Schoonhovensche Courant, dinsdag 6 februari 1945

SCHOON HOVEWSCHB COURANT Pkq 1 VRIIDAQ 2 FEBRUARI 1943 K 2213 No 9109 TWEE BLADZIJDEN DINSDAG 6 FEBRUARI 1945 77eMAKaANG toebehoorde aan den heer Jar T in 1 1 ph tb ene Ir deden n li hier enkele nieune gevallen an de be Htnetielijlte Blekte diphthttritia voor DISTRIBUflENlïUWSr OlSlKUiUlILKUlNG NIEUWfOOHf Innneii voor de week rtn fi tot en uit t 10 hebnmri 101 4 rantsoenen brotid nf bloem 1 rnntnoen brood of bloem Kirt m OfflH l PnblIcwtIcM Bcwaarvcrgocdlog pootaardappe Icn l e liewaarvHigoeduiK uor door den Nedei l Udtrlien Algemeenen Ken ringailieniit goa If ekeiirde pontaardap elen bedranfft f 1 HO per liM kg voor pootaardappeJen van de rasaemt Dun bar euinaii erHleliii Kriibtmt Fi uil mol la Ideaal Uoole tTSletinK VolneiinK f atWper lOtlkn voorpoot aardiippeien van alle overige raaien DoEB bewnarverxoelmg mai hoven de vntti eateld nn reedii bekend gemankle telcrai njien wor len berekend voornlle poutKarctaopelen nelka ni SI Dec 44 dnnt telem of ban telaren ign nf worden gele erd VnorioorgpltieiijdB pootaard appelen gelden de Inervoor genoemde argoe ltngen inn fl reap r08 er lU tkb met liiervoorcgndenavolgende maxiniiiin SCHOONHOVENSCHE COURANT VAN PIANO S Tdcfoon 207 Uitgave I S ft W N van Mooten Schoonhoven Giro 13763 bUIUiü Heemraadiflngal 304 TaUf 38155 Roltardam kienid max f 1 por 100 kg voor pot t aanlnppeien van ile rniaen Dtinbar N eomrtn KerateiinK Fruhbote Fnili intdie iileual Prminla KotHie Kerate ling Volgelint i Max f t fK par 10 i kg Kantoorbtdianift lavraagd mnl of vrl voor licht schrijf werk Leeftijd circa 15 aar Eigenhandig geschreven solli citaties onder no 1585 bureau van dit blad N V De Landbouwbank Utrecht RAAD VAN COMMISSABISSiN ihr Mr J K H 4 aufo i anLaM an Latnrfwi Mt A M A Baion an laMtalaar tan Laaoafi an WaHaian Cad Cami 0 Itn Mr W I Douria an Traailwl h NkauwaniiiH Jhr Mr J M a Aic4i én WJJeIi Amilwdam A lan N Mr da Irauw Wljh U Oiwrilada Voer diract awraoodi tmn no moiijo voor de morgenuren of een nofto wsrliitar Mevr Wleier Ie Oliv V Noortjtr 12 Schoonhoven A rnl Taar HeliaaMkavaa Oaislreheat éf Heer I w 41 HO AT Makelaar Haica a H ll liaa li e M Da Du acUa 1 I DE lAuFOBI N C OC RUYTER lOCd itlcuwa ittvr Uedtutdea us Vanantdcii kunntn brillen woer ciccirlocli gcaeldccrd worde Wegens solde erscbaarschte gelieve een stukte zilver mede te brengen Alcitwc monturen nog bc perkt leverbaar Voorüct U tijdig hiervan nu nog voorradl dig straks uitverkocht Ver l r alU it pmwmtl m Kleine voorraad klavorcü KlndcrriokOf beleefd aanbevelend lag ISobrOcrbroaflr Kerkweg 137 Lckkcrkcrk Brildragers bewaar dit adres U fcunt hec noodlg hebben Koop aangobodon I Em paar zoo goed als nieuwe Zwiorachaataon merk Nooicgedagt met hooge schoenen In goeden staat maal 45 met beate zolen Prl f 40 Tevens te koop Een Klndoratool f 10 J W de Ciraaf Lekdijk B63 Ammerstol N V L ta i ari tarlii MMlIchapfil DfNIDIRLANDENa DE NEOEBIANDEN VAN 4870 Lalilicl t S2 84 A dam C lo koopi Ion Hondwaichmachlno Prijs f 75 Adres Andf v d Heuvel Gleaaendam A 55 lo koop oongaboaom Een groote Walorkolol f 5 en een groote ploaltlooi f 20 Adres C Muit