Schoonhovensche Courant, dinsdag 30 januari 1945

DINSDAG 30 JANUARI 1945 77e JAAHUANU No 9107 TWEE BLADZIJDEN SOHOONHOVBNSCHB OOUR VNT Pag 2 SCHOONHOVENSCHE COURA T treickpii t l i tiimlt lerliihe k x dere toelii litirig nii oen vsrineenleïiTiK van ilenimvofi vnii ilil zim tiuml irtkolljk De iecrelttriB K K rnat hfsloot met or i lo wij7en dnt aleclitH dn lim nen httepvnart Mior liet pr opr aii leniKHtiiiB cimvnijjirijke vgeihielvnor ritden in nnnmerkmg komt tirt hpk ver oer nver lunjjp afstanden oiider indt Kiilke nioi ili klit doti tUt van el riiik diiiirvnn k l i aku knn tijn Melk voor klelae klnderep hl d proMiKiPS elke andttm lentrniiK IJe motu lijkt nielkiioRitie in dexe provinc iM ni kt lial nu dzii Hluk de liuevei ilitiid gv BtnndnardiHeerde melk welke oa i iit kdti K naUutt d tn jdii o nioeleTt en iian KiebtrihuizHn n i orlKOHJ Btellinjcen nurdt verstrekt oar oen belanviijk k ll vervangen ilooi taptetnelkjioetlfr Met inKitng l Jn nn ri geven de iiod ImttkHnrantHoenim dnaroin rei lil op t ji er geatan ditatdiBi fl dt melk en 100 gram tnplo nielkpieder Itrwijl le toewijzin voor ziekenliiiuttn en lu irtgeigke insteltm gen op oveteenkoniitige ng io rollen worden lieli iidt ld leUfoon 207 Uitgave S 6 W N van Nooten Schoonhoven PRKDIKBKIIRTKN NBD HËKV KEUK Bergambacht lJ len 2 II d 1 vvuldl Haaatrcchc 10 n dl Ie Vuigl andfr Sirailen Ntd llerv Oerel I v üSOenÜn Fv do lUtr I lk M n d v d Lnidim 2 ii d kolken ani piiter Kitpel Potabroikan Vllat Offn2u dn de L euw lied tl en iJniriEi HA Schooohovcn HMi da v d U itl rui WiigeiiHiKfit 1H I dfl de Itniijn vinW liingerHk Wüllgc Langerak Mlüu da deBniyn Bed H i ii d Zoo de Hcere wil en il leven hopen onze flcliefde ouders hmll hnaliv Htvlt Op 28 januari a s den dag te herdenken dat iij voor 23 JAAK door den echt zi n verbonden iliun dankbare kinderen Kor en Verloof IeJan cnni AnnIeBrandwiik lannari l 45 Heden overkcd na ten kottc ongesteldhi id onza beste broeder bchuwdbroedtrcn oom CENr VAN VilEr in den ouderdom van 63 laar en 10 maanden UtLk ika k A WllNENBUKl v Vll t ZWIlNENbUKO C VANVLIFT M M VANVLIBT nm A KLEIN v Vllai a KLUiN Wad A KNUlSriNU NPVBN in litt IlHlmon U A DHl LCN van VIlci M DIELEN l kk ik ik T VANVuer M VANVlllT aanOudtn B rg mh hl N VAN II Hk ii VlKi C VAN llfHIC Navan n Nicbian Ukkerkeik 18 an 1945 1 Ucinh d 11016 t dfeiKlilngticallMoan d u2 fu JitiU i a h d Hidtn ovcriiid nj een kor Ie ongetleidhild onze innig fli liefde Moeder BehuwdGroot enOvciarootmocdt r Aartjt van d n Hauvtl Wed vanden Heer AART DE HOOP m den ouderdom van 82 aar en 8 maanden G Scliep de Hoop D Sthep Kinderen tv Kleinkinderen Goudriaan 19 Jan 45 Heden overkcd plotseling na een korte ongesteldheid tot onze groote droefenis na een vooral voor ons opofferend leven onze gehelde zuster behuwdzuster en tante mei MikriH iiiundrliuiD m den ouderdom van bijna 2 laar Er blijft dan ccnc rust over voor het volk Gods Hebrefn 4 9 Ouderkerk ad IJssel C 57 F Coudnaan Az G Goudnaan Hoogcndiik kinderen en kleinkinderen Rotterdam II A Goudriaan Enschede N M Goudriaan Rosmalen W Goudriaan Rotterdam 23 ïan 1945 Lusihofstraat 44 b li gi f n 27 linUMl 11 Ouderkaik ad I Mal