Schoonhovensche Courant, dinsdag 13 februari 1945

mÈÊÊÊÊ VtnjDAQ 9 FEBRUARI 1945 K 2215 DINSDAG 13 FEBRUARI 1945 77e JAAHOANO No 9U1 TWEE BLADZIJDEN SCHOONHOVE SCHE COURANT Jan Brouwer HAVENOZ4749 SCHOONHOVEN NOG STEEDS zeer beperkt ui tvo ering van werken leverantie en reparatiei ds Kvt Ml Haaitrecht 10 iim da IH Voo ïd UI der Htranten Ned H rv Qeref V vang Hd en 2 uur valig De Pater Loplk tl uur dr im d r linden Jti de Kolkertv lopkerk iel Schoonhoven UI en H uur ds Van Ier Wal laii Waxeninf£ n orhc reilmg II Avondmaal Stolwlfk ID uur ds mr Van F ij k WlHia Langerak 30 mii da De Druijn DoopcliedieninK 2 uur da De Bruijn Bcnichop SlUinr da Bonlliooru van Bennik m imr h Hai m laar vaii Juiphniifl REM QBREF GEM Schoonhoven 10 ill uur da l ml GEHEF KERKEN Schoonhoven en W Laogcrak 10 en Su tla H ekHlra HaaatFccht H en Snurds I rdm iin 7 n alle nti naar Hitler lam over e iira ht De v fje verdaüite arrestant O dia allepii ai heliiiR werd set diitlil ifl kort na tan lifinhouding op vnje V iet n gi tel f FIETSENDIEVEN AAN HET WERK ftfevr d H he Woenadag hiiai tiet ontierieeri builen lial laten Rlitii hsnierkte even later dat liet kar leti verlwenen wA Hetzelfie over kwam den heer v It echter met dien verHtande dutlnj vooriyn fiets ten an dere in de plauavonl Dat wis do U meifipis van mevr d H diederhahe op een gelukkige minier weer in hei hoEit V in II mr eigen I im kwftm Gevonden I een noodkaa t nn de der io periode len huustelitel een km dt kousje en sokie Enl nij de rditie l QKniKBKOKTKSf NBD HEUV KERK AmmeraCo 10 uur ds HugenholU tiirv lef Fvangeh atie iebouw K en 2 80 uur de hetr De root van L tik Don lerdav 16 I ebr lt uur de heer De Kflleiijkheil viui Ou lerkerk ad IJasel Bcroambacht 9J i en 2 uur nut de woninfi dut o n vloerliitk open st tnd en twijfe ioreed oTde heer V dftt Mif hiui opeiisselftten Mi i laf mofgen wiiB aim liHt deiir or lyntje te rien lat opnieuw lORian I in het Ihir tv ia geweekt en by njider omlerjoek hieek dat ie V indeur nietopMlol wna Hel vloeriuik HttR wederom ope i en dut daarüooi het een en iin Ier iii elk ge iil e n lioeveel held anrdnpi elen was wei i haah waü emakkelyk iviiar te ncmin I e hewo ners werden K waare hu dun nudeien i jn tertijjKekeerd Uiikl dat ook ver Mihtllenle tin 1 ere irtikelen m tutaikl uuRnveer d eele VÏJFriEN DIEFSTALLEN Het ierd r onderzoek naii de reeks vau dielslaUen die m de n i van e m e wekMl in S hoi nlioven en otngevinjt it ifttmi ej iiKemannen zijn i e lee d en WKiromtrent wij reiii in n e Il imnierti een en ander verniehlen is lilijkens de reBultaten van hel TelcfQon 207 Uitgave i S W N van Nootcn Schoonhoven op de Westelyke oever an de t Ier Ie verbreaden F enige kleitie hrug genliootden ter Hovjels daar zijn op geruim I Verder Noordelijk tusschen lie henedeiiloopen van de Oler en de Weii liHdl v iideii ei hter neer zware heen ii vveei golvende geve hteti plaats In I Aan liet Zuidelijk gedeelte an bet Il int IS dfl bolxjewiilis lie druk voor name ijk hij fless groot De Duit icherd hebben tiidsoben de e stut en de nilioi pers der Beiikideii hun front teiiige kilonietei teruggetrokken dit tor vurnitng van le erveH en ttr Itontverkorting In dit gebied lyn de hols ttwiHteii ei in geslaagd dour Ie drin gen in de titiid Bvtilz Ook aan de gruote