agent van dit blad Kerklaan 80 Nieuwcrkerk ard IJascl fo koopi ton accucncen dynamo voor wind verlichting compleet f150 J Kuif Lopikerweg 16 Schoonhoven Taravarnamagavraagd Een goed onderhouden fOrnvU Aanbiedingen aan H B Jamin Lopikerweg 2 Schoonhoven Ier uToraanic oaoacb i Prtma WlNTbRfAS vo kwal Maaoü Pri s f 7JD M VeraJuii Koestraat 93 Schoonhoven o koop govroogoi Een In goeden staat verkeercndc Moobolmakoriworkbonk en n Draal bonkjo met toebehooien v houtbewerking K M Murck Havenst aatsche Wal 122 Schoonhoven la mil ooagobodcai vo mantclijc cnhnodlc letft 12131 voor Joatcnapakjc leeft 2 I3 aar N Blom West buurtstraat 15 Moordrecht Wie ralK een goed onderh COtlUHOi maat 48 tegen dito moot SI K Brand Achterweg 176 Ammerstol O koop govroogdi Een tonge stomboakioug liefst Midrijp of gedekt Adres Jac de Vries Schuwacht 256 Ukketkerk Wie ralll een paar geheel nieuwe hooge heerenschoenen m 41 tegen een paar nieuwe dkincaactaociicnm 39af40 C Happel Lekdijk 15 Schoonhoven ruil 1 paar iw aomoiichoonon iigs h voor 1 paar dito mollèrot m 39 W Kok Oliv v Noortplein 19 Schoonhoven Loopt nl t met pUnl Insta KOK Oud SIngol 160 Schoonhovon Bpteekuren vanaf beden Donderdag Zaterdags geen aprcckunr Wla wil rulion loniak kotol voor oon p n Q Bocrc Koestraat 36 Schoonhoven W wil rwiion WK wollen bobydook tegen longonspok 12 i n jaar Adi s I v Mullwijk no 135 Mole naarsgraaf W 0 ruilt Damesschoenen m 37 tegen jongonafchoonon m 34 Adres Alb Swljnenburg agent Sch Cri B 8 Ottoland wio wil rutloni Motordynamo tegen overeen te komen moubllolr C Wallard no 62 Noordeloos Ter deli InKf den hoog bekroondf Draadh Fox Terrier reu ti r xeouo JAB Mtavallt o a Jeugd winner 1944 een der beste Fox Terrier reuen In Nederland H nnel tiorgeona Eigenaar Orollcman Hekendorp fZH Wio rullii Bruine domoBschoonon met 3 4 hak maat 40 tegen maot 39 m lage hak Po m Korte Dl k 12 Hchoonhoven for ruti aongoboaoni 1 poor domoifchoonon maat 39 en 40 en een paar mo i oitchoonon maat 35 Hiervoor In ruil gevraagd licht of donkorbiouwo wol C de Jong Molendijk 170 Krimpen a d Lek Tf r rullint oaa cbodcn 2p n rubberlaarzen ok voorlp tageloBAcniBchocncnm 38 2 m kopergaaa voorpomppunlca Gcfr t 1 coatuuRK nw ofzgan maat 48 of 50 b O Oraaljcr KerkwfoB 127 Den Hem To koopt Een paar klndortch atson merk Schakel Zijderlaan veehouder Polsbroek llnutdrtdaciaui TRllTfN taSchoonhoian V t ntwoa d ll l voor da tdvananltM M SI OB SrhoO horan Uifgarar S è W H n Noottii Havaa 35 cbi anho at Kangatil 22IS i 1 Waiertiand Scbionboven Uk water H Omir US PRICniHBKIIRTKN f NED HBRV KBRK Bcrfl mb cht II SU en 2 uur dH l w lil HUKelre deneji ijJt de N J IJerv Kerk O il en J HO uur I ea llennt Dmadat i ebr Il en M uur dn Mieras viiii Kiiuipennd IJitel Haastrecht J Uurdn i e VouKd v d Straaten HuwetykainreKeuinK Lopik nur dxPo tniu van Jaiiri el l 2 uur dr Vandel li ideu PotabrockcnVliaO KI udl De eeuK ni naen Dionnl Schooahoveo iO en 8 uur Vander Will van WnKeiiiiiicen Stolwijk II uur da mr Van 1 wgi k I i i lelienitiK WÜlIgc Lanocrak Ü en tiur ds L e Hruijii Atnineraeol 10 UU1 dg IIiiKeiili lli llerv Ueref hvHiK Uebuuw 10 en JSOiinr ileleer Van len B rli van