vanaf C V HiLrmedc vervullen wi den irocvlgen plicht U kennli tegeven van het overlijden vanonze beste zorQzameVrouwMoeder Behuwden Grootmoeder PAULINA DE 0R0C5TOouweniin den ouderdom van 5H aarUil all naim C DE GROOT Wz Lekkerkerk 20 Jan 1945 t kdilkit u 1 3at l aitiib lalllng hictt pUao oehad OP Wo n d q l n 11 Heden werd tot onze diepe droef ht id na een langdurig smaMelilk doch in volle overgave gedragen Ni den van onze zl dc weggenomen onze Innig Beliefde zorgzaine Moeder BehuwdGroot Grootmoeder en Zuster AnnlQjB Sllnserlaiid yeb DE LANGEN den ouderdom van 65 jaar en 4 maanden Volgens eigen getuigenis was haaf heengaan vrede O Noorlander Slmgerland C A Noorljnder H M Slingerland en Verloofde W L Noorlandtr en Vciloofdc B A Noorlander Bergambacht 24 Jan 1945 ASO Oovrooadi EanllInlioDIENSTftODE op boerderij omg Schoonhoven Zelfst kunnende werken Br onder no 1525 bur vd blad Er Oladt t ch aoni Ben nette Huishoucttar of Dianat boda leeft 25 i Adres den Botr No 208 Brandwiik Ikden b haayiie het den 1 It ere tot ome diepe droefhLid hctl onverwachts van onze iijde weg te nemen mijn Innig geliefde Echtgenoot en onze zorgzame Vader Behuwden Grootwdcc PleterOerrit Broere m den ouderdom van 77 Jaar en 7 maanden X Hcere sterke ons in dit too zware verlies M Broerc van Kleef A de Jong Broere W de ong en kleinkinderen Lekkerkerk 24 Jan 1945 Opperdult 43 n taraardcbaiMlIing 1 D V piaaii hrbban op Maandaa 24 lan Er bloeit sicn aon efN MEISJE leeft 15 jaar omtrek LoptkSchoonhoven Te bcvr bl A de Vaal Loplk dorp VRIJDAO 26 JANUARI 1943 K 2213 deFtnnjn Duiki i V REM KBRK Sohoonhovcn 10 n ti d I im Ik rie l ien i GEKBF KBUK HaaaCrccht 10 en m t J W r in n m Schoonhoven cii Will Langcrak l en I u il MoukatiH SCHOONHOVEN BEN DOZIJN Diefstallen op OEHELDBÉtU ll i v rij M m po liliiotid r i it naur de groolc lerie vin Hileilmnd diefatnllen die du laat sl tgd IN Hihoonlioven en onigeMng lietibtin phiaU gehad en waarointreiU wg reeds m ona vorige nummer T rsiinliende bgionderludeo nieadedeeldtu lieett geleld lul deurn Mliitle an e n vyl len dader d L giilieeleii De serJaculeu die Oio midvereianden te vooi komen merken wg ni n up dal di m ons v iriite liern lil genootudt verdat lili I V tiiet iitl hel perauneel tan lie tirina van Igfrin Imh urt of tiei ft liettonrd DB KINDBHVOEDINQ Hetoomilt dat 111 1 de noo lUieaiaod onder vil groot deel der Hclioontiovenst hu itmii t ter liarte lieell geuoman Iteeit nog van enkele igden eenige ini duwarking gekregen en u nu lp tajit vooreerst nog wrkelgki aan l Lmderen dat iTnutaga middag a een uil ilekende lirLHidiiiauitgd ie bl VMi betel ten Hel aHiiltil grgadigi en vi t r deie uitHril vvelkomif tiulp s imLuirlgk veel giuoler en da aanvragen blijven dan ook UteHtrounien diKh loolang met ip de eene of nndeie nijie I gatanil op Kfouieie Si baal nuidL ver krogen in hef onmogelgk bel aantal kin iert n uu te breiden Hat coniitf hl U ethter allea in het werk ilellen om m de tofkonial lo niogetgk nog meer geeinnen van ign legunt k werk te di en proliteei ii OEVONDBN e n dameKporlemnn mue eun paar mantelknoopen een aleutel en een blauwe handuhtMn Walerataod tidioonhuven H i g vvatir