Oderbruggenhootden ter weers iijdtn van Hresinii zgn de SovjbIh eer atlief hen puging om vanuit het inden Noorhvaortf op te dringen su het Noorilelyki bruggeiilH ifd Uit het Verre Oosten beritht het Jai ansc he keizerlijke hoofdknartier dat bij di tnare veihleii die op hot botldeiiand der rhiliippijnen zyn ontstaan tiinds de Amenkttuvifti Ue hvndmgen de Japtvii SI he troepen he nil in he hinnen Ian 1 eii di omgeving inn Manilla B rij ien dun Vmerikanen zeer zware verliezen hel hen toegebracht In to toul xuuden d oanvaUeia up J mtun SOO 0 mm lerloreii zijn NIEUW KABINET IN BEtOlE jtondagmiddeg is in Brussel olf i eel hekenil gemaakt dat de eiiwisL AN NEDBRLANOSGHEREOBBRING AFGETREDEN Naar Undio 1 onden meldt heeft niimater preHidant tier hrandv lift onlahig van het kabinet aiin de Koningin aangeboden De7e heefl de nntslngRanvnige m overwe Ring genomen en nrofessorOerbrandv verzoilit zuh te nelasten met de re cunstrudie m liet kahinel y vor zocht heiy daurhy ooit als uitgnnga punt te nemen dat m het kabinet in yn nieuwe samtnstelting het reeds buvi de deel des lands veiteganwoor digiii vinde en dat de krachten m bevryd Nederland zooveel mogelyk worden ingeschakeld ter bevordering Rn de V oorhereidende maatregelen ter bevri ding van het Noirdtn I rof Oerbrand beeft verzu hl di e opdmiht ii beraad te mogen luui leti GEEN ERWTENMEEL VOOR PANNEKOEKEN H lvn rli htings liitrnau van de v e iiiigsiit i I ndirgfi Khuwo erwten en boi non hevattoii een 8t f pliiisine gemitnid die giftig is voor dun tnenscb Hy het gaar koken wurdl deiB btuf vernietigd ÏHar ervv ten en hoonen oen langen kookt yd hebhui zi n ter brandstof besparing erwtentneel en hoonenmeei in den handel gebracht Veriobillende van deze meelsoorten lyn met vooral be welkt zoüdat zy het pliasine nog hu VftUen Het meel behoort dut gaar r Wftteriland SthoonUoveo Hg water 3 l0uu l H + Heden behaagde het den Hcere van onze ai 1e wty te nemen pioticling onxcn geliefden Oom Adrlaniia Kon In den ouderdom van SO jaar en 5 maanden Namens de 1 amihe Alb van I omwil M A V Lomwei de Jong Lcxmond 23 Januari 1945 Da l r dcbcicall nu ht fl i ta viig 1 1 1 u i pUvu g hïil LOTISICO deelt mede dat de uitgestelde trekking van 6 November 1944 plaats Mrdt op 2 6 FEBRUARI A 5 Wed rom poUssan varkrllgboor bl da bakanda iotltlco Agantschappan Dt landhouwtrs der gemeenten Beroambacht a Ammarstol worden opgewekt zoovavl mogaU k land ta laian achauran Teneinde deze werkzaamheden zoo economisch mogelijk te kunnen verrichten Is hetnood zakellgk dat zIj vóór Naantfaft 11 Febr b bil de P B H of bij den loonploeger Molenaar opgeven de groote van a het nkuw te scheuren land b het te ploegen land De Burgemeester van Beigambachi en Ammeistol Breed Bii dl xlcn aon len nette Wcrkalcr 20 aar voorbede of halve dagen In de gemeente Amelde Adres L v d Zouwen Lekdiik C 40 Amelde De Hcere trof ons voor de derde maal amarteliik door ons eenig geliefd 2 ont e in dt jeugdige leeftijd van 2 aar en 7 maanden on vei wacht van ons weg te nemen Zi ndoen ts ei ktl miicsiLit D Eikelenboom D Eikelenboom v Vliet Aartie Maiia Polsbroek 6 lebr 1945 br Dicdt bIcH aam een jutfrouw als hulp Inde hullhuudlag of als huishoudster tigcnkosteninwoning Brieven aan W T Dogterom Kerk straat B 20 Groot Aminers Heden