres W de H rtog Kerkweg 72 Ouderkerk ad Iliiel Hiermede teggen wij harteltik dank voor de buitengewone belangstelling betoond bt onze 50 j rlgc Echtvcrccnfging van Vliet M van Vliet Kleiin Bergambacht Jan 1945 Vermisii Jan 1 Hondje omtr scheepswerf Duivendljk Lekkerkerk Luistert naar da naam Sjonnie kleur iwaridek bruine borst pooten en staart gesl m tegen bel terug blj Mevr V Ispelen p C Rijk a rt C 197 Ouderk ad IJssel Wie wil er In omg Schoon hoven moeder en tilobe dacbicr M7 jaar In bal np nemen Genegen in huishouding of bedrijf mede te werken Ook hoerenhe Ir Zonder vergoecUng van loon Br no 1495 bureau van dit blad Inptaaii an iiaanan Eerst 9 Januari ontvingen wl het bericht uit de Willem Arntszstlchtmg te Utrecht dat op 1 Januari 1945 11 overleden onze beste Vader en Grootvader Piittr van din Hiuvtl Waduwn van N T d HfOV In den ouderdom van ruim 75 aar BcFaimbachl N I liOGR VANDENHBUVeL A tiOrR RaauwUk T VAN DEN HEUVPL Jt VAHUHN HEUVEL DB VOS IETBR Retuwiik Januari 1945 Oakoop 1 2 Direct gevraagd Bekwame Naaisters en M li ef n Jongsntlsarllngcn fa J VAN VLIET Berga mbacht Ingezetenen van Berg in twoht die voor het vervolg wenschen te betrekken uit de nocxlslach p aats moeten zich ter Gemeende serre a ie aldaar aanmelden taBM ien 15 en 1 Jaaa rl Heden overleed lot onze QToofe droefheid na een kortstondig liekbed onze lieve Man Vader en Groot vader p el r Unnoré Verloren een gwa te D mespaotollel m bontrandfe gaande van Paiallelweg Kerklaan s Gravenweg tot Ouderkerk s Iaant e Gaarne te rug te bezorgen bij den agent van dit blad C Muit Kerklaan 80 Nkeuweik a d IJssel Oud Hi oU da O l = öan choP nR van Qi p N a u Oevraagdi Flinke Jongen liefst eenigen tijd bl het vak B A Swleb KMwIelhandel Bergambacht Iti den ouderdoKi van mlm 77 laar Th lamöré vbttpr BIBI IOTIIEF K C br JoDKel fer Jozef HtHOONUOtKN Het uitgeven van de boeken van onxc bibliotheek zal ttf deillkplaata hebben In het k ior Rnde ed iierv Kerk ingang Haven lift 8 ialn r Flink Rotterdamsch meisje bijna 16 laar Boektt tegen kost en Inwontng een plaats als nalp In de huishouding Inlichtingen bij Mwv Dockum Stotwijk Verloren tusschen Lekkerkerk en Ouderkerk a d IJssel een Bril Trgen bel terug te bezorgen bij A van der Graaf Opperdult 70 U kkgkerk A T OLEN UOE PBTEK Benachop H an 1 5 Te koop gevraagd Een goed onderhouden Fornuis of ookt ochel I C W de Kater Qroot Ammers Ve i l n 0 P g Heden overleed na een kortstondig maar ncduldtg gedragen lilden onie lieve iouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Grittjt Jooitcs WUrsmi In d n leeftijd van 70 jaar A Hoogendoorn J Hoogendoorn M Hoogendoom Bochanen C Metjer Hoogendoom O Meiier P C Hoogendoorn S A Hoogendoorn de Oroot En Kleinkinderen Schoonhoven 17 Jan 1945 Da taraa dtbaiIrlUng if plaaii h bbaii op ZatatilaglOlanuarl a uur up da A uamaana Vi a rp at I fho nho n tr bledr ilcti aam Een Jongen 14 laar bl boer bakker of ager L J Bruins Glessen Nieuwkek No 189 Ondcrgeteekende maakt hiermede bekend dat hl het agentschap van da begrofenUonderneintng Welsenaar ta Oogda van lijn oom A Q Prins haeft oyergenomen tevens beveelt hl zich beleefd aan als begrafenis bedienaar C V d Oav r C5S aergambocht Welk Chr gezin omg R dam accmi mrlsie 14 jaar en of jongen 12 j mlddenst ecnige weken ICr bljttcrhlnt tegen rcdelltkc verg pf Br letter T W H aanNijgh 6v