Schoonhovensche Courant, vrijdag 9 februari 1945

No 9110 TWEE BLADZIJDEN SCHOONHOVENSCHE COURANT Telefoon 207 UKniv s j U7 w vi DISTRIBUTIENIEUWS I nlcunt bonnen Vo vr inlevering van aardappelen kindcrvucdlny en kaaa Itoli lil vnn le o dkaarllll dient voor r xiv r nul wordt loelgen iiie lan lo Mns av ie luig bg den viinkolier Ie woi lon iiigolpver l Deze bon geelt m Ie week van llliii 17 1 ebruaii re hl iiphet koopen van I kg anrdap eleii Hon BSi mlovoren dee t lu loweok van lil m 1 Februari re ht op het kon penvaniVIgramklntlernieol voeilinga inker oflarivebloom Adovoringzon lei nodeioaankomligmg in die week Bon l l uilev ron l eft inde periode van l h hriiari tin 3 Maart a ro hl opbol kooponvan llki gram ka a l levering znn ler nailere aankoniligio in do periode van 1 holir 1 iii Miori 80O gram brood Do bonnen SIS on JI9 goven in Ie Kook vnn 11 lm 17 I obruan rot hl ip liot kmipoii van II gram broml LopIk Bg lon lan lbtmaerl K Inai ton onlitoiid V rg lag oen brand in den ohoor leon lie rub aauvanke Igk negona bel volo bontwerk eiii lig hel aanzien liolukkig wi t men bol vul r I o li lo lieierken m wa bet govaar wel Ira geheel bozwnre n Dp len zol ler vin den lan I bouwer t de Hub Drn onl lon 1 l rnn l iii hel ainwezige stroo Dooi Int luHpianrlige hniulon i oe dig aanweiig waren k n nul rei Img van hel vuur w irdeii vo irk int o Met 2 aniigon op do ivatorkiduig ivi l lie hriii lweor bot viiur ilanrii i gelieol meeator lo wor len De Blok iliigen lo eloölllpbileu vin do ibikhelikkiug maakten een oorver I i veM I law uii Willige Langcrak 1 n b r k i ii no Td la I lp laat In do na hl Telefoon 207 Uilgav S i W Njvan Nokten Schoonhoven Sovjet bruggenhoofden over de Oder Giro 13763 iien mter aiieeea hoewel ook bun or leringen zeer beperkt Sgn gihloien lil 1e Mibnee hllol en langa lo Moe ril la evenoona een verhoogde gealll oer lo ailivileii waar lo nomen die i li h iofilrakdgk uit in een lerk or lillorlevui r o i leDiuU bo atel ing n Un llo aar rijn geallioer le annvnia gingen ineengealorl Over bel alge ineen kon iiion dna van h t Wealolgk Iruut leken van inlei len lo gevoeh 1 het fonnl labole b like dat 0 1 Dun bland voor iianog l e li r l legen een vgan lo liJKe btzolllng DUITSCHLAND HOUDT VOL 1 0 Heilgn b bbi len v g len gr l n la ht ii een pgng Ier goalheer eii ni mot een i rlgohjk bedrog al Ie H punten van Wil on in l H het nitaibev Ik toto erga o ie brengen Overal wordt geweren op Ie gr te waanle lio gehe bt mot r len min fe i l T n eenhei I van bel iJuibubo volk lui l inderezvvire n bot njk miMter met alleen een bei I maar ook hardheid zgn ni go anionlgk 1 groole gevaren ieb e 10 komen al lii e ieii nien van Berlijn be er 1 k l lenelei luvani n gelgk bittviilluil li i l aan VOEDSEL VOOR DE JEUQD lo Dollzgl g lerer lagen Ivv e ivoo l Slio aUiopen n iigek iiieii mei lovoiia im ld len lit bel eolaihe lioode Kruia aan het No lerlanda bo Uoo le Iviula he blkbaar hoofl gealol I voor Ie noodlgileii Ie ÏVe telgko provini lea De le en nii ldalen gn bealemd voor iiit lening niin kin leron I 1 en mot H laar en aan ziokenbmzon