is zacht en kalm van ons heenyi gai i ome beste Vader Behuwd Groot en Overgrootvader ABlf MIUUK B S B een Jongen voor Bocrcohoectaf ecnigszins kunnende melken en twea Nelslei lceft 16jaar v d enn Tc koop aangeboden een Hand goed waak 1 jaar oud Wed Aatlaanse Dorpsstr 98 Ouderkerk a d IJssel In den ouderdom van 90 jaar Uit aller naam J DE AGER MUDDE M DE JAGER Lekki rkerk 26 Januail Heden behiagdc het den Hcere van onze iljde weg te nemen na een kortstondig lilden onzen geliefden Echt genoot en der Kinderen zorgdragenden Vader Bc huwd en Grootvader den Heer Jau van Heek in dtn ouderdom van 72 jaar en 4 maanden W d I VAN Ül BK BPNSCIIOP lic kandorp I VAN BHBK M VAN liBIK VAN ROOM LIntchoian D VERWLII E VKHWUI VAN BEEK R VAN BEE Q VANBFBK SPEKSNlpPR Bcnicbop W VAN bl BtC M VAN Batte VAN DAM D KlthdLlndann Gouda 5 Februari 1945 Wl itni 161 Naaister heelt nog enkele dagen p week bcacblfcbaar Omgeving Schoonhoven Brieven onder No 1655 Bureau van dit Blad Gavrsagd een flink Oog Tn l c T V d Bunt Haven 21 Schoonhoven ictraagdtlllokcdicnat bodc Mevt Krijger Bergambacht Heden overleed na eet korte ongesteidhtld onz onvergctellike Vader BroC derBehuwdbrcederenOom de Heci l leler vunHouabeek Waduwnair ao Ucvrljobvrrllja V Kaliiiii in den oudeidom van 84 j Uit iller naam 1 C van S9nsbeek Utretht 2 Februari 1945 Mal iiraat 12 Algemaana krnn igcvlng Bledf ifcb aan Nclajc voorde huishouding r onder No 1625 BureaudeierCourant 0 vraagdt Ken buUhoudattr middelb leeftijd bij Vader en Zoon Adres A G vd Gnjn llcn hoven bij Amclde B x a nel Mcltje als hulp In dehuishouding in boeren of burgcryczln leeftijd 19 jaar Adres tB bevr bli A de Jong Agent v dit Blad Lekk rkerk ticvraagdi tegen half Maart een dagmcla e Aanmelden Bijmolt Spoorstraat 46 Schoonhoven Brv nd eabia alshnip I C huUh m kinderen tegen koste inwoning Brieven onder No 1645 Bureau v d Blad KrblcdcniIcbaantTwcc Nclajca 15 laar voor kost en Inwon ng hetzij voor den dagofdagennacht Adres Wed M v Hees Streefkerk A 75 Net McUJe biedt xleh aan v dag en nacht 21 zelfsUndlg kunnende werken liefst op boerderij J EUers Cornells Ketelstraat 4 Gouda Ikdm overleed zatht en kalm mijn gehifde Broeder l leler vanSonabeek In den ouderdom van 84 B van Kulik v önsbeck Utrecht 2 Februari 1945 Mot d Wat rlngi r 55 l Hukbetulglug Ondcrgeteekende brengt dank aan Ucn die van hun belangstelling en medeleven hebben bli k gegeven bij het over Ujdcn van onzen Broeder Zwager Oom en Oudoom llermannB Verine In het bijzonder den heeren van de Gem Geneeskundige Dienst voor hun hulp Uit aller naam D dl Rooil Haven I Schoonhoven BladTzIch aoncengadipl Kradmvarzorgitar Inl T de Oler B 44 Uleskcnsgraaf Varlorant Een rechtse Iceren motorhandichoan in Polsbroek Terug te bezorgen tegen beloning A Zuidervllet Polsbroek Net meisje zag zkh gaarne geplaatst alahulp Inde hulibondlng of Hula houditer liefst op bocrderl omtrek Schoonhoven Br onder no 1635 bureau vd blad Heden overleed tacht en kalm na een kortstondige ongesteldheid ome geliefde broeder behuwdbroider en oom Uerrtt Mterrenburxi In den gezegcnden ouderdom van 88 jaar en 10 mnd Uit aller naam B Stcirenburg Ottoland 1 Febr 1945 Ta koopi een prima ongeniwinfcriaf leeft ong 12 ir f 25 en een paar hoogt longvoaachocaen maatdS f 8 Adres I v Gcideien