Schoonhovensche Courant, vrijdag 26 januari 1945

DINSDAG 23 fANUARI 1945 K 2215 VRIIDAO 26 JANUARI 1945 77c lAAROANO No 9106 TWEE BLADZUDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT UHgavci S W K van Nootcn Schoonhoven SOHOONHOVBNSGHE COUUANT P a 2 OE TWENTSCHE BANK N V ZITOAG t Lekkarkerk te NIauw Lakkarland In warband mat da omitandighadaa lullan ómi zildagan voorloopiii Adrlann i vixn A ir an Diun ti filinKerlan l Willielminn li v J AiiniKie i van 1 Kmaijevel i fii O Rplmln Dirk W iltem Jft ohiit Kok en W Okienbonm Miinii Men Krei k van n W J van Heusekc ni ti Iritt i tl van B O lie ïrHnf en J t 1 v d Wnal ert I tien HarloR M van Beiisekom Vjiloiijii Mnr tiRie d an J Min Oi en M de C Knik rnoUlu m V D Oernt x Min O btoiu ni M de Neven en J J Vis Johannes BeelH Willem 7 van 1 Rietveld Heer Arm lennm Woudenliergh en aii A T Antoniu i an J A K at en C en W de KoninR Onderlrnuwd van 04 Kuk Greta Wilh en Jnn errit Ueiiwdiiburnli en A Vet üelroiiwd d en z van J O van Feiiwyk en W le Hoop Jnniieitii tl van It Broerf en A Zwarthol Ondeitroiiwd W V H Hoven l t l te Krinif oii a d 1 keiiK ÖUngetliind 18 j dftrouwd H Üonis 25 I en S H Boect IS J Oroenewegon v d Weiden ïetronwd B van Os 2 en M O ÜBkiun itj Overleden Wt vau den ilooKcn i7 J W A M Hi lebrand Hl j ertilgenixtte van 1 H d Vtial V Verv Bij h i w diiAnnar Rn I Kool I V BiisLiier en M vnn der lieeriKerleden O Wapiieron De Heui 74 KA Vroejiop 4 ni B d Ciraaf Üe Krei 77 i 1 i R cuwi k Oeboren Jeannette IJia 22 s rte Nieim LekkerUnd en A na d van ÏI L t Hart en N den VerWnaJ 1 Overleden Mudde Oude Ondertrouwd F ile Joi BlcskcnRgr f Ondert ron wd P üniderwiiial 21 en N I Jonge iieel Jl j IB Brandwiiki aiciiendam Geboren Kenidert 7 an J Hetniskerk en h MeijerAU erl Nu liiai v vnn M 1 vanMfetereii en Kiisttendruger Onilertroiiwd K Vermeulen 21 j t iit Baugerman 18 j f Leenman 22 i en H J Meerkerk li2 i Venmiij 81 en rt Zanen 27 Geiroiivv i W Bian 28 i A Btokland U en W van Mill 2i elroiiwd VV van den Hil t en V de Koater Vi i L kk k rk Geboren Wouter 7 V W van Alphen en H lo Waaid üerrit Wdlein t v D Neven en T i ns leu a NoÏhI HS i ethlRenoo van Botin 27 ieironwti J A v dO A Stniver Berir SA j en M Verdeer tf J Ouderkerk ad IJ el Geboren Overlelen I e enhor t t l j on T a d vanJ Oitbrspeer n A htKenont van C van Doorn van Dmn HuiR t s B de Briiyn en V dfn Itooljen ComelU Dirk Streefkerk Geboren Hendrik oi Donker pn J Henvehnsn neltii t van A Ulom en H A Bon W Bian 28 i en J Dee ers Marm Teimt e A van U ten 26 Overleden Pak 82 J we van der Burgh en fc Deeleo Wil iiwrnaarvanA Advokaat K Noor lem Pieter i vin B Bouler en A VenVnftJ 70 j erlitffen lot v n M J Langerftk Udj ei i I ite Beri aini a ht en A deii HerKeyk 4 j eihlKonoote van 1 den Hiitter won te Rotterdam A Boesberg H j SUcdrccht Pieternella Aniln d vanW C Verneij en W v d OrHaf Initetje en Andnes d en t vnn A Bijkerk n I Zinkweir Mees i vanP KraayevBld en P de Koning t ornelin z van A v I Noor de Vos Jarob derard van J