önnr 110 4 Massavoading Schoonhoven Da inlavarlng van bonnan voor de Centrale Keuken tal voortaan plaats hebbtn des VrlJdaBtmlddaft van 2 tot 3 30 uur mplaa s van tot 4u Vorloron tussthen Sthoonhoven en Domweg een zwarte Vulpon met glazen pen legen b l terug te bez bi A v d Wal i Bgr 16 choonhoVcn VarmUll i L D0EK3 van 14 en 20 spotten vermoedelijk met hoog water weggedreven Adres H van Kekum Nieuwstraat Amcida AANBKNTKUIÜK4 Het Bestuur van den l elder llrrgauibacbl Is voornemens Vrijdag 2 Februari l Hi v m 10 30 uur In het Caft Centrum aan te besteden bet achoonboudi nder l oldorilleioa overliet jMir il IS Namcna het bestuur JAC OSKAM Az Voori C OSKAM Az Secr Vcrmlsl I Een nieuwe VLET gr 4 M lang I 75 M br in den nacht van 17 op 18 an liggende bl de maalderli van Oebr de Jong Krimpen a d IJs cl Tegen g bel terug te bez bl schipper D Goudhaan ijsseldiik 54 Kr ad IJssel Heden ovtrleed na een imarte i k doch geduldig gedragen lijden mi n tnnlg geliefde vrouw en der kinderen Innig geliefde zorg zame moeder behuwd eo grootmiKder zuster behuv d usier en tante Jahanaa Pklllpplaa Pflas tM indin ouderdom van59 iai en 9 maanden Allen dk haar gekend heb ben zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft Namens de dlepbtdroefde familie la koop Een wlnlcrfba eerste kwaliteit igan f 50lecft 16 t m 19 aar tevens een meisjes wlnlarhocd ceiste kwaliteit zgan f7 leeftijd 15 t m 18 jaar Adres L vd Zouwen Lekdijk C 40 Ame de A PRINS Kinderen behuwd en kleinkinderen Nieuw Ukkerland C 29 18 Januari 1945 Da iciaardiibidalltiig hacf Dim Baa Qbll g vraatd met of z melk omdat er twee zijn gestolen bl A C Maat O 28 olwt k la koop gawraagdi Pen mol en bunsinghond liefst teef Op proef te leveren A Lingen Schuagt 114 Lekkerkerk Ta kovp tovraatoi 2 of 3 gzcren btr kboilt o en Poalllc coract G Ooms Schuwacht 158 lekkerkerk l ngs dtien weg betuigen wij nogmaals onte hartcll ke dank voor de nagekomen b ti ken van m deleven bl het ove lilden van onze zoo tnntg geliefde Man Vader Zoon en Broer to koop govroogot Kofftrgramofoon onder platen Boekhandel Cor de Grul ter Schoonhov en la koop gctraatdi Roodcn PINHSIifcR Adiet H C V d Wouden A 182 Bergambacht jROob Hondrlk Bor Uit aller naam J Bor van Essen Zeist Januari 1945 OAAHUKll KJIAiU Ta kaopi Een O aUoip met toebehooien ptl 8 f 30Adrc P V d L eden B 31 A melde Huiaorgel c koop tcvraagd J W Meijer Koestraat 2a Schoonhoven Langs dei n weg betuigen wi onzen harteliiken dank voor de vele blijken van belangstehing betoond bij ons na jitr UuweiUkaleeal Wlo ruilt een 1 pers Ledikant voor een Klndarladl kantj mot bad 0 tevens 1 p hooge sthot nen m 43 en 1 p dameskousen v lolari Te bevr bIj A de Jong agent van dit blad 1 tkkeikeik T6 koop Een waakhond kortharlgc reu 1 jaar oud Zeer waaksch B Termaat Muisbroek no 1 G Nieuwkerk O RIETVELD en Echtgenootc Stolwlik B5 lanuarl 1945 WcKKilcK ofMiiajBvoor de morgenuren gevraagd W Kooi Lekdiik 277 Am IVIa mill een p longcni SINOIR NAAIMACHINES i l NrNt p daar vol Owaua TMkmrHavbaa Beleefd aanbevelend Agont J Oubbaldam Albrecht Beljlmgstraat 4 Schoonhoven Ook voor andere merken chocavii maat 34 voer 36 I fnngrnacoatuum leeft 15 jtar