Ho bel lo liepen hebben tezamen SillOlon oangivoerd g liohben mo l onvlon ge lioog lo gr iente imirgorine leverlman en molk ler gehra hl In ur een or ot looi levenaiiiiJ leien li m ba bg zonder ook voor lo voo l eil elioeflen van kleine kinderen goa lukt iijn Dooiilat de waloiwegeu ivaron In ht govrorin i bet verv r naar hel We ten wel verlaaagil PLAATSELIJK NIEUWS Bcrgamhacbt 1 i n a k u u 1 1 e 11 11 1 alei l v n I u m la rll led on l leiiuM loor l ililerJ M Soetonian OmiIcMlfe hergroepecrlng In Ie nlgriu pg e k e i Hinieta Heil liHinroeiit rint win iiiin Ondertiiiachen n hgneii de Keitdi ten eer int dit uioiliereiden le ma dinm Ie rijn getreden n Igkl hel al f dl tiewegingaiHtrloK die in z jjeweldige iiinvam ia nevuerd in I m I Januari uiinieuw al lulliaraten l o uMela hebben hun druk aan ipierkolijk opKevneril en iijn begonnen met bel ia er ajiiake mui ten ixie Ine briiggenliooldon aan dozg niiddon loop van de l lor dnt ia waar de ri vier bel du litat hu Berlijn koml livoo van deze brnngenlioofdin inn reapeilieiolgk Ion Noorden en len uiden Min Fiiretonherg bel derde 1 nabil Kuatrin Deze Soviet pn itie np de Wojleluke oever vau do tiuer ijn nog ale UB van kleine omvang doob de bolnjewHtiBiboanniallonvaii daaruit nemen Mmrllurond in hevig lold toe en b wel zij or m alaag len klome vooruitgang te in iken en hier on daar oen penelralio to luweiken bleven grijto do irbraken nog iiit Hot bruggenboord lan do groot lo omvang ia eibter lat bg Biieg dat l liijaihon Uroalan on Oppein De bolfjeiïialen zgii er liier in gealaag l Iwoo oor pronkelgko goai heiden brug genboollen aanion te inogon on loor te dringen lot bg lirottkau Oe nanvallors be i hikken daardo ir tjiana over een groot bruggenhoofd van SO km brood en biina K km diep Uo loulruhling van ie aanvallen le troi on uu dit gebied ia n g mei ilui delgk ziUitbiiar dn h zal welluhl oralon aanleg op Hoowol uier hel algemeen de iKiailie langa liet Ddorfr nt dua niet voelgewgzigil zgn moeten Ie geve hieiidaar wel van bet bougate l o ang ge ebt worden Aan de Ihloi lal ivolli lit boalut worden oier hot lol van Diiilai bland en 11 l t li ht boa buuivt menook m leideii le militaire kriiigon deaituatief In lud romtiuren en ilowi i niMenwonlen wiaaelvalligo goveiblen golnvonl die voornanulijk in l omnieron 11 Wo t l ruiaoi alerk veill iiwd zt Bg goluiol lemuhl ia hol zella ruallgilu h in lloat Priilaen leden 1e Sn Jeli enige iloorbrankpugingen dio loor de Duitaelio vorile llgere ordennigeaingon an de noblergebleiengarniiodirn heelt lat n l tmen lu tb rd ie verduren en in bet lenlrumvan de atad wordt verwoed goalre lenHot garnizoen van 1 Ibing heelt ge eigerd ieh ov i Ie goven Vim lïiiila ho zgde verwii bl m n aan het We lolijke Inmt binnenkort grootc atrljii w ird n r ï K ntliid ér d i 1 l P l l i li nun l doen Ie I auiu 1 i erden gebr hl VoriUr ironmbpwaari ba lflen de Amerika Bcrkcnwuudc Nel IKrv Kerk De f tini 1 e lo V or de dia nie len laloif l i i r n oil riviiig d ha ome j woiio herk illo tea nog twee bil ollon lan I 111 en t o van I De die te V lor bet Ker lfeo l