Milielp en ï J Juartel i tr l e d van A van der Wal en A C P ddervaart Overleden A van nedunn land dernraaf Papendrccht Öeboran Hen ink vau t do Kr ning en i d Ivev Heteren en Nederlof Robert Hendrik t van J Horst en M Bokhorst tlnderirouwtl M Stbiif en A d Benr Overleden l Üelderblom i M Vi er 4 j De practljk van wijlen W VAN PUTTE m leven arts Ce Ameidc en Ttenhoven zal wonHen voortgszat d rN A JESSE MevrW Cv Putte Kamm N h ES3E arts dctU mede dat hl de practijk van wl len J W van Putte in teven arli te Ameide en Tienhoven zal vcortzetten Wegens telcurstelhng terstond Hevraaga op gemengd be drijt Een Hinkt Ho renkn elif V K K Moet goed kunnen me ken en zelfstandig werken Adres D I V d Becg Lckdnk West 2 aarsvcld Bestuur Raad van Toe zkhc en Kassier der Coop Boerenleenbank ie Noorde loos yevcn met diep leedwezen kennisvan hci over lijden van den IK er F VAN MEETtREN ill den ouderdom van ruim 75 ar Da ovaflol D b haard tol d op Ichlet v n de lUnk an ha fi oed Il Utiiuurilld ii bal tiu vjn dtza m t mectia loc Zijn n aad i b nU i l aad tn d nkb ha nn t iQ II Noordtloos 17 lan 19 15 Codp Boerenleenbank Moordrecht Bi schrl v n van ranta on contr6la van alia boakjoi lal plaalt habban op 31 ionuort an 1 an 1 Vabruart o talkani van 9 12 n van 1 30 5 uur Laat niemand achtarblljvanl H t Baituur VOOR ZAKfaNMAN EN PARTÏCULlfcR Wij vragen bekwimc Stoel an Fi nmandwirl inak rt voor thuiswerkers Aanmelden bij G Looliaard f t Zonen Haven 12 Nieuwpooit behandelen wij alle BANK EN EFFECTENZAKEN Nederlandsche Middeiwtandabank N V Agentschap HopersiaKHenmosm Lindbouwersi Dankt u r aan tanalnda aan mtigawaï t voorkoman om uw gaichaurda lichta gronden an sKlra bamaiting van circa 400 kg koperslakkanbloam p r ha taflavan l All rage habban daza hiaracn dringend bahoafta Proavan habbanooklndaia it aak zichtbare ratul atan gagavan H h c schoMtm zaan I VERNISTt Een Zwaan met blauwe K op de bek Tegen belooning terug te bezorgen L Kool B 60 Gouderak Ocvraagdi Ben flinke Dtenilbodc Adres C Opwhoor slager Ouderkerk a d l 5se P A ZEOEL AR Sliedrtchl Middtldlep tra c II Wia ruilt meliics Rubberlaarzen m 27 tegen M tftt nchoanan cnaac 31 of 32 I K SNOEI Stadhuisstraat 7 Schoonhoven Biedt ilch aam Nette D cnstbode g g V geheel bckwaim in de huishouding 26 I iefst m dorp aan de Lek Adres te I evr Wed A den Ouden ic Noordeloos 89 lidLH ovtrlerd zacht en kalm oiizt flehtfde Vader Behuwd Groot en Overgrootvader PIETER JOHANNES JOZINUS WENDELS Ta kaop aangabod ni Een rasz gladh Foxtarrlar 10 weki n oud zindelijk De beate soort voor rattenvangcn Te bevf Zuidervlict Polsbroeij Wtduvn V UaaKaitMii Wtidt en o Hootland omgeving Schoonhoven TE HUUR OfVRAAOD voor as zomer of voor lange ren termijn Itrleven onder no 1515 bureau v d blad Te koop aingi boden an nlauw porcalalnon Thaa arvlaf voor us jiersoncn Prijs f 24 W Winters Haven 25 Schoonhoven lulfr 49jr ivektplaatelng als Hultboudatcr zonder salaris Adres W Bruggeman O Arnh w 239 ZcIst in den ouderdom van S8 aar en 10 maanden