voor 17 laar 1 ingcna ovcr a leeft 15 air voor 17 Jaar Babytrultjes V banddnckan Adres H Bt ele stoomgemaal Goejanvcrwelledlik K 3 Bindwerk post Haastrecht Ta koop evr i DIVAN BS afuttf Canadaaacha popuMaranpotan to koop govraogd G den Hoed Bergambacht tu ntn wij tot ntdar ordar waar arneman fa Woutar d Oruljtar Schoonhovan Lopiltarftraat 36 L Waliiraal 85 g a n of te rullen voor een paar Damesschoenen m 37 38 I Ballering Waagstraat 2A Schoonhoven Do Gymnastiek en Alhletlekvereaniglng O O S uatnuuw opgai achoonmakan ranapaartn en siamman Aanbevelend Koesfr 51 70 Schoonhoven to Schoonhovan ziet zkh door omstandigheden gedwongen haar laturon ti don k to ttokon Vanaf 1 Jan 1945 zal van de klndcrklasien geen contributie meer geheven worden van de verschillende dames en heecen afd woidt deze maandelliks opgehaald Bij e V t hervatten der lessen volgt bekendmaking In dit blad Blijft allen lid en steunt onte vereenlglng Het Bestuur Co8p Bearenleanbank Loplk en Jaarsvald Hoafdiadieiaur I TRITTRN ia Schoonbovan voor aa avatiBDtlai M SLOB inhoorliDvan Ultg var S6WN van Nooiao Mavaa 25 SchDonhovaii K na tat 221S 1 lieia Spaarboekjai an boakja loopend rakening wordan Ier bIJschrIjvIng yan renia en voor da conlr6l poodig Ingowochl tan kantore dar Bank Het Bestuur De slag om Ooiit Uuiischland Oproep van Ouderlan rfft aanda lit vitn geboei Kiiilflilihind jit eigeiilgk van di geheelc wereld li op t ooganblik geri hl op de gebuuriem en aatilietOorttelgkefront dieoiigett gluld vftngroiitehiotoneclie buteekenlavulleii bigken te zgu Oi nerHivl ovorclB mdenan ileopperbeveiliebbei van hetUuit Ml li leger heeft iti een ojtroi ii aan ile oldaten van hel Oosifront liietup ge weiau en de slrgderm daar opgeweK l te liev y eu 8alhun waemiiinililtraiht on gebroken II dat IJ Inde groolc bewe giugauorlug kmchteu gesptard hei beu om tejUKtertgdeenaittg lenigt geven 1 feneral luderinn ru UHtiiii li ook Int de iildeelingonvnnde olk lurm dielangM het geheule froiil lieldtiatlig weerstHnd btedan tegen de Itui i i lie overmadil I t geffeldlge druk die ile c over inai lit uituefen t oi de Duilsi lie troepen i olidtrliifii hen bigkbitar nog niet ztxi eer atgebrukkeld dat de snelheid wanr mede de iovjeta Westwaarts rukken nüemen w rd i verminder I 4lleeii m bet belangrijke Üiiiil iiPïi nlie indif irtegel iml wordt de Kiusuthe voort gang sterk bemoeiiykt iU ot do verbeten Htrydende Dnitai he irot pen t m elk stuk mmir t tkc hoogoven elke lubnek en elk hun wurdt gevtK liten De liter eii dimr optxikkende t uiatevvistiH he toot troepen wor leii vveer m de llanken iiangevaileii en soms loi leriigtrekken gelnongen lr ia ilaard H r yn dit ge bied een zeer verwnnl ftont ontatuan waniin de Htedeii KaiiowUi HeuUieo Hindenburg en UleiwKr Ks Ul O U trokken lyn Ten uil Ueslen van deiw matste industrie nt id i een i er lelie tnnkalag ontbrand tiift een Ihis siHibe afdeeling dte l kni vrn üour gedtoiigen Venier Nixirdelyk sihgnt bet Iroiit litngrt t p eln n Breplan ol tilogai vrgwtti ile geheel bevroren n vier d Uder te voTgeii Op aumniigimnten hebben de Iliiitdt hers nog vry uiBvaiigiyke gebiedeu op da UoNleiyke oever in bexit doch uok du