Vrbeawyk REM QEUtiF OEM Schoonhoven 10 J n ir f i ut GEREF KERKEN Scboonhovca en Wllllsc Langerak 10 on S uur d Hn lMia 11 V I il iiitii N mr l ui ti h n liet oog nMiW HOR hul iviiniiien i hI lel Mt rliiDpig by lic B eeiie keer iinieien lilijvpii diKli niojjelgfc k i it er iiititn Rdien n ini nw tiitkiimm l e kitulcrpn kunnen Ie inicfnoinen kunrljeH Zat r liiRiiiorgaii iin 9 W JIIH0 uur weer lUlmlen t ij len beer J Hiiuvk nu Ie Oliv V NuoiUtrut ir TEBKEN DES TIJDS et nriKerH lie HiH rn nrgt n ile NieimeSn gi mi tif i eii trolt n Irifir tien lieer d V ann lie ti b niet ve t mot ue unit een boom Htnandn hiel 1 A n fieiit bal liij nanat sich op de Kf l Inten B i g a j Bi anc iDligctlng Heden overleed tot ome diepe droefheid onze beste broeder behuwdbroeder en oom JAN BARON in den ouderdom van 69 laar en 10 maanden Uit alkr naam H BARON Nieuw poort 2S lan 194S Met blffdschap geven wij kennis van de voorspoedige fleboortc van een Zoon en bröertfe AUHIAMN L de L ge N de Üangc Goudrlaan CoiTie Schoonhoven 28 an 1945 Haven 57 Met btijdichap geven wl kennis I Verdoold Damitecgt Hedrn overleed zacht en kalm in het Rusthuii Ju llana van Stolberg ome heve Moeder Behuwd en Grootmoeder LlISJE VERSLUI3 weduwe van sbrand Adriaan van Cljk in den ouderdom van 86 jaar I A van El k V N van blik Honkoop A W van Eijk L van Bljk Gouda 31 Januari 1945 Ridder van Catiwcg 79 O i rjiardlbt tklt ng xal pull ndan 7iwrdig 3 P b ujri II uur t Sto wHk r Verdoold ro Betsie een zoon en broert e NiCOLAAS Vai a arwaarri g pj heeft gekretrcn J DUBBELDAM f m inistcegc e Bcrkcnwoude Stolwiik 30 anuarl 1945 U T clcnh ul n H Na L n langdurig smar teUfti li din Is van on weggenomen mijn geliefde Vrouw en der kinderen llrve Eorgzamc Moeder UvlH Mwla éê SHfltw Bulk fn den leefU d van 41 aar en 11 maanden J P de Stigtcr Nelly i rleda Jaap Scolwiik 25 lan 1943 De bcgrifcnli hnft D nidjg J F DE WITH Beéedlgdlaxataur malialaar landbouwkundig bladtaan n vraagt la koop Landtrljao hulzen zakan m Tavani vaal galdan voor lO hypothOOK b chlkbaar ook la t r nt n Ilnakbelulglng Voor de zeer vele en hartelijke bti ken van belangstelling bi de herdenking van onze 40 arlgK Echtvcrcenfging betuigen wij mede na mem onze kinderen onze oprechte dank T KOOLWIJK en Ech genoote StolwIjk lanuarl 1945 Bahaar admlnlsIrallAn an alia varzakaringan Adras Bodagraafscha straat wag 107 Gouda Talat 2373 lo koopi lieden ovcrlttd pi nar llng ml n geliefde Vrouw MAUIA 8LOB In den ouderdom van 65 laren C F L V SIIJPE G Oudekerk 26 Jan 1945 tt b tfrif ii Imeft Wo ni iiu 4 woonhulian Daakbetulflnf Hiermede betuigen wi onzen hartelijkcn dank voor de vele blijken van belangstelling blf ons Huwell k ondervonden G J Terlouw G ferlouw v d Hek Schoonhoven Januari 1945 Haven 73 met houten schuur lang 18 M breed 6 M hoog 3 M Gedekt met pannen In totaal m 4380 M grond geschikt v Industrie ter rein Liggende te Moordrecht Prili 17Vi mille Te bevragen bl J Bontenbal Dorpsstr 66 Zevenhuizen Z H J Heden overleed zacht en klim na c n langdurige on gesteldheid onze gelkfde Oom WOUTER DE KLERK in den oudcrdoin N Slob de KlciK W Slob Hoomair de Klerk J W Bongers de Klerk A