Schoonhoven G Pelt Wendeli A Pelt Ta koop gavraagdt Ean drachtlga Ooit Br m ptlisopg Adr de Bondt Veerhuis Nleuwptxirt Wed de Bas Wendcis lar ovarnamot timke Brabantsche Kook kachel mtt platte pijp f 125 groole open Maaid met platte pijp f 75 ook ruiten voor Fornuis öroote emallle Watcrkt tel Kofflekan Braadslee Koekepan Van t Hoen Lekdltk 25 bl Schoonhoven T Wcndels aisdt zich aan voor f opwark kouianbralan varttalwark fbdllike prijs M den Hartog Wd Blcskenagraaf A 130 P Wendels Verbree Ta koop govraagai üebr paaraabTttan garoolon Adr M A Oikim Bovenberg D 65 Bergambacht post Schoonhoven To koop govraogdt QramofooRplattn klassiek en aii f oekhandel Cor de Gruljtcr Schoonhoven Amsterdam D L Wendels M Wendelsvan der Pol Klaln n Ach ikUlnklndeitn Biadt zich aani Btdiploinssrd Huitnaalitir V Gouderak en aangrenzende gciti rltvenaanL Vleggtert Dorpsstraat 102 G uderak Schoonhoven l ï Jan 1 45 Ie koop ievraagdl Een Inngcniwlntcrjas leeftijd 15 aar bit A ongeneel Capelscht weg 46Ü Capelle a d IJssi t Door evacuees t koop of I O huur gavroag d Wringar liefst met bok Postuma p a Stuurman Spoor 9lnge1 11 Schoonhoven habbcn or Wo n d a 2 U d n m 2 uu P l Alu io n Gedurende l 45 3 S H A wallond gavr Aanbiedingen aan R van Zanten bezorger Schoonh Courant Stolwljk llankbelii glns Tc koop tcvraatdi Ben Spinnewiel Aanbiedingen bij C M Mallngré K Welttraat Schoonhoven B z o ftmke Werk ono n goed kunnende metken rtiden ploegen maaien Vn zaaien enz indienstr beg Maart zz pen aanm P G v g g v Br onder no 10 aan A Uictenbogaard Agent Sch Crt Ameidc To koop gavroagdl Een in goeden st zijnde Wringar De Zon Haven 7 1 Schoonhoven Te koop gevraagd fan Tanor tan o Adrei T de Waard Schoonhoveniche Veer Gr Ammer Te ruil antcbodeni Een wlntcriapon m 42 v ktndtr trult ca ol wol om truitjes van te breien lansen Koestr 132a Schoonhoven Da Bpooisia sopieapinB Voor de leer vele en hartdl ke bitikcn van bLlangMclUna bi de herdenking van onze 25 jarlgc EchtvereenloltfO betuigen wij mede namens onze dochter onze oprechten dank Er bladt zich aan t Een net Mallfa leeftijd H liefst omgeving Goudcrak of Ouderkerk ad IJssel Te bevragen bij Boers A 95 agent Sch Cour douderak A C Brandwiik Te koop gevraagd Do Zangbundal van Joh do Haar Adres Alb Swljncnburg Ag Sch Crt B 8 Ottoland I hautari plax en echtgtnoote Bieskensgraaf Januari 1945 Ta koop igan immarkachalm plattcia Prljsf6l B Noorlander p a O Noorlandcr D 32 Haastrecht UankbctulsInB dWplanlan mal kluit Baildjdingi irtlkalan ani Voor handallran korting Kami Uial aam uluoakanl cvanllliet BoD liwaaliaill an dhindal Te koop gevraagd lan flink Por null moet in goeden slaat lijn Adres A Peters boerdcri Suzanna s Hoeve Lekdijk bij Schoonhoven Bekwaam betrouwbaar porloon Koakt licht work Ikfsi omgeving Bergambacht Lop kof Schoonhoven Brieven onder no 1505 bur v d blad Te koop aantcbotleni 30 noodicachels Prijs f 45 per stuk Adres VeBoVe Nieuw Ukkerland Voor de eer veK blljkf n an deelneoilng betoond na het onocval en bl het overlijden