Dltmar Rotterdam Heden ontvInflcn wi het bericht datden7I nuarl l ce Den Dolder Is overKd n mllD Echtgenoote en der kinderen Moeder Biedt ilchoani BenBoerenkne hl e Jeeft 15 jaar Adres te bevragen bil A da Jong agent v d bl Lekkerkerk De ondergeteckende verklaart dat hl ee n Inllcbllntco van VOLBPDA Drachten Zaadhandel kan krtjjcn provincie Friesland M VEENVLIET Lopik inden ouderdom van 68 taar Uit aller naam Nta wpoa C Zalm Terstond of met Maart gevraagd een Boerenarbel der goed kunnende melken en alle werk verstaande Geen huis beschikbaar Adres Adr Baas O Ringdijk C 42 Moordrecht M Krouwel Zalm Vlanan L KfOuwel C Kalden Zalm B Kalden Roiuidam Vermistt 1 paar Jontc Zwanen gem op den band en op den snavel P V D H 8 A B Aanwijiinfl of terugbezorging tegen goede belooning aan P v d Heuvel Hergamb L Hoogendoom iAim P Hoogendoorn u ariuaaeui iHiriiN Scboanbovcn v craniwoordtlljk ont At advrnmil M slOMt choonhovrn Uiivrvrr M ft W N van Niotar Hs MI cbonnha tn Kcneclal l t P if i Mevrouw C H W d eljer Voorstraat 170 LekVerkerk wraegt tegen 1 Februari een flinke Dagalenafbode En Kleinkinderen Nieuwpoort anuarl 1945 D b f h l 1 mldd l n Den l oJ l l Us ÉÊÊêl m Telefoon 207 Sowjets aan de liet tk eede Pn eUi Iib le ur tot de Ann Mil IS over egtinn l rilH lie litnkaiui aa I vullen werden sevolgd d xir Dmtsclm illlltSChe flTenZen teKHimnnvnllen Uok in de Ardennen dun t de nedlieerde druk ïoori oo TileU ontruimd werden bij Mulmeds en iiidelyh Hn Van hul Uoatelyke front waar lu ïö plvtiis Vtnerikaunsche tiinknnn t 9 i I de DuttBdie grens fallen alt eslHt 1 de diepte iin heelt reikt pORen de HoHjetrnsaen het I iits lie delenBieK biel opgevan rrog Btlba looveel inogelyk teriain te nn li l rivierlje de Snnr llftpd w innen n z d ende liet Duitsdie hutu de IrontinaRjnderlykegüveihtKgebiedBn om up te nikken in Noordelijke rich te verbreken Nng steeds rullen de ting By Oiekirth slafiudeu zy er ook liusiisclie tftnks Westwaarla en op de m eenige terreinwinst te behalen planisen wniir de sowjetvoorhoeden Weer serder Z ii tehjk beeft de in hel Puitsche front doorboorden rtjii gesloten Vrnenkaansrhe groep bij de oAQvoerwegen ran de aantnllers nl Ufllpertsweiler sii li overgegeven Tot honderd kilometer tn meer Hier n kmuien gr le inoeilykbedeii tliers 361 krygsgeviintienen binnen voordes i tel liuilei Het l iiitf4 he linitht opjetluvel maakt on lertusflihen n tieheel aan het uidehjk uiteinde de nool een deugd en jnagt in de au tiet front tusschen Mnlhotisen eerste plants tyil u i innen D inruni en de witsers tie grens xyn de worden op het oogenblik j roote gi Irnnachen lot tffi nnnval overgegaan neten vuu gering slrntegistii belang y alaagdeu erin openingsstuoessen IiryHgege n Hierdoor outtvijkL meu te belialen en de gtoote straatMeg de pogingen der tiowjflU Qin do Duitniinr Hiilhousen te t ereiken 81 he legere op een voorde verdediger Het Diulsihe olfaneieve optreden ongunstig ty latip lot uen lieslis ende bij biiaiitsburg heelt nieiiwi vordo lag e ihrlngen LiRariiit xyn ook de ringen tengevolge gehad opmefkehjke duu eisen v n de h jwiels Oe overige £ rontcn ttl lui toe te lerklaren zn helsel i d l l lul l u t l e opper H o lei Ibi h Level liMl nlnumra m llg r T grens verbitterde alneergevecliten leveren de Duilschers e hier K i Vifi het lïusstsdie front BchotBn L uitri he slngvlieglniiten