van Ie on il g Ii i 1 lira bl op r M 2 Qouda K 1 n d e r V 1 e I 1 lig Met oniili j r kindervoo iij en on zonding leralr kl ip i i ogenblik lagelgk aan JOH kui kreii een warme inaaltg I lielnubt zal worlon lit ii lal nog 1 I 1 1 1 1 k V ir d uilzenlii g aar buiten In llo gemeonten Hnaalrubl t evonlmizei l tt a lle on Berken 1 woude IS re 1 eeu aantal kinderen on leigobra hl Hu endloii zal binnen Ion een miuv mg worden gemaakt met kleutorv ieiliig dm biervoor in aonnietkiug te komen nillon deze nog met a liiKilgnande kuidoien iliair Ion a boolarti gekoiml mootoii wurilen Denk aan Ie ver koor a v iora hriften f pdra bl van len VehriiiaililNkoii m in l ni i ile lioUtle vorpli lil pr l eavorbaal ip te inakon logen ilegeiiéi lie geen ver plidit gel nuk maken van do rywiol palen die nicl lo mliiale re hier igdo vaii de rgweg houden lie mot meer dan twee wiiirg ler naaal el kaar rg loii en lie hit verkeer op eenige vvgzo Irtndeieii De ry wielen iii ten lev nam be lag gen men vvd lon Haaetrccbt 1 1 e b 1 1 g e d i o n a t lor wgding van hot huw Igk van d k lor 1 J Bonga met niejullroiiw 1 lorpatra bail op ebriiarl in de I vu i I W lo Voogd van der tniaten oen ple btigo dieii t plaata Hol kerkge oiiw vvaa geheel goviil l niet belang loMon len van alle gozin lten Do ir lie gr iolo afaian lon en m mlgke roia golegenhei l waren do moe lor van lon bruiilegom en lo uu lera van Ie bruid mol aanwezig a hel votum werd longen P alm IIIS I Daarna volgde a billllezing 1 lorndhe 11 wiiania 0 trouwroilo eril gohoii len geviilg l door rgel p l Daarna werd gez mgen zang 21 2 Nieuwo llun lel l Meer iiign hexle haiidon Na do ple h tige hiiwolgk uizego g r iaan uo goz iigen t ezang 224 1 en 5 1 zeeg no llod Do ivmiolkiiig van do troiivvbgbehvordg ovolgdd lirurgel pol en daiikgehe l en boai ilen met hel zingen van Ueiaiig SlO 1 1 m 4 Nienive Bundel N de eg w r l 10 ilienat mot irgelai ol beal itoii Aor velen kiiaiuen inde i maialuiie kamer bun goinkwena bon aiinbie len en l laanion hiin banilleekoning in oen beriunoru galbum Haaotrecbt Bg ilen graanliandolaor I ll kaui ia 111 ohnik n Hr zi n twee zakken aaidonineol onlvrotni l Hg 1 10 landboiiair K B lore in Mom weidon uiteen kuil H 11 1 rd appelen oiitvroeniil l 1 I l i n zi b in Haii tre bl roetla Igieral aan nu I Img ini goga lig len v r 1e V iilk keukiii il i ii lna liigven Do keuken voralrokt 7 dogen por week oen maaltgil on ving NIEUWE HANTSOENEN IN DUITSCHLAND In D lil lil lu I 1 na I i D II nbll do v l elr nU oe u o nu WO b i gi iohi I j J iiizen lon mannen vrounen iii km leren ml bet Il i ten than in bet Ov ri o iteei worden ONDVERDEELINQ IN POLEN leloila ie lig oriiig te I eblm i reel oe lig i h mr lii lilbine be gmiion met de verltolini van b l groot gi nlbezi I r 1 und rbëi lera en de klein b eren l enield wordt ilal zg helzelf le van plan a met lo gr i lo goe leren in Oo t l riii en tl 1 inmoron REOEBHINOSCRISIS IN BELQIÉ V ilgeiia eon llenletbem bt uil Biiiaael ia 1 Ilelgu ho iiumator proal lent I lerlot afgelro len V KVBHEENlaiNGSCONOHES liet vveo l b bla l i kli i i T Iningen