van onzen Innlygchefdcn man vader zoon broederen behuwd broeder Tc hoop gevraatdt EEN KOLENBAK A Ooms correspondent Sch courant Brandwljk 134 B s a flinke Dlonitboda 24 j g k welken koken en naaien lafst boerderij Adres G Castclcijn Bcnedenberg E 145 Bergambacht Tal oop Een tikker met bellenhang en rugrlem tn een prachtig klokkespel voor f 250 Gcbis Kersbergen Goudriaan Bij ons not leeds verkrijgbaart Unicum Vaa ol Vaaluttan poadar Bavruchlingimiddal Spaenemalf Rundarhonaliall Craollne Onlimtttlngtialfanz B Span BlfandwIJk Te koop gevraagd Ean één partooni dlkont n oon baby capa Wl ruilt n paar zeer goede hooge Damestaarzen maat 42 tegen lage Dimesschoenen maat 37 G P Woudetibetg Haven 34 Schoonhoven 1 goeder I Wln staat zijnde Nclijea lermanicl leeft 12 laar in ruil voor een z g a n blauw HccrcocoitBUm maat 48 Mevr Borggrrven C ft Haastrecht Moofdr dact iir I TRlTTPN ta Schoonhovan voor Ja dvarlanilat M SLOB la s hoo hovan UliqcVar S fi W N van Nootan Havco 2 chowihovan Kangetfl 2213 P lini l A d € lAn4en betuigen wij hiermede omen hartelilken dank Inzonderheid aan de Zeergcl Heercn Doktoren die medl sche bljttand verleenden de Zusters uit de WiikverplegO g tl Gouda voor de llcfdirilki verpleging de hOebrsNiekerk tn personeel en de familie 1 Vin Sicrenberg de Boer Uit aller naam Wed M de Langen Pardoel Schoonhoven lanuirl 19 45 Telefoon 207 Zware gevechten in Silezië Doorbraak lo Ooat Pralien Tegelykerhid mat liel t verf lirijdeii vnn de Diiititdie torenzen loor de SovjfltleKeift nordi n Innf i ainerhand de l iiitB he tegenmiiritregelen merk biiar Tn ds eerste plaala iitE itch dit i j bel nnjt nifll op opvullende ngie in de erEra Kile opfiiftiMt h derbolBja nistiithe troepen Hiervoor kunnen natmirlylc zooais inen ann Ünit the zijde reads bij li t Iwglii van liet Kiia Biiche winlerolienêief opmerkte onk d f aaovoermoeilykheden der Soviet ftte ftoTiiAte ïioenid v irden luitiient rvfcU dndelyk hebhxn niiliUite rom inentatorn in Berlyn ingexien dnt de S ivjet bun tonipd van Vv t StmatIS stormen iii t zouden kunnen üll oiidfln en ItianB blijkt dan ook dat de bolujewislen eenine ni piie liebBen met liet opvullen ni t tnfaiiteiiip vnn het xito inel or overde tjehied dnt naar Ift lem po te oordaelen itet hla met tank gevechten t n mei eniotoi lee rdt troepen in bet bent der liolBjewiitfn iH komen fNiderliiiiBchen ontvemat iiipii xu h lu di Dn list he hoofdal n l ntet dnl nog meer Diutsdi gehte 1 verloren lal kuDOttti gaiiii Men heelt zuti helder MKir niijfen gesteld dut Slechts de tolnle ontnikkeling nu de tueatand iin belang ib Het verlies van Dmt chs iJorpen en staden gaat dun veld hoeren evenieer uhu hel Imrl Aisdeii botvoners doen iij knonen luli ilet hts bet groole doel voor oogen blyven buuJeD waakzaani blyven de Duit Bche boilem verdedi n tol de lant ate ndemlo ht en vethten let liet DuilBche vaderlnnd weer geheel ge zuiverd l Over liet frontverloop dat lint i gen boveiiBlHande iitt prnak met in de eerste plaats vivtv belang werd