Ie O V N sir 2 7 Schoonhoven Alleenstaand persoon ruim 60 jaar gcpciiBloneerdcnnletzon der fortuin xoakt kannli making met vrouw 50 6a jaar om een huwelijk aan te gain Brieven aan de Agent van de Schoonhovcnsche Courant C 139 Haastrecht Kinderstoel Klndcrbohs RocrBcel te koop evraaAd H Kok Oude Singel 160 Schoonhoven Wegens as huwt lijk d r tegen woordiye zoo poedlg mogelijk gvvroogd n flink Bo r ndl nstbodK liefst goed kunnende melken N H of een flinke werkster G Tuk ktT S £ Moknaarsgraaf 10 Wie wil rullen een paar lottgensschoenen m 26 voor 30 Chr van Halewijn Schuagl 3ïfi LeVkerVcrk Lei In MachIncschrMfcn aangeboden met gebruik van machine en leerboeken en lesmateriaal K J v Zonneveld Gepens Iceraarexafnlnatorder Gem Centrak School voor Machlneschr te Den Haag Polsbroek 139 Gcvraagdi NET MEIME voor de tnorgenucen Tevens IC rullcQ 1 paar Damcikap laarzen m J7 voor I paar lage Hloilcrtchncnen mait 22 Mevr V d Griiff Wal 20 Schoonhoven llooMrcdactiur I TRITTtlN t Schoonhovan VBrantwoMd ll voor da dvarMntlAI M SLOB t chooi hQV n UUaavar S S W N n Nooian fUvaa 21 choonhnvrn Kangaul 2213 P t l Gsvraagdt n Huiihoudltar op boerderij goed kunnende naaien envefstellen B Baan No 32 Molenaarsgraaf SGHOONHOVBNSOHB COURANT Ptg Z pjirl lulior ii lHl n iillerlot iiriiltaien tlie op het iMKent iik Mlerk tol dief bIr a LUilck n voor het njiwn h i g ii xeiiiiiiiien ileureri en kaston Ie Mliiuen en inaktn hel op allerlei nti Iers in i iut run aiiii leleieen iMiialvk li k hiin igonil i niiien mee u iienien Men lioude wat nieor rGkeiiiij met de tij li omtttAiK lig heden en bedenke dnt op het ooRBii tik 111 iilke ewilleu ie ver leijiiiK BEN HARTIGE BROK UidetiKiht vnn Woenadflg up D ndenlas ijii ten HHÜeeie vnn sinter I op deHivenJU worHteii int dienn ijiikHil eatoieii Voedielvoorraad verdwenen Terwijl de bi er U V eentge tij 1 met 7ijn gmm flUinrd verloelde herft xyii w iiinfï in de Iftvolm van llfierei fttmaV mt er div hem lief was dennndnolit coirokken v n leniiiDd die met dieoinstAndi hfld nel op de hortte moet sijn geiveestflii die IdykbRBr vnn ijl tot tijd 8troo ito hteii n hfft lodipf hin het ft on arnoiiieii hen uvtirt Uiirvn iiw dm tij lens de nf weiij heid der hewotierB de z rj vojr hun kaïiieriiUnton op ei h iiid t etn men unelHleerduby hanreerale heroek 4 Februari hebben Nannie en Kaatje Oerrie en Adrie Hennie en Jin en Harrle een btoettie gekregen die wt Arlc orn noemen H Gelderblom G Gcldcrblom Boeïc Sluis 55 Hekendoip Heden behaagde het den Hcere ha een kortstondige kte zacht en kalm van onze ii de weg t nemen on e innig grllefde Man Vader Schoonzoon Broe der Bchuwdbroeder en Oom Met bll dschap geven wij ken nis van de gebooite v n een Zoon en Broertje AOHIAMIN E Oo terboich A Oostcrbosth V Zi tvcld F Tfuüsje Koosi Schoonhoven 7 tebr l J45 l nga W litr Jt 36 Uabcrl ll eu 1 1 den tudctdom van 56 jaar en 11 maanden iraurcn al cl g ntn d t geen op h bbcn D t tiooil D dlrptxdiotfdan We I M ÜOON COK B BOON A I BOON an Vmloofda U I BOON tn V tooidï Wtd L CX3K SCHfP Bleskensgraaf 22 Jan 19 15 Met flrooic blijdschap gevtn wlj U kennis van de gebooite van onifi Doch ter JannlQ a Abr Erkelens I Erkelcns Vink Brandwtik In pU ii van kaatwn Krl n Oomi en MagdoUna Boll hebbende eer U kennis tegevtn van hun voorgenomen