mei II lat I inhmd waar ihgnlgk uilgoii idig l zal w mlen doel lo nomen aan bet iroreldvak vereenigiiigrrongre dal op hel oiigon blik o tonden wordl gelioii len Do ovjet lelegalio op dm longre zou er op angoilrongoii hebben datdovro gore vijan lei van de ivietunie die 1 iiina aan de g le Ier Ip njkf rai rgd moetfn Maandag o J iii big gebro n 1 1 ITii blplaata aan 1e ken lioiuiwig wan Uveo b oBle koeion ge HB bt en Wtl gvreel buigen om go keur 011 Ultgebeon I te w o Ion loon l in lagiuorgeii liet open laan van 1e deur op onraad weoa bleek daf ol bet vloe di met vol rgaiion koptieii enz wa virl enon Alle n Ie a bl p ilen bn l lon Ie la lera la alanii balve van het v eoaib huldin ri 1 Il o bier ook meeator gomaokt van lil bot alager geieedai Inn lat in bet gtboiivv aanwezig waa Heil h iiw llo a hler do w iiung van leii beer Mravira tn Zovender luid gelogen wenl Dinadagmorg n vorniiat on torngjjivonden lu hier hot loeuwonbuia te t aboii Vabgezicn dil lu at loginovor de ala blplaata i gelogen on boven lieu m do aciiouw 011 paar liandacli lenon i govondoii vorinoe ll nion lal lo da lera von lit vaorliii gebru k bobben gemaakt ii SCHOONHOVEN P VANSONSBEEK t Hlijken een ben bl l i i oral gialoren bereikte i op lelrinHlel tieelitoverlo len lo boerPielorvifiiHon beek eenmid atiul genoot dieiiiilerlgdeon bekende figuur iiiötbiMinlioveni geweoal Dohoer an Sonabeok Iroofbiorin de Kooalmal een labriek on lovouogroo aienlerg m gou l ilveren werken Hgwia bg al zgn eenvoud in vakkrin gou zoor g a h en heen zuhlaionlang l v oi ii er an de Ngverlienlavoreo igliigvordi ii ielgk gemaakt t ok o kerkolgk en poliliek gebied I eefl de boer au Souabeek in h hoimboven eoi MIangrgke rol geanoobi Ge l ir nde v e leiar nv rviildobgilo un ievankerk voog en van Mill lot H a h lont kerkvoogd der Nod Herï go imonie Voortion laar lang nom li k nl 111 lot imr boeit hgvoorlazilliog gehad 1 1 l g u J oor dot br ilialon Lhokiezorawnaal goviiartligd Mod bg in mis naai llro ht avetlrokkou beo t leb erVan Huii boek vooral op vakkundig u oj korkidgk gebied nog iiiot S bno hov i iniogeloofd ilg bereikte do ouderdom van Hljaron HET SLOT ER OP 1 Hel aantal dlilalailen blgfl ovennla elder ook in H Imonbov i regolniatig toenemen eluHve lie vnn mooi betookenla komen 1e laiit lo lagen borbaoldolilk klVilnore dief lallen voor lie mot nflo Izoiiderlgk vernield kunnen wnrden iiiiuir he loiamon zoknr de naii la bt van bol publiek verdien n Vo ir eon groot godeollo hebben de godiipoerdon de rhado ilie zg op deze wgzelglon noiiie gk aan olgon onvoorzl httgliel l lo wjien o r l inkell i iloe iook Kent u de luchtbeichermlngiiproufc ao I v rdol l rd goed b ich rmd BINNEMAND SUIKERBIETEN IN HET BROOD r zgn voor kort ig l u h vorailullende boa li ni viugen v ia be non ovor le veriv rknig vm amker I leien in hol brood waardoor hel mugelgk i iii zgn bel ranlaoen Ie verboogon Noar aanloi ling laarvan beeft bot AM h lot lievoog lo aiilotiloilou op het geble 1 dor voed OU ioriioniiiij gewend met bot ver znok om inli blmgon Men woe et P dal geliikk g in Ie nieoale publi all a