bobiewnileti hebben lilor en dimr briiggeahnof den itBten ie voriiieii Het belnog hier van IS viKjrnlsnog gering ilanr de krat ht die van daariiu ontnikkeld knn worden klein is vooral tengevolge van de sl e ls even hevige Uiiiltii iie afweer Vno OIogaii verloopt het front met een wijde huug om het geïsoleerde Toaeii iinnr het gebied van tithneide miUil waar lelie gevechteu gaande ziJd uni de overgiiiigen uver de rivier de Nette l ebulsjewiiten drongen hier nieUeitiin verder in Noordelyke en Noord Wealelgke raliling op l e gai lUKoeiien vitn du vetililigeti Itromberg t hurn I oHeii die reeds Hi hter U l tronl liggen en van Breslait bteden verbeten legensttkiid tegen de herhtml du pouiiigen van de boUiemsten om de sleden binnen te dringen Un Nuoiden nn Bromberg deilen de bulsifWHiten vergeelsdie aHnvatlen oiu de reideerendfl UiutBilu briiggimhoofden over de benedenloop van de Weu hsel in Ie drukken In l unt rniacii xyn thans drie f ei toren te onderst liL iden de WesloInki luasilien Kibing en l tuiei het gehtialo front waren Dmt stlie siugvliegliiigen xter ndiff en b scholen ttiiikn en opslellingen vnti den vyiin 1 In Hongarije woedt nog Hteeils een hevige airyd tusst hen liet i Utton meer en de ponau waar de Hovjets lu Noüidelijke rnhling trachten op te rukken n Westen vnn Boeda lesl If de botajewii tlirhe druk Znidwntirtn en Znid W siwniiria getii ht Da laaie bMelting vnn de lioufdHlad hfeft ii h in liet Weslpjyk deel van Itoe lupeat ti ruggetpukken en diiitr neer vele aiinvallon afgeslagen lu pr bi lende w m toteiv aeilvltcie toegcnomtn length olge van Hrlttdie LUCHTAANVAL OP TOKIO iiii lie reuzen vlie tintfep de tougenaamde hiij erveMtingen lubben iterdag een liithlaan val op de In pTiisdie hoofdstad ondernonn n Bn ven n in de nabijheid viui 1 okhi wenlen i 2 van de 7h uperveKlingen iieergesi li Hen of geramd an I ipnn t lii lyde gingen I vlegt iigon ver ioreii I Ba op Berlijn an lul We telyt front wits d uuhliMiivileil l pieikl Boven West Dnilpcliinnd erpdieiien lei hls wi i mg vliegtuigen Boven Merlyn werden door de geallieerdi 1 in de imihl van j terdflg op Zondag ftoringsviiit liten iindernnniHu QUISLING BIJ HITLER De NiMjr SI he minister preHi tent Juisliiig die lU vorige week in BerUjii reeds een oiitlerhon 1 had geltnd met den Dmt n ben minister van buitunhindsdie Kslen Von Hibbentrop hevfl lliaiis fh tegenwoordiglifi i mui dezen een liet tek gebrndit aan het lioolilkwartter vnn den 1 uhrer en daar een hartelijke gedHditenwisseling met Hitler gelmd In d loop van bet onderhoud waarin volledige overeenateiinning wen be reikt berbaithW de Viibrer Ae reetls eerder gedane loeiegguig dnt Noor wegi n na hel zegevierend einde van lil niiltonAal soLtaliatiei he worsteling oin hel bestaan volledige vryheil zul verwerven un rby Nnotvvegende volle veraniwo irdetyklieid voor zyn aandeel in de verdeiliging van Kuropa nver neenil PRANSCH AMBRIKA ANSGHE BESPREKING In Paryi lO 1 ougenbhk hraiisih VmerikaAnsclie be sprekinken giuniife By dexo underliandelingen worden voorbereidingen getrotlen voorde binnenkort te hotiilen conferentie der drie groote mogend liede l en neniKB kleine oneenigheden mt de