van Diiitsclie lyde bekend geniiinkt d tt eer hsvi gerechtea xtunde t n in de omgaving vnn BraBlau len Zuiden fin dose stad irhynen debolsiewieten I de iivier de t der bereikt te hebben want van vwermat htf ijde spreeltt men over bel nls niin van pogingen durHov jetB om liernier leover t bryden Ver der Zuidelyk wordt verwoed geitreden om bet hBliiiiftrykü indiintriegübied van Upper Silesit Over hel algemeen m i e toestand in dïl gebied weinig veranderd Wel lawaar kondon de Sovjela bier kleine terrainwmst l oekeii docli dit ging ten koste van seer tware verliezen Ook nnn do Oder ia de Diiilsobe tegenstand iwanrder geworden In de niitenwgken van de heltingrijke tad Oppeln konden de boli ewiHlis lie t nka en inlanlene t t stnan worden gebratht Ten O van Hreslaii de den de Duitadiera tegennanvnllen In Oost Pruisen heeft de toestnnd IK 11 belangryk verKilierpt tengevolge van een UuBHiBche doorbraak 1 iis 8chen de Bieden AllenBtein on tvlaii stangden de boInjewtMten erin het Diiit BC he front te verbreken en vervol geiia de monding vitn de nvier de WeichBel te bereiken Hierdoor heb bïiTi de bnlïjewisien vlu vlak by D n iig de OoBiKeekuBt bereikt In het lden vnn Oost Pniiiten woidt hevig gestreden in de nieerenste lmg Ten Noorden daarvan hebben Duilai he OoBtwiiarts gerichte tegMinanvallen Buco H gehad hn de lierovenng van Wehlau W K I Oo telyk vnn Kn n inga bergen In Kiirlnnd bebanlden de Diiitst bera een volledig afvveersuKQH tnisrlien I ibtti en Dubben Boednpest heeft gisteren weer 2 1 luiDvatlen te doorataan gehad AU pogingen om de atuil lo veroveren wordeh donr rware artillerie inortie ren en vllegiuigeii onderHtt und hen groot gedeelte van Hoednie t ia dnn ook volkomen verwneal In da Htm gaarscUe laagvlakie bieft bet ho i l dienaiet een verdere nitbieiding on dnrgnaa Aan het W ateII k front wordt voornamelijk gealrwden in het gebied ten Noord OoBteii van Hiltard waar her Engclaiha tweede leger ui tofTenBiefiaentan Noorden vanötraftla burg waar da DulLiidie tegenaanval Ifgen de Mnginotlinio nog leedH ter rem wiTi nn het front in hitnhtirg iiebheii de f ngeUi hen wt er eenigo teriuiiuvinst ktinneo boeken do h van gmolegoverhltliandelitigenlahiei geen rnkt ni het Ironi m Belgii en I uxenibiirg m binnenkort iikuwo c liviletl Ie vcrnarlüfn O lilBolie ver keiinerH hetiben liitr namelijk aanvalt voorbeialdingun Op Nieuw OiiiDPR ryn uj nieuw jje vechten onlbrnnd in de nm evuig vnn de reeds veel onnlreden vestingHtad Ka haul QUISLING IN BEULIJN DeDiiilsthf njftiiiinisler vnn bui tenlandei he t kken von Itihbentrop heeft t iUBhng tien Noorïihen minis ter presnlent V uentidagmorgi ir ont vnngeii en met hem ven Inng en vuend B lie pelijk onderhoud gehncP 6TAKINQ IN BELQIE Hel IliiiXMelfiUe bU t I ra eHii ruugu Uotvde Vlvg meldt dal ivlle imjiivverkera mt de Belgix lie inyngebie len m etnkmg lyn gegaan negene het oiitHlag van twee vortegenuonrdigers der inynwerkerc BRAN DSTOFFEN NOOD Volgtn een h l u lu vnn Ueuler iijti B mmige diBirRteii ROEMEENSCHE