rood enkilo moulgkheden wo ren genooni l die beabuin bg do ver erkiiig roodnt hot bliek met m de waan woi ll gebrarlil lat binnon Kort mol oen verbonging van het br i i ranlaoen zou gii to rekenen f iikolo der mooilgkheilen rgn Hrznn 1 lo onraidlollijke omgeving der te en geen voldoende vijorra len aiii kerbieloii hr i ln na geen vorvuor ok do verw rking ler uikerbiolen n g üule omvang i vou lig Kauw verwerken in bol broo l iion do Ineen oorat koken dan ko l lat veel kolen waaraan gobrok ia en vervoer van kokerg on nmaldeig niiar bakk ig waarvo woor exira laa l ruimte boa blkbaar moet gn Het mengen van lukorbieloniiuli loor liel iiTool Boii nog emra too itlit p do bakkerij voroi t lion opdat bet pu liliet boa b riiid ni rden loien nilabnuk want do voodinBawaliido Tuun acii iiaa iy i on Vinu ilttornioilo aali op Maandag hobruari D iiilgillo hooll plaata m do ü I hooi DINSDAG 6 FEBRUARI 1943 K 2215 SOhOOWHOVBNBCHB COURANT P g 2 W viimiwr BiMsli itroeiite 2 It ieri Ib y i ojj Viiaii MinaiiH vao iIhk o l in ii i J Juniiari Ili45 M I oeflrinR rewjei lie 8liilt on Mann Injï Spn DmiT Vbniarr 45 hy de plaatiet ke f I 111 Oi rtr l v I ioKinl na 1 nu j Hi IniUer imi N J IM Aimelt 1 van C u l l o Jan Herman 1 nrneli 1 van en A HrandhoMt llHaji J H M van Vliet 21 j van J II 8 1 alk en Hraii l 1 I O f ifiUhoiit A Oionteii duK i Ktibr on 1 Hloiik J5 1 OBtrtMiw l A JohaiinPH z van J v d Vliet mi T N nti M ria d n iiKirn rien aistriDotieinenitan dienen in to leveren ilrikua t van i erwoerd en W Ier verkryninR van toewÜiiniten welke I stiirkenV onm IViini Hendiik n n l J t m Jl Jnniiari i roaiiet T an A van der Oraall en J L tnnelijk van 11 Blcmi hvelina Jnnnie d van nlaat telijke van Beek en A F Merklea Var inleveren h Ion Pieter van k an verkrygen der i iiKtp n o Kf J e A den J H K Knfi en A Stud Hoon 27 I Overleden A VeiIcKilc t van A Petert en J mui Uöiite 7 wadiiwnanr van W nn kom N eltje onieiia d an U F tinuii by de verdeel kniilnren moeUn teneinde toen y ingeo te aarmede ïy zu li van t2 Jnnimri t ni 17 I diruan 45 iiioetMi HeijniiiRen h I amlwrl 81 j Middelknoii en C Boer I ieler tje Matin d vnn H v d Vlieson I V Loeve Danifl i van Hde Bruin en M v d Graat Hendrik z vnn A V de Itoyter en I M Blom Withelmma 1 van N Bronnii9i flr en A Kiiek iin van J rle Wintir en K Koppe l ar Oiideilrouwcl I K Krunijeiidd Ml B Siani P Kro en H de Korte Gntro ivvd II van Pelt en I de l enr J Stnu en T Berrevoets Overleden A i van Weniein 71 j B LfenwenKtein 4ij I A van der I eiiii u d M van lïeeid K OJI i j hen Iwveniou kind van V Bo8 en A Prins M Broek uen SS j A van der M oedliart 1 J y j j W ddinxvccn t el or n LuilfWina delaien in groente en Johanna WyiJike d van J A Uu 21 Januari 1 4 resp imvelijk viVir4 nian on l llofate ie Eliiabeth Fehruari 45 onlvanKen bonnenliellten iilbiirn AdrianH d van M Blonk ui M Pater liridtinii Willielniina van n de Horde en H M Burner Oierleden W Kip 51 i Ouderkerk e d If Ondertrouwd K J Blonk Jtii on W v d Doea i Jj üetr mvvd 11 Bruswt J Ij en L v Dam 2 Üverleten A v Dam Sij we iluwe van W fle Jong de