weg geriiinul ONGEKENDE SNEEUWSTORM III uid Znideii woedden de InalHte dagen HnteuwKlornieii vnn ongekende hevigheid Kr ih damdoor een ver keersstagnatie ingetreden aU in geen jiinn i voorgekomen Onihiiik het gel rnik van hondeidon Hneenwjiloegen en het oproepen van vele nibeidara voor sneeuwruimen m man er nog niet tn geilaagd de streinniende gevolgen van do Nnoeitw o te hellen PLAATSELIJK NIEUWS E Bcrsembacht I ii h 1 1 e u m De neer Uiiira pporwnclitnieeHler der nmrediaussee hoopt 1 Februari de dag te herdenken wiiarop hy iö jaar geleden in politiedienst trad Glcaacndatn tn deao gemeente i Maandag de Centrale Keuken in wer kmg gegitnn Vr be tanl groote be lan r lelling voor GIcMan Oudckerk hi de Ne 1 llerv Kerk uerden een gifi van f Hl Ulro 13763 en een van f 2 y vtwir de dnuonie benevens een van f 10 voor de kerk voogdy geoilleileerd j ot ouderling der Ne l Herv Kerk h I en lemd tlf heer H den Dikken Ooudcrak De Jaatsie diigeni n bij v ï j tviUetulv livudtMHiwern weer sdvR ien geatulen liy soninitgon worden thans reeds vyf o zes dieren vermist Haaatrccht Begrafenis The o erkai k De IH jmige I hen er kaïk die Jl lannari in He Wyk Ie ion 1 1 iiln gevolg van een tragi di gebeuren i ovprleden is Donderdagmiddag 2ó Januari onder eer gr ole Ivrlangatalling op de Alg Hegranf planla Ier aarde h Nteld De kiKl vvhh gelekt door krnnsen van ramilie van werkvrienden van de v v Haait tredil en Under de vele Hsnweii gen naren H i en Boctcop u breid mg Door de vele iverkz iriinbeden un li l geestelyk werk verbonden heeft di kerkernad dtr ed Hert Kerk alhier besloten lot het lieiioeiiien an een diaken en onderling Al u odnnig rijn bl ni enHl de hrereu H Boerboijin tdt diaken en U t 1 nin lot ouderhng Hoaraaac L i piewi ienl kerkvoogd der Ned Her Kerk h gt ko eii de heer Krimpen ad IJsacl Het bhjkl noo tig bel ubliek eroji Ie wyzen dat hel ten Htrengnte vi rb t n ih b iopien enr nf te lageii ui te hak Ven welke alann langs een der litra ten planlaoeten of de Nieiiweweg De pi lille il liy ontdekking terstond iro esverhinl 0 innketi Ukkcrkcrk I Broere t In de iiiiderdoin vnn 77 jnar overleed Vi ensdag de heer l ieler Oerril Broere die lot lïli7 een lange reeks jaren voor de A It puriy lid van de gemeenteraad in geweemt en ook nog enkele jaren de fimdie van wethou der beeft hekleed Verdi r heeft hij in het bestuur vun de polder Den Hoek en Mdiintgt op landboniVver eentgingi gebie 1 en in dn aihatungs ioiniiii sie nn de Onderlinge i rand waarborg MaulMi hn ipij 1 ekkerkerk en Omstreken verse billende fiinitiea bt kleed loodit hy rirli voor het al gi nueti belang Wtl ver liensteiyk heelt KemaHkl Nieuw Lckkcrlaod l en toUede lil dt Ned Herv Kerk gehouden ten behoeve van prediknntiivteduwen en weezen heeft ruim f 57 opgehradit Keeuwljk Huldiging u p n e i wai h tme ster N van Arket In verbnnil met liet bi reiken vnn de pen Bluengereditigdt lecfiyd door den up per Wrtt hlmeester dt r mnret haiissee den heer N van De oud i bef van den heer an Ie Onilewnter hoofdwachtm F v d Veen ihan de onmidilellytediet van opper aii Arkel betuigde tyn dank voor de gettoiine plu htsvervuhlne en de lovftle rollegiahteft van den