in twee dit omdat deze gebieden wei van grool trete Tn iL C S gisth belang voorde UüUBcbe o nlügi 7 en IK m u gen sl ik Toerinx lun in liet huUstgenoemde O l der gebied nn3er nd sowjetleger name I P y le en d J anriers lykdeH le i heindu lr egebiedenea ffi i fh ergeve hten het e fi it iaele serlle daftT nn zou u i naluurlyk een ernstige slag oor de 1 cl oorlogs of tran DuUarfie zware nla trfe eWenen V i t 4rt t Dit geheele geb a t pogen de Sowje jr i ollks ZTn leiïdeksLhej SCHIJN WAPENSTILSTAND IN HONGARIJE In Moskou ia g steien heken ge maakt dut de S wjtjl regeenng een wnpen tit8tandH er Irag heeft gelee kend met de illegale HougaarHihe regeering die in de nasomer reeds Of dere poging sntt ei zal heb ben hsngt nfltiiurlyk geheel al m de tegenmaatregelen die het Uuit i ho tippBtbevet in dit gubied detikl t iie men Ook ist Pruisen wil het opper bevel trai hteu te behouden en ook hier wordt tware iitry 1 geleverd Het Dmt fche weeriua htaberuUt lieolt pogingen heeil gedaan om Ue Ouit inmildels bekend gemaakt dal on bc lie weerstand in Hi ngarye aan da dankfl de hardnekkige puitathe nfSowjeta Ie verradenweer in het gebied an Krakaii L uv t u u = t Sinds liet hegin ï n de landingen yn HULP POUTIE De A nstardam t he jiiluie heeft de laatste 8 weken vyf en dertig peruonen gearresteerd dte IK 11 in galingeerde funrtles aan overvallen sdiuldig gemnnkl en geld en g ederen ge tulen hadden het Weateii Verder N turdwanrli hel oïrmaligo Polen ziiii de Sowjets tusBtheii Warthe en Wen hsel door gedrongen tot in de nabyheid van 1 oban Kempen hen betaiigr jke uit breidiiig vnn hun terreinwinst kon etl ter verhinderd worden De Duit bera QROOTE AARDBBViNO Dehoofd schoten in dit gel led alleen 7ii lank d van de Zuil Ainenkaansrlie staat kapot Ook ten Zuid Westen van 1 itz u 1 ima is door een hevige aard mannstad l vr eger lodz geheelen Ie beving gele elerd Het grootste rp den de Sowjeli ware veriiestn In drifeUo van di stad is verwoast ele Oost IVuiseu w iHselden hoNjewistisi lie nwi ners lyn om bet leven gekomenaanvallen en Diiitsche tegemumvallen doi li hot aantal is nog met bekend tMssolien Insterliurg on Memel elkaar af Na vtrbittfirde gevechten luofsten p AATQFI I I NIPITW de Duitsohers es hter liisU ontruimen 5L IJ IIICUTÏO ton Zuiden van Oiimbmnen mislukle Gieiien Nleuwkerk Jn liet nlge een RusBiSLlie doorliraak ioging Inde li open jsar is m de Ned Herv Kerk stad leJI wordt verbitterd govoibten ten behoeve van bet Verwarnimgs op het HoiigaarHtha oorlogstooniel fonds ongeveer f ISfK extra ven nordt n g toe U hevig geslieden en geiolletteerd Dmlsche en Hwigaars he tanks be De l it voor hetdykleger dienat SMinton de RtiMsisi he SLheep aarl op llMü bevat wederom 4li mimen De de Donau Het garnizoen van Uoeda liq fdlieden xyn dezelfde nertonen als t hieli on lankH alle pogingen van liet vopge itinr den aanvaller om de Ht d Ie veiove H fc d r I r m w l ren stand nerenttorp i r oii w p i au ne nï Ann h i 7 1 1 L welke laife daden de dieven tegen 1 In Umbutfl van lie liowuneth uit liet InuRvaiï het U i hevige gevethteh gtiande len Zui arlieiflemgeïin N het fornuis hot vaat iien van Maase k in hetgetuLd waar werk ja xelts de amilieJoto B vjin de Giro 13763 wfind en Ie vnii e i an desi hoorsteen maalt I gestolen Peursum 1 n c oiit e an den iTèer 1 UI ï oirtniK op het y ge illen dat