bevoorraden De bonnenlielften heb ben de waar Ie van rantioen Woii rinn ï verdina d van T de U rooten ViBWher Cornelia Helaendert Hendrik an 3 Bi k en K deKonmjt Jotiftnna Will d van AIt Meiiiiler en l l iii k I leter an r Hmiw n I Nederlol Adiiiina Maria d van I BU klandeii I Neilerlof Neellie d van I Van Wijngrtjirden en E A Erkeleiis l etrii Fgiiliii Jncoliu z van A i KiwniH en l 1 H n der Welle Muryke tniucinn d van C Klwnen ï de Hrnm Jan Mannip t van K Bakker on Inlevering toewijtingen boter door groBilcra I eSt ir Gen van bel Depl van I eit V maakt bekond dm de jroBiiiorB dw van de HitikelierH op do in de provincies Noord H 1 tand Zuid Holland en Utreolit ingeleverde bonnen B 04 toewy in en voor boter ontvanifBn zonder afgekniplen hoek met dlstributlPMtetnpel np tie vooren ftcbten jde deie loeftyiin en sonder omwisieling in veriaineltoe 1 van Dijklmmen 72 M S luiii ten 1 9 j pchtgenaitte van H DijkSHcdrccht Tielioreii IJirk r nnJ I Zgp ri 8 W Hendriks OfHrlMle Pablicatle Inlevering groentcbon door de j t lliUten Ue So r t en van liet Dept omwuieling in vermineltoe 0 1 M oedliart 1 J j y mankt bekend dat han ft H Bedrijf hap voor 1 ruit do vimr U plaatseliike atdeeüngen iiovelyk viVir4 leveren Met dank un God geven v t kennis van de gcboorce v in ccn 7oon i hrUllHHn A Botter A C Bott r van Geilen Bergambacht ï Fcbr l M5 Kaïkaingd L JOI Wic kan aantv slaC doen van diegene die van Zatirdagop Zondagnacht bli mi 7 kippen gestolen heeft D de Lange Lekdijk 1165 Bergambacht Ondergctiekcnde beraht LI hlermedt dat bij nllt ill ¥ r binding kan komtninei HobbiPa Zsidhandal f aCHIPPfaRS Lantcrak Maasavoeding Schoonhoven Oa talon verkoop lal m het vervoly stteds plaats vinden op Vrijdagmorgen von 9 3011 uur bi Amilko N V Na sluiting van den verkoop lullen onder geen voorwaarde nog talons worden afgegeven UaukbPlntgloK In Je us ontsliep ml n innig geliefde Dochter Janije Lettlnga in de leefttid van 51 laar l wetenschap dat zij ml stcihts oor h gegaan naar t Vaderhuls troost mIj In dit smartelijk verlies De Wed K Lettinga Kllnkert Korte Dijk 12 Huize GiaaHand Si hoontioven 5 fibr 1945 Voor de vek blijken van me deleven bij het overlijden van onze lieve vader behuwd en grootvader de hier Zeer dankbaar geven wijkinnls van de geboorte onzer Dochd r Nellie Allda A H StcmerdinQ £ A Siemerding van der Ree fileskensoruf 30 Januari I l45 Simon Groenendijk li het on 4 V ergund lang dezen onzen hartchjken dank te be tuigen Namens allen te hoop bIJ Inscfar vlng 1 contant ctn hoek Elshout gelegtn aan den Lekdijk naast D VERSLUIS Uneven tot 13 Ftbr aan H de Deken op t dorp te Jaarsveld W 1 GROENENDIJK Gouda Februari 1945 i urg Martensstraat 8 Tcraiond gevraasdi eE BOERENKfNECHT elfst kiinn wirk n goed kun nende melken en met vtrderc boercnwcrkzaamhcdcn bekend M Matse B 181 Gouderak Tot miin spijt moet ik mijn ciuntéle biktnd maken dat Ik gaan varbinding kan krijgan iid b tlondaidag Uf op d tal pla Met b t dschap geven wO kennii van de voorspoedige geboorte van onzen Zoon UU berlna O Rietveld E Rietveld RekoerC Hergambachf 1 lebruarl 1945 