Bongers Hooi Blokland A M de Reuver deKIcik A de Reuver Hoornaar J W de Klerk D de Klerk d Heuvel Hoornaar 28 faniurl 1945 Ut raanjabo c nj h f pUtlt uchid l nnd d o I bft Hypothook aangobodon In bedragen van f 4000 tot f 22000 op hulzen 4 op landerijen 3 Brieven letter H no 1545 bureau v d blad IkiinkbetnisluK Biedt tfoh asn Naaiitir 1 efst voor bulten Br oftder no 159 bureau v d blad Daar het ons niet moge1i k is om leder persoonliik te bcdankiti voor de tt er vele belangstelling ti dcna de ziekte en bl betover lijden van omen tnnig gi liefden mah vader zoon behuwdzoon broeder behuwd broeder en oom Jobanntt Marijnui Jantcn betuigen wli hiermede onzen hartelllken dank Inzonderheid aan den Zeergcl Heer Dr Bar ten Zuster Cos en Zuster Doch icrom voor de licfderi ke verple ging Voorts aan de Dl ectleen htt IVrsoncaJdcr N V Vctnis Verf cn apanlakfabtlekenHer mannA SchreuderGCo tnver der alle vrienden en bekenden Uit aller naam Wed I Jansen Schilt Schoonhoven 31 an 45 Ovyraagdi i n V rit inaalltflr Brieven onder no loos bureau van dit blad r koop a vraaQdi f n paar btauniolsn maai39 Adres ƒ Wander Groot Am mers C 5 i Cnvia tn lpn ipf vprlraauri l l Uui di run pen aovjcioiiensiei veriraaga g niuKifii nj w ve i i v r v ii a Dooi aan t Uoslel ijk ironi K n ttieiiwe Iihbh x hynt te zij KHtreikn iti lf t evet litbli inn lifll O 8 telylt front De l ilta iie wunlslm Min perHutirn kit meer Hnule gejieven ItMn gmolfc Oe Diitntla 1 kg iiiirdtppelen 260 giam kimsthoning uit voor raad nfle Icvtren ElO mi gram kans 309 2o0 gnun aoul het niibliek dient leze bon voor S l fbruuri bij den Itijn liiisi ben Ciilnmr en MuhlbauBen yp de waften uowbI Ie wnter al teIQ Ie dl ukken leidde lot ontrtiimen Tand urdt aiiuiiBnlijk vcrBpherpt an l olinar en het p jsf 9 en n Wat ion Ier behorlijk Kt ln tenatnertemn terrein len uiden nn Mubl urlt om d Uiii8iBi hft atooiiiwftla lot stil De Keiillieerde hu lilninihlen lieden iel of te voet niii i n lieen loor was onder aii ttonl hun dnik op de Üuilscbe iinieir aanval waarby vooml in hetcenlrutu hebben versterkt hebben y geen r rijkshootnalad arliale wetd iian noemenswaardige voortgang meer kun gericht aan woonhuizenv n cultuur nan maken hehalve pI i Kiienun monumenten en wuiirby burgen om van de Üuitsthe eralanl moet hier het le en kwamen Ook West en voor ttU ooriaak i ok Ie lulseling m uid Weal Duitscbland en het Hun Kvallen dooi worden genoemd Het landsi h Westlaalsch gebied hadden Isjew slisi be verkeer wordt hier Uu htaanvRllea Ie doorslaan De Üuil doo aantienlOk vertraagd tn de ache hu hlacliviteit in hel Westen con DuiUthe divisiea hebl en gelegenheid entreerde iioli m de V 1 en V Jbegekregen om lu sommige gebietlenaelfa tegeDaftiivallen te d tii di de tand e brengen bynl succes te u e iifK lo ipen daReii eer terreur eigen gebruik levensinnl leien worden habben upgeleverd want hoewel de aanvallen r p Duitaih ebiBd Herign nieppenonien ïijn ie aardappelen tut otjata in byna alle sttioren van het was onder an kre het doel vsn een ten Imogale Mi kg granen en peul lita t4ol ten hoogsie Ikg bwlt tl en vieasih lot ten lioogste per persoon PUATSEUJK NIEUWS Bergambacht Kr us