liy zyn arm 1 lak Nadat eatixtrhund wi4 gelag ia by nitnr hetzieketihura Ie Oorim hem o ergebrticht Polabrock laiigeterfteiijfer In bfll afgu ooi n aai lyn U raleihl 4 per men overlelen 1 levenloos ge borAi km 1 lu aangegeven Na 31 Mei hebhen yeeii aangiften plaats Kehad SHedrcoht In de ler dering vnn kerkt oogden en notabelen der Ned Her Kerk yn benoti 1 J P de Jonj aUkeikvoffgilen J L van I s ntsregent van het Her HiisthuiH entrale keuken Vaar wet te verwat hten was is da belangstel ling voor de lenl rale keuken wer grool D produden iijn dun ook gezien de ten dienste stmnde htil nitddelen bo ven alle hif Hoewel do ir getirek nan lualenaleii en rondfttofteu hel tiedryt sieclits geleeltelyk nerkt lal getrnc ht worden de tnpa itait üiiel op te voeren en er lal gesireef I worden naar een zoo Uillyk mogelyWe er ieeUnj Sliedrccht Jubileum De koste rea der Ned Herv kerk mei E Bone in t w indLling gem emd Hel e heeft IJ Jan haiir E l erin lubileiiui als zoo lanig her lacht Alej Bons die luiar functie zeei serieus o neemt memels It eel en dien et lek rkelyke be langen znoflaniK iiifbleefl ilnl een ieder resped oor luar iietft kondeiedag wel bemerken dat baar trouwe plu hls Sliedrccht O e i o n 1 e n I üys dykstiliat h2 ceintuur B 419koua e V Ss dameshoed PolitubureHU duimslt k en daipeshandiihoen t J Sluilspan toffel Tromi rtraat 44 portemonnaie met inbond Ml Ideldtepstraat 73 want je B 109 tettielkiiart D rit paar wan ten l mmn lrifit iO porl mei iiihoii 1 07 naar han is li enen H hee rtjfirrwfir A 4 riiherbon van I ènhep straat 4 port met tnhou I Middeldiop ttraftl9 handiihDe ljB t a 4hm sleu tel Uembrandtlaan 7geldsl flilrHg Zui derstraat 1 kindersi linatH Oranjestr 5r ziUsrbon B St 0 alj mumiits 811 portem met inhoud v ii Shnisslenlel Adm de RuvterHtrHat 7ü paar dame Imndfchoeuen S78 dnmeahoed Ann lennep8tr til kindcrkriiiwai en Vdin de H utBrfttvwrtt Ü jmtioort Blations weg lil kmderwaiilie i 2 nheren armbandje D ftt wollen want Midden Rtiaat i diimnflblouse en schort C U M luuBBlcutel Hugo de Ürootütrant oi fithaiits Middeldiepstroat JD hroche It 1 regenknpje DE STRIJD IN HET OOSTEN HHil IJN i2 Jfin In het greoHtt bted an Biletiü u vt Igens de Uiftllle berithten de Kussiai he diuk nog tot genomen Tegelyk daarmede is ec hier ook de Duitsdie weerstand sterker ge worden De beide Russtëelie wiggett die jiogen het bileziBthe indiiHtnege biel tö otnsingeien ontmoeten ver woed DuitBoh afweervuur De aunval len Weslelyk van krakaiizynd umok grootendeels ineengeatoit De Noorde lyke bol8 ewia i ilie tankt olonne is er echter in geslaagd door te dringen lot Qroh Strehtsüi m de richting Oppeln De b tlsjewialisiliu voorhoeden ilie Westelyk van Litzinannstaiit h i over de Warthe lyn getrokken na Ie ren Konin In Oost Pruimen wortlt thans stiijiJ geleverd op de lustorisihe slagvelden van laimenhorK In lie vongo wereld oorlog hrai ht Hhidenburg lanr de IJ us Ben een vernietigende nederlaag toe Ited In deze omgeving zjn uldt u burg en Neidenbuig ontruimd tenge vuige vau de bolsiewtslHt he druk In geheel Oo t Pruisen ryn alle mannen van de Volkssturm opgeroepen om on der de wapenen t komen y begeven luh in gefoneeriio marsiben naarde fronten om de now jt ts ie stuiten Legt U bij Kei naar bad gaan uw kUaran zoo op esn itoal dat gij xm voor hal grijpan habl Indian ar wat mocht g beuren