Lakdilk A 31 mtt A H VAN BUL TEN a Zaadhandcl ic Aalicn fp H H Landbouwers I Wij raden U laat Uw Landbouwwirktulgin vroegtijdig nailenT dan zijn wij in staat U te helpen een kaartje naar onderstaand adres in wii bezoeken U ie adres voor M Cormlck en Derlng D BROUWIR LandbouwwerkHjIgen Oud Alblni Heden nam de Heere tot Zich na een langdurig lilden in iln eeuwige heerlijkheid mijn lieve Vriendin JftBsfe Lettltifra Haar nagedachtenis ui in ml n herinnering oortlevtn Utt alk r naam Mei G v d LEPDEN Wal ia Sclioofiho n Schoonhoven 5 Tcbr l 45 Octraagdi Een flinke DAQDIËNSTBODE niet ben de 16 jaar O van Mceteren bakker Ouderkerk ad IJttel zoodat ik vermoedelijk dit voorjaar gcco lanrt CD tuinbouwsadcn lal kunacnleveren Hopende dat ditweer spoedig wel het gevalïal 2i n Hoogachtend A cnl G VAN VINNEN Haastrecht A 74 WEMHSTEH Écvraa d liefst voor Maandag en Vrijdag Mevr Kaasichieter Lopikcrweg 3 Schoonhoven Woningruil Landhuli met aragccn tuin legen Woalng met 4 a 5 HA Qrasland tegen nader overeen te komen con dlties Inlichtingen bi A de Jong agent v d bl Lekkerkerk Een net nicU c vraagt cca bctrcliliint bijeen boer of tuinder voor d en n voor kost en Inwoning C de Hollander Tulnitra t64 Knmpen a d IJ lledmniiddag werd plotst inq van onze zi dc w flyc nomen onzt Innig gtliefdt Zoon en Neef Fraas Jan Simons in dtn ouderdom van 57 aar 6 maandtn Zijn dicpbedroeTde Moedtr en Oom M BAK B BREEDVEI D Bergambacht 2 febr 1945 Da iiraardabaatalUng itl pUata ibban op Dlnidagfil abrujfiai 1 i Meden weiden wi virbljjdmct de geboorte van een Zoon I Il OlMHM N van Hcrk Nz N van Herk Deelen Lckkcrkerk 1 cbruarl 1945 Lang Achiarwsg No 1 Tc koopt Een drachllge stamb icugtaS grenen broclramenlljiicn i ftO Molenaar Tiendweg 21 Willlge Langerak t Willem Antooie de Groot Hypof haak nongnbodan in btdragen van f 4000 tot f 22000 op hulzen 4 op landerijen 3 Brieven letter H no 1545 bureau v d blad en Marrlgje van Hof Er biedt lick aam BEN NEISIB van 15 laar voor dag en nacht in hulp voor de huishouding Adres Schouten KortUndstraat 95 Krimpen ad IJsse Te koop aangeboden 1 2 paar nieuw e vooroorlogse domesfchoenen m 36Jï hoogt hak Prijs f 12 per paar C Schrick Burg Rambonnetstraat 14 Schoonhoven Ie koop gevraagd I Etn molen bunalnghond liefst teef Op proef te leveren A Llngen Schuagt 114 Lekkcrkerk hebben di eer U ktnms tt i even van hun voorgenoincn huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 21 Fcbr te Lopik Br bicdl ilch aan tcgtn Maart of halfMaart een flinke BOEREIMDIENSTBODE best kunn melken en met alle boercnw bekend Adre Johs den Uljl Hreekade No 35 Krimpen a d Lek 1 1 Januartli 15 Waarder TE KOOPt 1 Pendulestel best uurwerk f 30 1 stel Gordijnen flandhulst f 25 1 paar Ktndtr schoentjes m 24 f 5 1 Klnderhoedjcv m v 4 jaar f6 Tt bevr bi den agtnt v d blad A de Jong Lekkerkcrk Tor ruiling onngaboden Een paar prima werkschoenen maat 44 tegen dito maat 45 Adres J v Buren Dijklaan B 224 Biygambacht tluM ll ltlb v inQlng IC Ouil wat r in h t Kaïkgfb van da Uatcf cm door aan W te u Haar t v i Hoogt Oud Qaraf Pr d t Utracbi daitnlcl l gi OM