TROEPEN VOOR DE OBAU IEBRDBN De tngeUdie mniisier vnn biiittii landadie inken dett hedl m hel Lagerhuia een v erklarmg afgelegd vvnatuit hlykt dat het geallieerde up perbevel van Hoemenx tal verlangen meer troepen te leveren Baiafl gjj dat op straat blijvan bij lucht alarm gel1 l iieat met en poging tol lelfmoord en dat hal slaan voor da ramen ol op da daken ven gevaarlijk Is 7 BINNENLAND SUIKERBIETEN IN HBT BI OODT Ir K KallB van het departement van Landbouw en Vissched la er naar Het Vaderland meldt in geslaagd lulkerbieCenpulp die alleen gekookt Is In brood te verwerken In de procfbakkerl van Paul Kaiser te Den Haag zijn met hec proccdc op kleine schaal ptoe en genomen Het brood krijgt een andere smaak maar dat is zeker niet onaangtnaam Als de proef slaagt zal een onolhi leete verhooging van het broodrantsoen mogelijk zi n met 50 o De proef bakkerij van Paul K ser begint deier dagen met een proetneming op gro tere schaal Ocndat alle bestanddealen van de suikerbieten m de verwerkte pulp aanwezig blIjven ia de voedingswaarde van het brood van de nieuwe samenstelling zeker niet minder dan die van nortpaal brood Bovendien is het verwerken van aulkerblcten onschadelijk voor de getondhcld BRIEFPOST Erls aanleiding gevonden het maximum gewicht van brieven ttjdelijk terug te brengen van 2000 tot 200 gram Dtcnstitukken vallen niet onder deze beperking PLAATSELIJK NIEUWS Ameidc nteidag ging de72jttrigti Van Heusden een botnlsLbap doen te Meerkerk Halverwege delSouvven dyk leed Van II mt Nadst hy bn J de Boer was binnengedragen wora de hulp ingeroepen van dr Jedne die onataleerde dat een beea boven by de heup gebroken nna leden vnn de f HBO hebben Van H per slede tliuiHgehiR ht Bctgambacht Uoneeakundige dienst Znterdngnvond en Zondag Qlro 13763 wonll do dienst veniiUl door il iktei i H Ijiieiemaii Benschop Begrafeniit p i mon Maandnumiddag lutd onder groiila b HftngHielling de ttegraleniM plnntl van hel sto l lylt overachol vnn den heer I Liinnjr oud hoold der L H hooi iifliltT in orde van Oran je as8rtii Drie IcranMfln dekten de baar ili ter dfl roiiwaluet bloten ikh up hel dorp aan tie burgenicei ler de ge ineentfraad en te sei relnria het Ie ftuur van liet droeiie Kruis van de Ziekenverpleging vnn Volk onderwy Boerenleenbank en Kaad vnn loezw hl Op uitdrukkelyk verlnngeii van den overleiUne heeft nnii hel grnl meiiinnd het noord gevntri dnn ntl en ile i im ulent lier Ned Herv Kerk da Di Leeuw vm Potehroek die m lyn toe prnHk III het bpsonder hel uitkomen wat de overledene geneest ia als meen ler Lnnior a w munheer Lanior m het 0 enbare even en ala nieeBler LnnutT len op cbti vnn lyn ge in len nifitli vvee de prediknnl op de vergnnkclykluid en de ernut vnn dïl leven hen pthoon oon vnn den overlede ne apruk Uieiua nog een kott wtKird en dankte voor Ie belniigitielling en de lanlHte eer nan den ovprledent hen eten Qouda K örte vreugde Keli gruiitti Hiiy lexiielgoederen glne en nnrdewerk lietHbandeii xilverwerk i tuxluoi era en een karpet