Huwcli k waaivan de voltrekking DV zal plaais hebben op 22 Febr 45 Molenaarsgraaf 72 Streefkerk Lekdijk A 51a Receptie MoVnaarsgraaf 72 22 Febr n m 2 10 uur tot 5 uur Op Uïcbiuarlas liopcn gnit geliefde Ouders Huig Rook en Adtlana Marrlgie Spckinljdcr hun 25 jarigt echtvireenlglng ic herdcTikcn Dat 111 nog lang ge P acd mogen biifven ts de wens h hunner dankbaie Klndcnn Cor en Jan Jan en Hilda Ell en Cor Huig en Maat e Ghrts em Arlc Adrt WlDa Kets Adrlaan Grethi Kleinkinderen l ler Adn Huig Adii Oudeiktrk d IJssel Kerkweg 65 30 Jatiuaii t l s Eben HaCzcr Wfebr hopenonzcgiliifde Ouders I J vau l ell K I Ie J hun 12 larif cMvHMnlflni te herdenken Dat 1 1 nog gespaïidmoyen blijven K de wensch van hun dankbaren klndcrtn Mina Nico ohan Stolwljk lebr iVH5 ♦ Concentraties aan Oost en Westfront Engelsohen In Kleef Uee 1 m on nrij eniin nier iitniik ten WIJ melding aii d len Oosten van Aken maken de Amerikanen voorbereidingen voor het groolB gealheerdo offenBief dal van Duitsi he xy Ie verwntht nordt Hier aan de bovenloop vnn de Itner siijn de Amerikanen editer mt hun stel luitcen verdieven tengevolge van een m efetrootnmg v roorHMikldo Ulfl UuitBchers Ie dam van de Itoerlnl ftpecre hebban opgeblaïen Iroole wïl terninss ia stortten tub naar omluag en deden zoowel m de Hoer niH in de Mnas hoog water ontstaan Onder tu srlien gufto de Amerikanen ei liter verder nief hel aanvoelen vtin tioe Iiflii De tanks en pionnier iitalj ns worden reeds iiiiai Toren gehrat Ut en men nclit dit dus een dui delyk voorleeken nn op handen i nde groote operaties Met alle be 4chikbare luirmonden hebben de 1 uiIb hers dan ook de Amerikaan atlie stellingen beschoten zoonel hier nil verder Zindelijk m de Vilel eu aitn de Mueze Behalve het veldge schut an iitle kalibers lyn ook de liirhtaftteerkanonnen op doelen op de grond gericht en de nntitankkanon nen besdueten eveneens stellipgen Oudertutsi hen is de bevolking van het attiterland vnn dit t lekomstige stiijdgebied weer nnar de velden ge trok ken In de k ring Knhlent bij voorbeeld heeft de burf erij de 8 iade w er lei Imnd g m nieii nienwe linies tt grR en om ilo oude laiib gradilen nit te diepen en om de Bi hade die het winlerwetr aan de gartobtslinies en loopgraven heeft atngarjtbt te herstellen Ook eldeis in het Uynland ih de hurgery weer aan bet werk ge at hi een opwek king aan dere graver en aan de sol dalen heeft do Dtutache leiding ge eegd dat het Oiiitsche volk geen aanleiding niaai nog vfol imnderbet retht heeft oin aan eigen kia lit te twyfolen Alle krathten moeten in gespannen worden om eenageemd de vyandelyko stoot te doorstaan Oe soldaten maken loh gereed om den vyaud ïoo zwaar mogeli ke verliezen toe te brengen OndertiiüSLhen het t Ie Diutsi lie verkennning o ik au het Ooakeiyk front groote tioepen orn entiatie waarge nomen Voornamelijk ten Dosten un Kankfort aan de Oler vmdt dese hergroepeenng plaats Door dit r mentrekken van de bol8 ewiiti8t he hoofdmaiht in dit gebied i de ge veclitshednjvigheid aan de rnier ge nng Door legenaanvallen yn de J iiitachera er m geslaagd hun i orri dor tUMchen kustrm en Fr iikfort Giro 13763 kookt te worden 1 r zyn n 1 vergiftigingsgevallen voorgekomen door bet gehriitk van pannekouktn gebakken aii rwlaii en ho neniiieel wiArvaii bit