tig edu peerd t i vele plnataen venvisiielen oe leien weilerrei hlelyk van eigenaar e laahte nj 1 xyn bel vooral de lu winkelier m e leveren L lUi iKer melk I Oi 4 liter taptemelk 02 2 Uier lapieinrlk 2tO vnii deZenoodkaarl 1i rnntB en vleesili Aanvullend broodrantsoen Of pap j u = liften tl t en mei ld i el ruari Khieting van I ondtfn en Antwerpen en lnlddelen waarvoor grooteanimo y h nnen gel tig verklaard vooreen In lluugnnje probeerden de bolsje beslaat Hij een boer in mdbïoek aanvullend brijodrantsoen dat 4 H lovjet weliHwaar ni t lu hieruit kon wjsten het Diitaihe front tu heii l ebl en dipveij ihter heUah een gram Kri ot i den dringen doih hen wet in hun Maltenmeer en het l elentteineer in tlinki p irlij ootatir lappelen ook een l nnen 31ti en 117 die elk rtJit ge opnmrsih geat ut hebben Over het al u drukken Dtmr legeniiauvallen wetd trauitporü tl en een paar gummi ven op hel k u en vnn tX gram gemeen genen geeft het oveiin lil de opgetrongen vyand echter in het liuinen nieegeoiunen Die lieta welke brood do h waarop ook deegewenaclit dat hat UuUsthe u perbevel over Ie defensief gedwongen In Boedapest reker niet uit noo 1 geitolen xal lyn K grullerswaren bem kken loeaiaud aan liet tionl verisilmtt de verdedigt hel garntaoei mg heldliaf Uykt nu het Inntct overgebleven be kunnen worden indruk dal er een Blilxland loo met tig do bun hl en de Zuidelyk en il Ie zyn van eei I ij dien boer onder 1 bonaanwyiing vim Ie derde in de ge e hfen dan loi li in t vooii ui 1 Weslelyk daarvan liggende slads j ebruchte gei vacueerde familie welke oodkaarl j el t mldliiitpn 1 v t r te durend voorwaarta dringen der bol deeJen Jegen een ovenuacbligten vy Jiiilie loiendien reoih op nmUre provimie uil lloJJan I an het iiidelyk gedielle vnn het CooferooHo voo drl kaïrAMf if bhen Ie dieven wnnrBibynlyk front van het Oppers lewsü e m lus n j k nr met eweten Nu het lenUngs ezSn IneKebied ot lang de 1 openloop van Temie le ej bekend wordt iser ellKhtUn deOler ongeveer tol Bres au i geen c fre e i in grooitsn eed of andere wuiadutiei r wy g ngindeverhouhngenmgelr en fKunnen zou lyn In Uiro verluidt er an e Werkmanapakketf n en We k B iiJ A j II 1 heaprekmgen oao eiKH r Wften It doen overhemden Met ium i K m Maan Strijd om de Oder Unie hoont van een groot oorlogssüap ge toekomen iiiBsiheu ifit8li u tn l giiii i eli ii uuden worden Dcse bodem moet in Berkenwoude V ee di el a tai ien beu de uilH her tegenaanvallen ge t en haven aiiu de Zwarte Zee liggen dagen werden I ij den heer W daan op de bruggenlioofilen die de en en sovjet over de Oder hadden gevormd otanza is l e reien v tr het kiexen t huur onlvreeni t Omirpnt dé en deae gebiedeit wat ingedrongen lu van le e plaals luii zyn at 41ullu lA l rfl lant men nog in het dtiHter de boihl van de O Ier yn eveneens de vooikeur 1 ad gegeven om de ton y dm elfden ei eniOH o k geve hteii gaande mal over de dder lerenti t beleggen op een punt van varken gextolen getiokken bojsjewistwlie htry lkra h w aruil hij gemakkelijk het onla tknn l ngevnl mhi de glii Ibei i is mc ten III de iiabyheid van liunberg In ondnrhuu len vim r de ItiduiR der e ii V liede Ou fpikerk