an hebt gij aan vluchtkoHar klaar sttsn LOPIK Bonocnlltat van 21 27 Januari Nood kaart dt serie H vier rantfoenen brood 30i vier rnntsoenen brootl A iSO tvvfe rontsoenon brood B 3641 2Hi gram kinderblueui of 2 0 gram kindermeel of drie rant Boenen brood 100 en 30 aardappelen door ton Biimenten m te leveren voor of op 24 1 4 $ aiU 200 cnini knafl 01 V h inlu vel 1111 liter melk D 01 Il inleg el lilKIgrnm lapte melkfloelei ot 6 hier nptenieik UI V h mlegvel 00 gram tapte melkpoeder of 2 liter ta leiii lk Noodkaajt 2de serTe U 04 en 278 li gram jam ol Iroop of kunstboning fi2 R OS l j gram vleesch jf 1 en i il H t fain Bpysolie Verlengd ayn d bonnen 2w ij7 J en it Ü 10 V 1 tabakskaart tol en met 7 Januari Ï1I4Ö NIEUWPOOHT BonnenlH t van 21 t m 27 Januari O 4 o IS brtKiil V iKl 2 ons brood of bloem B 3 0 ir Brood of bloem of iöO grnni kindermte 300 1 kg nardfippelen tn5 vooi de volgende week SOI i kg Kuikerbiaten Hts 00 gram kan gfldig t m 3 Februari H 01 lOh inelk ld I UI II taptemell id V ftl i 1 tnpte n lk idRaapolic distributic Personen dunog geen olietti tvniigen hebben moeton de bonnen 7 en R 0 J voor ü Jan by de daartoe nnngeweien winkuilers 11 leveren Detaillisten in botsr In Hoog Blok land waren nantteweien de winkeliers H Verfttui eii J Hakker In opdnifht van hoo erliand is echter alleen J H van Maiink liitrmede belnBi SCHOONHOVEN DIEFiTALLEN OPGEHELDERD D Ifuisl ty t hebben wy melding gemiiktfvwi tal van diefstallen die luet tei stede eo in de omgeving hadden plaats g had Zoo was her haalde yk v e tut de weide vermiBt op meer dau ét n plaats werden aard a i elon gestolen en ook lanve ver iUeeii op vsrachillends punten zelfs in een luiiizienlyke hoeveelheid by de lirma llofgenboeiem van aen k loj man uit y eiat werd een geheels kar ledit Ie water gevonden n veriler hebhen iicli nog allerlei una of meer helangryke lief stallen voorgedaan Het onderzoek dat de politie m iil di ze zaken inBtelde lieelt laDKEamer liiind zooveel feiten aan het ii bl ge brat hl dnt alerdagavund kon wor den lugegrejon Er warden senige huiezoekiiigeu geilaan en daarby vond de polilie in vier woningen overblyt aelen van bi vengen Deinde diefstallen te vlmhtig overzicht van de buil gnf ons reedH d yvenekering dat de politie hier een Relukkifce greep liceft Kedaan Haai buit ttestaat uu een groute party anrdapieleii een restant van de tarne diefstallen een partij mnrklartikelen waarnieiJe wel een kraam kan worden K vnld vier dek zeilen wnt vleescb scbapeuwol een autoband en een party generatoren anthraciet van de lirms Van Iperen twee jiaar ru berlaarzen en nog at lerlei imdere waardevolle artikelen tezamen een belioorlyk magazyn vol Voorioopig zijn vier persoiien ge orreBleertl nanieHjk Q H Kr H L ven V en t M O allen athiei woonacbtig do h het ondtnoek duurt nog voort en witarsdiynlyk sullen deze arrestaties we door nog eenige andere worden gevolgd GEVONDEN een portemonnaie met xilverhmmen een blauwe want mei witte stippen een zakmes enalpino een haarstnk en een bruine handHcUoen Inliihlingen Poliiieburean BURGERLIJKE STAND Benachop Geboren üeri it Jan z van K Buysei 1 en J de Uuit r Nikolaas Ji liannea Antonie z van K J A Kleyn on 1 M Groen Jatotia Jihunnn d van t J Mole naar en W M van Dyk Adriana Alalia d van D A van der Mol en A de With I olke Maria d van I Wamelink en A M Dnvldi