tunneiiste niet giirwas lur bet bakken v ui paniiekitkei i het dus on etihikt lltt am nllee guai ge kookt wunlen ge ruikt Dit geldt ook voi r de buterlnimsniterseU die er van worden beret I PLAATSELIJK NIEUWs Gouda l t digelykaihereek De dagelylcfihe diefstallen slrtkten zich weer over allerlmude goederen en viiorvverpfii uit De gr i tsto hult lever te wel op een inbraak ui het grossierspakhiiis vnn de 11 J It m de Boelekad Daar haalden de io ven weg 4 l p kkon hakmeel lh pakken kindormeel 17 blikken hia ciiils 2111 reepi n iluxolade 1 kg bonbon Hl pakjes pudding 17 pakken koarnen HP kg gortmoul IH kruid koe ken t kg Imkpoeper en 17 j 1 g boononnieel I sn andere diefatnl lever Ie 11 pakjes mai garine op Voorin werden nrj en rywielen gestolen terwyl de veeftajel gedund werd met 10 kunynen kippen en d geiten Van do geiiieenlelyKe dieiiHt der lants tenen werlen Jkriiiwagen verduicli rd V o irM vi r I wenen k ei nere lumeelhe len a ir la p kiuii eu i arhtd teiwsji ten lott s iil n tijdehjk onbewoonde woning een aan iienlyke hoeveelheid kleeding levens middelen en talelgerei geslulni werd I o 1 1 1 1 e let op het ver keer De mlsdii jtolitie heeft ib het begin der vorige er l r o n k e n un bigUKirgen werd in de doiiwe dryvonde i evon den het levenloure luhaam van de lange maj J M de gewu ind hebbende u de Oouwe Hel lacht affai wa in iMbtgewa d gukleed Goudcrak Di e ven gepak t Zuoats reeds gemeld was Itt t de pohlie ge lukt de dalers van eeit schapendiel Btal te pakken bwee iiigezelenen vver den o gesloten u na r het huis van bewari ig overgebracht I r ia echter nog inteer gebeurd waardoor in liet algemeen verwacht wordt dat een reeks diefstallen zil worden opf ehel derd I enige longelm kwamen i i het idee c m in vc rhiuid niet de ver voor komende diefslallen en wacht Ie vormen Men stelde zuh des nachts verdekt op teneinde de dieven ie kunnen uakken I erst bleef alles te vBTgeeisch doch dezer dagen kwamen de rovers inderdaad iii de val zg hal den reeds een s liaap beet toen de jongens uit liiin achuilplaata kvvimen i en der in irmgers wist nog te ohl V lm hton d c h zyn i ollega kreeg daar voor geen hyn Van kiins en kon in hnndei van de pohvve gebtebl wor den Als gevolg daarvan werden o ik de medeplichtigen drie perscmen nf komstig van Ouderkerk ad IJasel gearresteerd Hij len veeli mder Sc b is en geval van varkenapest ge onstateerd Kaaatrccht Dnodel k ongeluk Woensdiigniiddag werd Ie wiiuineinen de inachiiiK t vau het atooingemaal Van Nooten de heer J Boer iii liet HtuomgemaHt door een ongeluk getrc flen en terstond gedocjd De gcirollene is 13 jonr oud en ou binneivkoit nnasl tyn vroiiw vijf kin deren hebben gehad Lckkatkcrk K i n d e r v o e d i ii g Vanwegi hel hier gevestigde Samen Herkende omile wordt an heden af aan de schoolkinderen van i l jiuir die daaraan behoefte hebben dageiyks een warma niaaltyd ver strekt De iiltdeeling he fl plaala vooi hit dorp en gedeeltetyk Opperluit in hat vereenigiiiuagt iiciuw ini Hm vüor overig 0 perduit iii school 11 en voor Scliuagt in adicioi III K Loddert VS oensdng ovtr leed na een korte ongesteldheid in de oiidei dom viui 7H aar de lieei Kr ii LcKlder oud onderwijzer die hel openbaar cmderwys te clerer plaatse ettn lange reeks van jaien gediend hetlt Verder was