a d flHi tl ui Braudenlmrg waarde liulajewislen lot vet h eif in Oost Dmis 1 lan 1 2ïtH wel htttWeBleiiidenlIiiori hi Innig gtvnlkn nu io de v ral vooriH enoboveö poUtalm ala üoosevoli an lUiitUitU u n U f nderl en brak S eerai flities wisten te bereiken schynen sy met een aj art gevolg van ndvisetirs or de F H RO t ayn erbonden is tlian Mjk tot hUtand te komen voor en medewerkere loowel op i olim k jdi rdr V liuu verder behantlel 1 jewiMen ingekomen d w ice er iivair gedupeerd i Dal MEOEDEEUNGEN PlaatielQke DlitrlbnUcdlcnsteii ing lelruaii 1 M kunnen geen fliinvrnKOn voor wWkoianspakketlen tn vverkoverhcniden meer worden in j e liei d Mie reedu in behandeling ynde tinnvisgen m elen tilx afge iv 7en worden beschouwd Hebt V aan slal Ondargoad an aan coi luum of aan japon bij kannitsan ondar gabrachl tarwljl dia hatialfda bij u hebban gadaan SCHOONHOVEN HAASTHECHT Brandwljk detonlen mii loibert tostuom nn t stropdas 1 bevragen hy 1 B er t o 1 1 L ckkcrkerk D i p h t li doen 111 h ook hier enki i GElT GESTOLEN l e heer v d B wonende aan de Hooge Dyk ont dekte Zondagmorgen dat uu een if Yr Hchuui hy sijn buis een geil wiia ver evaJien dwenen Ir Is van dese tliefctal ann deOlerlinie l e UuitBoher hebben aU niililair gel ied lert onferentie liier innvaüen nlgeBlagen op hun stel aLheneh De t iielBthappen syn daar hngen by kustrin en Irnnkfortad door veel grooter dan op de onfe Oder 0 k de Duitst he verdadigings rentie in leheran Men leidt hieruit Unies op de OiBlelyke oever van de nt dat niet alleen veel maar o k leer besproken au diphllifrie voor waaronder rëedi SH gedaan hy de politie do h te t toe heeft liet onderzoek geen rt t Ier hadden Kware aanvnlhnle ioor betangryka tratig lukken een met do idehjke aflnoj 8 lullen worden pgelever 1 DIEFSTAL VAN MEEt Uit i 8U ul nu M T en Hb n n Ia f J J Kfn I g ma k t j t C geveiliten ryn verbitterd on d Uiitts liers deden tegennaiivaflen in de lUnken vanden oplringendon vyand Vooial by Tv welke plajilH op ongeveer lil km manning varen do h blyven hel eigen hpuden extra udlette voor de du dum van Amerika Ook van nog ondar m iieefi f U3iH oiigtbriiiht Aïnerikaaninhe vfag vurende b hepen By den landbouwer C streef lou ruimte iian l rankryk geleend land ia tn de tmchl van rydag o i nterdag een tiental j nge hun bBdti ting geweeat ook een k nyn medi t nemen want dit dier dat buiten in een hok bad ge eten 1 ep de volgende morgen in de bak kery rond so i lat het vermoeden V orde hand ligt dat het iii het donker luui de dieven m ontsnapt f dat desen zoo liaRstig hebben moe teil vertrekken ilit iiy hl moesten aihterlalLn GEVONDEN een lieerenportem jii UHie t rum Ie Ier een bUuwe atolfpn leintuur en een levende kalk en rilc biaflen nour uleeda verxet i i i T Worden Zuidelyk vau Metlin ligt lA de stryd bijtoiuler hevig Verdei Oostelyk slorlte een holfjevvistini h aanval hy Swet ineen in bet DuilHtlie alweer t reenid I e la Iers bndileu Ie lie reu de kopicu nfgesneden i n die achtergelaten MoIcDaaregraaf In het geiin VRIJE DUITSCHB REOBBRINQ I otd van ttittar t heeft in louden een heet houtving gewy I aan de in vuur In 0 t Prmsen mislukte een Moak u gevormde