half lw c Hedtn ovtrleed geheel on vtrwichn tot onit diepe drotthcid onze licvt zuster bilin vdzuaier tn tmte Hirtijntje de Vrf in den ouderdom van 61 laren Namens allen N DE VRIJ Stolwijk Februari 1945 tioudtchawag B 2 poii louda Kacipila Waardat HPabmail van 2 30 1 30 Loplh H labiuari van 2 ió i X ToakomKlg tli Ucvraagdt STOPWERK Tc bevr bij B Blonk te Bleikensqraaf agent Sch Courant Ammaralol Klali aiifaai 19 Ie huur gevraagdt Een goed stuk bouwland of volkstuin over te nemen Onverschillig de grootte In de gemeente Bergambacht of Ammerstol Brieven letter B J de Bruin advertentie bureau Hoofdstr C 171 Hergambacht JI920 194S Verloren Woensdag 24 Jan op den Haastreibtschendijk giandt vin t Klooster naar Gouda een bruine molllère Terug te bezorgen tegen be tootling Haastretht C 196 TE KOOP Een dubbel Woonhuis I SOOO en plm 80 roede Bouwgrond f 4000 JOH VERKERK Nieuwpoort Op 19 Fcbr IS DV hopm onze geliefde Ouders J W Blom A M C Bloin v d Helden luin Ie koop gcvraagdihoi lergramofoon met platen Adrea G den Hoed Hoofdstr 81 Bergambacht 25 jirlgi HuwtlIJkidag Verloren n bruin Iceren damcaportcnionnaie met inhoud qvindc van woningbouw tot noodslichtplaats TeOvn belooning ttrug te bezor gin bij Andr de Hondt ïjn gerak tl gidcnken mtt huti dink Tekoop een geleherdorshond 5 maanden oud Te bevr loorendejong KerkwegB 124 Bergambacht biar zevental llt dcn overleiil zitliten klim tot unit diept droif hc ld In het Sanatorium Hebron te Amenfoort onze gtli fde man vader behuwd tn grootvader WILLEM HON KOOP in den oujerdom van bijin 7b laar Stotwijk A J Honkoop Stuurman Gouda W N vanEIjk Honkoop I A van Elik A W van Eljk I I vanEijk Stolwijk 1 F bruari 1945 Te koopi Eengrooteemallle Pan met deksel f 12 50 een zware dikke tocos Deurmat f 15 en icn blezen Mat fgroote maat met patroon f 25 Neuman Lekdijk 23 Schoonhoven Baacn Annie Adri I lans Cor Wlm Karel Jan Wim Tc hoop gcvraagdi Een nieuw of I g s z gegoten Fornuis of te rul en met gebruikt zwirt CoBluum maat 52 Adres W te Hennepc Lekdl k A 167 Groot A mmers Nieuwpoort ï 1 ebr 45 Verioreni Een Heoron coituunt met Overhemd in Stropdni msschen Hlrskvnsgraai en Molenaarsgraaf Terug te bezorgen tegen bcloonlng bij W den Hartog Bles Kcnsgraaf A 97 Tc koop gceraagdt een wringer ol rol met alln itr in goede staat Tevens gevraagd een pair klodcrsch cnl ci maat 21 M I Hoir Achtcrbrock 28 Berkenwoude Te koop gcvraatdi Ben Autoped of drlewlclig KlnderActaie Adres ac de Jong Breekade 17 Krimpen aan de Lek Met ieedwtzen geven wt ktnnls vin het Dverlildtn V n on pn Broetl r ii Zwager Roelof Jan de Groot i Verloreniopl2Jan gaande van BrLkenwoud naar Stolwijk een Koffer met j ledige milkfiesschen Tegcnbeloonlng terug te bezorgen blj A Ulttenbogaard Bovenkerk B 23 Stolwijk Ic Noorduijk In den ouderdom van 73 jaren tloorilr d G tur I TRITTPN la Schoonhovan V nti oo d Utk vooF d i lv ri ntlM M SI OB i ï boonhovan Ülioavtr S S W N Nooian H v 35 ohooDho aii Kangtul 3215 P H61 1 TchoopgeTraaedtfawal Oullaar Adres W den Hertog Kerkweg 72 Onderktrk ad IJssel Uit aller naam J R nnGROOT l plk 1 iel r PH5