Hielen tti deiel Ie dag hok gegiepen wcirdeu met de lieelf buil dat i Wel peilt Aan de nnd re knnt l de nrreMlnlie van v er tnbrekem eei pluim voor de putt ie De inbraak wei d gepleegd in een p vkluua op de Nie WB Ilnven waar alUrhande goe lerfn IngHU op S eaingen De hoofddmler v nu ilo mm erjnnge L i k die vroeger in litl pakhiiia Ifnd generkl en mol behulp van een valcine iie itei de deur tr van kun openen In e Hlat hup vnti A V d B A P V d B en M f tüok t lx ik uwir tie bewanriilHntp In vier etappen weni nlled vt rvourd na i de woning vnn M F De heele buil had een vooroorloga he wnnrde van I JtX O In de noning vnu M l alond de heele ploeg mot reedd eeni ge adspirant koo era uin de buil g achanrd toen de po llie ingreep l it het onderxoek bleek bovemlieii dat I U K met yn broer V II K reeds eerdur in helicetfde pakhiiiH ry wielbftttden hmi geatvilen W bet vet duinterdu kon in beatag genomen warden lerwyl de vyl inhrekora nnar Kotlerdam werdi u uvergebraihl P 1 11 1 1 1 jubileum lieden 2ti Janunri ia de beer L lillemana op rwji htmi ealer by de gemeentepolitie 2 i jaar aan het juudache poIHWtorpB verbonden Het groeiende gilde Hetinbrekeiagllde groeit gestadig en hetaantal inhr ken neemt van dag tot dagt te Spetinnl pakhiiiteii en winkelstrekken te aanilac ut der Inngvtngerigehroe Wrn hap onitlni daai nog helmee tie te hnlen valt oo wenlen delanlate itngen byna 8 Kt kg at ik er gestoten tevena verdwenen HiO kg rogge lOÜkg gersWÏIKIkg Bpyeolie 7i 0 kgsteenkolen 2U0 kg brikeUen 2 1 kgbloem 27 i stukken zeep 8 mudnnlhra inl 2 mud aardnpi elen 40 kg knna 140 I akjes puddingpoeder lüUpnk eskoffiesurrogant 100 pakjes i araineldrank r 0 pakjes kunsthoning 45 pakken verniuelli ÜO polten stroop omnog maar I iwygen van lal van kleinere hoeveelheden bavermotil mat enn erwten sdieerieep l itifera eni lot de hint behoorden verder 4 fiel en 11 konynen 2 geiten en 1 bok Zellfl het magaayn der Lurhtbes her niing vereerden de dieven met een be roek Zn namen niee 80 onderbroeken 47 tianotlen 10 pnnr sokken i paar rubberlnarzen en Klelukken zeep zoo dat de I uohtbeacherming opheloogen blik min ol meer in hnni hemd atnat Haastrecht Tengevolge van een ongeval hem overkonion in de polder Bilwyk o Woensdag 17 Jnnunri ib de I S inrige I lieo Verkalk Z indn in de Wykverpleging te troudn overleden Molcnaaragraaf Hu hel ninnnden uded 11 laertje vau J Hrnmlwyk deed zich een geval vnn diphlhene met doodelyka nlliKtp voor In de plaatn vnn wfjlen d4a heer A vnn Meeleren ia lot kerkvoogd der Ni iL Herv Kt rk gekozen do JieeII ït iij l rie drenkelingen 1 weo j ingenf Janp de I II en O ti zakten dezer dagen door bel yn vnn de we lerutfC Ue moeder van Janpywamop hun geroep tuRJoopen en sprong ook te wnter doi h al spoedig verkeerde IB zi lt In imod en nep de hulp in van met K die evenwel in onmaihc viel duH geen hulp kou verleenen Buren on underen dw lu st ter plnntgo knnnieii bebben d lrenkelingen iiiLt ladderH kunnen redden 7e wnrenver kleiiirUl vnn ile koude lo h hebben