acbei dende Naniena den bntgemeesler van lleenvvyk he nek wns dankte de heer VI Niebitrg namens de gemeente Heeunyk voor de pielllge snmenwerking met den beer Vnn Arkel en voor df aan Heeffvv yk bewezen diensten Nil mens de gemeen Ie bood hj een bloemenmand nnn Onder bet genot van eenige ververschingen hieei men hierna nog eenige tyd bijeen De heer Vnn Om nd 111 matrat lev e redenen blyftde lieer nn Arkel nog eenige weken lu fundie Hy werd in September 1910 aangesfeiil nU onlieBoldigd r ki vald naihter jarhiopaiener Ie IJaaelsteln m IKIJ in dexelfile functie nvariteplanlat nanr Jiitpbnas D jaren 19 8 cd I1 H bracht hy als xoodanig door np bel eiland llotenbuFg In Maart 11 15 mnl de heer Van Ai kei benoemd tot rykavehUvadilei met nl tandpiaals Ue u wyk in 2I werd bij bevorderd tot brigadier tilnlnir lerwyl by in WM iverd bevorderd tot biigndler der rykivelilwndit By de reorganisiitla van de politie ging hy over n mr het orpB der martdiniiSfee als wnchtmeesier en posit ommaiulant vnn de post t latleneg aarna hy m Maart l H vverd bevorderd tot opperw ht niee ler dfr mnre haiiB ee W et gii dal B j bij brand in d na bijhaid van uw huit onmiddellijk alle go di n n van da raman moat varwi daran omdat wapperand gordiinan vuurwangeri iijn DISTRiBUTIENIEUWS LOHIK BoBDCnlljat van 28 lan t m 3 Febr ailli 1 rruitdoenen brood 11 7 4 rnntHoenen brood V SSl i rantMoenert brood of bloem H Ciü 1 rantSiienen brocHl of bloem nf J li gram kindermeel of vneibngssuiker 8Us aanlap ielei i loor consiinnnii ten m Ie leveren vnorof op 31 Jan 8ütf ISügmm spysotu doortonaii inenten in te leveren TOorofnp l Jnn j tül 12 grnm vleesvh NIEUW POORT Qcidige bonnen In de weck van 28 Jan t m 3 Fcbr aOo 807 4 ona brood B851 A ranlioenen brootl ol hluem of ÜTitt gr kindermeel 301 1 kg aardapjtelen Volgende eek 10 Van de tweede ntmdkaart is eldig H 300 grnm entaodiank Broodrantsoen gehalveerd Hle bis in een gedeelie vnn on e oplage van rydag konden wij nog het ttericlil opnemen dat de brood bon nen ÖOti 107 en A 151 niet tot en met 1 Febr diich tot tn met 10 Fcbr g tdig blyven Dat ml du zeegen dal indien tidi niet mm l i si heiilyden he gum tige wys giui V oordoet bet huidige hrootirnnistKui van 11 00 grnm tot 5 K rnm per week wordt teriiggehratht Bon voor pealvrochten Opdu bunnen lO tvan ile di nle noo knnrtworiU insommigedlslribuliekrih gen ok It dnm en Gouda 2 0 gr peul vrgchtentier bon besduknaargesteld Het pvimiek dient deze bonnen dadehjkby den leverancier in te lev eren de verlangd tegen ontvangsthen ys Afiev ering door handelaren ral ïonder nadere aankondiging gesi bieden nndnt ie ilo taillitilen de peiilvimhteii hebhen ontvangen MEDEDEELINGEN Plaatseiyke DUtributiedienaten SCHOONHOVEN Ingezetenen vin ilc Leinteiiiebihu ii lioven nict deelnemers aan de iiisn nnvoedtiig worden opgeroepen tol het afiialen van een geEinsdislributtokaait Hiervoor wordt ziilim gehoii den ten dialribtiUeknntoie dea voorm vnn I tot ti uur VVoom daK as Mc de te brengen t DistribuheMlnniknai teil van lic geKUiHtetleii PREDIKBEURTEN NED HEHV KBUK Nleuwerkcrk ad IJaacl I on lerdag 1 ttbniaii 11111 uni ds kali vnn HuUerdam llhlctoiid nood der tyden