regeering van vrye holajewiatiBthe doorhtaiknoBing aan J et lou volgens radio tjen Iieei J randwyk deed iu h bin hel Zmdelyke root do hbykming Moskou m da bedoeling liggen dat n de week een liveele geval vuu hergen wiste su een diej e i enetra l de Huviets bezette Duits h diphthene mH do lelyke alïoop v or lie in de Duitsihe liiiiea te bewerken K e lo r l l hestuur van dese Hel eerste Hliuhtoffei was een kin lie In Kiirland lierviitten de Soviet hun regeering komen te staan van maan len het tweide en meisje aanvallni mot nieuwe sirydkrai hleii l ord Van Hiltaid helwyleldt of vnn i j r BURGERLIJKE STAND Noortlegraal + Oiiveiwadit een t oed gtslaag lo oj eralii overleel in het KiekenluUH te Oouda op til jarige Uellyd de heer ndr ofik vrvRnnPr HIT HDiRomon Nourdegraat lan 1 bouwer dbier De VOEDSEL UIT FRIESLAND oveiledene niuu tal van jaroi in het De komst van perMonan uil hel o eubare leven derer jtenieenle tjeii lorsanstnande plaats in Hij was 1 de rnhling Libau De DuitsUie f bolsjewlslen dese bysland m hot Ouderkerk a d Usael bestookte hun iiRU oerlinie aar Kelt don wei noodig hebben by laiiks kanonnen en voBrtui en werdeti stukgeiii iioteii Aan het Westelijk front heeft de DuilB he arlillermlefi ui len BINNENLAND jp AI til I ll mil iininiiiiDii uil iioi M in oerniond een poging dei Ingel Wellen naar de Noordelyke provm R len om door tedrinjjenlold mi nes om te traclilen voedKel on u aiha u ri I I 1 n irci Op te lange tul vooizitler van hel Burver t J iwoM evmhtnUim in elkaar dueu heeft een zoodanigen vorm aan iyk Armboslmir btatuurslid van de gesdioien Aan de iniddenloup van de Itooj ia de Rrlillei ie a Uviteil sterk loa genomen tiat hel gevaar grorlis dat o ip Boerenleenbank en voor flimnii V7 IV 1 I distributio van levonsmi Ideten hbi rale party Inter vrij7ihn ge kies mr7l l l J V de laaivoor beslemdo wegen voroeniglng Ohm enieUlaug ge nmvju vri i iT m K 1 versij m leno ittmgsi er olen ïihai sLiw 1 J f W leven nii hielen te hd van den gem enUraad weinT ir T f DiafBUHen an een land liKh h V 11 n er krygen toegewezen Daarom heeft houwer iii de Miilenplaat weiden 3 B ha lo r l wi i de provin mle voedsel ommlssariBvour sthiipen geslolen Van den klomp u ÖokTT u ra 1 1 1 l r V w werden paren klmu J e rest van hel Iron I venBmid leien alleen Via de olhci pen ontvree n T alsmede en bc met 1 1 2 1 val ee sianiies mag geschieden Aan mei MaatBehjke BiK eHsen als gi volg rlil iliii H T V i I i Mtn i ii v jvniMQ evensimddeien voor bepaalde groelyt e brandhout werd weggehaald dat JohRiina d van J Htholtan u J W lampen ad IfBicI leboren I er vAii I l lie 1 I M herland f d mhtgenoot vau J koolwyk Ottoland OverUden I Ooms 4U j en I m eihtgenoote van vim den Herg bh Kreuwijk boten AJotRUiB verardiiB Maria van iM J Moons enM I Hiinnik Gideon l ieter I ouisi vau J O Kleiboer en M B Wipp i iaaiBenute BiKiens al voi ie goreel Blond om geiaag 1 te Vi r re hl mnölis Jan y van W vdaaivU DeTogmrvardeAiuê aanvragen tot bfl tUbaarBteI n g van den terwyl van hetzelfde erf em par llerk en JI Trouwbor l Aalliei e poging van üeAinerlltRaen levansimdde en voor henaa de o tntifi brandbnnt wn wmaaohn iA i t