verder getn In t vau hun koude bad gehad Ouderkerk ad IJaacl Undale inwoner o v e r 1 il e ii In di iiiulerdnm vnn H tnnr overleed hier de heer Adriniiutt de Jong Ilij wat dt oudste inwonef dezer gemeente mededeelingÊn PUatseiyke Distributirdienaten mSlklBUriEKRINQ LOPIK De int line van bonnen van t lfverzor gtrs zal opSO Jan Ar Willige I angeiak plaats hehlenly I K Hakkefteegt iHSTRÜBUflENIEUWS Offleleele Boiiiieiilljiit voar wrrb V n ia Jmii t ni I I a br voor d l lairibiiilt kringen ftebvonboven en Haaatrftbt Uk der volgende bonnen van de lerdw No i iknnrl geelt ui xi uj iiet ki pen inn kt Mii 4 rnnl ioenen hrood A 351 i ranl o iieu brood of tiioeiu I Bovenaiaftnde b nnen zyii gehlig lol n niet 11 l etini iri IJ 3 1 i rnt taoenen brood of bltwHi of J50 grnm kini rmeei of voenlings suiker 0 1 1 k i naidnppelen l e Keldiglit idsituur v iii de bonnen nu 27 1 to 11 02 lapypoli en van de V etathb innen 2d5 1 41 247 Ö1 en 2 iC IK terlengd It l en mol 1 Pebr Vf rinleien ig In de wetit vnn 4 i in 10 Februari HMt zullen de bonnen 30S ie iit geven op het koopen van l k g aardappelen L e e bonnen moeten viM tz H ver nitt vtin de OeirtnMir Kankan fcabmlk inl wor len gemnakt vót r Donderdag 1 Kehrtinri wonlen ingeleverd bij de aardappelhandelaren dettverlangd tegen ontvangstbawy Het konpen op de met ingang van 28 Januari aangewezen bonnen m van rydag t Jnnuaii dea middugs 12 uur af ge lorlootd Hy deelneming nan w irme nmal tyden van de t entrnle Keuken moet worden mgeleverd bun ó05 voor aard a PI elen Broodraotsoen gehalveerd Jui l vtwr ha aflrukkt U van hel laalalH gedeelte oomi oplage bereikt otiH hel beruht dat de offineele bon nenlyst in dien zm in gewyzigd dat de hroodhonoen 80b S07 en A k l niel tot en met 1 Febr dot h tot en men 10 Fcbr g Idig blyven Dal wil diiB zeggen dat inilien zii h niet een tUHSi henlydsi he gunstige tyyz ging voordoet het buidige tiroodrnutaoen van lOÜOjirnni tot 50 grnni per week Hordt teriiggebrac ht De voedselnood en het vervoersprobleem Geen verbetering verwacht Üe aetretaria generaal van hel demr tement vnn j tmttiouw en Viaschery heelt een uiteenzetting gegeven van de o rznken van tie voetlnelnood in hol WeBlen des Innda die door de vorst iiig ia veraiherpt erreweg bel grotitste tleel vnn het voor Holland noothge voedsel moet per Bchip worden luing voert en wet uit de Noor ilelyke on Ojttelyke provincién Ken goetie freiuentiemeter voor dil vervoer vormt lie HlatiBliek vau het annlal versclieepte tonne n t ver bet IJaael meel Dit vervoer kon eer t begin No vember aanvangen aangezien voor die lyil geen atheepAiuimte voor nndeie dnn imlitnire doeleinden be8t hikbanr was In de eeiste w keii vnn het civiele IJeaelmeerverkeer waB de nnn voer nog bene Ie het verbruik doch in de week votir KeiHtniia trad hier voor een belnngn ke verbetering Dnar nn ia echter de voral ingevallen met ala gevtilg een alerk terugloopen dei aangevoerde hoHveelheden De loncluBie tlie hieruit in liel by zonder voor de nardappelsituatie te