hy oud aecietaris keikvocgd van de Xed Herv Kerk uvul ecret ftïi vivii h V leoBgiïBlftcbap lot ut en teehng van de Nederlandacho l roi si uiieiihund zoo lat liij een werkzaam U vt u luell gthad Diefstallen Pen kolterdani SC he clan e dit ven haar fiets in Op erdiiit onl eheeri1 aan de dyk had neergexel I wam dnama tut de on aangename ontdekking Int de tiets verdwenen was Op twee filautseii is weer eeu ai liaap genlolc ii DISTRIBUTIENIEUWS GEEN UONNENUJST Zuoala reeds in na v ing niiininer ia gemeld feft in de weck vin 11 lul en met 17 Ie bruari elk der bonnen f l8eii SlOrecht op Itet koupen van iOO gram brood Deze huiiaanwijzimr geldt voor de pio vnuic N om d Hol huid uid Holland en Utrecht De e week wurdl geen ollic leele bun neiihj it gepiiblueenl De geldight l Is duur van de reeds eerder aangewezen hunnen wnaini lul iiiterlyk lUIe bril tri kan worden gekoc ht wordt ver leugd tot en met IT leb tiati meiidl zondering van de vuor brood bloem kin lermeel o voedin ssmker aaiige ii II I oniieii GEEN SUIKEHBON VOOR KINDERVOEDSEL Het 1 ifkt dnt s m mige melttlevernnc lera voor de ver airvkkmg van lipt zmgelingenvc pla Ill levering vanden onlangs vooraiiikei iiingMvez bon H van het inleg Vel vcriBnueii Het iB evenwel niet de I eilueiing ditmaal vuurde v ei si rekking villi liLt ziugelin envoedsel dm bun vuor aiilker in te nemen y die bon I ia hij dtó melklevv ravui is Ueldveiv ingelevtid dienen dezen alsnog lerug te vrjigiii lELhöRAMMEN VREDE IN GRIEKENLAND I1H 1 1 1 tir Wisieren ia Ie al thyeei k mift geli udt n van de on ilerhiiii lehiiKeii tuasc hen de Oriekaclie rcgeerli g en de voornnilige verzetsbe weging M In tegenwoordigheid van llntfche ft eviiai liu len werd een kun protocol lui leriaeken t waarby de overeenkomst Uiaac henderegeeniig en de I M hezc geil werd Ihj oii deihsdMi zijn nuguiel heKundgeiiiMakt DE NIEUWE DELOISCliE HEG EER ING BItl t l IJIehr OverhHl nieuwe kabinet tn Belgic is bekend uemaakt dal het is RameMgeslehl mt 1 Kalho heken Gaociaiisten 4 liberalen 2com miini teu en 1 paityluuze Premier is A van Akker en miuisler van bui lenbindsrbe anken I U Spaak Het nieuwe kabinet bevat ook een nnnia Ier vour do venorgiiig der oorlog Blac bil dwrn hetgeen leUgebfael nieuws ia V Htrlrt al lut ministerie in h met krac hl wy len aan de opbouw van een nimw Beluis b leger tn aan de levi na mid leli iiv I rziening SCHOONHOVEN FRAN8 ZWOLLO Sr f Op 72 ia nge Uetty I is U inNterda ii overlectun de liter I rai s Zwollu br een heken d ede smid die gedurende ongeveer drie jaar als leeraar in liet zilver dryven eiu werkzaam is geweest aan d Uyks ak en Kiuislnijverbeids Hl huol alluer HET ONDERWIIS De ödioul v lir OVEROEPLAAIST De wacht meester M v d knudeii belioo rende tut de groep Boilograveii dei maiechautaee is met ingang van tehruan geplaatst ly de stuf der marec hauasee gewest Hotterdaiii Hy ia met ingang vnn dezelfde dntiim untheven van yii dolai hemen 1 bi de geiiieontopuUlle albiei KONÏJNENDIEFSTAL In d Hal ve Maan ijii iii de nadil vuil Zaterdag cvp m livg drekoif nen wUtöVlaaivi idie reugen gestulen uil een schuur van de bloemist Str De dier n yn blykhanr ter plaatse gsduod voordat de dader e meenam GEVONDEN I en wullan band schoen een hiaiiwo kinderiiuits een zwarte vTAQi en eu gebroW n rdboom